Дипломна робота Стратегія підвищення якості туристичних послуг

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Науково-методологічні основи підвищення якості туристичних послуг в умовах конкурентного середовища. 6

1.1. Теоретичні основи забезпечення якості туристичних  послуг. 6

1.2. Методи дослідження якості туристичних послуг. 11

1.3. Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища. 17

 

Розділ 2. Стратегічне управління підвищення якості туристичних послуг в умовах конкурентного середовища турфірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». 22

2.1. Організаційно-економічна характеристика турфірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  22

2.2. Аналіз та оцінка якості діяльності фірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  29

2.3. Стратегія підвищення управлінню якістю туристичних послуг фірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». 39

 

Розділ 3. Шляхи підвищення якості туристичних послуг турфірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  в умовах конкурентного середовища. 51

3.1. Напрямки підвищення якості туристичних послуг. 51

3.2. Підвищення якості послуг туристичної фірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  74

 

Висновки та пропозиції84

 

Список використаних джерел. 89

 

Додатки. 92



Вступ

Актуальність теми. В даний час в туризмі спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом туристичних послуг і її наступною реалізацією. У розвинутих країнах управлінню якістю на підприємстві приділяється особлива увага всім підрозділам, що впливають на якість туристичних послуг.

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своєї господарської діяльності, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками та отримувати прибуток.

Ефективність функціонування підприємства на ринку тур послуг залежить від результатів управління якістю. Багато компаній намагаються детально спланувати процес постановки управління якістю.

Якість туристичних послуг (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів та зауважень при наданні) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості туристичних послуг, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних ресурсів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного турпродукту характеристикам і параметрам не тільки в ході його дослідження, але й в експлуатації. Тому управління якістю туристичних послуг стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовому турпродукті, скільки на перевірку якості в процесі його виробництва та надання.

Поліпшення якості туристичних послуг має велике соціально-економічне значення. Висока якість є показни­ком науково-технічного прогресу, джерелом економії сус­пільної праці, природних, трудових і матеріальних ресур­сів, значним резервом підвищення ефективності виробництва послуг. Соціальне значення поліпшення якості послуг полягає в тому, що воно формує сприятливі умови для відтворення і розвитку фізичних і духовних здібностей людей як головної продуктивної сили суспільства.

Питання стратегічного підвищення якості туристичних послуг частково розглядалася в працях таких вчених, як Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие для вузов по экономической специальности; Гиссин В.И. Управление качеством продукции и услуг; Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности; Карпова Г. А. и др. Экономика современного туризма, Окрепилов В.В. Управление качеством; Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристический биз­нес; Сенин В. В. Организация международного туризма; Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристический бізнес та інших. Але проблема  стратегічного підвищення якості туристичних послуг розглянута не в повній мірі.  

Метою даної дипломної роботи є оцінка стану управління якістю туристичних послуг на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

Джерельна база. Дослідження питання склали закони України, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з економіки та менеджменту туризму та якості,  фінансова звітність базового підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розглянути теоретичні основи забезпечення якості туристичних послуг;

— вивчити методи дослідження якості туристичних послуг;

— дослідити управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища;

— розглянути організаційно-економічну характеристика турфірми; 

  проаналізувати та оцінити якість діяльності базового підприємства;

— розробити стратегію підвищення управління якістю туристичних послуг;

— розглянути напрямки підвищення якості туристичних послуг на конкретному підприємстві;

— розглянути модель підвищення якості послуг туристичної фірми;

— зробити відповідні висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є стратегічне управління щодо підвищення якості діяльності турпідприємства.

Об»єктом дослідження є  туристичне підприємство ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» .

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Дана робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглянуто науково-методологічні основи підвищення якості туристичних послуг в умовах конкурентного середовища. В другому розділі розглянуто стратегічне управління підвищення якості туристичних послуг в умовах конкурентного середовища на прикладі турфірми. В третьому розділі розглянуто шляхи підвищення якості туристичних послуг на підприємстві умовах конкурентного середовища.

