Написання анотації, рецензії і відгуку

Етап підготовки дипломної роботи до захисту має на увазі і дотримання усіх формальностей. А саме, написання анотацій, рецензії і відгуку.

Анотація – це короткий виклад дипломником змісту своєї роботи. Типова структура анотації:

— які питання розглянуті;

— які пропозиції зроблені;

— ключові слова.

Обсяг анотації – не більш однієї сторінки. Зразок оформлення анотації:

Анотація

 

 

Прізвище  І. П.

Управління ефективністю імпорту на підприємстві

Спеціальність

Заклад освіти

Київ, 2007 рік.

В дипломній роботі розглянуто питання управління ефективністю імпорту на підприємстві.

Робота виконана на базі підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “Електрон-прибор”. Дипломна робота містить такі розділи:

сутність економічної ефективності імпорту;

аналіз ефективності імпорту на ТОВ “Електрон-прибор”;

шляхи вдосконалення управління ефективністю імпорту підприємства.

В процесі роботи зроблено висновки та пропозиції щодо обґрунтування напрямків вдосконалення управління ефективністю імпорту підприємства ТОВ “Електрон-прибор”.

Робота містить 19 таблиць, 14 рисунків, 120 літературних джерел та 3 додатки.

Імпорт, ефективність, імпортна операція, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, самостійний імпорт товарів.


АННОТАЦИЯ

 

 

Фамилия  И. П.

Управления эффективностью импорта на предприятии

Специальность

Учебное заведение

Киев, 2007 год.

В дипломной работе рассмотрены вопросы управления эффективностью импорта на предприятии.

Работа выполнена на базе предприятия общества с ограниченной ответственностью “Электрон-прибор”. Дипломная работа содержит такие разделы:

сущность экономической эффективности импорта;

анализ эффективности импорта на ООО “Электрон-прибор”;

пути усовершенствования управления эффективностью импорта предприятия.

В процессе работы сделаны выводы и предложения относительно обоснования направлений усовершенствования управления эффективностью импорта предприятия ООО “Электрон-прибор”.

Работа содержит 19 таблиц, 14 рисунков, 120 литературных источников и 3 приложения.

Импорт, эффективность, импортная операция, субъекты внешнеэкономической деятельности, самостоятельный импорт товаров.

 

Відповідно до рекомендацій за написанням дипломних робіт у більшості ВУЗів, перед захистом кожен диплом повинний пройти резензування. Як правило, диплом без рецензії до захисту не допускається. Рецензія – документ установленої форми, у якому незалежна особа (рецензент – кваліфікований фахівець) оцінює якість виконання дипломної роботи. Рецензія повинна складати не більше  дві третини стандартного листа. Склад рецензентів затверджується завідувачем кафедрою. Але, насправді,  писати рецензію має бути саме Вам, оскільки, як показує практика, рецензент цим займатися не буде. Його роль полягає лише в тім, щоб переглянути написаний Вами текст і  поставити підпис внизу. Рецензія має строгі правила написання, яких потрібно дотримуватись. У зв»язку з цим рецензії для двох різних по тематиці робіт будуть багато в чому схожі між собою, тому що складаються переважно  зі штампів. Якщо мені потрібно написати рецензію для нової роботи, я часто використовую дані з автореферату дисертації по схожій тематиці. Безліч авторефератів є в мережі. Якщо підходящого автореферату не найшлося, можна без проблем використовувати для шаблона рецензію з будь-якої іншої роботи. Текст рецензії повинний містити наступне: Актуальність теми (береться з вступу); Абзац про те, що було зроблено в роботі: розглянуте те і те, проаналізоване те і те і т.д.; Обов»язково потрібно вказати на яку-небудь недоробку. Можна написати: недостатньо повно розкрите питання по теоретичних основах… тут уставте свою тему. Справа в тім, що теорія – це сама маловажна частина роботи. І відразу, пишемо: зазначений недолік принципового значення не має; Далі робиться загальний позитивний висновок про те, що: дипломна робота дипломника в цілому виконана на належному рівні; дипломник показав себе знаючим фахівцем, що продемонстрував глибоке знання предмета і гарні навички практичної роботи; результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути з користю використані там і там (на підприємстві по якому вона написана); Остання пропозиція: дипломна робота дипломника таке-те заслуговує оцінки «відмінно» а сам дипломник — присвоєння кваліфікації.

Приклад рецензії:

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студентки КНЕУ ______________________________

на тему «Управління формуванням власного капіталу підприємства».

1. Актуальність теми. Управління капіталом є важливим завданням загальної системи управління господарською діяльністю підприємства, тому що капітал є однією з основних економічних категорій, які характеризують діяльність будь-якого підприємства. Основною метою управління капіталом на підприємстві є його оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм його організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Важливе значення в управлінні капіталом підприємства займає власний капітал.  Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями: простотою залучення, тому що рішення, зв»язані зі збільшенням власного капіталу, приймаються засновниками чи менеджерами без необхідності одержання згоди інших суб»єктів діяльності; високою віддачею за критерієм норми прибутку на вкладений капітал, тому що в цьому випадку не потрібно сплата позичкового відсотка (відсотка за кредит); зниженням ризику фінансової стійкості і банкрутства підприємства.

2. Наукова новизна. Проблема управління формуванням власного капіталу підприємства не в повній мірі розглянута в сучасній літературі, саме тому тема дипломна робота має елементи наукової новизни.

3. Якість проведеного аналізу проблеми. Під час виконання дипломної роботи проблему було розглянути в повному обсязі. При цьому були вирішені наступні аспекти проблеми:

— розкриття економічної сутності власного капіталу та його складових;

— розгляд статутного капіталу підприємства та його функцій;

— розгляд резервного капіталу підприємства, його видів та джерел формування;

— вивчення основ аналізу пасиву балансу підприємства;

— аналіз структури власного капіталу підприємства;

— аналіз формування статутного капіталу підприємства;

— оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства;

— розгляд напрямів підвищення ефективності формування прибутку підприємства;

— покращення ефективності управління власним капіталом підприємства та стратегія розвитку.

4. Практична цінність висновків і рекомендацій. За результатами виконаної роботи були зроблені висновки та рекомендації.   Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності на підприємстві ПП „Ярослав” та інших підприємствах України з метою вдосконалення управління формуванням власного капіталу підприємства. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: фінансистам, менеджерам, аналітичним працівникам.

5. Наявність недоліків. Недоліки в дипломній роботі відсутні, так як вона написана на високому рівні.

6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи. Дипломна робота викладена на актуальну тему так, як висвітлює питання управління формуванням власного капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання, за результатами виконаної роботи зроблені висновки та пропозиції. Зміст дипломної роботи викладений на достатньому теоретичному рівні, має практичні значення, достатньо глибоко в логічній послідовності викладенні питання управління формуванням власного капіталу підприємства. Дипломна робота в цілому відповідає вимогам кваліфікаційного рівня та заслуговує позитивної оцінки.

Рецензент _________________________________________________________

(посада)

______________          _____________________________________________

             (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

________________________________________________________________

(місце роботи)

Печатка                                                  «____» ______________ 200_ р.

 

РЕЦЕНЗІЯ

(другий варіант)

 

 

на дипломну роботу студентки Назва інституту Прізвище імя по-батькові група

Тема “ Управління ефективністю імпорту на підприємстві”.

Дипломна робота включає вступ, 3 розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури та додатки. Дипломна робота викладена на актуальну тему так, як освітлює питання “ Управління ефективністю імпорту на підприємстві”, за редакцією якого зроблені висновки та пропозиції. Зміст дипломної роботи викладений на достатньому теоретичному рівні, має практичні значення, достатньо глибоко в логічній послідовності викладенні питання управління ефективністю імпорту. Дипломна робота в цілому відповідає вимогам кваліфікаційного рівня та заслуговує позитивної оцінки.

 

 

Рецензент:

Фінансовий директор ТОВ “Електрон-прибор”                Ситник С. П.

 

 

Крім рецензії потрібно писати ще і відгук керівника дипломної роботи. За структурою і за формою відгук нічим не відрізняється від рецензії. Таким чином, Вам доведеться писати дві рецензії однакових за змістом, але з різним змістом і підписами внизу. У залежності від Вузу порядок написання цих формальностей може мінятися (читайте методичку).

 

ВІДГУК

на магістерську дипломну роботу студента КНЕУ __

(прізвище, ініціали)

на тему: __________

(назва теми роботи)

магістерська дипломна робота виконана на матеріалах ЗАТ “Буд-індустрія”

1. Актуальність і значення теми ______________

2. Оцінка якості та достовірності проведеного аналізу

3. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практичної цінності для організації та перспектив використання

4. Загальний висновок і оцінка магістерської дипломної роботи

Назва організації

Посада автора відгуку

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Печатка «____» ___              200  р.

