КР Статистика Cтатист соц_ал В6 _СОА

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 4

 

 1. Задача 3. 5

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 9

 

Список використаних джерел. 11

1. Задача 1

Розрахувати показники виробничого травматизму, якщо маємо дані:

 

Кількість потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, тис., у тому числі 80,5
Зі смертельним наслідком, тис. 2,6
Кількість людино-днів непрацездатності, тис. 2122
Середньорічна чисельність працюючих, тис. 23231,8

 

Розв’язання

Знайдемо коефіцієнт травматизму за рік як відношення кількості потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком до середньорічної чисельності працюючих

2. Задача 2

Розрахувати коефіцієнти економічного навантаження всього та за статтю, маючи дані (тис. чол.):

Зайняті економічною діяльністю Незайняті
всього В тому числі всього В тому числі
Чол. Жін. Чол. Жін.
24114,0 12132,7 11981,3 13557,0 5538,7 8018,3

 

Зробити висновки.

Розв’язання

Спочатку обчислимо чисельність всього населення

узагальнений показний (68,66%), відповідно у жінок – нижчий (59,91%). Це пояснюється тим, що жінки на пенсію виходять на 5 років раніше та й тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків.


3. Задача 3

Маємо дані про розподіл студентів вищих навчальних закладів за віком:

Вік Чисельність, тис. чоловік
17 і менше 149,0
18 161,2
19 161,3
20 155,3
21 140,8
22 95,5
23 64,9
24 50,9
25 і більше 131,2

 

Вирахувати середній вік студентів, модальний і медіанний вік, коефіцієнт варіації. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки.

Розв’язання

Середній вік студентів дорівнює в даному випадку математичному сподіванню

виступає середня величина, мода є найбільш поширене значення ознаки, а медіана поділяє ряд навпіл – на дві рівні за обсягом частини.


4. Задача 4

 

Чисельність населення на початок року складала 400 тис.чоловік, на кінець – 480 тис.чоловік. За рік народилося 13,5 тис.чоловік, померло – 4 тис.чоловік.

Розрахувати загальні коефіцієнти народжуваності та смертності, коефіцієнти природного приросту населення.

Розв’язання

Обчислимо середню чисельність населення як середнє арифметичне чисельності населення на початок року та чисельності населення на кінець року

5. Задача 5

 

Розрахувати показники, що характеризують засоби проведення дозвілля, якщо:

Кількість театрів 130
Кількість концертних організацій 53
Кількість музеїв 324
Кількість бібліотек 23341
Кількість відвідувань театрів, млн. 6,9
Кількість відвідувань концертних організацій, млн. 4,8
Кількість відвідувань музеїв, млн. 16,4
Книжковий фонд бібліотек, млн. примірників 363,9
Чисельність населення, млн. 50,9

 

Розв’язання

Розглянемо структуру засобів проведення дозвілля.

..

Отже, на кожні 1 000 000  населення припадає 135560 відвідувань театрів, 94303 відвідувань концертів, 322200 відвідувань музеїв та 7149312 прочитаних примірників книг.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , | 2 комментария

КР Статистика Cтатист соц_ал В1 _СОА

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 11

 

 1. Задача 5. 14

 

Список використаних джерел. 18

1. Задача 1

Маємо дані про чисельність населення за рівнем економічної активності та статтю (тис. чол.):

Населення Економічно активне населення Зайняте економічною діяльністю
всього В тому числі всього В тому числі всього В тому числі
Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.
50638,8 23908,4 26730,4 26111,5 13189,9 12921,6 24114,0 12132,7 11981,3

 

Визначити коефіцієнт економічної активності населення (всього, в т.ч. чоловіків та жінок); коефіцієнти безробіття та зайнятості населення(всього, в т.ч. чоловіків та жінок). Зробити висновки.

