Курсова робота Розроблення маркетингової політики розподілу

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 5

 

Розділ 2. Сутність та цілі політики розподілу. 12

 

Розділ 3. Аналіз діючих каналів розподілу та товароруху. 27

3.1. Аналіз рівнів каналів розподілу. 27

3.2. Характеристика та аналіз посередників підприємства. 31

3.3. Дослідження каналів товароруху. 33

3.4. Аналіз методів і систем збуту. 35

 

Розділ 4. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення політики розподілу на підприємстві 37

4.1. Основні напрями вдосконалення політики розподілу. 37

4.2. Маркетингові обґрунтування запропонованих заходів. 51

4.3. Розроблення бюджету маркетингу. 55

4.4. Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства. 57

 

Висновки. 60

 

Список використаних джерел. 64

 

Додатки. 66

Вступ

 

У самому загальному вигляді поняття маркетингу означає вивчення ринку з визначеною метою. У маркетингу, що покликаний задовольняти потреби людей, дослідження мають велике значення. В умовах ринку одержують переваги ті підприємства, що краще інших знають ці потреби і продають товари, здатні їх задовольнити. Але ринок постійно змінюється, потреби людей під впливом різних факторів також змінюються, тому підприємства, щоб отримати прибуток, повинні постійно стежити за кон»юнктурою ринку.

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції.

В умовах ринку підприємства встановлюють принципово нові відносини з партнерами, діють властиві ринковій економіці регулятори, виробляються комерційні принципи, спрямовані на цілеспрямовану купівлю-продаж товарів.

Політика розподілу, як органічна частина маркетингової діяльності підприємств, сприяє підвищенню ефективності продажу товарів. Відповідно до сучасної концепції маркетингу найбільш діючим інструментом комплексу маркетингу є товар, а такі інструменти комплексу маркетингу, як комунікація, розподіл і ціна лише ґрунтуються на особливостях товару. Політика розподілу  відіграє значну роль у системі управління маркетингом, і від того, наскільки гнучкою й ефективною вона виявиться, залежить гнучкість і ефективність маркетингової політики в цілому.

Вищевикладене доводить актуальність теми курсової роботи “Розроблення маркетингової політики розподілу на підприємстві ДП АТ  „Булочно-кондитерський комбінат”.

Метою даної курсової роботи є розробка заходів щодо удосконалення  політики розподілу на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути техніко-економічну характеристику підприємства:

— розкрити сутність та цілі політики розподілу;

— провести аналіз рівнів каналів розподілу;

— розглянути характеристику та зробити аналіз посередників підприємства;

— провести дослідження каналів товароруху;

— зробити аналіз методів і систем збуту;

— розглянути основні напрями вдосконалення політики розподілу;

— зробити маркетингові обґрунтування запропонованих заходів;

— провести розроблення бюджету маркетингу;

— розглянути вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства.

Предметом дослідження є політика розподілу базового підприємства.

Об»єктом дослідження є підприємство ДП АТ „Булочно-кондитерський комбінат”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області політики розподілу підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

Булочно-кондитерський комбінат розташований на вулиці В.Чорновола, 41 у Шевченківському районі м. Києва.

БКК є одним із найдавніших та найуславленіших підприємств не тільки в Україні, але й на теренах СНД.

Підприємство введено в дію в 1930 році, раніше підприємство мало назву хлібозавод №3. Потужність на той час складала 32 т. із зростанням потужності хлібозаводу відбувалося розширення асортименту від вагового, формового хлібу до подових штучних, хлібобулочних та кондитерських виробів. У період Великої Вітчизняної війни завод був повністю зруйнований. У 1943 році відновили, модернізувавши пічне господарство й обладнання.

Ці й інші переваги посередника дають йому можливість у багатьох випадках успішно конкурувати з виробником, забезпечуючи госпрозрахункові принципи своєї власної діяльності.

Отже, політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції.

Розділ 3. Аналіз діючих каналів розподілу та товароруху

3.1. Аналіз рівнів каналів розподілу

 

В ДП АТ  „БКК” розподілом продукції займається відділ збуту. Функції відділу збуту:

В області забезпечення реалізації продукції підприємства.

1) Вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до її якості, організація реклами продукції.

2) Участь у плануванні асортименту продукції, що випускається підприємством.

3) Оформлення договорів на збут готової продукції.

4) Розробка планів реалізації готової продукції, графіків її відвантаження споживачам відповідно до укладених договорів.

5) Організація прийому, збереження, комплектації, консервації й упакування готової продукції.

порівняно з 2006 роком, „Велика кишеня” – 84,22%, „Сільпо” – 95,52%, інші посередники – 70,33%. Обсяг продукції, що був реалізований в 2007 році через фірмові торгові точки зріс з  536 т. до 574,4 т. та став 107,16% від 2006 року. В структурі обсягу реалізованої продукції через фірмові магазини ДП АТ „БКК” переважає та складає  78,1%.

 

 

3.3. Дослідження каналів товароруху

 

Товарорух — це процес просторового переміщення продукції  ДП АТ „БКК” від підприємства до торгового залу магазину, включаючи навантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські операції.

Процес товароруху на підприємстві  ДП АТ „БКК” наступний: товар зі складів підприємства вантажиться до автомобільного транспорту та транспортується до магазинів, які здійснюють реалізацію, розвантажується та розміщується на складах та торгових залах продаців.

PP = 2000 / 594,35 = 3,37 роки.

Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Отже, за рахунок запропонованих заходів з вдосконалення політики розподілу прибуток підприємства ДП АТ „БКК”  в 2008 році зросте до 5220,6 тис. грн. (на 98,20%), рентабельність продаж зросте з 4,95% до 7,98%, а витрати на 1 грн. продукції зменшаться на 0,03 грн. ДП АТ „БКК”  для підвищення ефективності політики розподілу підприємства планує закупити додаткове обладнання на суму 2000 тис. грн. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 

 

 


Висновки

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Виробничу структуру підприємства ДП АТ  „БКК”  та його економічну міць формують п’ять цехів: хлібобулочні цехи №1 та №8, кондитерський, бубличний, картонажний. Крім того  комбінат має власну торгівельну мережу, яка складається з чотирьох кіосків (№№14, 15, 16, 17) та чотирьох магазинів (№№8, 9, 20, 24), які реалізують власну продукцію.

Комбінат виробляє широкий асортимент хлібобулочних, здобних, бубличних, кондитерських та дієтичних виробів – усього біля 300 найменувань. Щодоби підприємство виробляє до 100 різновидів хлібобулочної (загалом 60 тонн) і майже 150 одиниць борошняної кондитерської (всього 7 тонн) продукції.

В 2007 році собівартість реалізованої продукції зросла на 1,22% порівно з 2006 роком. Прибуток підприємства ДП АТ  „БКК” в 2007 році зріс порівняно з 2006 роком на 37,73%, відповідно рентабельність зросла з 3,54% до 4,75%. Можна сказати, що показники діяльності ДП АТ „БКК” покращилися в 20074 році порівняно з минулим 2007 роком.

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції.

На підприємстві ДП АТ „БКК” існують канали розподілу нульового та першого рівнів. Вся продукція підприємства ДП АТ  „БКК” (хлібобулочні вироби та кондитерські вироби за повним асортиментом) реалізуються як через нульовий канал збуту (фірмові кіоски та магазини), так і через перший канал  збуту (роздрібні торговельні підприємства). Реалізація хлібобулочних виробів в 2007 році через нульовий канал розподілу зросла на 7,54%, а через перший – знизилася на 19,52%.  Реалізація кондитерських виробів в 2007 році через нульовий канал розподілу зросла на 5,18%, а через перший – знизилася на 0,04%.

Обсяг продукції, що був реалізований в 2007 році через посередників знизився з 13683 т. до 11403 т. та став 83,34% від 2006 року. Зниження сталося з причини збільшення кількості конкурентів з випуску хлібобулочних виробів. Зниження відбулося за всіма посередниками: обсяг реалізації в мережі магазинів „Фуршет” в 2007 році знизився до 86,33% порівняно з 2006 роком, „Велика кишеня” – 84,22%, „Сільпо” – 95,52%, інші посередники – 70,33%. Обсяг продукції, що був реалізований в 2007 році через фірмові торгові точки зріс з  536 т. до 574,4 т. та став 107,16% від 2006 року. В структурі обсягу реалізованої продукції через фірмові магазини ДП АТ „БКК” переважає та складає  78,1%.

Витрати на товарорух в 2007 році зросли на 17 тис. грн. (2,33%) порівняно з 2006 роком. Витрати на товарорух ДП АТ „БКК” в 2007 році зросли за рахунок таких факторів: витрати на тару та упаковку – 3,2%, витрати на утримання складів – 1,91%, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи – 2,55%, витрати на транспортування – 1,87%.

За прямим збутом в 2007 році порівняно з 2006  обсяг реалізації зріс на 7,64%, собівартість реалізованої продукції зросла на 3,13%. Прибуток підприємства ДП АТ  „БКК” за прямим збутом в 2007 році зріс порівняно з 2006 роком на 33,6%, відповідно рентабельність зросла з 14,79% до 18,36%.

За непрямим збутом в 2007 році порівняно з 2006  обсяг реалізації зріс на 2,19%, собівартість реалізованої продукції зросла на 1,12%. Прибуток підприємства ДП АТ  „БКК” за прямим збутом в 2007 році зріс порівняно з 2006 роком на 39,11%, відповідно рентабельність зросла з 2,82% до 3,84%.

Ефективність прямого збуту ДП АТ  „БКК”  набагато вища  ніж непрямого, але обсяг реалізації за допомогою прямого збуту обмежений, тому потрібно розглядати методи вдосконалення ефективності непрямо збуту продукції ДП АТ  „БКК”.

Політика розподілу ДП АТ „БКК”  повинна здійснюватися завдяки визначення потенційних підприємств-споживачів продукції. Потенційними підприємствами-споживачами продукції ДП АТ „БКК” є гастрономи та супермаркети м. Києва та України загалом.

ДП АТ „БКК” в 2008 році планує розширити продаж продукції підприємствам-споживачам таким як мережа супермаркетів “Сільпо”, “Велика Кишеня”, “Мегамаркет” та “Фуршет”, так як мережа супермаркетів постійно розширюється та залучає все більше покупців. Також для розширення  мережі розподілу потрібно здійснювати пошук нових підприємств, які будуть реалізовувати продукцію виробництва ДП АТ „БКК”.

З метою вдосконалення товаруху товарів від ДП АТ „БКК” до споживача потрібно використовувати прогресивну технологію. Суть прогресивної технології товароруху складається з того, що товар в первинній упаковці формується ще у постачальника ДП АТ „БКК”, тобто на початковій стадії товароруху формується в збільшені грузової одиниці, які представляють собою контейнер або пакет на піддоні і в такому вигляді рухаються до споживача. Вона визначається тим, що товар в первинній упаковці формується ще у постачальника ДП АТ „БКК”, тобто на початковій стадії товароруху формується в збільшені грузової одиниці, які представляють собою контейнер або пакет на піддоні і в такому вигляді рухаються до магазинів.

В подальшому на підприємстві ДП АТ „БКК” необхідно закріпити довіру до реклами. В 2008 році потрібно більш ефективно проводити стимулювання посередників збуту продукції ДП АТ „БКК”. Стимулювання посередників на підприємстві обмежується  системою знижок для посередників та дилерів та надання автомобілів для дилерів, а також їх безкоштовне обслуговування. Але цього зрозуміло недостатньо. Було б доцільно ввести: систему кумулятивних знижок виходячи з об’єму закупок;  надання знижок за включення нового виду товарів в асортимент, що закуповується; надання представницьких матеріалів з рекламою торгівельної марки „БКК”; організацію професійних зустрічей та спеціалізованих виставок; конкурси, лотереї, ігри для дилерів та оптовиків з метою спонукання до збільшення об’єму закупок (виграш має бути суттєвим – поїздка за кордон на декілька днів, путівка на море,  гарантовані знижки на певний період та ін.); організація додаткового сервісу; організація навчання (основи мерчандайзингу,  управління та організація,  знання від технології виробництва до упаковки, маркетингові навики в області проведення ринкових досліджень цільової аудиторії та ін.); споживчі знижки (зниження ціни ДП АТ „БКК” для зниження цін по всьому ланцюгу посередників).

В 2008 році підприємство ДП АТ „БКК”  планує витрати на рекламу в сумі 200 тис. грн. В 2008 році витрати на промоушн акції в супермаркетах складуть 12 тис. грн., витрати на конкурси серед покупців — 6 тис. грн., витрати на акції з надання подарунків — 8 тис. грн., витрати на акції з преміювання посередників — 10 тис. грн.

