Курсова робота Організація та проведення маркетингових досліджень на підприємствах швидкого харчування

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Теоретичні засади організації маркетингової діяльності підприємства швидкого харчування. 5

 

 1. Закордонний та вітчизняний досвід організації маркетингової діяльності підприємств сфери послуг. 12

 

 1. Дослідження та аналіз організації та проведення маркетингової діяльності ЗАТ „Швидко-Україна”. 18

3.1. Портрет споживача послуг ЗАТ „Швидко-Україна”. 18

3.2. Дослідження та аналіз товарів та послуг, що надає підприємство. 24

3.3. Аналіз цінової та збутової політики підприємства. 28

3.4. Дослідження та оцінка комунікаційної діяльності   підприємства. 35

 

 1. Напрями удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ „Швидко-Україна” 39

 

Висновки та пропозиції 49

 

Використана література. 53

 

Додатки. 55

Вступ

 

У самому загальному вигляді поняття маркетингу означає вивчення ринку з визначеною метою. У маркетингу, що покликаний задовольняти потреби людей, дослідження мають велике значення. В умовах ринку одержують переваги ті підприємства, що краще інших знають ці потреби і продають товари, здатні їх задовольнити. Але ринок постійно змінюється, потреби людей під впливом різних факторів також змінюються, тому підприємства, щоб отримати прибуток, повинні постійно стежити за кон»юнктурою ринку.

Саме за допомогою маркетингових досліджень підприємства можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців. Маркетингові дослідження – це будь-яка дослідницька діяльність, що забезпечує потреби маркетингу.

Як правило, потреба в проведенні маркетингового дослідження виникає у випадках, коли: 1) підприємство не досягло поставлених маркетингових цілей; 2) підприємство уступає позиції конкуренту; 3) підприємство збирається диверсифікувати свою діяльність; 4) підприємство готує новий бізнес-план; 5) будь-які інші випадки, коли менеджери затрудняються у виборі дій чи припускають значні інвестиції.

Дуже часто основною метою маркетингових досліджень є прагнення дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку. Звичайно маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, товари, середовище маркетингу, ціна товарів, просування товарів. Результатом маркетингового дослідження є розробки, що використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингу.

Саме тому тема курсової роботи “Організація та проведення маркетингових досліджень на підприємствах швидкого харчування” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є отримання оцінки за результатами проведення маркетингових досліджень підприємства швидкого харчування в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляду теоретичних засад організації маркетингової діяльності підприємства швидкого харчування;

— вивчення закордонного та вітчизняного досвіду організації маркетингової діяльності підприємств сфери послуг;

— дослідження та аналізу організації та проведення маркетингової діяльності ЗАТ „Швидко-Україна”;

— пошук напрямів удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ „Швидко-Україна”.

Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства швидкого харчування.

Об»єктом дослідження є  роздрібне підприємство швидкого харчування ЗАТ „Швидко-Україна”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, проведення маркетингових досліджень, маркетингу Гаркавенка С.С., Голубкова Е.П., Гончарука Я.А., Котлера Ф., Мороза Л.А., Черчиля Г. А. та інших.

.

 


1. Теоретичні засади організації маркетингової діяльності підприємства швидкого харчування

 

Маркетингове дослідження підприємства швидкого харчування це комплексне планування, збирання, аналіз та опис даних, необхідних для специфічної маркетингової ситуації. Фахівці з проведення маркетингових досліджень надають цілий комплекс послуг, до якого, як правило, входить вивчення потенціалу ринку та частки ринку, що належить підприємству; оцінка рівня задоволення споживачів та споживчої поведінки; дослідження методів ціноутворення, товару, розподілу та просування.

Процес маркетингового дослідження (рис. 1.1) складається з чотирьох

Дані опитування свідчать про те, що основна частина клієнтів – це люди віком від 25 до 45 років. Загальна їх частка складає 51,8%, а розподіл за статтю є досить рівномірним.

Таблиця 3.3

Розподіл відвідувачів за статтю та віком

Вік Жінка Чоловік Всього
чол. %
До 18 років 20 30 50 6,0
18 — 25 років 50 60 110 13,3
25 — 35 років 120 90 210 25,3
35 — 45 років 110 110 220 26,5
45 — 55 років 80 90 170 20,5
55 — 65 років 20 30 50 6,0
Більше 65 років 10 10 20 2,4
Всього 410 420 830 100,0

 

Отже, проведене дослідження дає змогу вважати стан задоволення попиту споживачів досить високим, оскільки отримані результати свідчать про відповідність складових обслуговування вимогам клієнтів.