Розв’язання

1) коефіцієнт економічної активності населення обчислимо як відношення економічно активного населення до загальної кількості населення

жінок. Рівень безробіття досить високий — в середньому серед всього населення 8,02%. Для економічно-розвинутих країн рівень безробіття вважається нормальним в межах 5%.


2. Задача 2

Маємо дані про розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу:

Показник Млн. чоловік
Все населення, у тому числі з середньодушовим сукупним доходом у місяць, грн. 50,7
До  30 0,4
30,1 – 60,0 7,4
60,1 – 90,0 14,3
90,1 – 120,0 11,8
120,1 – 150,0 7,4
150,1 – 180,0 4,0
180,1 – 210,0 1,9
210,1 – 240,0 1,0
240,1 – 270,0 0,7
270,1 – 300,0 0,4
Понад 300,0 1,4

 

Охарактеризувати ступінь диференціації доходів населення за допомогою коефіцієнта Лоренца. Зробити висновок.

Розв’язання

Коефіцієнт Лоренца як відносна характеристика нерівності в розподілі доходів визначається за формулою:

Цей показник показує, що ступінь диференціації доходів населення середній.


3. Задача 3

Маємо дані про захворювання населення за окремими видами хвороб:

Показник Кількість випадків захворювання, тис.
Всі захворювання. В тому числі 30196
Інфекційні і паразитарні хвороби 1455
Новоутворення 335
Хвороби крові та кровотворних органів 214
Психічні розлади 276
Хвороби нервової системи та органів чуттів 3157
Хвороби органів дихання 13212
Хвороби системи кровообігу 1421
Інші хвороби 10126

 

Проаналізувати структуру захворюванності населення. Розрахувати коефіцієнт захворюваності та розповсюдженість захворювань, якщо чисельність населення становила 50638,8 тис. чол.

 

Розв’язання

В наступній таблиці проаналізуємо структуру захворюванності населення. прийнявши всі випадки захворюванності за 100 відсотків.

розладами або хворобами крові та кровотворних органів. Іншими хворобами хворіє 20 чоловік.


4. Задача 4

Динаміка кількості всього наявного населення характеризується даними (на початок року):

Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Кількість населення млн.чол. 51,8 51,9 52,1 52,2 52,1 51,7 51,3 50,9 50,5

 

Розрахуйте абсолютні та відносні характеристики рядів динаміки. Результати подати у вигляді таблиці. Зробити висновки.

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 4.1:

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

Тільки в період з 1990 року по 1992 рік спостерігалось зростання населення регіону, в інші роки спостерігався спад.


5. Задача 5

Маємо дані про кількість засуджених та чисельність населення за регіонами України:

Кількість засуджених, тис. Чисельність населення, тис.
Україна 237,8 50638,8
Автономна республіка Крим 12,2 2150,6
Вінницька 6,8 1850,4
Волинська 3,8 1069,0
Дніпропетровська 27,1 3799,8
Донецька 28,8 5104,8
Житомирська 5,9 1460,1
Закарпатська 3,6 1281,9
Запорізька 12,8 2051,4
Івано-Франківська 4,1 1455,3
Київська 7,1 1874,8
Кіровоградська 6,1 1199,9
Луганська 18,7 2737,3
Львівська 10,2 2730,3
Миколаївська 6,5 1329,8
Одеська 11,3 2548,4
Полтавська 7,0 1719,6
Рівненська 3,0 1187,1
Сумська 7,4 1379,1
Тернопільська 3,5 1167,4
Харківська 14,0 3034,8
Херсонська 5,9 1252,1
Хмельницька 5,7 1492,8
Черкаська 6,3 1486,9
Чернівецька 3,0 943,6
Чернігівська 5,9 1330,3
м. Київ 9,5 2599,9
м. Севастополь 1,6 401,4

 

Розрахувати коєфіцієнти судимості. Зробити висновки.

Розвязання

Коєфіцієнт судимості розраховують як відношення кількості засуджених до чисельності населення. Розрахунок здійснимо в наступній таблиці.