Дипломна робота містить 90 сторінок, 16 таблиць, 8 рисунків та список літератури з 54 джерел.

 

 


Розділ 1. Науково-методологічні основи підвищення якості туристичних послуг в умовах конкурентного середовища

1.1. Теоретичні основи забезпечення якості туристичних послуг

 

Якість туристичних послуг —  категорія, яка характеризує відно­сини, що складаються між виробниками послуг і споживачами з приводу формування суспільно необхідного рівня корисних властивостей туристичних послуг. Під якістю послуги розу­міють характеристики, які притаманні їй як споживній вартості, тобто відображують здатність її природ­них властивостей задовольняти конкретні потреби спо­живачів [7, c. 57].

Отже, основні показники фінансово-господарської діяльності ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2002 роком.

Збільшення рівнів рентабельності ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» в 2003 році відбулося за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. В 2003 році порівняно з 2002 виручка від реалізації зросла на 39,4 тис. грн. (39,8%). За цей же час зросла кількість туристів, що обслуговувалися ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» та кількість проведених ними на відпочинку туро-днів. Так кількість туристів зросла в 2003 році  на 20 чоловік (64,1%), а кількість туро-днів зросла на 86 туро-дні (28,8%). В 2003 році середня ціна за тур зменшилася на 470,44 грн. (14,8%) та стала рівна 2707,79 грн. Ціна ж за туро-день в 2003 році зросла на 28,36 грн. (8,57%) та склала 359,36 грн.

В 2003 році витрати ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» зросли на 5,7 тис. грн. (8,11%).  Це відбулося головним чином за рахунок збільшення витрат на оплату праці працівникам підприємства 6,4 тис. грн. (48,48%).

В 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 роком на 9,3 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 2,49 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 1,81 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 17,8 тис. грн. та за рахунок  збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 22,8 тис. грн.


2.3. Стратегія підвищення управлінню якістю туристичних послуг фірми ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»

 

На ринку туристичних послуг України працює багато різних фірм, що створюють конкуренцію  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». На ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» проводиться аналіз конкурентного середовища підприємства.

Однак аналіз конкурентів не є домінуючою задачею цих структурних підрозділів, тому інформація про фактори зовнішнього середовища в керівників ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» є в недостатньому обсязі, вона не завжди достовірна чи надходить до них несвоєчасно. Крім того, на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» існує ще один недолік, тому що збір, аналіз і передача даного роду інформації значною мірою здійснюється нецілеспрямовано, спонтанно і випадково. Тому на даний час інформація про конкурентів на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» у значній мірі розмежована і не дає цілісного уявлення, в результаті чого можна стверджувати, що керівники представляють майбутній характер зовнішнього середовища, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного представлення.

….

— довгострокове співробітництво з великими авіакомпаніями, співробітництво з надійними партнерами в особі єгипетських готелів і т.д.;

— ретельно налагоджена технологія роботи з агентствами;

— успішна робота маркетингового відділу (дослідження споживачів, кон’юнктури ринку, конкурентів і т.д.), наявність конкурентних переваг;

— розвиток кадрового менеджменту в туристичній фірмі ДП “А.Е.Т. Джоін Ап” (виявляється в соціотехнічному конструюванні);

— скорочення розриву в кількості реалізованих путівок у літній і зимовий сезони, забезпечення попиту на нові програми.


Висновки та пропозиції

 

За результатами проведеної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки. 

Якість туристичних послуг —  категорія, яка характеризує відно­сини, що складаються між виробниками послуг і споживачами з приводу формування суспільно необхідного рівня корисних властивостей туристичних послуг. Поліпшення якості туристичних послуг має велике соціально-економічне значення. Висока якість є показни­ком науково-технічного прогресу, джерелом економії сус­пільної праці, природних, трудових і матеріальних ресур­сів, значним резервом підвищення ефективності виробництва. Соціальне значення поліпшення якості полягає в тому, що воно формує сприятливі умови для відтворення і розвитку фізичних і духовних здібностей людей як головної продуктивної сили суспільства.

Методи визначення показників якості туристичних послуг бувають: вимірювальні, розрахункові, органолептичні та реєстраційні. За джерелами інформації їх можна поділити на традиційні, експертні та соціологічні.

Якість туристичної послуги є основною складовою її конкурентноздатності. При визначенні якості турпродукту варто намагатися виділити найбільш кращі його властивості для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості турпродукту практично неможливо, та й не має сенсу з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому.

Нагальною потребою є розробка й використання різноманітних форм і методів дійового соціально-економічного впливу на всю низку процесів формування й забезпечення виробництва високоякісних та конкурентоспроможних послуг. Формами та методами економі­чного впливу на ці процеси є передовсім узгоджена система про­гнозування й планування якості послуг, установлення прийнят­них для продуцентів і споживачів цін на окремі види послуг, дос­татньо потужна мотивація праці всіх категорій працівників підприє­мства, а формами соціального впливу — усебічна активізація людсь­кого чинника, проведення ефективної кадрової політики, створен­ня належних умов праці та життєдіяльності.

В значній мірі ефективність діяльності підприємства ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» визначається рентабельністю. Рівень рентабельності поточних витрат в 2003 році зріс з 31,02 % до 41,49% на 10,47% порівняно з 2002 роком. Рентабельність основної діяльності зросла з 17,58% до 22,18% на 4,6%. Рентабельність підприємства зросла з 12,32% до 15,33% на 3,2%. Рентабельність власного капіталу зросла на 8,27%, рентабельність необоротного капіталу зросла на 28,01% в 2003 році в порівнянні з минулим роком.  Збільшення рівнів рентабельності ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» в 2003 році відбулося за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства.

Збільшення рівня рентабельності ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» в 2003 році порівняно з 2002 свідчить про те що якість наданих послуг покращилася.

В 2003 році прибуток зріс порівняно з 2002 роком на 9,3 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 2,49 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 1,81 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 17,8 тис. грн. та за рахунок  збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 22,8 тис. грн..

Протягом 2002-2003 років виручка від реалізації послуг ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» зростала. В 2003 році порівняно з 2002 виручка від реалізації зросла на 39,4 тис. грн. (39,8%).

За цей же час зросла кількість туристів, що обслуговувалися ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» та кількість проведених ними на відпочинку туро-днів. Так кількість туристів зросла в 2002 році  на 20 чоловік (64,1%), а кількість туро-днів зросла на 86 туро-дні (28,8%).

В 2003 році середня ціна за тур в Словаччину зменшилася на 470,44 грн. (14,8%) та стала рівна 2707,79 грн.

На ринку туристичних послуг України працює багато різних фірм, що створюють конкуренцію  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап». На ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» проводиться аналіз конкурентного середовища підприємства. Основними конкурентами ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» є туристичні агенції “Артекс”, “Вікторія-Тур ЛТД”, “Авіоніка”, “Альфа-Тревел”, “Твінс Тур” та “Атолл”. Всі конкуренти це підприємства приблизно однакової величини з ДП «А.Е.Т. Джоін Ап».

Ринкова частка ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації туристичних послуг в Україні. Вона склала відповідно в 2001, 2002, 2003 роках 0,47%, 0,35%, 1,22%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації туристичних послуг.

Загальна ринкова частка ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» та  конкурентів, яких ми вибрали для аналізу, також не дуже велика і складає відповідно в 2001, 2002, 2003 роках 7,44%, 7,26%, 11,24% відносно загального обсягу реалізації туристичних послуг в Україні. Як бачимо загальна ринкова частка ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» та  конкурентів росте по відношенню до загального обсягу реалізації туристичних послуг в Україні.