За рахунок запропонованих заходів з вдосконалення політики розподілу прибуток підприємства ДП АТ „БКК”  в 2008 році зросте до 5220,6 тис. грн. (на 98,20%), рентабельність продаж зросте з 4,95% до 7,98%, а витрати на 1 грн. продукції зменшаться на 0,03 грн. ДП АТ „БКК”  для підвищення ефективності політики розподілу підприємства планує закупити додаткове обладнання на суму 2000 тис. грн. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
 4. Баркан Д. И. Управление сбытом: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет менеджмента. — СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. — 343с.
 5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.. — М. : МТ- Пресс, 2001. — 268с.
 6. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 120с
 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
 8. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии), РЭФ, 1994. – 79 с.
 9. Голубков E.П. Маpкетинг: стpатегии, планы, стpуктуpы — М.: Дело, 1995. — 188 с.
 10. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.
 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 2000. — 368 с.
 12. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.
 13. Дейан Арман, Троадек Анни, Троадек Люк. Стимулирование сбыта / Г.И. Яковлев (пер.с франц.). — 9.изд. — СПб. : Издательский Дом «Нева», 2003. — 127с.
 14. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. — М.: Высш. шк., 1995. — 255 с.
 15. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2003. – 324с.
 16. Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — 3. вид., доп. та перероб. — К. : КНЕУ, 2006. — 248с.
 17. Косенков С. І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім «Скарби», 2004. — 464с.
 18. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом, 1999. – 718с.
 19. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 20. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.
 21. Лук»янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 377с.
 22. Маpкетинговая товаpная политика/ Отв. pед. А. В. Оpехов. — К.:МАУП, 1998. — 83 с.
 23. Моpозов М. А. и др. Стpатегия и тактика пpодвижения товаpа на pынок / Моpозов М. А., Пушкаpь А. И., Тpидед А. H. — Х.: Основа, 1998. — 175 с.
 24. Ортинська В. В., Мельникович О. М. Маркетингові дослідження / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2002. — 161с.
 25. Практическое руководство по организации сбыта продукции (работ, услуг): В 2 т. / Р.Ф. Галимзянов (сост.), А.А. Храмов (сост.) — Уфа : Эксперт, 1996. Т. 2 : Органайзер. — 224с.
 26. Практическое руководство по организации сбыта продукции (работ, услуг): В 2 т. / Р.Ф. Галимзянов (сост.), А.А. Храмов (сост.) — Уфа : Эксперт, 1996. Т. 1 : Методы и методики. — 304с.
 27. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 191 с.
 28. Управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Петро Іванович Белінський (уклад.). — Чернівці : Рута, 2007. — 27с.
 29. Ходяченко В.Б. Маркетинг: Учебное пособие/ В.Б. Ходяченко. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. — 179 с.
 30. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие/ В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. — Москва: Финансы и статистика, 1999. — 528 с.
 31. Черчилъ Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2002.- 244 с.
 32. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 159с.
 33. Щербак В. Г. Маркетингова політика розподілу: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 176с.
 34. Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: Акалис, 2003. – 314с.

Додатки

Додаток А

КОДИ
Підприємство ДП АТ „БКК” Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
Територія за КФВ
Форма власності за СПОДУ
Орган державного управління за ЗКГНГ
за КВЕД
Галузь Контрольна сума
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру:
Адреса

 

БAЛAНС
на 2007-12-31 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 103,4 92,6
первісна вартість 011 176,5 177
накопичена амортизація 012 73,1 84,4
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 17 754,3 8 029,7
первісна вартість 031 26 919,9 17 997,3
знос 032 9 165,6 9 967,6
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 8 183 8 190,4
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 2 802,1 3 436,3
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 28 849,9 19 755
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 309,8 357,1
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 35 034,5 41 346,5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 5 701,3 15 166,4
первісна вартість 161 5 701,3 15 166,4
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 16,4 16,3
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9 536,4 11 621,5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 5 495,3 7 989,7
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 56 093,7 76 497,5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 84 943,6 96 252,5

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 252 252
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 10 991 10 991
Резервний капітал 340 63 63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 28 676,6 33 970,8
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 7,9 16,9
Усього за розділом I 380 39 974,7 45 259,9
 1. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов»язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов»язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов»язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов»язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
 1. Поточні зобов»язання
Короткострокові кредити банків 500 3 550 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 39 833,3 46 931,8
Поточні зобов»язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 489,1 1 600
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 290,7 389
з оплати праці 580 631,5 933,8
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов»язання 610 174,3 1 136,4
Усього за розділом IV 620 44 968,9 50 991
 1. Доходи майбутніх періодів
630 0 1,6
Баланс 640 84 943,6 96 252,5

 

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ДП АТ „БКК” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за       рік       2007 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 66535,9 64904,4
Податок на додану вартість 0 15 11089,3 10817,4
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 55446,6 54087
Собівартість реалізованої продукції 0 40 44081,5 44812,5
Валовий:
 прибуток 0 50 11365,1 9274,5
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 33 26,4
Адміністративні витрати 0 70 2899,6 2348,6
Витрати на збут 0 80 5830,9 5013,2
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 2667,6 1939,1
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 844,4 610,9
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 3512 2550
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 878 637,5
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 2634 1912,5
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 2634 1912,5
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.