КР Статистика Cтат Ю 19.05.06

Зміст

1.Задача 1. 2

 

2.Задача 2. 4

 

3.Задача 3. 7

 

Список використаних джерел. 10

 


1.Задача 1

За допомогою відносних величин структури і координації охарактеризуйте обсяги продаж туроператора N за даними, що наведено в таблиці 1. Зробіть висновки.

Таблиця 1

Види відпочинку Обсяг продаж, тис.у.о.
Літні екслюзив-тури (Л) 50
Зимові екслюзив-тури (З) 65
Тур-пакети за мінімальними тарифами (М) 35
Екскурсії та страхування (Е) 10
Процент на депозиті 5

 

Розв’язання

Знайдемо загальні обсяги продажу туроператора N:

50 + 65 + 35 + 10 + 5 = 165 (тис.у.о.)

Обислимо відносні величини структури обсягів продаж туроператора N

Отже, левову частку обсягів продажу туроператора N становлять “Зимові екслюзив-тури”, близько 39,40%. 30,30% обсягів продажу дають “Літні екслюзив-тури”. Найменший обсяг продажу за “процентом на депозиті” – лише 3,03%.

 

 


2.Задача 2

В таблиці 2 наведені дані, які характеризують розподіл готелів міста Н за рівнем рентабельності.

Таблиця 2

№ групи Рівень рентабельності, % Кількість готелів, од.
1 2 – 12 2
2 12 – 15 8
3 15 – 20 9
4 20 – 25 11
5 25 — 50 5

 

За даними таблиці виконайте наступні завдання:

 • проілюструйте ряд розподілу графічно;
 • знайдіть середній рівень рентабельності, модальне та медіанне значення;
 • зробіть висновки.

 

Розв’язання

1)Проілюструємо ряд розподілу графічно

….

Отже, очікуване середнє значення рентабельності готелів становить 20,41%. Медіане значення дорівнює 19,17%, модальне значення – 21,25%. Досить в широкий діапазон попали всі обчислені середні рівні. Це повязано з тим, що крайні інтервали дуже укрупнені, а тому і маємо досить великі відхилення один від одного обчислених величин.


3.Задача 3

За даними, наведеними в таблиці 3, проведіть показниковий аналіз ряду динаміки, використовуючи систему базисних показників. Зробіть висновки щодо загального розвитку процесу.

Таблиця 3

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

(дані умовні)

Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Дохід від основної діяльності,  млн.грн. 26 21 21 23 28 30

 

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники за 1995-2000 роки, скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 3.1:

За базовий візьмемо 1995 рік.

Таблиця 3.1.

Динаміка доходів готелів 1-3** м. Київ, 1995 – 2000 роки.

Очевидно, що в 1996 – 1997 роках доходи готелів значно знизились в порівнянні з 1995 роком. Починаючи з 1998 року ситуація почала мінятись на краще. Спостерігається поступове збільшення доходів. В 1999 році доходи були вищі за базовий 1995 рік. А в 2000 році доходи становили 115,38% в порівнянні з 1995 роком.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, Г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 2000. – 376 с.

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Ч

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 11

 

 1. Задача 7. 13

 

Список використаних джерел. 14

1. Задача 1

 

За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували:

а) динаміку балансу;

б) структуру та структурні зрушення активів;

в) структуру та структурні зрушення пасивів.

Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року
Обсяг основного капіталу 5 600 8 200 Обсяг основного капіталу 7 200 8 700
Мобільні оборотні активи 3 800 3 300 Короткострокова заборгованість 1 900 1 400
Довгострокові інвестиції 3 000 3 100 Довгострокові кредити 3 300 4 500
Баланс 12 400 14 600 Баланс 12 400 14 600

 

Розв’язання

 

а) За умовою задачі на початок року баланс становив 12400 грошових одиниць, а на кінець року – 14600 грошових одиниць.

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

 

….

в) охарактеризуємо структуру та структурні зрушення пасивів. Аналіз проведемо в таблиці

             

Баланс 12 400 100 14 600 100 117,74


2. Задача 2

 

Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку методом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня похибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї вибірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12.

