КР Статистика Cтатист Екон Вар 1

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

За існуючими даними охарактеризуйте галузеву структуру основних фондів по роках і структурні зрушення :

Основні фонди по галузях економіки (на кінець року, за балансовою вартістю), млрд. грн.

Показник

1970 1980 1990 1995
Всі основні фонди, включаючи худобу 461 1065 1927 13870474
Галузі, що виробляють продукцію, в т.ч. 208 511 948 6729659
— промисловість 148 350 650 4378559
— сільське господарство 46 122 221 1775332
 — будівництво 13 36 72 553119
Галузі, що надають ринкові та неринкові послуги, в т.ч. 253 554 979 7140818
 — транспорт і звязок 61 148 274 1690401
 — торгівля і МТП 13 32 56 270374

 

 

Розв’язання

Охарактеризуємо галузеву структуру основних фондів по роках та структурні зрушення. Розрахунки подамо в таблиці 1.1

Серед галузей, що надають ринкові та неринкові послуги, найбільшою кількістю основних засобів володіють транспорт і звязок, а серед галузей, що виробляють продукцію – промисловість має найбільшу кількість основних засобів, а питома вага основних засобів сільського господарства втричі менша від питомої віги основних засобів промисловості.


2. Задача 2

Маємо такі дані по двох підприємствах у порівняних цінах, тис. грн.:

№ підприємства Базовий період Звітний період
Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ
1 390 300 480 420
2 600 460 690 580

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондовіддачі по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондовіддачі змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну випуску продукції внаслідок зміни: середньої вартості основних виробничих фондів, рівня фондовіддачі.

Розв’язання

Фондовіддачу обчислимо як відношення товарної продукції за деякий період до середньорічної вартості основних виробничих фондів за той же період.

Знайдемо фондовіддачу для кожного періоду по кожному підприємтсву.

рівня фондовіддачі

(1,17 – 1,3026)*1000 = -132,6

Перевірка

312,6 + (-132,6) = 180


3. Задача 3

 

Чисельність працездатного населення станом на 01.01.99 становила 180 тис. чоловік, з них 9 тис. чоловік не були зайняті в народному господарстві. Чисельність працюючих пенсіонерів та підлітків становила 15 тис. чоловік.

Згідно з прогнозом у майбутньому рух трудових ресурсів характеризуватиметься такими коефіцієнтами: природного поповнення – 3%, природного вибуття – 1%, механічного приросту – 4%.

Обчисліть можливу чисельність трудових ресурсів станом на 01.01. 2000

Розв’язання

Знайдемо кількість трудових ресурсів станом на 01.01.99 – це є населення у працездатному віці та населення, вік якого більший  і менший відповідно за нижню та верхню межу працездатного вікую зайняте в народному господарстві.

195*1,06 = 206,7 тис. чоловік.

 


4. Задача 4

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Оплата праці найманого робітника – 260

Податки на виробництво та імпорт – 96

Субсидії на виробництво та імпорт – 26

Валовий прибуток економіки та змішані доходи – 270

Визначте валовий внутрішній продукт.

 

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт дорівнює доданій вартості, виробленій усіма виробничими одиницями-резидентами. Існує кілька методів обчислення валового внутрішнього продукту. В даній задачі доцільно використати розподільний метод. Розподільний метод передбачає включення до ВВП таких компонентів:

5. Задача 5

 

Будівельно-виробнича діяльність двох СБК міста характеризується наступними даними:

Спорудобудівельний комбінат Побудовано житла, тис. кв. м Собівартість 1 м. кв., млн. грн.
1996 1997 1996 1997
СБК-1 53 68 1,5 1,7
СБК-2 179 127 1,7 1,9

 

Обчисліть загальні індекси динаміки собівартості змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Поясніть економічний зміст кожного індексу.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на будівництво житла шляхом множення собівартості 1 м. кв. на кількість побудованого житла  відповідного періоду.

Індекс фіксованого складу усуває вплив на динаміку середньої структурних зрушень і відображає вплив значень розглядуваної ознаки.

Індекс структурних зрушень, навпаки, показує як змінилася середня за рахунок структурних зрушень, при цьому значення розглядуваної ознаки фіксуються.


