Курсова робота Митне оформлення комп»ютерної техніки

Зміст

 

 

 

 

 TOC o «1-3» h z Вступ. PAGEREF _Toc67273325 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300320035000000

 

1. Митна політика України щодо ввезення комп’ютерної 

    техніки. PAGEREF _Toc67273326 h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300320036000000

 

2. Основні вимоги до митного оформлення комп’ютерної 

    техніки. PAGEREF _Toc67273327 h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300320037000000

 

3. Декларування комп’ютерної техніки. PAGEREF _Toc67273328 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300320038000000

 

4. Митний контроль комп’ютерної техніки. PAGEREF _Toc67273329 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300320039000000

 

5. Проблеми, які виникають під час митного оформлення 

    комп’ютерної техніки. PAGEREF _Toc67273330 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300330030000000

 

6. Порядок нарахування мита за митне оформлення 

     комп’ютерної техніки. PAGEREF _Toc67273331 h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300330031000000

 

Висновки. PAGEREF _Toc67273332 h 21 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300330032000000

 

Додатки. PAGEREF _Toc67273333 h 23 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360037003200370033003300330033000000


Вступ

 

Отримання та визнання незалежності України пов»язане з необхідністю узаконення митних кордонів, розбудовою власної митної системи, розвитком самостійної митної політики, правовим регулюванням діяльності митниць. Одним з найважливіших чинників вирішення цієї проблеми є розробка і прийняття стабільних та ефективних законів. Проблема правового забезпечення, що регулює митну діяльність розв»язана ще недостатньо. Про це свідчать часті зміни і доповнення до чинних митних законів. Процес формування митного законодавства започатковано у 1991 році. Серед останніх митних нововведень важливого значення набуває вступ у силу 1 січня 2004 року нового Митного кодексу України

Правове регулювання митної діяльності, вдосконалення митної політики, зростання ролі митних органів у захисті економічних та екологічних  інтересів України вимагає ґрунтовних наукових досліджень. Поки що цій важливій проблемі присвячено поодинокі наукові праці, де висвітлюються окремі аспекти історії митної справи, переважно в інших державах,  розглядаються теоретичні та організаційно-правові основи митної діяльності.

За межами регулювання нормами діючого МКУ залишились кардинальні питання реформування економіки України, послідовний процес становлення ринкових механізмів у країні. Тому, крім МКУ та інших законів, митні процедури регулюються великою кількістю наказів, інструкцій чи інших нормативних актів і документів, юридична сила яких проблематична, нерідко не відповідає вимогам нормотворення та юридичної техніки, колізійна, і у сучасній літературі не піддавалась  необхідному науковому аналізу.

У останні роки актуалізуються питання щодо митного оформлення ввезення в Україну комп’ютерної техніки. Тому виникла необхідність доповнення законодавства України нормативно-правовими актами, які б визначали порядок митного оформлення ввозу в Україну комп’ютерної техніки.

Необхідність вивчення цих винятково важливих проблем має особливо велике значення, яке і визначає актуальність даної роботи, зумовлює її теоретичне та практичне значення.

Мета роботи полягає у висвітленні особливостей митного оформлення ввезення комп’ютерної техніки в Україну.

Досягнення поставленої мети  здійснювалось шляхом вирішення таких  завдань:

– висвітлити особливості митної політики України щодо ввезення комп’ютерної техніки;

– проаналізувати основні вимоги щодо митного оформлення комп’ютерної техніки;

– розкрити особливості декларування комп’ютерної техніки;

– охарактеризувати митний контроль комп’ютерної техніки;

– проаналізувати проблеми, які виникають під час митного оформлення комп’ютерної техніки;

– висвітлити порядок нарахування мита митне оформлення комп’ютерної техніки.

Структурно робота.  Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків та додатків.

 

 


1. Митна політика України щодо ввезення комп’ютерної техніки

 

Зовнішньоекономічна діяльність і насамперед зовнішня торгівля пов»язані з переміщенням через митний кордон країни як юридичними, так і фізичними особами товарів і транспортних засобів. При цьому товари і транспортні засоби підлягають митному контролю і митному оформленню. Враховуючи особливості завдань даної роботи особливої уваги заслуговують процедури оформлення комп’ютерної техніки. Для розуміння сутності і механізмів митного контролю і митного оформлення комп’ютерної техніки, яка переміщується через митний кордон, важливо враховувати значення основних термінів і понять, пов»язаних з цими процесами.

Тривалість кожного етапу митного оформлення комп’ютерної техніки фіксу­ється в технологіях митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, затверджених начальниками митниць.


3. Декларування комп’ютерної техніки

 

Основним етапом митного оформлення комп’ютерної техніки є її декларування митними органами України.

Відповідно до положень митного законодавства, комп’ютерна техніка, яка переміщується через митний кордон України, а також комп’ютерна техніка, митний режим яких змінюється, підлягають декларуванню митним органом України.

Декларування може здійснюватися в письмовій, усній формі, шляхом електронної передачі даних або в іншій формі.

Усне декларування може застосовуватися при митному оформленні ручної поклажі і багажу пасажирів.

У торговому обороті застосовується декларування в писемній формі і шляхом електронної передачі даних. Основним документом, використовуваним для декларування товарів, є вантажна митна декларація (ВМД).

Наведену схему варто розглядати лише як ключові напрямки організації митного контролю комп’ютерної техніки. У свою чергу кожний з напрямків включає досить багато операцій, регламентованих відповідними нормативними документами.

 

 


5. Проблеми, які виникають під час митного оформлення комп’ютерної техніки

 

За умови виконання встановленого порядку митного оформлення комп’ютерна техніка може бути безперешкодно переміщена через митний кордон.

Однак практика свідчить, що поряд з переважною більшістю учасників ЗЕД, що намагаються сумлінно виконувати вимоги, встановлені державою у відношенні порядку здійснення ЗЕД , мається визначена частина її учасників, які з  наміром або через незнання допускають помилки чи не виконують окремі норми і правила. Це приводить до великих втрат державних доходів, до дезорганізації роботи митних органів і інших відомств і т.п.

Оскільки держава зацікавлена в реалізації зовнішньої, внутрішньої, економічної, фінансової, податкової, зовнішньоторговельної, митної, військової політики, а також політики в галузі забезпечення державної, економічної й інших видів безпеки, вона вживає відповідні заходи не тільки з надання прав всім учасникам ЗЕД, але і по забезпеченню сумлінного виконання ними покладених на них обов»язків, у тому числі і за допомогою митних органів, що здійснюють митний контроль і митне оформлення комп’ютерної техніки.

Якщо ж митне оформлення здійснюється поза визначеними для цього місць і поза часом роботи митних органів, то ставки митних зборів за митне оформлення комп’ютерної техніки подвоюються.

Інші види митних платежів займають не настільки істотне місце в загальному обсязі митних платежів за оформлення комп’ютерної техніки, тому в даній роботі вони докладно не розглядаються.

 

 


Висновки

 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна зробити висновок, що створення митних органів, вироблення державної позиції щодо розвитку митної справи, визначення митної політики, розширення зовнішньоекономічних зв»язків вимагали розробки і затвердження необхідних законів.

У процесі переміщення комп’ютерної техніки через митний кор­дон особа вступає в суспільні соціальні відносини з дер­жавою в особі митних органів. Ці відносини регламен­туються в цілому митним законодавством. Частину цих відносин складає порядок митного оформлення.

Аналіз здійснення митного оформлення комп’ютерної техніки засвідчує, що він є особливою сферою діяльності митних органів, має специфічні організаційні підходи, форми і режими проведення, є відповідальним процесом у митній справі, забезпечує економічну охорону митних кордонів і втілює в життя митну політику України.

Митне оформлення комп’ютерної технікивідбувається у чотири етапи, а саме:

1-й етап — попередні операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної статистики.

2-й етап — перевірка ВМД та документів, заявленої митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці та відділом тарифів та митної вартості у визначеному порядку,

3-й етап — перевірка вантажним відділом митниці зазначених декларантом відомостей у ВМД на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам.

4-й етап — проведення, у разі необхідності, огляду комп’ютерної технікита  повне оформлення ВМД.

Декларування комп’ютерної технікивизначається як двосторонній процес, що має правові наслідки і виражається в тому, що власник комп’ютерної техніки, яка пере­міщується через митний кордон, повідомляє про неї митний ор­ган, а останній приймає цю інформацію, перевіряє її і використо­вує для початку митного оформлення, митного контролю та інших видів своєї діяльності.

Практика свідчить, що митного офрмлення комп’ютерної техніки поряд з переважною більшістю учасників ЗЕД, що намагаються сумлінно виконувати вимоги, встановлені державою у відношенні порядку здійснення ЗЕД, мається визначена частина її учасників, які з наміром або через незнання допускають помилки чи не виконують окремі норми і правила. Це приводить до великих втрат державних доходів, до дезорганізації роботи митних органів і інших відомств і т.п.

Серед основних напрямків вдосконалювання типової, принципової схеми організації митного контролю комп’ютерної техніки можна виділити наступні:

– вдосконалювання організації механізму митного контролю;

– скороченя термінів і підвищенні якості огляду комп’ютерної техніки і транспортних засобів;

– скороченнія термінів сплати митних платежів;

– вдосконалювання документального оформлення митних процедур;

– попередження нанесення збитку економіці і загальній
 
безпеці країни;

– зменшення витрат на здійснення контролю комп’ютерної техніки засобами розробки гнучких технологій;

– вдосконалювання контролю на напрямках  неза­конного переміщення комп’ютерної техніки і транспортних засобів.

 


Додатки

 

Паспорт імпортної угоди

 

Реквізити банка Імпортера

Назва __АКБ ”Прогрес”______      Філіал __________________________

Почтова адреса __пр-т 40-річчя Жовтня, 15________________________

Реквізити Імпортера

Назва __ВАТ “Система”________________________________________

 Код ОКПО ___031189453_______________________________________

Почтова адреса ___вул. Мілютенко, 21____________________________

Номер рахунка __001176398_____________________________________

Реквізити іноземної сторони

Назва __Digital systems_________________________________________

Країна ____Японія______________________________________________

Почтова адреса _____1, Kitotosostr._______________________________

Код країни ___076912____________________________________________

Реквізити та умови контракту

Номер _______219________________ Отання дата ____7.03.2004_______

Дата _____2.03.2004_______________ Валюта платежу ___дол. США____

Сума контракту_____35000_________ Код валюти платежу _____03______

Валюта ціни________дол. США_____  Форма розрахунків ___інкасо______

Код валюти ціни______03___________ Оплата товару ____часткова_____

Валютна обмовка _________________

Ліцензія банку України

Номер _0037______________________ Дата ____27.02.2004___________

Вартість відстроченої поставки _5000_ Дата закінчення ліцензії _10..03_

 

Підписи уповноважених осіб

Від банку імпортера                                 Від імпортера   

Посада _______________________  Посада ___________________________

ПІБ _______Куралех В.Б.___________  ПІБ __________Савун А.П. ________

МП. Дата _____29.02.2004_________  МП.   Дата ____29.02.2004__________


Вантажно-митна декларація

Основной лист грузовой таможенной декларации (ТД1)

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Митне оформлення комп»ютерної техніки»

  1. Анастасія говорит:

    Доброго дня. Хочу придбати повну версію цієї курсової роботи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.