Розв’язування

Обчислимо чисельність вибірки за формулою:

 

….

Округлюємо в більшу сторону 48.

 

 

 


3. Задача 3

Використання робочого часу за ІІ квартал 2001 року на підприємстві характеризується такими даними:

тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 580
Цілоденні простої 2,1
Чергові відпустки 6,2
Відпустки у зв’язку:
з пологами 0,8
з хворобою 0,4
Інші дозволені законом неявки 0,6
Неявки з дозволу адміністрації 0,2
Прогули 0,3
Святкові та вихідні дні 8,3
тис. людино-годин
Фактично відпрацьовано 4250
Із них:
понадурочно 35
внутрішньо змінні простої 3,4

 

Визначити:

фонди робочого часу та показники їх використання;

коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду.

Розв’язання

Календарний фонд робочого часу складає

 

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про установи комерційного банку:

Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами
III IV III IV
I 4250 5600 6540 9850
II 3340 4720 5630 8400
III 2150 3870 3400 6850
IV 5450 6900 9300 11600

 

Знайти:

а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку;

б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінного, сталого складу та структурних зрушень.

Навести економічну інтерпретацію.

Розв’язування

А) знайдемо індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку за кожний квартал,  як відношення обсягу прибутку до обсягу власного капіталу, помноженого на 100 відсотків. Результати обчислень подамо в таблиці.

 

Індекс структурних зрушень показує, як змінилась середня за рахунок структурних зрушень. В даному випадку середня рентабельність власного капіталу   зменшилась за рахунок структурних зрушень.

5. Задача 5

 

У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуація щодо виробництва нового товару.

Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації
Місткість і сталість ринку 5 0,25
Конкурентоспроможність товару 3 0,35
Фінансовий стан і кредитоспроможність 4 0,20
Рівень торговельного сервісу 2 0,15
Імідж фірми 1 0,05

 

Знайти середню оцінку ступеня ризику.

Розв’язання

Оскільки відома ймовірність варіанти, то застосуємо наступуну формулу

Отже, середня оцінка ступеня ризику становить 3,45 балів.

 

 


6. Задача 6

 

Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані:

Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100
Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8

 

Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних виробничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оцінити щільність зв’язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Розв’язання

Рівняння регресії будемо вважати лінійним. За факторну ознаку Х візьмемо обсяг основних виробничих фондів. Це є незалежна змінна. За результативну ознаку У (залежна змінна) візьмемо обсяг випуску продукції.

 

Як бачимо коефіцієнт кореляції — 0,987. Це свідчить про значну позитивну щільність зв’язку. Коефіцієнт детермінації становить

 


7. Задача 7

Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обороту, за такими даними:

Показник ІІІ квартал IV квартал
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.. 620 840
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.. 58 67

 

Розв’язання

Знайдемо швидкість обертання обігових коштів підприємства, як відношення обсягу реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів. Тривалість одного обороту знайдемо шляхом ділення 360 днів на кількість оборотів. Результати подамо в таблиці.

107,3 тисяч гривень.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат КР

Зміст

 

1.Задача 4. 3

 

 1. Задача 12. 6

 

 1. Задача 19. 10

 

 1. Задача 26. 13

 

 1. Задача 33. 15

 

Список використаних джерел. 18

1.Задача 4

 

За даними 25 цехів заводів (додаток 4) за допомогою аналітичного групування з рівновеликими інтервалами (в три групи) прослідкувати залежність між виробництвом литва на 1 робітника і собівартістю 1т литва

 1. Результати групування оформити в таблиці і детально проаналізувати.

2.Оцінити суттєвість різниці середніх значень собівартості 1 т литва по цехах заводів першої і третьої груп за допомогою t-критерія Стьюдента.

Розв’язок

 

 1. Для виявлення залежності між виробництвом литва на одного робітника і собівартістю 1т. литва, утворимо три групи з однаковими інтервалами. Розглянемо дані виробництва литва на одного робітника:

Для ІІІ групи n=2, тому критерій Стьюдента не доцільно використовувати.

 


2. Задача 12

 

За даними 25 заводів побудувати ряд розподілу в 5 інтервалів за середньосписковою чисельністю робітників. За рядом розподілу обчислити:

 1. Моду;
 2. Медіану;
 3. Зобразити графічно ряди розподілу, побудувати огіву, гістограму розподілу, кумуляту інтервального ряду розподілу.

 

Розв’язок

 

 За даними 25 заводів побудуємо ряд розподілу за середньосписковою чисельністю робітників.  Утворимо п’ять груп з однаковими інтервалами. Розглянемо дані середньоспискової чисельністю робітників :

 

 

 

 

Рис 12.1. Ряди розподілу.

 

 

 

 

Рис 12.2. Гістограма розподілу.

 

 

 

Рис 12.3. Кумулята розподілу.

 

 

 

 


3. Задача 19

 

За даними 25 заводів скласти і розв’язати рівняння кореляційної залежності між фондоозброєністю праці і продуктивністю праці, обчисливши при цьому ці показники для кожного заводу. Обчислити коефіцієнт кореляції. Побудувати графік кореляційної залежності. Зробити короткі висновки. Обчислення оформити в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо за даними 25 заводів фондоозброєність праці, як відношення основних засобів до середньоспискового числа робітників, та продуктивність праці, як відношення продукції за рік до середньоспискового числа робітників. Дані занесемо до таблиці 19.1. Складемо та розв’яжемо рівняння регресійної залежності між фондоозброєністю праці та продуктивністю праці. Попередні необхідні розрахунки занесемо до табл. 19.1, 0,0038

 

….

 

 

Щільність зв’язку (за шкалою Челдока) висока.

 

 

 

4. Задача 26

 

Є дані про реалізацію сільськогосподарських продуктів на ринку:

Назва продукції Один. виміру Продано, т Ціна за один, грн
Баз. Пер. Звіт. Пер. Баз. Пер. Звіт. Пер.
Яловичина кг 2800 2600 13,45 13,1
Картопля кг 17500 15000 0,6 0,55
Молоко кг 7200 6000 1,55 1,5

 

Визначити:

Загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу продукції, цін, товарообороту;

Показники взаємозв’язку одержаних результатів;

Зробити короткі висновки.

 

Розв’язок.

 

1.Визначимо загальні індекси та абсолютні відхилення:

— загальний індекс фізичного обсягу продукції:

 

…..

 1. Висновки.

Зниження товарообігу у звітному періоді в порівнянні з базисним на 8010 грн. (100% — 86,50% = 13,50%) зумовлене знижкою цін на 1960 грн.,  що становить 100% — 96,32% = 3,68% та зниженням обсягу продукції на 6050 грн.,  що становить 100% — 89,80% = 10,20%.

Перевірка : 8010 = 1960 + 6050 (грн.).

 


5. Задача 33

Є дані про динаміку валового виробництва продукції, тис.т.

 

Роки

 

 

 

 

Валовий збір, тис. т.

 

 

 

Базисні показники динаміки

Темп зростання, %

 

 

 

Темп приросту, %

 

 

Абсолютний приріст, тис. грн..

1995 212,0
1996 5,05
1997 104,2
1998 4,53
1999 1,79
2000 102,5
2001 6,88

 

Використовуючи взаємозв’язок  показників динаміки, визначити рівні і показники, що відсутні в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 33.1:

Тпр =   Тр – 100% = 103,245 – 100 = 3,245%.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 376 с.
 5. Переяслова И.Г., Колбачев Е.Б. Основы статистики. – Ростов на Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
 6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
 7. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Новосибирск НГАЭиУ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 310 с.
 8. Теория статистики: Учебник / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
 9. Экономика и статистика фирм. Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Спротина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.
 10. Экономическая статистика. Учебник / под. ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 11. Экономическая статистика. Учебник для студентов экономических специальностей / под ред. М.Г. Назарова и Н.Н. Ряузова. – М.: Статистика, 1978.
 12. Экономическая статистика. Учебник Т.М. Гуров, Н.В. Зайцева, М.Р. Коконина. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 600 с.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Вивч явищ А

Зміст

Завдання. 2

 

Розвязання. 3

 

