КР Статистика Cтат Ч

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 11

 

 1. Задача 7. 13

 

Список використаних джерел. 14

1. Задача 1

 

За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували:

а) динаміку балансу;

б) структуру та структурні зрушення активів;

в) структуру та структурні зрушення пасивів.

Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року
Обсяг основного капіталу 5 600 8 200 Обсяг основного капіталу 7 200 8 700
Мобільні оборотні активи 3 800 3 300 Короткострокова заборгованість 1 900 1 400
Довгострокові інвестиції 3 000 3 100 Довгострокові кредити 3 300 4 500
Баланс 12 400 14 600 Баланс 12 400 14 600

 

Розв’язання

 

а) За умовою задачі на початок року баланс становив 12400 грошових одиниць, а на кінець року – 14600 грошових одиниць.

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

 

….

в) охарактеризуємо структуру та структурні зрушення пасивів. Аналіз проведемо в таблиці

             

Баланс 12 400 100 14 600 100 117,74


2. Задача 2

 

Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку методом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня похибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї вибірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12.

Розв’язування

Обчислимо чисельність вибірки за формулою:

 

….

Округлюємо в більшу сторону 48.

 

 

 


3. Задача 3

Використання робочого часу за ІІ квартал 2001 року на підприємстві характеризується такими даними:

тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 580
Цілоденні простої 2,1
Чергові відпустки 6,2
Відпустки у зв’язку:
з пологами 0,8
з хворобою 0,4
Інші дозволені законом неявки 0,6
Неявки з дозволу адміністрації 0,2
Прогули 0,3
Святкові та вихідні дні 8,3
тис. людино-годин
Фактично відпрацьовано 4250
Із них:
понадурочно 35
внутрішньо змінні простої 3,4

 

Визначити:

фонди робочого часу та показники їх використання;

коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду.

Розв’язання

Календарний фонд робочого часу складає

 

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про установи комерційного банку:

Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами
III IV III IV
I 4250 5600 6540 9850
II 3340 4720 5630 8400
III 2150 3870 3400 6850
IV 5450 6900 9300 11600

 

Знайти:

а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку;

б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінного, сталого складу та структурних зрушень.

Навести економічну інтерпретацію.

Розв’язування

А) знайдемо індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку за кожний квартал,  як відношення обсягу прибутку до обсягу власного капіталу, помноженого на 100 відсотків. Результати обчислень подамо в таблиці.

 

Індекс структурних зрушень показує, як змінилась середня за рахунок структурних зрушень. В даному випадку середня рентабельність власного капіталу   зменшилась за рахунок структурних зрушень.

5. Задача 5

 

У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуація щодо виробництва нового товару.

Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації
Місткість і сталість ринку 5 0,25
Конкурентоспроможність товару 3 0,35
Фінансовий стан і кредитоспроможність 4 0,20
Рівень торговельного сервісу 2 0,15
Імідж фірми 1 0,05

 

Знайти середню оцінку ступеня ризику.

Розв’язання

Оскільки відома ймовірність варіанти, то застосуємо наступуну формулу

Отже, середня оцінка ступеня ризику становить 3,45 балів.

 

 


6. Задача 6

 

Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані:

Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100
Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8

 

Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних виробничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оцінити щільність зв’язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.

Розв’язання

Рівняння регресії будемо вважати лінійним. За факторну ознаку Х візьмемо обсяг основних виробничих фондів. Це є незалежна змінна. За результативну ознаку У (залежна змінна) візьмемо обсяг випуску продукції.

 

Як бачимо коефіцієнт кореляції — 0,987. Це свідчить про значну позитивну щільність зв’язку. Коефіцієнт детермінації становить

 


7. Задача 7

Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обороту, за такими даними:

Показник ІІІ квартал IV квартал
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.. 620 840
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.. 58 67

 

Розв’язання

Знайдемо швидкість обертання обігових коштів підприємства, як відношення обсягу реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів. Тривалість одного обороту знайдемо шляхом ділення 360 днів на кількість оборотів. Результати подамо в таблиці.