(дата)

 Назад до теми

 

Презентація дипломної роботи

Презентація дипломної роботи являє собою графічний матеріал у виді таблиць, малюнків, діаграм, графіків, схем, текстової частини, а також інших елементів, що доцільно представити комісії на захисті. Фактично, якщо на захист дипломної роботи підготовлена презентація, то демонстрація презентаційних слайдів складає основу виступу, підкріплюючи мову ілюстрацією тезових положень і представляючи результати проведеного дослідження.

Слід зазначити, що презентація дипломної роботи повинна відповідати виступові: ні в якому разі не можна включати в презентацію яких-небудь даних, що не згадуються в промові. Якщо промова до захисту побудована на основі тезового викладу основних результатів дипломної роботи, то кожна теза повинна знайти відображення в презентації в тім або іншому виді.

Однак, украй небажано включати в презентацію несуттєві і малозначимі факти. Це нераціонально через невеликий час, що приділяється на захист дипломної роботи.

Презентація до дипломної роботи містить у собі 5 основних елементів: вступ, теоретична, аналітична, практична і заключна частина.

Виходячи з представлених елементів, можна зробити висновок щодо змісту презентації на захист диплома.

Презентація до диплома — це повне відображення структурного змісту дипломної роботи, включаючи вступ, основну частину і висновок.

Таким чином, якщо наближається захист дипломної роботи, презентація повинна стати предметом досить пильної уваги. Звичайно, якщо Ви хочете успішно пройти захист.

Щоб підготувати гарну презентацію дипломної роботи, необхідно приділити досить часу її підготовці і продумати зміст слайдів презентації.

Зміст презентації до диплома

Вступна частина презентації дипломної містить у собі 2-3 слайда: титульний слайд, позначення актуальності, мети і задач дослідження.

Титульний слайд — це перший слайд презентації, на якому зазначена тема дослідження, автор диплома, а також можна вказати найменування навчального закладу, ім»я керівника і рік захисту. Далі, у залежності від загального обсягу презентації на захисті необхідно вказати в рамках одного або двох слайдів ціль, задачі й актуальність дослідження. У деяких випадках може знадобитися вказівка інших елементів уведення дипломної роботи, наприклад, предмет і об»єкт дослідження.

Теоретична частина презентації до захисту — це кілька слайдів, на яких відбиті основні положення теорії дипломної роботи в рамках проведеного дослідження. Т.е. це можуть бути базові визначення, результати категоріального аналізу або зроблені висновки у відношенні теоретичних вишукувань. Кількість слайдів у презентації дипломної роботи, присвячених теоретичним положенням, не повинне бути великим, принаймні, не перевищувати розмір аналітичної і практичної частини. У деяких вузах на це приділяється всего один слайд. У будь-якому випадку, усі залежить від загального обсягу виступу і презентації на захисті.

Аналітична частина презентації диплома містить у собі кілька слайдів, на яких потрібно показати результати зроблених розрахунків, проведеного аналізу об»єкта дослідження і т.п. Таким чином, у даний розділ презентації включають таблиці, графіки і діаграми з аналітичної глави дипломної роботи.

Практична частина презентації до дипломної роботи містить основні результати, представлені в дипломі. Якщо були запропоновані який-небудьі конкретні заходи, рекомендації і т.п., то вони повинні бути відбиті в цій частині презентації диплома.

Заключна частина презентації дипломної роботи — це слайд із підсумковими висновками, що зроблені за результатами написання диплома. Вони повинні ємко і повно відбивати загальний підсумок проробленої роботи. Бажано відбити їх лаконічно, причому таким чином, щоб їхнє трактування відповідало дійсності.

Також можна додати заключний слайд, наприклад, зі словами «Доповідь кінчена».

Таким чином, у відносному вираженні презентація до диплома має наступну структуру:

 • Вступ — 10-20%.
 • Теорія — 10-20%.
 • Аналіз — 20-30%.
 • Практика — 20-30%.
 • Висновок — 10-20%.