 


3.2. Дослідження та аналіз товарів та послуг, що надає підприємство

 

Ресторан “Швидко-Україна” реалізує різні страви, а також надає послуги з доставки обідів.

Асортимент страв включає:

— вареники;

— комплексні меню;

— дитячі меню з подарунком;

— фірмові страви;

— перші страви;

— гарніри;

— салати;

— кондитерські вироби;

— морозиво;

— гарячі напої;

— прохолодні напої;

— приправи;

— хлібні вироби.

I — дисконтовані інвестиційні витрати проекту.

СF (е) — річна сума грошового потоку;

CF(E) = (90,909 + 82,645 + 75,131 + 68,301)/4 = 79,25 грн.

PP = 250 / 79,25 = 3,15 роки.

Проект окупиться за 3,15 року, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 


Висновки та пропозиції

 

Отже, маркетингове дослідження підприємства швидкого харчування це комплексне планування, збирання, аналіз та опис даних, необхідних для специфічної маркетингової ситуації. Фахівці з проведення маркетингових досліджень надають цілий комплекс послуг, до якого, як правило, входить вивчення потенціалу ринку та частки ринку, що належить підприємству; оцінка рівня задоволення споживачів та споживчої поведінки; дослідження методів ціноутворення, товару, розподілу та просування.

Більшість маркетингових досліджень є корисними і компаніям, що їх здійснюють, і покупцям. Завдяки дослідженням компанії отримують більше інформації про потреби покупців, це спричинює розробку більш якісних товарів та послуг. Однак недоліки, які інколи виникають при проведенні маркетингових досліджень, можуть зашкодити поку­пцям і викликати в них негативне ставлення до компанії та її продукції. Є дві проблеми, що найчастіше порушують інтереси суспільства і норми етики, — це вторгнення в при­ватне життя споживача і некоректне використання отриманої від нього інформації. Управління маркетинговими дослідженнями на підприємстві має сприяти розвитку маркетингового комплексу.

Маркетинговий комплекс визначають як сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які підприємство використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку. В маркетинговий комплекс входить усе, що підприємство може використати для впливу на попит на свій товар. Численні можливо­сті можна розділити на чотири групи: товар, ціна, методи розповсюдження та просування то­вару (так звані «чотири Ps»: product, price, place, promotion).

В даний час в маркетинговій діяльності підприємств відбувається зміна акценту, що полягає переносі центру ваги всієї маркетингової діяльності підприємства з продукту на покупця. Розшифровується 4С як Consumer (споживач), Cost (вартість), Convenience (зручність), Communication (комунікації).

ЗАТ „Швидко-Україна” – це мережа закладів громадського харчування, що складається з 11 торгівельних об’єктів та власної виробничої бази у м. Києві.

Для визначення попиту споживачів на продукцію і послуги ресторану  “Швидко-Україна” була використана статистична та бухгалтерська звітність підприємства, а також проведене анкетне опитування. Анкетування проводилося шляхом розкладання опитувальників на столиках, повідомленням офіціантами споживачів про опитування та мотивацією до участі шляхом пропонування безкоштовного напою на вибір. Анкетування проводилося протягом тижня і для забезпечення належного рівня репрезентативності результатів дослідження, було опитано 83 відвідувачі ресторану “Швидко-Україна”.

Проведене дослідження дає змогу вважати стан задоволення попиту споживачів досить високим, оскільки отримані результати свідчать про відповідність складових обслуговування вимогам клієнтів.

В 2006 році обсяг реалізації ресторану «Швидко-Україна» зріс на 121,1 тис. грн. тобто на 10,86 % порівняно з 2005 роком. Зростання відбулося головним чином за рахунок товарів власного виробництва та напоїв відповідно на 50,4 тис. грн. та 40,1 тис. грн.

По підприємству план реалізації продукції було виконано на 101,43%. План по асортименту продукції було виконано на 99,4%.

ЗАТ „Швидко-Україна” застосовує методи ціноутворення, орієнтовані на споживачів. Ця група методів враховує конкурентні переваги послуг і підприємства. Методи використовуються в рамках активної стратегії ціноутворення, орієнтованої на визначену комбінацію ціни і якості послуг. Застосовуючи такі методи, ЗАТ „Швидко-Україна” виходить з готовності споживача платити визначену ціну (верхня границя цін). Якщо не враховувати необхідності оперувати цінами вище нижньої границі, то при орієнтації на споживачів не існує безпосереднього зв»язку між витратами і встановленням цін. Маючи свої представлення про максимальну ціну, що вони готові заплатити, споживачі установлюють визначену границю, за якої попит на продукт припиниться або через фінансові обмеження, або тому, що за такою ціною можна придбати більш якісну продукцію.

Збутова діяльність ЗАТ “Швидко-Україна” полягає в реалізації продукції в ресторанах та шляхом доставки замовлень.

Бренд «Швидко» на даний момент все досяг рівня найбільш пізнаваного у Києві, тому наразі він планує активно просуватися у регіони. З  цією метою компанія «Швидко-Україна» розробила систему франчайзингу.

Комунікаційна діяльність підприємства проявляється головним чином в рекламній діяльності. На 2007 рік «Швидко-Україна» планує виділити 200 тис. грн. з метою збільшення виручки від реалізації продукції. Чим більше продукції було продано за минулий період, то більші витрати на рекламу плануватимуться в наступному періоді.

В 2007 році на підприємстві «Швидко-Україна»  плануються витрати на рекламу в сумі 200 тис. грн., що на 39,89 тис. грн. більше ніж в минулому році. Витрати на рекламу в 2007 році зростуть за всіма показниками. Витрати на рекламу в пресі зростуть на 7,1 тис. грн., витрати на радіо та телебачення зростуть на 5,8 тис. грн., витрати на друковану рекламу зростуть на 14,2 тис. грн., витрати на участь у виставках зростуть на 7,5 тис. грн.

Також в 2007 році стануться зміни в структурі витрат на рекламу. Зростуть витрати на друковану рекламу на 1,39% та відповідно зменшиться масова частка інших видів реклами.

Реалізація продукції ЗАТ “Швидко-Україна” в ринкових умовах повинна ґрунтуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники, керівники, менеджери одержують необхідну інформацію про те, які товари і чому хочуть купувати покупці, про ціни, що готові заплатити, де реалізація продукції може принести найбільший прибуток.

Для підвищення ефективності маркетингової діяльності  ЗАТ “Швидко-Україна” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Управління маркетингом ЗАТ “Швидко-Україна” повинно здійснюватися шляхом: 1) організації маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і здійснення програми маркетингу.

При маркетинговій орієнтації ЗАТ “Швидко-Україна” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби покупців.   На підприємстві повинна вироблятися і продаватися тільки та продукція, що буде безумовно куплена. Асортимент продукції повинен бути досить широким. Головну увагу відділ маркетингу має звернути на врахування потреб особливо перспективних покупців. Дослідження на ЗАТ “Швидко-Україна” потрібно спрямувати на аналіз ринку (в т. ч. покуп­ців і конкурентів), щоб ті, хто розробляє нові товари, мали об»єктивні критерії конкурентноздатності. Ідеї нових товарів повинні розроблятися на основі аналізу потреб покупців та інших ринкових факторів. Виробничий процес на ЗАТ “Швидко-Україна” повинен бути максимально гнучкий і почина­ється з визначення потреб по­купців і місткості ринку.

Для “Швидко-Україна” можна запропонувати заходи по забезпеченню конкурентоспроможності на основі маркетингових досліджень ринкового середовища. Маркетинг розглядається як організаційна система розробки, виробництва і збуту продукції, конкурентоспроможність якої ви­значається в процесі її реалізації на ринку.  Маркетингові дослідження в практичній діяльності “Швидко-Україна” повинні використовуватися для стратегічного і поточного планування, аналізу економічної і соціальної діяльності, встановлення вимог до якості продукції, визначення об»ємів виробництва, розроблення експортної політики, визначення стратегії і так­тики формування попиту на продукцію, розробки методів і засобів стиму­лювання збуту, оцінки ефективності роботи підприємства.