Отже, в середньому по Україні коефіцієнт судимості складає 0,004696. Найбільш криміногенні наступні області – Дніпропетровська з коефіцієнтом судимості 0,007132, Луганська з коефіцієнтом судимості 0,006832, Запорізька з коефіцієнтом судимості 0,006240. Найменш криміногенні наступні області – Рівненська з коефіцієнтом судимості 0,002527, Закарпатська з коефіцієнтом судимості 0,002808, Івано-Франківська з коефіцієнтом судимості 0,002817, Тернопільська з коефіцієнтом судимості 0,002998. В найбільш криміногенні області попадають регіони з найбільшою чисельністю та густотою населення, а також з найбільш розвинутою промисловістю.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтатист Екон Вар 5

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

Є такі дані:

Основні фонди за формами власності (на кінець року за балансовою вартістю), млн. грн.

Рік

Всі основні фонди В тому числі за формами власності
державна недержавна
1970 1200 1150 50
1980 3000 2900 100
1990 5800 5650 150
2000 35700000 15200000 20500000

 

Розрахуйте показники структури основних фондів і зробіть висновки.

Розв’язання

Охарактеризуємо структуру основних фондів по роках Розрахунки подамо в таблиці 1.1

основних засобів недержавної форми власності зросла з 2,59% в 1990 році до 57,42 % в 2000 році.

 


2. Задача 2

 

Є такі дані по двом підприємствам за два періоди:

 

№ підпр. Базовий період Звітний період
Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол. Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол.
1 240 90 300 90
2 720 150 780 160

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондоозброєнності праці по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондоозброєнності праці змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну обєму ОВФ внаслідок зміни: чисельності персоналу і його озброєнності основними засобами.

Розв’язання

Фондоозброєнність обчислимо як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів за деякий період до  середньоспискової чисельності персоналу  основної діяльності за той же період.

Знайдемо фондоозюроєнність для кожного періоду по кожному підприємству.

(4,32 – 4)*250 = 80

Перевірка

40 + 80 = 120

 


3. Задача 3

 

Визначити, як змінилася продуктивність праці на підприємстві, якщо чисельність працюючих збільшилась за звітний період на 2%, а загальний обєм виробництва – 5%.

Розв’язання

Нехай V – обєм виробництва продукції в попередньому періоді, тоді 1,05*V — обєм виробництва продукції в звітному періоді. Покладемо ЧП — чисельність працюючих в попередньому періоді, 1,02*ЧП — чисельність працюючих в звітному періоді.

4. Задача 4

 

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Затрати на кінцеве споживання

Домашніх господарств – 321,5

Державних установ – 131,0

Некомерційних організацій, що обслуговують д/г – 14,4

Валове накопичення основного каіпталу – 137,7

Зміна запасів матеріальних оборотних засобів – 23,0

Експорт товарів та послуг – 93,0

Імпорт товарів та послуг – 64,6

Визначте валовий внутрішній продукт методом використання.

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт методом використання обчислюють за такою схемою:…

5. Задача 5

 

Є наступні дані про випуск однорідної продукції по підприємствах:

№ підприємства Випуск продукції, тис.од. Собівартість одиниці продукції, грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
1 440 450 20 26
2 350 500 36 32
3 200 220 12 12

 

Обчисліть загальні індекси середньої собівартості продукції змінного та  фіксованого складу, індекс структурних зрушень.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на випуск продукції шляхом множення собівартості одиниці продукції на кількість випущеної продукції  відповідного періоду.

Перевірка Із : Іф = Іс

1,079 : 1,0236= 1,054

6. Задача 6

Об’єм продажу і середні ціни на картоплю були наступні:

Ринки Ціна 1кг, коп.. Об’єм продажу, т
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
№1 30 40 1500 1000
№2 25 45 800 400

 

Розрахуйте середні ціни на картоплю за два роки та динаміку середньої ціни.