Якщо врахувати, що звичайно презентація на захист диплома містить у собі 15 слайдів, то в кількісному вираженні можна рекомендувати таку структуру презентації:

 • Вступ — 2 слайди.
 • Теорія — 2-3 слайда.
 • Аналіз — 4 слайди.
 • Практика — 5 слайдів.
 • Висновок — 1-2 слайда.

І окремо варто враховувати заключний слайд презентації дипломної роботи.

Як зробити презентацію дипломної роботи

Щоб уникнути демонстрації на захисті нудних слайдів варто ознайомитися з тим, як не треба робити презентації. Можна виділити три основних помилки, які варто уникнути при підготовці презентації до диплома.

Украй невдалим буде робити презентацію до диплома, не думаючи про сполучення тла і вмісту слайдів. Не можна підбирати для слайдів важкий для сприйняття тло і колір шрифту, що не контрастує з тлом. У противному випадку, презентація дипломної роботи в режимі показу слайдів просто не сприймається оком, тому не приходиться говорити про яку-небудь підтримку виступу графічним матеріалом.

З іншого боку, не можна робити презентацію дипломної роботи з диспропорціями в структурі слайдів. Наприклад, якщо аналітична частина містить у собі п»ять слайдів, практична частина презентації представлена одним слайдом зі скупим текстом, а висновок узагалі відсутнє — така презентація дипломної роботи на захисті не посприяє сприятливому відношенні атестаційної комісії.

Третій аспект, на який варто звернути увагу, зв»язаний з текстом на слайдах.

 1. Не використовуйте дрібний шрифт.
 2. Не рекомендується використання екзотичних і фігурних шрифтів.
 3. Уникайте слайдів, перевантажених текстом.

Дрібний шрифт погано сприймається на слайдах, тому постарайтеся в презентації мінімізувати слайди, із дрібним шрифтом. Оптимальний розмір шрифту основного вмісту слайда більш 16-18 пунктів. У деяких методичних рекомендаціях можна зустріти граничне значення в 24 пункту, що має під собою визначена підстава. Однак, у більшості випадків підготувати презентацію до захисту дипломної роботи з таблицями на слайдах, дотримуючи розміру шрифту 24 пункту, практично неможливо. Такі таблиці просто не помістяться в слайд. У будь-якому випадку, мінімальний розмір шрифту не повинний бути менше 14 пунктів.

Крім того, що екзотичні і фігурні шрифти погано сприймаються на слайдах, них може не виявитися на комп»ютерному устаткуванні, на якому буде здійснюватися демонстрація презентації на захисті дипломної. Звичайно, якщо тільки не йти на захист диплома зі своїм ноутбуком. Але й у цьому випадку витиеватые, рукописні й інші нестандартні шрифти не рекомендується використовувати на слайдах. Розумним буде використання одного з традиційних шрифтів: Tahoma, Arial, Verdana або Times New Roman. Останній часто рекомендують до використання у вузівських методичних рекомендаціях.

Перевантажені текстом слайди — це слайди, що складаються винятково з уривків тексту з дипломної роботи. Не копіюйте вміст дипломної простирадлами тексту на слайди. На слайди потрібно винести только висновки і тези. Причому, бажано їх обрамувати графічно, а не сиротливо залишити на слайді.

Вердикт очевидний: презентацію до дипломної роботи потрібно робити вкрай докладно.

Приклад презентації до диплома

Приклад презентації до дипломної роботи часто дають наукові керівники, а також зразки презентацій можна роздобути на своїй кафедрі.

Презентація дипломного проекту

Окремо варто сказати про те, що презентація дипломного проекту ідентична по своїй суті презентації дипломної роботи. Однак варто враховувати практичну спрямованість дипломного проекту, готуючи презентацію до захисту.

Кілька простих рекомендацій з підготовки презентації дипломного проекту.

По-перше, варто мінімізувати кількість слайдів, присвячених теоретичному й аналітичному положенням, звівши їхню кількість до 1-2.

По-друге, потрібно максимально докладно освітити практичні аспекти своєї роботи.

По-третє, результат дипломного проекту, яким є якась розробка, повинний бути цілком освітлений у презентації.

Це обумовлено тим, що найбільшу цінність дипломних проектів складає практична частина, а не проведені наукові вишукування, на які в дипломних проектах приділяється звичайно не такий великий обсяг. Отже, у презентації дипломного проекту практика також повинна переважати над іншими частинами, що представлені на слайдах.

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.