6. Задача 6

У звітному періоді обсяг реалізованої продукції галузі збільшився на 30%. При цьому середні залишки оборотних коштів зросли на 8,3%

Обчисліть, як змінилося число оборотів та тривалість одного обороту оборотних фондів.

Розв’язання

Нехай V – обсяг реалізованої продукції в попередньому періоді, тоді 1,3*V — обсяг реалізованої продукції в звітному періоді. Покладемо СЗОК — середні залишки оборотних коштів в попередньому періоді, 1,083*СЗОК — середні залишки оборотних коштів в звітному періоді.

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Ю 19.05.06

Зміст

1.Задача 1. 2

 

2.Задача 2. 4

 

3.Задача 3. 7

 

Список використаних джерел. 10

 


1.Задача 1

За допомогою відносних величин структури і координації охарактеризуйте обсяги продаж туроператора N за даними, що наведено в таблиці 1. Зробіть висновки.

Таблиця 1

Види відпочинку Обсяг продаж, тис.у.о.
Літні екслюзив-тури (Л) 50
Зимові екслюзив-тури (З) 65
Тур-пакети за мінімальними тарифами (М) 35
Екскурсії та страхування (Е) 10
Процент на депозиті 5

 

Розв’язання

Знайдемо загальні обсяги продажу туроператора N:

50 + 65 + 35 + 10 + 5 = 165 (тис.у.о.)

Обислимо відносні величини структури обсягів продаж туроператора N

Отже, левову частку обсягів продажу туроператора N становлять “Зимові екслюзив-тури”, близько 39,40%. 30,30% обсягів продажу дають “Літні екслюзив-тури”. Найменший обсяг продажу за “процентом на депозиті” – лише 3,03%.

 

 


2.Задача 2

В таблиці 2 наведені дані, які характеризують розподіл готелів міста Н за рівнем рентабельності.

Таблиця 2

№ групи Рівень рентабельності, % Кількість готелів, од.
1 2 – 12 2
2 12 – 15 8
3 15 – 20 9
4 20 – 25 11
5 25 — 50 5

 

За даними таблиці виконайте наступні завдання:

 • проілюструйте ряд розподілу графічно;
 • знайдіть середній рівень рентабельності, модальне та медіанне значення;
 • зробіть висновки.

 

Розв’язання

1)Проілюструємо ряд розподілу графічно

….

Отже, очікуване середнє значення рентабельності готелів становить 20,41%. Медіане значення дорівнює 19,17%, модальне значення – 21,25%. Досить в широкий діапазон попали всі обчислені середні рівні. Це повязано з тим, що крайні інтервали дуже укрупнені, а тому і маємо досить великі відхилення один від одного обчислених величин.


3.Задача 3

За даними, наведеними в таблиці 3, проведіть показниковий аналіз ряду динаміки, використовуючи систему базисних показників. Зробіть висновки щодо загального розвитку процесу.

Таблиця 3

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

(дані умовні)

Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Дохід від основної діяльності,  млн.грн. 26 21 21 23 28 30

 

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники за 1995-2000 роки, скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 3.1:

За базовий візьмемо 1995 рік.

Таблиця 3.1.

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

Очевидно, що в 1996 – 1997 роках доходи готелів значно знизились в порівнянні з 1995 роком. Починаючи з 1998 року ситуація почала мінятись на краще. Спостерігається поступове збільшення доходів. В 1999 році доходи були вищі за базовий 1995 рік. А в 2000 році доходи становили 115,38% в порівнянні з 1995 роком.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, Г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 2000. – 376 с.

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Ч

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 11

 

 1. Задача 7. 13

 

Список використаних джерел. 14

1. Задача 1

 

За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували:

а) динаміку балансу;

б) структуру та структурні зрушення активів;

в) структуру та структурні зрушення пасивів.

Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року
Обсяг основного капіталу 5 600 8 200 Обсяг основного капіталу 7 200 8 700
Мобільні оборотні активи 3 800 3 300 Короткострокова заборгованість 1 900 1 400
Довгострокові інвестиції 3 000 3 100 Довгострокові кредити 3 300 4 500
Баланс 12 400 14 600 Баланс 12 400 14 600

 

Розв’язання

 

а) За умовою задачі на початок року баланс становив 12400 грошових одиниць, а на кінець року – 14600 грошових одиниць.

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

 

….

в) охарактеризуємо структуру та структурні зрушення пасивів. Аналіз проведемо в таблиці

             

Баланс 12 400 100 14 600 100 117,74


2. Задача 2

 

Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку методом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня похибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї вибірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12.

Розв’язування

Обчислимо чисельність вибірки за формулою:

 

….

Округлюємо в більшу сторону 48.

 

 

 


3. Задача 3

Використання робочого часу за ІІ квартал 2001 року на підприємстві характеризується такими даними:

тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 580
Цілоденні простої 2,1
Чергові відпустки 6,2
Відпустки у зв’язку:
з пологами 0,8
з хворобою 0,4
Інші дозволені законом неявки 0,6
Неявки з дозволу адміністрації 0,2
Прогули 0,3
Святкові та вихідні дні 8,3
тис. людино-годин
Фактично відпрацьовано 4250
Із них:
понадурочно 35
внутрішньо змінні простої 3,4

 

Визначити:

фонди робочого часу та показники їх використання;

коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду.

Розв’язання

Календарний фонд робочого часу складає

 

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про установи комерційного банку:

Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами
III IV III IV
I 4250 5600 6540 9850
II 3340 4720 5630 8400
III 2150 3870 3400 6850
IV 5450 6900 9300 11600

 

Знайти:

а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку;

б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінного, сталого складу та структурних зрушень.

Навести економічну інтерпретацію.

Розв’язування

А) знайдемо індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку за кожний квартал,  як відношення обсягу прибутку до обсягу власного капіталу, помноженого на 100 відсотків. Результати обчислень подамо в таблиці.

 

Індекс структурних зрушень показує, як змінилась середня за рахунок структурних зрушень. В даному випадку середня рентабельність власного капіталу   зменшилась за рахунок структурних зрушень.

5. Задача 5

 

У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуація щодо виробництва нового товару.

Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації
Місткість і сталість ринку 5 0,25
Конкурентоспроможність товару 3 0,35
Фінансовий стан і кредитоспроможність 4 0,20
Рівень торговельного сервісу 2 0,15
Імідж фірми 1 0,05

 

Знайти середню оцінку ступеня ризику.

Розв’язання

Оскільки відома ймовірність варіанти, то застосуємо наступуну формулу

Отже, середня оцінка ступеня ризику становить 3,45 балів.

 

 


6. Задача 6

 

Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані:

Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100
Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8

 

Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних виробничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оцінити щільність зв’язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Розв’язання

Рівняння регресії будемо вважати лінійним. За факторну ознаку Х візьмемо обсяг основних виробничих фондів. Це є незалежна змінна. За результативну ознаку У (залежна змінна) візьмемо обсяг випуску продукції.

 

Як бачимо коефіцієнт кореляції — 0,987. Це свідчить про значну позитивну щільність зв’язку. Коефіцієнт детермінації становить

 


7. Задача 7

Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обороту, за такими даними:

Показник ІІІ квартал IV квартал
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.. 620 840
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.. 58 67

 

Розв’язання

Знайдемо швидкість обертання обігових коштів підприємства, як відношення обсягу реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів. Тривалість одного обороту знайдемо шляхом ділення 360 днів на кількість оборотів. Результати подамо в таблиці.

107,3 тисяч гривень.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат КР

Зміст

 

1.Задача 4. 3

 

 1. Задача 12. 6

 

 1. Задача 19. 10

 

 1. Задача 26. 13

 

 1. Задача 33. 15

 

Список використаних джерел. 18

1.Задача 4

 

За даними 25 цехів заводів (додаток 4) за допомогою аналітичного групування з рівновеликими інтервалами (в три групи) прослідкувати залежність між виробництвом литва на 1 робітника і собівартістю 1т литва

 1. Результати групування оформити в таблиці і детально проаналізувати.