Розв’язання

Для знаходження середньої ціни на картоплю використаємо середню арифметичну зважену….

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтатист Екон Вар 1

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

За існуючими даними охарактеризуйте галузеву структуру основних фондів по роках і структурні зрушення :

Основні фонди по галузях економіки (на кінець року, за балансовою вартістю), млрд. грн.

Показник

1970 1980 1990 1995
Всі основні фонди, включаючи худобу 461 1065 1927 13870474
Галузі, що виробляють продукцію, в т.ч. 208 511 948 6729659
— промисловість 148 350 650 4378559
— сільське господарство 46 122 221 1775332
 — будівництво 13 36 72 553119
Галузі, що надають ринкові та неринкові послуги, в т.ч. 253 554 979 7140818
 — транспорт і звязок 61 148 274 1690401
 — торгівля і МТП 13 32 56 270374

 

 

Розв’язання

Охарактеризуємо галузеву структуру основних фондів по роках та структурні зрушення. Розрахунки подамо в таблиці 1.1

Серед галузей, що надають ринкові та неринкові послуги, найбільшою кількістю основних засобів володіють транспорт і звязок, а серед галузей, що виробляють продукцію – промисловість має найбільшу кількість основних засобів, а питома вага основних засобів сільського господарства втричі менша від питомої віги основних засобів промисловості.


2. Задача 2

Маємо такі дані по двох підприємствах у порівняних цінах, тис. грн.:

№ підприємства Базовий період Звітний період
Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ
1 390 300 480 420
2 600 460 690 580

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондовіддачі по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондовіддачі змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну випуску продукції внаслідок зміни: середньої вартості основних виробничих фондів, рівня фондовіддачі.

Розв’язання

Фондовіддачу обчислимо як відношення товарної продукції за деякий період до середньорічної вартості основних виробничих фондів за той же період.

Знайдемо фондовіддачу для кожного періоду по кожному підприємтсву.

рівня фондовіддачі

(1,17 – 1,3026)*1000 = -132,6

Перевірка

312,6 + (-132,6) = 180


3. Задача 3

 

Чисельність працездатного населення станом на 01.01.99 становила 180 тис. чоловік, з них 9 тис. чоловік не були зайняті в народному господарстві. Чисельність працюючих пенсіонерів та підлітків становила 15 тис. чоловік.

Згідно з прогнозом у майбутньому рух трудових ресурсів характеризуватиметься такими коефіцієнтами: природного поповнення – 3%, природного вибуття – 1%, механічного приросту – 4%.

Обчисліть можливу чисельність трудових ресурсів станом на 01.01. 2000

Розв’язання

Знайдемо кількість трудових ресурсів станом на 01.01.99 – це є населення у працездатному віці та населення, вік якого більший  і менший відповідно за нижню та верхню межу працездатного вікую зайняте в народному господарстві.

195*1,06 = 206,7 тис. чоловік.

 


4. Задача 4

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Оплата праці найманого робітника – 260

Податки на виробництво та імпорт – 96

Субсидії на виробництво та імпорт – 26

Валовий прибуток економіки та змішані доходи – 270

Визначте валовий внутрішній продукт.

 

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт дорівнює доданій вартості, виробленій усіма виробничими одиницями-резидентами. Існує кілька методів обчислення валового внутрішнього продукту. В даній задачі доцільно використати розподільний метод. Розподільний метод передбачає включення до ВВП таких компонентів:

5. Задача 5

 

Будівельно-виробнича діяльність двох СБК міста характеризується наступними даними:

Спорудобудівельний комбінат Побудовано житла, тис. кв. м Собівартість 1 м. кв., млн. грн.
1996 1997 1996 1997
СБК-1 53 68 1,5 1,7
СБК-2 179 127 1,7 1,9

 

Обчисліть загальні індекси динаміки собівартості змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Поясніть економічний зміст кожного індексу.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на будівництво житла шляхом множення собівартості 1 м. кв. на кількість побудованого житла  відповідного періоду.