Використана література

 

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
 2. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Никифорова С. В. Международный маркетинг. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.
 3. Барышев А.Ф., Маркетинг – М.: ACADEMA, 2002. – 342 с.
 4. Близнюк С. В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К., 1998. — 150с.
 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
 6. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму «Економіка і підприємництво» (менеджмент) / Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 147с.
 7. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.
 8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 2000. — 368 с.
 9. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.
 10. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг: Как завоевать и удержать лидерские позиции в эпоху глобальной конкуренции / В. Егоров (пер.с англ.). — М. : ЭКСМО, 2003. — 632с.
 11. Дэниэлс Дж., Радеба Ли. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. 6-е изд. – М.: Дело, 1998. – 784 с.
 12. Єрмошенко М. М., Лиходій В. Г. Маркетинг. — К.: НАУ, 2002.- 400 с.
 13. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с.
 14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 15. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К., 1998. — 151с.
 16. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
 17. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.
 18. Маpкетинг: стан і основні напpями pозвитку/ Редкол.: О. П. Коpольчук та ін.. — К., 1997. — 188 с.
 19. Мазаракі А. А., Чаюн Т. І., Мельник Т. М. Міжнародний маркетинг: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 2000. — 306с.
 20. Моpозов М. А. и др. Стpатегия и тактика пpодвижения товаpа на pынок / Моpозов М. А., Пушкаpь А. И., Тpидед А. H. — Х.: Основа, 1998. — 175 с.
 21. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. — Львів: Інтелект-Захід, 2002. — 244 с.
 22. Немчин А.М., Минаев Д.В., Маркетинг. Учебное пособие.// «Бизнес-пресса», 2001 – 512 с.
 23. О»Шонесси Джон. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход / С… Жильцов (пер.с англ.). — СПб. : Питер, 2002. — 857с.
 24. Портер М. Конкуренция: Пер. з англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – C. 174.
 25. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 191 с.
 26. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учеб. для студ. вузов, обуч. по техн. и экон. спец., спец. «Маркетинг» и «Менеджмент». — М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. — 638с.
 27. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям. — 3.изд. — СПб. : Питер, 2003. — 346с.
 28. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа ИНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2000. – 640 с.
 29. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие/ В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. — Москва: Финансы и статистика, 1999. — 528 с.
 30. Циганкова Т. М.. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 236с.
 31. Черчилъ Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2002.- 244 с.
 32. http://www.shvydko.ua/ Офіційний сайт ЗАТ „Швидко-Україна”

 

 

 


Додатки

Додаток А

Анкета

 

Шановні відвідувачі ресторану “Швидко-Україна”! З метою покращання рівня обслуговування та ширшого задоволення Ваших потреб, ми вирішили провести опитування, яке допоможе нам врахувати Ваші побажання до нашої роботи. Просимо відповісти на запитання цієї анкети та завчасно дякуємо Вам за співпрацю.

 

 1. Як часто ви відвідуєте наш заклад?
  • щоденно;
  • 1 раз на тиждень;
  • 2 рази на місяць;
  • інколи (1 раз на місяць);
  • прийшов вперше.
 2. Чому ви обрали саме наш заклад?
  • живу поблизу;
  • працюю поблизу
  • задовольняє рівень цін;
  • влаштовує якість продукції та послуг;
  • приємний інтер’єр.
 3. Оцініть (в балах від 2 до 5) смакові якості приготовленої в нашому закладі продукції.
  • Холодні закуски (___);
  • Перші страви (___);
  • Другі страви (___);
  • Гарячі напої (___);
  • Десерт        (___).
 4. Оцініть, (в балах від 2 до 5) асортимент продукції нашого закладу.
  • Холодні закуски (___);
  • Перші страви (___);
  • Другі страви (___);
  • Гарячі напої (___);
  • Десерт        (___).
 5. Оцініть, будь-ласка, вартість продукції нашого закладу

(1-дуже високі, 2-високі, 3-помірні, 4-низькі).

 • Холодні закуски (___);
 • Перші страви (___);
 • Другі страви (___);
 • Гарячі напої (___);
 • Десерт        (___).
 1. Вкажіть, будь-ласка, час очікування початку обслуговування.
  • до 5 хвилин;
  • 5 – 10 хвилин;
  • 10 – 15 хвилин;
  • більше 15 хвилин.
 2. Чи завжди Ви можете знайти вільне місце, в нашому закладі?
  • так;
  • ні;
  • не завжди.
 3. Оцініть, будь-ласка, (в балах від 2 до 5) культуру обслуговування в нашому закладі.
  • Ставлення персоналу до споживачів (___);
  • Охайність персоналу (___);
  • Чистота приміщень                  (___);
  • Відповідність інтер’єру залу сучасним вимогам (___);
  • Музика, яка звучить у нашому закладі (___);
  • Санітарний стан посуду та приборів                  (___).
 4. Ваш соціальний статус:
  • службовець;
  • підприємець;
  • студент;
  • робітник;
  • пенсіонер.
 5. Ваш вік:
  • до 18 років;
  • 18 – 25 років;
  • 25 – 35 років;
  • 35 – 45 років;
  • 45 – 55 років;
  • 55 – 65 років;
  • більше 65 років.
 6. Ваша стать:
  • чоловік;
  • жінка.
 7. Ваші побажання щодо покращення нашої роботи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток Б