107,3 тисяч гривень.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат КР

Зміст

 

1.Задача 4. 3

 

 1. Задача 12. 6

 

 1. Задача 19. 10

 

 1. Задача 26. 13

 

 1. Задача 33. 15

 

Список використаних джерел. 18

1.Задача 4

 

За даними 25 цехів заводів (додаток 4) за допомогою аналітичного групування з рівновеликими інтервалами (в три групи) прослідкувати залежність між виробництвом литва на 1 робітника і собівартістю 1т литва

 1. Результати групування оформити в таблиці і детально проаналізувати.

2.Оцінити суттєвість різниці середніх значень собівартості 1 т литва по цехах заводів першої і третьої груп за допомогою t-критерія Стьюдента.

Розв’язок

 

 1. Для виявлення залежності між виробництвом литва на одного робітника і собівартістю 1т. литва, утворимо три групи з однаковими інтервалами. Розглянемо дані виробництва литва на одного робітника:

Для ІІІ групи n=2, тому критерій Стьюдента не доцільно використовувати.

 


2. Задача 12

 

За даними 25 заводів побудувати ряд розподілу в 5 інтервалів за середньосписковою чисельністю робітників. За рядом розподілу обчислити:

 1. Моду;
 2. Медіану;
 3. Зобразити графічно ряди розподілу, побудувати огіву, гістограму розподілу, кумуляту інтервального ряду розподілу.

 

Розв’язок

 

 За даними 25 заводів побудуємо ряд розподілу за середньосписковою чисельністю робітників.  Утворимо п’ять груп з однаковими інтервалами. Розглянемо дані середньоспискової чисельністю робітників :

 

 

 

 

Рис 12.1. Ряди розподілу.

 

 

 

 

Рис 12.2. Гістограма розподілу.

 

 

 

Рис 12.3. Кумулята розподілу.

 

 

 

 


3. Задача 19

 

За даними 25 заводів скласти і розв’язати рівняння кореляційної залежності між фондоозброєністю праці і продуктивністю праці, обчисливши при цьому ці показники для кожного заводу. Обчислити коефіцієнт кореляції. Побудувати графік кореляційної залежності. Зробити короткі висновки. Обчислення оформити в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо за даними 25 заводів фондоозброєність праці, як відношення основних засобів до середньоспискового числа робітників, та продуктивність праці, як відношення продукції за рік до середньоспискового числа робітників. Дані занесемо до таблиці 19.1. Складемо та розв’яжемо рівняння регресійної залежності між фондоозброєністю праці та продуктивністю праці. Попередні необхідні розрахунки занесемо до табл. 19.1, 0,0038

 

….

 

 

Щільність зв’язку (за шкалою Челдока) висока.

 

 

 

4. Задача 26

 

Є дані про реалізацію сільськогосподарських продуктів на ринку:

Назва продукції Один. виміру Продано, т Ціна за один, грн
Баз. Пер. Звіт. Пер. Баз. Пер. Звіт. Пер.
Яловичина кг 2800 2600 13,45 13,1
Картопля кг 17500 15000 0,6 0,55
Молоко кг 7200 6000 1,55 1,5

 

Визначити:

Загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу продукції, цін, товарообороту;

Показники взаємозв’язку одержаних результатів;

Зробити короткі висновки.

 

Розв’язок.

 

1.Визначимо загальні індекси та абсолютні відхилення:

— загальний індекс фізичного обсягу продукції:

 

…..

 1. Висновки.

Зниження товарообігу у звітному періоді в порівнянні з базисним на 8010 грн. (100% — 86,50% = 13,50%) зумовлене знижкою цін на 1960 грн.,  що становить 100% — 96,32% = 3,68% та зниженням обсягу продукції на 6050 грн.,  що становить 100% — 89,80% = 10,20%.

Перевірка : 8010 = 1960 + 6050 (грн.).

 


5. Задача 33

Є дані про динаміку валового виробництва продукції, тис.т.

 

Роки

 

 

 

 

Валовий збір, тис. т.

 

 

 

Базисні показники динаміки

Темп зростання, %

 

 

 

Темп приросту, %

 

 

Абсолютний приріст, тис. грн..

1995 212,0
1996 5,05
1997 104,2
1998 4,53
1999 1,79
2000 102,5
2001 6,88

 

Використовуючи взаємозв’язок  показників динаміки, визначити рівні і показники, що відсутні в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 33.1:

Тпр =   Тр – 100% = 103,245 – 100 = 3,245%.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 376 с.
 5. Переяслова И.Г., Колбачев Е.Б. Основы статистики. – Ростов на Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
 6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
 7. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Новосибирск НГАЭиУ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 310 с.
 8. Теория статистики: Учебник / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
 9. Экономика и статистика фирм. Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Спротина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.
 10. Экономическая статистика. Учебник / под. ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 11. Экономическая статистика. Учебник для студентов экономических специальностей / под ред. М.Г. Назарова и Н.Н. Ряузова. – М.: Статистика, 1978.
 12. Экономическая статистика. Учебник Т.М. Гуров, Н.В. Зайцева, М.Р. Коконина. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 600 с.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Вивч явищ А

Зміст

Завдання. 2

 

Розвязання. 3

 

Список використаних джерел. 11

Завдання

 1. Розрахувати аналітичні показники ряду динаміки — абсолютну і
  відносну швидкості, показники  інтенсивності  (базові  та ланцюгові) та
  абсолютне значення одного проценту приросту.
 2. Розрахувати середні   показники   ряду   динаміки:   абсолютний
  приріст, середній темп, середній рівень ряду.
 3. Показати адитивні    та    мультиплікатизні    взаємозв’язки   для
  перевірки розрахунків.
 4. Побудувати графік динамічного ряду.
 5. На основі аналізу ряду динаміки зробити вибір рівняння тренду,
  яке доцільно використати.
 6. Розрахувати параметри рівняння тренду і теоретичні значення
  соціально-економічного показника.
 7. За допомогою рівняння  тренду зробити  точковий прогноз  на
  наступний період часу (місяць, квартал, рік) та вказати його довірчі межі.
 8. За допомогою середнього  темпу  росту  (зменшення),  а також
  середнього абсолютного приросту зробити точкозий прогноз показника на
  наступний    період.    Провести    порівняльний   аналіз    трьох    варіантів
  точкового прогнозу, їх значення нанести на графік і зробити висновки.


Розвязання

Розглянемо валовий збір зернових культур тис.т.

(За даними Держкомстату України).

Роки 1990 2000 2001 2002 2003
Зернові культури 51009 24459 39706 38804 20234

 

1.Визначимо яких змін зазнало явище за період в цілому, прийявши за базу порівняння перший з наведених періодів 1990 рік – розрахуємо базисні абсолютні та відносні показники динаміки.

Це вказує на негативні тенденції в сільському господарстві України. І якщо в 2000 році зменшенням валового збору зернових культур можна пояснити політичними змінами, які відбулись в Україні за попередні 10 років (здобуття незалежності Україною), тобто сільське господарство перебудовувалось відповідно до ринкової економіки з вузької спеціалізації на забезпечення всім необхідним всередині держави. То пояснити зменшення валового збору зернових культур політичними змінами в  2000 – 2003 роках уже не можна. Це вже свідчить про неефективну державну політику в галузі сільського господарства. Тобто аграріям не вигідно вирощувати зернові культури. А тому сільськогосподарські угіддя поступово зменшуються. Та й сільське господарство в Україні – дуже низькорентабельна галузь. Тому відбувається відтік і коштів, і професіоналів з даної галузі. В Україні спосерігається ще  втручання держави в сільське господарство. Закупки Державою зерна здійснюються по встановленим державою цінам, що не покривають затрат аграріїв. Розрахунок за зернові культури відбувається з затримкою – тоді аграрії не мають часу навіть підготуватись до наступного сезону. Оскільки немає коштів для закупки добрив, підготовки грунту до посіву, зберігання зернових культур для посіву тощо. Від такої ситуації, звичайно, зазнають найбільшого лиха озимі зернові культури, оскільки саме їх вирощування в великій мірі залежить від людського фактору, і в меншій мірі від примх природи.

Список використаних джерел

 

 1. Андрющенко Б. Н. Основы статистики. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 173с.
 2. Андрющенко Б. Н., Скрыпина Н. И., Черныш Т. В. Задачи и упражнения по статистике. — Х.: НТУ «ХПИ», 2004. — 135с.
 3. Гече Ф. Й., Моца А. І. Аналіз для статистиків. — Ужгород, 2004. — 262с.
 4. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 352с.
 5. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика. — К.: Вікар, 2003. — 623с.
 6. Шустіков А. А. Фінансова статистика. — К.: КНЕУ, 2003. — 205с.
Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат Банк В2

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. 3. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 11

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 15

1. Задача 1

 

Відомі такі дані про контингент учнів міста та витрати на їх освіту за два роки:

Група Середньорічний контигент учнів, тис. чол., за період Загальна сума витрат на освіту учнів, тис. грн., за період
базовий звітний базовий звітний
Учні шкіл 186,0 190,5 130200 152963
Студенти технікумів 26,4 27,3 110880 136500

 

Визначити загальні індекси середнього рівня бюджетних витрат на освіту учнів міста змінного, фіксованного складу та структурних зрушень.

 

Розв’язування

Обчислимо суму витрат на освіту одного учня, як відношення загальної суми витрат на освіту учнів до середньорічного контигенту учнів за період.

 

 

 


2. Задача 2

 

Протягом року банк видав підприємству певні позички:

Термін позички, міс. Розмір позички, тис. грн.
5 3220
11 870
8 1450

 

Визначити за звітний рік:

 • середній розмір виданої підприємству позички,
 • середнє число оборотів, виданих підприємству позик,
 • середній термін виданої позички.

Розв’язання

 1. Середній розмір виданої підприємству позички обчислимо за допомогою середньої арифметичної

 

3. Задача 3

 

Надходження і витрати наявних грошей у каси Національного банку за квартал характеризується такими даними:

 

Показник

 

Тис. грн.

Надходження торговельної виручки

 

5000
Надходження на рахунок фірм

 

100
Надходження від підприємств звязку

 

20
Надходження від ощадних банків

 

80
Надходження податків та зборів

 

100
Інші надходження

 

300
Видача на заробітну плату

 

5280
Видача коштів на закупку с/г продукції

 

50
Видачі з рахунків фірм

 

50
Видача підкріплення ощадного банку

 

40
Інщі видачі

 

260
Залишок каси на початок звітного періоду

 

100

 

Скласти касовий план та визначити:

 • структуру надходжень і витрат наявних грошей у касі банку,
 • сальдо приходу та витрат,
 • залишок каси на кінець звітного кварталу.

 

 

 

Розв’язання

Подамо касовий план в наступному вигляді. Всі витрати приймемо за 100 відсотків. Аналогічно всі надходження приймемо за 100 відсотків.

 

Отже, оборот по приходу дорівнює 5600, оборот по витратам становить 5680, тому залишок каси на кінець звітного кварталу

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про вклади населення району в ощадний банк:

Населення Середній розмір вкладу, тис. грн., за рік Кількість вкладників, тис. чол., за рік
базовий поточний базовий поточний
Міське 4,5 6 120 130
Сільське 3,0 4,5 60 90
Разом Х Х 180 220

 

Визначити:

1.Відносні величини координації та динаміки.

2.Індекси середнього вкладу

а)змінного складу

б)фіксованого складу

3.Індекс структурних зрушень.

Показати взаємозв’язок обчислених індексів. Пояснити економічну сутність обчислених індексів. Зробіть висновки.

Розв’язання

Обчислимо в таблиці загальні розміри вкладів

 

 

рахунок вкладів міського населення на 240 тисяч гривень, а за рахунок вкладів сільського населення на 225 тисяч гривень.  Індекс змінного складу вказує на загальне зростання середнього рівня вкладів. Причому за рахунок структурних зрушень середнє значення вкладу зменшилось, але зросло середня величина вкладу.


5. Задача 5

 

Збитковість страхових сум по окладному страхуванню будівель громадян в сільських місцевостях за ряд років становить

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Збитковість страхових сум, грн. 41 42 45 50 46 44 38

 

Визначити тарифну ставку – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків.

Розвязання

Знайдемо середнє очікуване значення збитковості страхових сум

 

Отже, тарифна ставка – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків, дорівнює 47,29 гривень (заокруглили до більшого).


6. Задача 6

 

Відомі такі дані по підприємству:

Грн..

Показник
Період
Базовий Звітний
Виручка від реалізації 5522 3536
Затрати на виробництво 3720 2370
Прибуток від реалізації 1577 1077
Балансовий прибуток 2267 1238
Чистий прибуток 1648 988
Вартість власного капіталу 11183 12064
Вартість основного капіталу 14451 15217

 

Визначити:

1.Показники рентабельності:

а)реалізованої продукції,

б)основної діяльності,

в)основного капіталу,

г)власного капіталу,

д)періоду окупності власного капіталу.

2.Показники рентабельності, темпи зростання, приросту, абсолютної і відносної зміни цих коефіцієнтів за рахунок окремих факторів.

 

Розв’язання

В таблиці визначимо показники рентабельності, як відношення чистого прибутку до відповідного показника в базовому  та звітному періодах.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Фи-нансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 6. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтат 10 зад

Зміст

 

 1. Задача 3. 3

 

 1. Задача 8. 7

 

 1. Задача 6. 8

 

 1. Задача 4. 10

 

 1. Задача 8. 14

 

 1. Задача 2. 16

 

 1. Задача 3. 17

 

 1. Задача 6. 21

 

 1. Задача 4. 23

 

 1. Задача 8. 24

 

Список використаних джерел. 27

1. Задача 3

 

Є наступні дані про роботу 25 підприємств даної галузі за рік.

ОФ, млн. грн Товарна продукція, млн. грн.
1 10,3 21,8
2 11,2 23,5
3 6,8 12
4 10,3 17,1
5 10,6 17,8
6 4,1 4,1
7 2,3 2,9
8 4,4 5,9
9 4,6 3,1
10 1,2 2,5
11 9 14,8
12 10,1 14,9
13 7,1 11,8
14 6,1 12,2
15 6,2 12,5
16 10,3 24,8
17 5,6 7,3
18 4,6 4,2
19 13,2 22,8
20 7,6 11,5
21 7,6 12,7
22 3 4,3
23 4,9 5,4
24 9,2 14,9
25 6,8 8

 

Провести групування підприємств за обсягом основних фондів на 5 груп з рівними інтервалами.

В кожній групі підрахувати

 • число підприємств;
 • вартість основних виробничих фондів (всього та в середньому на один завод);
 • товарну продукцію (всього та в середньому на один завод);
 • фондовіддачу

Результати подати в таблиці. Зробити короткі висновки.

Розв’язання

Проведемо групування підприємств за обсягом основних фондів на 5 груп з рівними інтервалами. Найбільша величина ОФ становить 13,2 млн. грн., а найменша – 1,2 млн. грн. Знайдемо величину інтервалу.

Найбільша кількість підприємств з вартістю основних фондів в  межах від 6 млн. грн. до 10,8 млн. грн. Товарна продукція на всіх підприємствах різна. Особливо велика кількість товарної продукції випущена підприємствами четвертої групи, куди входить сім підприємств.

 

 


2. Задача 8

 

Маємо такі дані про витрати часу на виготовлення певного виду продукції по заводах однієї галузі:

№ заводу І квартал ІІ квартал
Витрати часу на одиницю продукції, людино-годин Вироблено продукції, шт.. Витрати часу на одиницю продукції, людино-годин Витрати часу на всю продукцію, людино-годин.
1 25 1300 22 30800
2 28 1320 24 36000
3 30 1200 26 33800
4 24 1180 25 30000

 

Визначите середні витрати часу на виготовлення одиниці даної продукції по всіх заводах за І та ІІ квартали. Обґрунтувати використані формули.