Індекс фіксованого складу усуває вплив на динаміку середньої структурних зрушень і відображає вплив значень розглядуваної ознаки.

Індекс структурних зрушень, навпаки, показує як змінилася середня за рахунок структурних зрушень, при цьому значення розглядуваної ознаки фіксуються.


6. Задача 6

У звітному періоді обсяг реалізованої продукції галузі збільшився на 30%. При цьому середні залишки оборотних коштів зросли на 8,3%

Обчисліть, як змінилося число оборотів та тривалість одного обороту оборотних фондів.

Розв’язання

Нехай V – обсяг реалізованої продукції в попередньому періоді, тоді 1,3*V — обсяг реалізованої продукції в звітному періоді. Покладемо СЗОК — середні залишки оборотних коштів в попередньому періоді, 1,083*СЗОК — середні залишки оборотних коштів в звітному періоді.

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Ю 19.05.06

Зміст

1.Задача 1. 2

 

2.Задача 2. 4

 

3.Задача 3. 7

 

Список використаних джерел. 10

 


1.Задача 1

За допомогою відносних величин структури і координації охарактеризуйте обсяги продаж туроператора N за даними, що наведено в таблиці 1. Зробіть висновки.

Таблиця 1

Види відпочинку Обсяг продаж, тис.у.о.
Літні екслюзив-тури (Л) 50
Зимові екслюзив-тури (З) 65
Тур-пакети за мінімальними тарифами (М) 35
Екскурсії та страхування (Е) 10
Процент на депозиті 5

 

Розв’язання

Знайдемо загальні обсяги продажу туроператора N:

50 + 65 + 35 + 10 + 5 = 165 (тис.у.о.)

Обислимо відносні величини структури обсягів продаж туроператора N

Отже, левову частку обсягів продажу туроператора N становлять “Зимові екслюзив-тури”, близько 39,40%. 30,30% обсягів продажу дають “Літні екслюзив-тури”. Найменший обсяг продажу за “процентом на депозиті” – лише 3,03%.

 

 


2.Задача 2

В таблиці 2 наведені дані, які характеризують розподіл готелів міста Н за рівнем рентабельності.

Таблиця 2

№ групи Рівень рентабельності, % Кількість готелів, од.
1 2 – 12 2
2 12 – 15 8
3 15 – 20 9
4 20 – 25 11
5 25 — 50 5

 

За даними таблиці виконайте наступні завдання:

 • проілюструйте ряд розподілу графічно;
 • знайдіть середній рівень рентабельності, модальне та медіанне значення;
 • зробіть висновки.

 

Розв’язання

1)Проілюструємо ряд розподілу графічно

….

Отже, очікуване середнє значення рентабельності готелів становить 20,41%. Медіане значення дорівнює 19,17%, модальне значення – 21,25%. Досить в широкий діапазон попали всі обчислені середні рівні. Це повязано з тим, що крайні інтервали дуже укрупнені, а тому і маємо досить великі відхилення один від одного обчислених величин.


3.Задача 3

За даними, наведеними в таблиці 3, проведіть показниковий аналіз ряду динаміки, використовуючи систему базисних показників. Зробіть висновки щодо загального розвитку процесу.

Таблиця 3

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

(дані умовні)

Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Дохід від основної діяльності,  млн.грн. 26 21 21 23 28 30

 

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники за 1995-2000 роки, скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 3.1:

За базовий візьмемо 1995 рік.

Таблиця 3.1.

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

Очевидно, що в 1996 – 1997 роках доходи готелів значно знизились в порівнянні з 1995 роком. Починаючи з 1998 року ситуація почала мінятись на краще. Спостерігається поступове збільшення доходів. В 1999 році доходи були вищі за базовий 1995 рік. А в 2000 році доходи становили 115,38% в порівнянні з 1995 роком.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, Г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 2000. – 376 с.

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий