Оформлення списку літератури

Список літератури викладачі люблять дивитися не менше, а можливо і більше вступу. Отже, поговоримо про те, як зробити список Ваших джерел ідеальним. Отут існує декілька правил:

 • Для початку подайте декілька законів або кодексів, що пов’язані з Вашою тематикою;
 • Велику частину джерел повинні складати періодичні видання – журнали, газети, матеріали конференцій, причому обов’язково самі нові, надруковані рік, максимум 2 роки тому;
 • Рекомендую вводити у свій список по можливості книги тільки іменитих авторів у т.ч. закордонних;
 • Обов’язково вставте наприкінці трохи веб-сайтів, це прикрасить Ваш список. Якщо у Вашого підприємства є сторінка в мережі, про неї теж не забудьте.

Про те, яка кількість джерел у Вас повинна бути дивіться в методичці.
Після того як зберете достатню кількість літературних джерел, їх необхідно відсортувати за алфавітом (по прізвищах авторів). Робиться це дуже легко у Ворде.
Отже, щоб відсортувати список літератури за алфавітом виконуємо наступні дії:
1. Усі закони переносимо в початок списку, а Web-джерела в кінець;
2. Виділяємо книги і журнали (усі що між законами і Web-посиланнями);
3. Вибираємо на панелі зверху: Таблиця — Сортування. З’явиться вікно «Сортування тексту»:

 

Установіть такі ж параметри як показане на рисунку (повинні стояти за замовчуванням) і жміть ОК!

Важливий момент – для того, щоб Word коректно відсортував Ваш список, кожне джерело в ньому повинно бути виділене у виді окремого абзацу.

Структура джерел повинна бути наступної:

 • Прізвище й ініціали автора(ів);
 • Для періодичних видань, один по одному: назва статті, подвійний слеш (//) і назва журналу або газети;
 • Для книг і посібників: назва книги, крапка і дефіс, назва видавництва;
 • Рік виходу;
 • Для періодики — обов’язково вказувати номер журналу або газети;
 • Кількість сторінок для книг або діапазон сторінок для періодики;
 • Нормативні акти крім назви  обов’язково повинні містити номер і дату.

(Дивіться також свою методичку)

Після сортування виділіть увесь список і зробіть його маркірованим (пронумеруйте). Ні в якому разі не робіть нумерацію вручну! Якщо раптом знадобиться вставити яке-небудь джерело посередині списку, будете довго і нудно усе переробляти. У результаті у Вас повинне вийти щось схоже на це:

Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.30-37.
 5. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2006. — 268с.
 6. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162с.
 7. Ареф’єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 94с.
 8. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.
 9. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец.»Фінанси», «Банківська справа»:»Облік і аудит». — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 2003. — 384с.
 10. Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.
 11. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2005-104с.
 12. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2006. — 112с.
 13. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. — К. : Эльга, 2003. — 446с.
 14. Бланк И. А. Управление капиталом: Учебный курс. — К. : Эльга, 2004. — 576с.
 15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2005. — 528 с.

16. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

17. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.

18. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.

19. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2003. — 503с.

20. Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.

21. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.

22. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 360с.

23. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир’я, 2004. — 515с.

24. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

25. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 432с.

26. Гриньова В. М., Новікова М. М., Красноносова О. М., Проскура О. Ю., Салун М. М. Управління підприємством в умовах розвитку ринку. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 168с.

27. Гріфін Рікі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. / Володимир Яцура (наук.ред.), Даніела… Олесневич (пер.з англ.), Даніела Олесневич (наук.ред.). — Л.та ін. : БаК, 2001. — 624с.

28. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Хмельницький : НВП «Евріка» ТОВ, 2003. — 156с.

29. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужников І. О., Горячева К. С. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.

30. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.

31. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

32. Зятковський І. В., Зятковська Л. І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 274с.

33. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

34. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

35. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 512 с.

36. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.

37. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.

38. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

39. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово- економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 295с.

40. Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 377с.

41. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2005. — 346с.

42. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М Економіка торговельного підприємства: Підручник. / Ніна Миколаївна Ушакова (ред.). — К. : Хрещатик, 1999. — 798с.

43. Макаренко П. М., Миронова Р. М., Макаренко А. П., Васильєва Н.К., Галай І. Є. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті / Петро Миколайович Макаренко (ред.). — Д. : ВКФ «Оксамит-Текст», 2003. — 142с.

44. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 320с.

45. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.

46. Мних Є. В., Бутко А. Д., Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., Никонович Г. І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 231с.

47. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.

48. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

49. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.

50. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 196с.

51. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 301с.

52. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.

53. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.-метод. посібник для студ. напряму «Менеджмент» спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Національний ун- т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 223с.

54. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.

55. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

56. Пріб К. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2007. — 321с.

57. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.

58. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2005. – 668 с.

59. Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством: Навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання / Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 136с.

60.Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.

61. Тарасюк Г. М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством / Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир, 2006. — 469с.

62. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

63. Терещенко О. О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., Галака О. П. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олег Олександрович Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.

64. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

65. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.

66. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.

67. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.

Назад до теми

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.