Основні страви ЗАТ „Швидко-Україна”

Вареники
З м’ясом
Вага: 170
Цiна: 9.25
З картоплею
Вага: 200
Цiна: 6.50
З грибами
Вага: 170
Цiна: 9.00
З вишнями
Вага: 200
Цiна: 9.25
З капустою
Вага: 200
Цiна: 7.00
З бринзою та кропом
Вага: 200
Цiна: 8.50
Фірмові
Вага: 300
Цiна: 8.25
Комплексні меню
«Хмільне»
Вага: 0
Цiна: 20.00
«Швидко»
Вага: 0
Цiна: 16.00
«Бабусине»
Вага: 0
Цiна: 14.00
«Студенське»
Вага: 0
Цiна: 12.00
Меню «Пістне»
Вага: 0
Цiна: 15.00

 

Продовження дод. Б

Дитячі меню з подарунком
«Котигорошко»
Вага: 0
Цiна: 17.50
«Курчатко»
Вага: 0
Цiна: 19.50
Фірмові страви
Котлета «Швидко»
Вага: 100
Цiна: 7.95
Котлета по-київськи
Вага: 100
Цiна: 8.95
Курячі шматочки
Вага: 120
Цiна: 9.50
Шматочки сьомги
Вага: 100
Цiна: 14.00
Котлета рибна
Вага: 100
Цiна: 6.00
Зраза з грибами
Вага: 110
Цiна: 5.10
«Швидкарочка»
Вага: 110
Цiна: 3.50
«Сирні палички»
Вага: 110
Цiна: 7.75
Перші страви
Борщ
Вага: 300
Цiна: 4.50
Суп курячий
Вага: 300
Цiна: 5.50
Суп гороховий з копченостями
Вага: 300
Цiна: 5.75
Окрошка
Вага: 300
Цiна: 6.95

 

Продовження дод. Б

Гарніри
Картопля смажена
Вага: 110
Цiна: 5.65
Картопля по-домашньому
Вага: 170
Цiна: 6.50
Картопля пюре
Вага: 162
Цiна: 3.95
Салати
Зі свіжої капусти
Вага: 110
Цiна: 3.95
«Олів?є»
Вага: 115
Цiна: 5.35
Капуста з огірками
Вага: 100
Цiна: 4.50
З крабовими паличками
Вага: 115
Цiна: 5.00
З куркою та ананасами
Вага: 90
Цiна: 7.00
Курячий з сиром
Вага: 160
Цiна: 8.00
Літній
Вага: 160
Цiна: 6.75
Закуска з баклажанів
Вага: 100
Цiна: 7.25
Гарячі напої
Чай чорний
Вага: 200
Цiна: 2.50
Чай зелений
Вага: 200
Цiна: 2.50
Чай бергамот
Вага: 200
Цiна: 2.50
Натуральна кава
Вага: 50
Цiна: 4.75
Вершки
Вага: 20
Цiна: 1.00
МакКофі
Вага: 200
Цiна: 3.00
Гарячий школад
Вага: 200
Цiна: 3.50

 

Додаток В

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ЗАТ «Швидко-Україна» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            2007 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 300 310
первісна вартість 0 11 330 350
Знос 0 12 30 40
Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
Знос 0 32 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
Довгострокова дебіторська заборго-
Ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 7
за виданими авансами 180 35 12
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом 2. 260 2492 2719
 1. Витрати майбутніх періодів
270 50 70
БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3600
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2859
Резервний капітал 340 50 70
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 111,5 67,2
Неоплачений капітал 360 30 10
Вилучений капітал 370 20 10
Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
 1. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забеспечення 410 2
Цільове фінансування 420 10
Усього за розділом 2. 430 22 6
 1. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460 50
Інші довгострокові зобов,язання 470 20
Усього за розділом 3. 480 220 300
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з участниками 590 30 35
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 10
Усього за розділом 4. 620 578 747
 1. Доходи майбутніх періодів
630 50 110
БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                     Керівник                     М.П.

Додаток Г

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ЗАТ «Швидко-Україна» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь    за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2006 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
Валовий:
 прибуток 0 50 400 387,98
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 31 96,68
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 65 62,1
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 96 158,78
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 67,2 111,15
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 67,2 111,15
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.