Рішення

 

Для визначення середніх витрат часу на виготовлення одиниці даної продукції по всіх заводах за І  квартал, використавши середню зважену арифметичну:

(30800 + 36000 + 33800 + 30000)/(30800/22 + 36000/24 + 33800/26 + 30000/25) = 24,185 (людино-годин).


3. Задача 6

 

Проведено 10-відсоткове вибіркове обстеження (випадковий безповоротний відбір) робітників заводу щодо їх місячної заробітної плати. Одержимо такий розподіл робітників:

Заробітна плата, грн.. 500 — 520 520 — 540 540 — 560 560 — 580 580 та вище
Кількість робітників, чол.. 3 24 25 42 6

 

Для вибіркової сукупності визначити:

 • середній розмір заробітної плати робітника;
 • середнє квадратичне відхилення;
 • коефіцієнт варіації;
 • моду та медіану.

Для генеральної сукупності визначити довірчий інтервал для частки робітників, що мають заробітну плату 580 грн та вище (довірча ймовірність 0,997).

Розв’язання

Для визначення середнього розміру заробітної плати робітника знайдемо середини кожного інтервалу, маємо

Отже, (0,06 – 0,068, 0,06 + 0,068) = (0, 0,128)


4. Задача 4

 

Виробництво продукції А за 1988 – 1998 роки характеризується такими даними:

Роки

 

1988

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997 1998
Виробництво млрд. умовних банок

 

10,7

 

14,6

 

14,5

 

15,1

 

15,0

 

16,1 15,3

 

Визначити:

 1. За 1993 – 1998 роки абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту — ланцюгові та базисні; абсолютне значення одного відсотка приросту для кожного року; середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту.

2.За 1988 – 1993 роки середній темп зростання та  середній темп приросту.

Сформулювати короткі висновки. Динаміку подати графічно.

Розв’язання

Заповнимо таблицю, використовуючи задані дані.

….

5. Задача 8

 

Маємо такі дані про собівартість та обсяг продукції двох підприємств:

Вид продукції Собівартість 1 тонни, грн.. Випуск продукції, тис. тонн
1-рік 2-рік 1-рік 2-рік

Завод №1

Цукор-пісок 280 260 100 150
Цукор-рафінад 320 310 30 50

Завод №2

Цукор-пісок 250 240 120 250

 

По заводу 1 визначити загальні індекси:

— собівартості продукції,

— фізичного обсягу продукції (за собівартістю),

 • витрат на виробництво продукції, а також суму економії або перевитрати, одержану заводом внаслідок зміни собівартості продукції.

Показати взаємозв’язок між індексами.

По двох заводах разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості цукру-піску змінного складу, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Коротко прокоментувати суть кожного індексу.

Розв’язання

По заводу 1 визначимо загальні індекси:

Обчислимо індекс собівартості продукції

Отже, витрати на виробництво збільшилися на 6,1%, при чому за рахунок зміни собівартості на 5,3%, а за рахунок зміни структурних зрушень – 0,9%

 


6. Задача 2

 

Маємо такі дані про реалізацію непродовольчих товарів:

Товари

 

Продано товарів в ІІ кварталі, млн. грн. Зміна цін на товари у ІІ кварталі порівняно з І кварталом,%.
Телевізори 240 Без змін
Відеомагнітофони 1000 +4
Холодильники 432 -15

 

Визначте загальний  індекс цін та абсолютну економію чи перевитрату споживачів від зміни цін.

Розв’язання

Нехай р0 – ціна І кварталу (минулий період), р1 – ціна ІІ кварталу (поточного періоду), q0,q1 – фізичний обсяг продажу відповідно в минулому та поточному періоді, і –індекс цін ( і = р1/ р0).

….

Отже, споживачі мають економію за рахунок зменшення цін на 37,77 млн. грн.


7. Задача 3

 

Є наступні дані про роботу 24 підприємств даної галузі за рік.

ОФ, млн. грн Товарна продукція, млн. грн. Середн. чисельність вир. персоналу
1 4,5 7,9 400
2 2,2 2,6 439
3 3,5 2,5 300
4 3,3 6,4 395
5 2,6 1,5 220
6 5,6 8,9 450
7 3,1 3 410
8 2,8 2,8 284
9 12,2 19,2 760
10 5,5 9,4 581
11 2,7 2,3 201
12 3,3 4,3 250
13 4,5 5,6 435
14 9 12,8 500
15 6,6 11,9 200
16 5 8,2 360
17 3,9 4,2 468
18 12 21,4 812
19 9,1 12,5 635
20 3,1 3,6 310
21 7 12,9 260
22 4,9 4,4 505
23 8 2,8 510
24 4,7 3,5 340

 

Для вивчення залежності продуктивності праці від осбсягу основних фондів провести групування підприємств за обсягом основних фондів. Утворити 4 групи з рівними інтервалами.

В кожній групі підрахувати:

кількість підприємств,

вартість основних виробничих фондів (всього та в середньому на один завод),

середньооблікову кількість робітників (всього та в середньому на один завод),

товарну продукцію (всього та в середньому на один завод),

Середній виробіток продукції на одного працівника. Результати подати в таблиці. Зробити короткі висновки.

Розв’язання

Проведемо групування підприємств за розміром основних фондів на 4 групи з рівними інтервалами. Найбільший розмір ОФ становить 12,2 млн. грн., а найменша – 2,2 млн. грн. Знайдемо величину інтервалу.

Найбільша кількість підприємств має персонал до 385 чоловік. Середній виробіток на одного працюючого на всіх підприємствах перевищує 0,011 млн. крб. Але товарна продукція на всіх підприємствах різна. Особливо велика кількість товарної продукції випущена підприємствами четвертої групи, куди входить лише два підприємства.


8. Задача 6

 

За наведеними даними по Україні (в фактичних цінах, млн. грн.) за звітний рік:

Валовий наявний дохід 103203
Споживання основного капіталу 19281
Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах
Кінцеві споживчі витрати , у т. ч.

—      індивідуальні споживчі витрати

—      колективні споживчі витрати

83569

74778

8791

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

 

Виконайте такі завдання:

Побудуйте рахунок використання наявного доходу.

Розрахуйте його балансуючу статтю – валове заощадження.

Розрахуйте чисте заощадження.

 

Розв’язання

Рахунок використання наявного доходу

Чисте заощадження:

19634 — 19281 = 353 млн. грн..


9. Задача 4

 

Середній залишок оборотних засобів зріс на 50% і становив у поточному році 300 тис. грн. За цей період оборотні засоби зробили 9 оборотів. У базисному році обсяг реалізованої продукції становив 2000 тис. грн.

Визначте суму вивільнених (додатково залучених) оборотних коштів.

Розв’язання

Середній залишок оборотних засобів зріс на 50% і становив у поточному році 300 тис. грн., тому в базисному році середній залишок оборотних засобів становив

Знайдемо суму вивільнених оборотних коштів

(300 – 2700/10) = 300 – 270 = 30 тис. грн..


10. Задача 8

 

По підприємствах комунальної теплоенергетики є такі дані про структуру витрат, млн.. грн..

 

На підставі даних визначити:

 • структуру витрат по групах;
 • за даними Сумської області визначити відносні величини координації по групах матеріальних витрат (за базу прийняти покупне тепло);
 • за даними двох областей зробити співставлення елементів витрат по групах;
 • собівартість 1Гках теплової енергії.

Зробити висновки.

 

Розв’язання

Структура витрат по групах.

Отже, Харківська область випускає в 8,65 разів більше теплової енергії, ніж Сумська область. Внаслідок випуску більшої кількості теплової енергії в Харківській області  собівартість одиниці теплової енергії нижча, ніж в Сумській області. Найбільш витратною групою затрат є матеріальні затрати, які становлять більше 75 відсотків всіх витрат.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Фи-нансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 6. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Оставить комментарий