2.Оцінити суттєвість різниці середніх значень собівартості 1 т литва по цехах заводів першої і третьої груп за допомогою t-критерія Стьюдента.

Розв’язок

 

 1. Для виявлення залежності між виробництвом литва на одного робітника і собівартістю 1т. литва, утворимо три групи з однаковими інтервалами. Розглянемо дані виробництва литва на одного робітника:

Для ІІІ групи n=2, тому критерій Стьюдента не доцільно використовувати.

 


2. Задача 12

 

За даними 25 заводів побудувати ряд розподілу в 5 інтервалів за середньосписковою чисельністю робітників. За рядом розподілу обчислити:

 1. Моду;
 2. Медіану;
 3. Зобразити графічно ряди розподілу, побудувати огіву, гістограму розподілу, кумуляту інтервального ряду розподілу.

 

Розв’язок

 

 За даними 25 заводів побудуємо ряд розподілу за середньосписковою чисельністю робітників.  Утворимо п’ять груп з однаковими інтервалами. Розглянемо дані середньоспискової чисельністю робітників :

 

 

 

 

Рис 12.1. Ряди розподілу.

 

 

 

 

Рис 12.2. Гістограма розподілу.

 

 

 

Рис 12.3. Кумулята розподілу.

 

 

 

 


3. Задача 19

 

За даними 25 заводів скласти і розв’язати рівняння кореляційної залежності між фондоозброєністю праці і продуктивністю праці, обчисливши при цьому ці показники для кожного заводу. Обчислити коефіцієнт кореляції. Побудувати графік кореляційної залежності. Зробити короткі висновки. Обчислення оформити в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо за даними 25 заводів фондоозброєність праці, як відношення основних засобів до середньоспискового числа робітників, та продуктивність праці, як відношення продукції за рік до середньоспискового числа робітників. Дані занесемо до таблиці 19.1. Складемо та розв’яжемо рівняння регресійної залежності між фондоозброєністю праці та продуктивністю праці. Попередні необхідні розрахунки занесемо до табл. 19.1, 0,0038

 

….

 

 

Щільність зв’язку (за шкалою Челдока) висока.

 

 

 

4. Задача 26

 

Є дані про реалізацію сільськогосподарських продуктів на ринку:

Назва продукції Один. виміру Продано, т Ціна за один, грн
Баз. Пер. Звіт. Пер. Баз. Пер. Звіт. Пер.
Яловичина кг 2800 2600 13,45 13,1
Картопля кг 17500 15000 0,6 0,55
Молоко кг 7200 6000 1,55 1,5

 

Визначити:

Загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу продукції, цін, товарообороту;

Показники взаємозв’язку одержаних результатів;

Зробити короткі висновки.

 

Розв’язок.

 

1.Визначимо загальні індекси та абсолютні відхилення:

— загальний індекс фізичного обсягу продукції:

 

…..

 1. Висновки.

Зниження товарообігу у звітному періоді в порівнянні з базисним на 8010 грн. (100% — 86,50% = 13,50%) зумовлене знижкою цін на 1960 грн.,  що становить 100% — 96,32% = 3,68% та зниженням обсягу продукції на 6050 грн.,  що становить 100% — 89,80% = 10,20%.

Перевірка : 8010 = 1960 + 6050 (грн.).

 


5. Задача 33

Є дані про динаміку валового виробництва продукції, тис.т.

 

Роки

 

 

 

 

Валовий збір, тис. т.

 

 

 

Базисні показники динаміки

Темп зростання, %

 

 

 

Темп приросту, %

 

 

Абсолютний приріст, тис. грн..

1995 212,0
1996 5,05
1997 104,2
1998 4,53
1999 1,79
2000 102,5
2001 6,88

 

Використовуючи взаємозв’язок  показників динаміки, визначити рівні і показники, що відсутні в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 33.1:

Тпр =   Тр – 100% = 103,245 – 100 = 3,245%.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 376 с.
 5. Переяслова И.Г., Колбачев Е.Б. Основы статистики. – Ростов на Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
 6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
 7. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Новосибирск НГАЭиУ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 310 с.
 8. Теория статистики: Учебник / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
 9. Экономика и статистика фирм. Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Спротина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.
 10. Экономическая статистика. Учебник / под. ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 11. Экономическая статистика. Учебник для студентов экономических специальностей / под ред. М.Г. Назарова и Н.Н. Ряузова. – М.: Статистика, 1978.
 12. Экономическая статистика. Учебник Т.М. Гуров, Н.В. Зайцева, М.Р. Коконина. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 600 с.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Вивч явищ А

Зміст

Завдання. 2

 

Розвязання. 3

 

Список використаних джерел. 11

Завдання

 1. Розрахувати аналітичні показники ряду динаміки — абсолютну і
  відносну швидкості, показники  інтенсивності  (базові  та ланцюгові) та
  абсолютне значення одного проценту приросту.
 2. Розрахувати середні   показники   ряду   динаміки:   абсолютний
  приріст, середній темп, середній рівень ряду.
 3. Показати адитивні    та    мультиплікатизні    взаємозв’язки   для
  перевірки розрахунків.
 4. Побудувати графік динамічного ряду.
 5. На основі аналізу ряду динаміки зробити вибір рівняння тренду,
  яке доцільно використати.
 6. Розрахувати параметри рівняння тренду і теоретичні значення
  соціально-економічного показника.
 7. За допомогою рівняння  тренду зробити  точковий прогноз  на
  наступний період часу (місяць, квартал, рік) та вказати його довірчі межі.
 8. За допомогою середнього  темпу  росту  (зменшення),  а також
  середнього абсолютного приросту зробити точкозий прогноз показника на
  наступний    період.    Провести    порівняльний   аналіз    трьох    варіантів
  точкового прогнозу, їх значення нанести на графік і зробити висновки.


Розвязання

Розглянемо валовий збір зернових культур тис.т.

(За даними Держкомстату України).

Роки 1990 2000 2001 2002 2003
Зернові культури 51009 24459 39706 38804 20234

 

1.Визначимо яких змін зазнало явище за період в цілому, прийявши за базу порівняння перший з наведених періодів 1990 рік – розрахуємо базисні абсолютні та відносні показники динаміки.

Це вказує на негативні тенденції в сільському господарстві України. І якщо в 2000 році зменшенням валового збору зернових культур можна пояснити політичними змінами, які відбулись в Україні за попередні 10 років (здобуття незалежності Україною), тобто сільське господарство перебудовувалось відповідно до ринкової економіки з вузької спеціалізації на забезпечення всім необхідним всередині держави. То пояснити зменшення валового збору зернових культур політичними змінами в  2000 – 2003 роках уже не можна. Це вже свідчить про неефективну державну політику в галузі сільського господарства. Тобто аграріям не вигідно вирощувати зернові культури. А тому сільськогосподарські угіддя поступово зменшуються. Та й сільське господарство в Україні – дуже низькорентабельна галузь. Тому відбувається відтік і коштів, і професіоналів з даної галузі. В Україні спосерігається ще  втручання держави в сільське господарство. Закупки Державою зерна здійснюються по встановленим державою цінам, що не покривають затрат аграріїв. Розрахунок за зернові культури відбувається з затримкою – тоді аграрії не мають часу навіть підготуватись до наступного сезону. Оскільки немає коштів для закупки добрив, підготовки грунту до посіву, зберігання зернових культур для посіву тощо. Від такої ситуації, звичайно, зазнають найбільшого лиха озимі зернові культури, оскільки саме їх вирощування в великій мірі залежить від людського фактору, і в меншій мірі від примх природи.

Список використаних джерел

 

 1. Андрющенко Б. Н. Основы статистики. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 173с.
 2. Андрющенко Б. Н., Скрыпина Н. И., Черныш Т. В. Задачи и упражнения по статистике. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 135с.
 3. Гече Ф. Й., Моца А. І. Аналіз для статистиків. — Ужгород, 2004. — 262с.
 4. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 352с.
 5. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика. — К.: Вікар, 2003. — 623с.
 6. Шустіков А. А. Фінансова статистика. — К.: КНЕУ, 2003. — 205с.
Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , | Оставить комментарий