Порівняно з конкурентами, яких ми вибрали для аналізу, ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» займає частку ринку, що зростає. Вона складає відповідно в 2001, 2002, 2003 роках 6,32%, 4,76%, 10,83%.

ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має слабку конкурентну позицію, яка швидко покращується.

Управління якістю на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» має являти собою методи і діяльність стратегічного і оперативного характеру. До них слід віднести: управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у послугах, виробництві чи в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин. З-поміж існуючих і широковживаних методів за­безпечення виробництва послуг високої якості ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»  чільне місце належить внутрішньовироб­ничому. Головне завдання контролю на ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»— постійно забезпе­чувати необхідний рівень якості, зафіксований у нормативних до­кументах фірми, через безпосередню перевірку кожної послуги й ціле­спрямований вплив на умови й чинники, що забезпечують таку якість. Успішно розв»язати це завдання можна за допомогою правильного ви­бору об»єктів і методів контролю. Об»єктами контролю мають бути всі компоненти виробничої системи та взаємозв»язаних з нею елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес, вихід (послуги).

За рахунок підвищення якості послуг в 2004 році підприємство планує отримати виручку від реалізації 152,8 тис. грн.., чистого прибутку 27,8 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації послуг планується відповідно 18,19%. В 2004 році ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»планує збільшити дохід від реалізації послуг на 14,4 тис. грн. (10,4%), та збільшити собівартість послуг на 8,1 тис. грн. (6,9%). При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 21,5 тис. грн. до 27,8 тис. грн. на 6,3 тис. грн.

Розробка довгострокової стратегії туристичної фірми  ДП “А.Е.Т. Джоін Ап” на найближчі 3 роки:

перший рік – покупка готелю на 50 місць, тобто оформлення необхідних документів, укладення договорів, виплата коштів і т.д.;

другий рік – підготовка готелю до експлуатації, підбор і підготовка робочого персоналу, налагодження організації роботи персоналу й одночасно початок розробки маршрутів, орієнтованих саме на цей курорт;

третій рік – початок функціонування готелю (пробні заїзди, проведення рекламної кампанії, коректування виконуваних робіт, наприкінці року – підведення підсумків).

Об»єктом процесу поліпшення якості може стати будь-як елемент виробництва чи системи якості. Даний напрямок діяльності зв»язаний з рішеннямзадачі одержання результатів, кращих стосовно спочатку встановлених норм.

Постійне поліпшення якості туристичних послуг ДП «А.Е.Т. Джоін Ап» повинно стати загальною частиною політики підприємства в області якості.

Підвищення якості послуг може здійснюватися за наступними напрямками:

— залучення фахівців в області готельного бізнесу;

— навчання і підвищення кваліфікації працівників;

— мотивація праці співробітників;

— поліпшення організації роботи персоналу.

Розвиток співробітництва може бути забезпечене шляхом:

— укладення договорів з партнерами (на транспорт, ресторани, культурно-масові розваги і т.д.);

— маркетингових досліджень ринку (вивчення кон’юнктури, ринку, пошук нових партнерів і т.д.).

 


Список використаних джерел

 

1.       Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.       Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.

3.       Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.       Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.       Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

7.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

8.       Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 1992 №10. с. 53-55.

9.       Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие для вузов по экономической специальности. — М.: Финансы и стати­стика, 1999. — С. 174.

10.   Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 1991. 150с.

11.   Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1989. 121с.

12.   Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1988. 150с.

13.   Гиссин В.И. Управление качеством продукции. Р.-на-Дону: Изд. «Феникс». 2000. 255с.

14.   Глазунов А.В. Документы системы QS-9000/1 // Стандарты и качество. 1997. №6. с. 56-60.

15.   Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М.: Изд. Стандартов.1988. 80с.

16.   Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие // Московская академия экономики и права. — М.: Нолидж, 1996. — С. 312.

17.   Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

18.   Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

19.   Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: экономика. 1988. 168с.

20.   Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

21.   Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

22.   Карпова Г. А. и др. Экономика современного туризма: рыночное регулирование. Основы управления и маркетинга. Бухгалтерский учет и нало­гообложение. — М.; СПб.: Герда. 1998 — С. 412.

23.   Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

24.   Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.

25.   Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. 140с.

26.   Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

27.   Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. 200с.

28.   Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

29.   Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. 1998. №3 С. 58-64.

30.   Николаева Э.К. Семь инструментов качества в японской экономике. М.: Изд. Стандартов. 1990. 39с.

31.   Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

32.   Окрепилов В.В. Управление качеством. М.: Экономика. 1998. 640.

33.   Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

34.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

35.   Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

36.   Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

37.   Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристический биз­нес. — М.: Экспертное бюро. — М., 1997. — С. 176.

38.   Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

39.   Сакато Сиро. Практическое руководство по управлению качеством. М.: Машиностроение. 1980. — 214с.

40.   Свиткин М.З. От семейства стандартов ИСО 9000 к всеобщему менеджменту качества. // Стандарты и качество. 1997. №9 С. 43-47.

41.   Сенин В. В. Организация международного туризма: Учебник для вузов по специальности «Менеджмент». — М.: Финансы и статистика, 1999. -С. 400.

42.   Система сертификации ГОСТ P. Основные положения и порядок сертификации услуг. М.: Госстандарт России. 1995.

43.   Системы качества. Сборник нормативно-технических документов. М.,1989.

44.   Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

45.   Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

46.   Фейгенбаум А. Контроль качества продукции:  сокр. пер .с англ. М.:Экономика. 1986. 471с.

47.   Чайка И.И. Конкурентная борьба предприятий – это соревнование систем управления качеством. // Стандарты и качество.1996. №12 с.55-59.

48.   Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19. 

49.   Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Ассоциация авторов и издательства «Тандем» / Под ред. А. Д. Чудновского — М.: Экмос, 1998. — С. 351.

50.   Швец В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента. // Стандарты и качество. 1997. №6 с 48-50.

51.   Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

52.   Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

53.   Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. М.: Изд. Стандартов.1990.  325с.

54.   Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

Додатки

 

Додаток А

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

 

  

 

  

 

КОДИ 

 

Дата (рік, місяць, число) 

 

  

 

|     | 01  

 

 

Підприємство  ДП «А.Е.Т. Джоін Ап»

за ЄДРПОУ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Територія  

за КОАТУУ 

 

Форма власності  

за КФВ 

 

Орган державного управління  

за СПОДУ 

 

Галузь  

за ЗКГНГ 

 

Вид економічної діяльності  

 

за КВЕД 

 

Середньооблікова чисельність  

 

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн. 

 

 

 

 

1. Баланс на ______1 січня________ 2004 р. 

 

Форма N 1-м 

 

Код за ДКУД 

 

1801006 

 

 

 

Актив 

 

Код

рядка 

 

На початок звітного року 

 

На кінець звітного періоду 

 

 

 

 

 

I. Необоротні активи 

 

  

 

  

 

  

 

Незавершене будівництво 

 

020 

 

  

 

  

 

Основні засоби: 

 

  

 

  

 

  

 

залишкова вартість 

 

030 

 

  11.2

 

15.7  

 

первісна вартість 

 

031 

 

 47.2

 

46.7

 

знос 

 

032 

 

  36.0

 

31.0

 

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

040 

 

  

 

  

 

Інші необоротні активи 

 

070 

 

  

 

  

 

Усього за розділом I 

 

080 

 

11.2

 

15.7

 

II. Оборотні активи 

 

  

 

  

 

  

 

Виробничі запаси 

 

100 

 

  35,00

 

  29,80

 

Готова продукція 

 

130 

 

  20.1

 

  19.8

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

 

  

 

  

 

  

 

чиста реалізаційна вартість 

 

160 

 

  8.2

 

7.3

 

первісна вартість 

 

161 

 

  8.2

 

7.3

 

резерв сумнівних боргів 

 

162 

 

  

 

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 

170 

 

  

 

  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

210 

 

  

 

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

 

220 

 

  

 

  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

 

  

 

  

 

  

 

в національній валюті  

 

230 

 

6.8

 

19.1

 

в іноземній валюті  

 

240 

 

  

 

  

 

Інші оборотні активи 

 

250 

 

  

 

  

 

Усього за розділом II 

 

260 

 

70.1

 

76.0

 

III. Витрати майбутніх періодів 

 

270 

 

  

 

  

 

Баланс 

 

280 

 

  81.3

 

  91.7

 

 

 

 

 

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

 

I. Власний капітал 

 

  

 

  

 

  

 

Статутний капітал 

 

300 

 

15.9  

 

 15.9

 

Додатковий капітал 

 

320 

 

  

 

  3.5

 

Резервний капітал 

 

340 

 

  

 

  0.7

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

350 

 

  12.2

 

21.5  

 

Неоплачений капітал  

 

360 

 

(             ) 

 

(             ) 

 

Усього за розділом I 

 

380 

 

  28.1

 

  41.6

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 

 

430 

 

  

 

  

 

III. Довгострокові зобов»язання 

 

480 

 

  

 

  

 

IV. Поточні зобов»язання 

 

  

 

  

 

  

 

Короткострокові кредити банків 

 

500 

 

  30.5

 

  20.5

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями  

 

510 

 

  

 

  

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 

530 

 

  13,50

 

  19,30

 

Поточні зобов»язання за розрахунками: 

 

  

 

  

 

  

 

з бюджетом 

 

550 

 

  2,8

 

  3,50

 

зі страхування 

 

570 

 

  1,4

 

3.4

 

з оплати праці 

 

580 

 

  5,0

 

  3.4

 

Інші поточні зобов»язання 

 

610 

 

  

 

  

 

Усього за розділом IV 

 

620 

 

  53.2

 

  50.1

 

V. Доходи майбутніх періодів 

 

630 

 

  

 

  

 

Баланс 

 

640 

 

  81.3

 

  91.7

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2003 р. 

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД 

 

 

 

1801007 

 

 

 

Стаття 

 

Код рядка 

 

За звітний період 

 

За аналогічний період попереднього року 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

010 

 

99.0

 

138.4

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

 

020 

 

(  16.5  ) 

 

(  23.1  ) 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020) 

 

030 

 

 82.5 

 

 115.3

 

Інші операційні доходи 

 

040 

 

 

 

Інші звичайні доходи 

 

050 

 

  

 

  

 

Надзвичайні доходи 

 

060 

 

  

 

  

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 

 

070 

 

  82.5

 

115.3

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 

 

080 

 

  

 

  

 

Матеріальні затрати 

 

090 

 

(  14.2  ) 

 

(  15.3   ) 

 

Витрати на оплату праці 

 

100 

 

(   13.2  ) 

 

(  19.6  ) 

 

Відрахування на соціальні заходи 

 

110 

 

(   4.95  ) 

 

(  7.35 ) 

 

Амортизація 

 

120 

 

(  36.15 ) 

 

(  31.65 ) 

 

Інші операційні витрати 

 

130 

 

(    ) 

 

(   ) 

 

у тому числі 

 

131 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

  

 

140 

 

(        ) 

 

       ) 

 

Інші звичайні витрати 

 

150 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Надзвичайні витрати 

 

160 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Податок на прибуток 

 

170 

 

(   5.2  ) 

 

( 9.2 ) 

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 

 

180 

 

( 70.3  ) 

 

(  93.8  ) 

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180) 

 

190 

 

  12.2

 

21.5 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Дипломна робота Стратегія підвищення якості туристичних послуг»

  1. Алексей говорит:

    Можете скинуть полную версию диплома?

  2. Ірина говорит:

    Скажіть, будь ласка, мені потрібно найновішу інформацію по вашому додатку. Де я можу її знайти?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.