Список використаних джерел. 11

Завдання

 1. Розрахувати аналітичні показники ряду динаміки — абсолютну і
  відносну швидкості, показники  інтенсивності  (базові  та ланцюгові) та
  абсолютне значення одного проценту приросту.
 2. Розрахувати середні   показники   ряду   динаміки:   абсолютний
  приріст, середній темп, середній рівень ряду.
 3. Показати адитивні    та    мультиплікатизні    взаємозв’язки   для
  перевірки розрахунків.
 4. Побудувати графік динамічного ряду.
 5. На основі аналізу ряду динаміки зробити вибір рівняння тренду,
  яке доцільно використати.
 6. Розрахувати параметри рівняння тренду і теоретичні значення
  соціально-економічного показника.
 7. За допомогою рівняння  тренду зробити  точковий прогноз  на
  наступний період часу (місяць, квартал, рік) та вказати його довірчі межі.
 8. За допомогою середнього  темпу  росту  (зменшення),  а також
  середнього абсолютного приросту зробити точкозий прогноз показника на
  наступний    період.    Провести    порівняльний   аналіз    трьох    варіантів
  точкового прогнозу, їх значення нанести на графік і зробити висновки.


Розвязання

Розглянемо валовий збір зернових культур тис.т.

(За даними Держкомстату України).

Роки 1990 2000 2001 2002 2003
Зернові культури 51009 24459 39706 38804 20234

 

1.Визначимо яких змін зазнало явище за період в цілому, прийявши за базу порівняння перший з наведених періодів 1990 рік – розрахуємо базисні абсолютні та відносні показники динаміки.

Це вказує на негативні тенденції в сільському господарстві України. І якщо в 2000 році зменшенням валового збору зернових культур можна пояснити політичними змінами, які відбулись в Україні за попередні 10 років (здобуття незалежності Україною), тобто сільське господарство перебудовувалось відповідно до ринкової економіки з вузької спеціалізації на забезпечення всім необхідним всередині держави. То пояснити зменшення валового збору зернових культур політичними змінами в  2000 – 2003 роках уже не можна. Це вже свідчить про неефективну державну політику в галузі сільського господарства. Тобто аграріям не вигідно вирощувати зернові культури. А тому сільськогосподарські угіддя поступово зменшуються. Та й сільське господарство в Україні – дуже низькорентабельна галузь. Тому відбувається відтік і коштів, і професіоналів з даної галузі. В Україні спосерігається ще  втручання держави в сільське господарство. Закупки Державою зерна здійснюються по встановленим державою цінам, що не покривають затрат аграріїв. Розрахунок за зернові культури відбувається з затримкою – тоді аграрії не мають часу навіть підготуватись до наступного сезону. Оскільки немає коштів для закупки добрив, підготовки грунту до посіву, зберігання зернових культур для посіву тощо. Від такої ситуації, звичайно, зазнають найбільшого лиха озимі зернові культури, оскільки саме їх вирощування в великій мірі залежить від людського фактору, і в меншій мірі від примх природи.

Список використаних джерел

 

 1. Андрющенко Б. Н. Основы статистики. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 173с.
 2. Андрющенко Б. Н., Скрыпина Н. И., Черныш Т. В. Задачи и упражнения по статистике. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 135с.
 3. Гече Ф. Й., Моца А. І. Аналіз для статистиків. — Ужгород, 2004. — 262с.
 4. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 352с.
 5. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика. — К.: Вікар, 2003. — 623с.
 6. Шустіков А. А. Фінансова статистика. — К.: КНЕУ, 2003. — 205с.
Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Банк В2

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. 3. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 11

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 15

1. Задача 1

 

Відомі такі дані про контингент учнів міста та витрати на їх освіту за два роки:

Група Середньорічний контигент учнів, тис. чол., за період Загальна сума витрат на освіту учнів, тис. грн., за період
базовий звітний базовий звітний
Учні шкіл 186,0 190,5 130200 152963
Студенти технікумів 26,4 27,3 110880 136500

 

Визначити загальні індекси середнього рівня бюджетних витрат на освіту учнів міста змінного, фіксованного складу та структурних зрушень.

 

Розв’язування

Обчислимо суму витрат на освіту одного учня, як відношення загальної суми витрат на освіту учнів до середньорічного контигенту учнів за період.

 

 

 


2. Задача 2

 

Протягом року банк видав підприємству певні позички:

Термін позички, міс. Розмір позички, тис. грн.
5 3220
11 870
8 1450

 

Визначити за звітний рік:

 • середній розмір виданої підприємству позички,
 • середнє число оборотів, виданих підприємству позик,
 • середній термін виданої позички.

Розв’язання

 1. Середній розмір виданої підприємству позички обчислимо за допомогою середньої арифметичної

 

3. Задача 3

 

Надходження і витрати наявних грошей у каси Національного банку за квартал характеризується такими даними:

 

Показник

 

Тис. грн.

Надходження торговельної виручки

 

5000
Надходження на рахунок фірм

 

100
Надходження від підприємств звязку

 

20
Надходження від ощадних банків

 

80
Надходження податків та зборів

 

100
Інші надходження

 

300
Видача на заробітну плату

 

5280
Видача коштів на закупку с/г продукції

 

50
Видачі з рахунків фірм

 

50
Видача підкріплення ощадного банку

 

40
Інщі видачі

 

260
Залишок каси на початок звітного періоду

 

100

 

Скласти касовий план та визначити:

 • структуру надходжень і витрат наявних грошей у касі банку,
 • сальдо приходу та витрат,
 • залишок каси на кінець звітного кварталу.

 

 

 

Розв’язання

Подамо касовий план в наступному вигляді. Всі витрати приймемо за 100 відсотків. Аналогічно всі надходження приймемо за 100 відсотків.

 

Отже, оборот по приходу дорівнює 5600, оборот по витратам становить 5680, тому залишок каси на кінець звітного кварталу

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про вклади населення району в ощадний банк:

Населення Середній розмір вкладу, тис. грн., за рік Кількість вкладників, тис. чол., за рік
базовий поточний базовий поточний
Міське 4,5 6 120 130
Сільське 3,0 4,5 60 90
Разом Х Х 180 220

 

Визначити:

1.Відносні величини координації та динаміки.

2.Індекси середнього вкладу

а)змінного складу

б)фіксованого складу

3.Індекс структурних зрушень.

Показати взаємозв’язок обчислених індексів. Пояснити економічну сутність обчислених індексів. Зробіть висновки.

Розв’язання

Обчислимо в таблиці загальні розміри вкладів

 

 

рахунок вкладів міського населення на 240 тисяч гривень, а за рахунок вкладів сільського населення на 225 тисяч гривень.  Індекс змінного складу вказує на загальне зростання середнього рівня вкладів. Причому за рахунок структурних зрушень середнє значення вкладу зменшилось, але зросло середня величина вкладу.


5. Задача 5

 

Збитковість страхових сум по окладному страхуванню будівель громадян в сільських місцевостях за ряд років становить

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Збитковість страхових сум, грн. 41 42 45 50 46 44 38

 

Визначити тарифну ставку – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків.

Розвязання

Знайдемо середнє очікуване значення збитковості страхових сум

 

Отже, тарифна ставка – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків, дорівнює 47,29 гривень (заокруглили до більшого).


6. Задача 6

 

Відомі такі дані по підприємству:

Грн..

Показник
Період
Базовий Звітний
Виручка від реалізації 5522 3536
Затрати на виробництво 3720 2370
Прибуток від реалізації 1577 1077
Балансовий прибуток 2267 1238
Чистий прибуток 1648 988
Вартість власного капіталу 11183 12064
Вартість основного капіталу 14451 15217

 

Визначити:

1.Показники рентабельності:

а)реалізованої продукції,

б)основної діяльності,

в)основного капіталу,

г)власного капіталу,

д)періоду окупності власного капіталу.

2.Показники рентабельності, темпи зростання, приросту, абсолютної і відносної зміни цих коефіцієнтів за рахунок окремих факторів.

 

Розв’язання

В таблиці визначимо показники рентабельності, як відношення чистого прибутку до відповідного показника в базовому  та звітному періодах.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Фи-нансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 6. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий