Курсова робота Якість та конкурентоспроможність м’ясних консервів на ринку України

Зміст

Вступ. 3

 

1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 5

 

2. Визначення показників якості м’ясних консервів та побудова типового дерева властивостей. 14

 

3. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 18

 

4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності м’ясних консервів. 29

 

Висновки та пропозиції33

 

Список використаних джерел. 38

 


Вступ

 

В умовах ринку перед підприємствами постає багато питань. Функціонування підприємств поєднуються зі змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтування економічних передумов  досягнення оптимальних резервів прибутку, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства на ринку і визначають перспективи його розвитку.

В умовах ринку підприємства зіткнулися з багатьма чинниками імовірнісного характеру, що викликає необхідність відмови від жорсткого планування і переходу до гнучкої системи економічного регулювання його діяльності. Реалізація цієї задачі пов’язана з розробкою стратегії діяльності підприємства, в якій визначаються мета і задачі діяльності підприємства, його ресурсне забезпечення, шляхи досягнення, цілі і методи вирішення задач. Від  підприємств вимагається формування методів ефективної роботи в умовах розвитку конкуренції.

Досвід останніх часів показує, що далеко не всі підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть при тому, що багато з них є власниками конкурентоспроможної продукції (що саме по собі дуже важливо), багатьом з них не завжди вдається реалізовувати цю перевагу з-за відсутності практики використання всього комплексу засобів досягнення конкурентоспроможності на ринку. Разом з тим, кон’юнктурна ситуація з кожним роком все більш ускладнюється поступовим розширенням територій ринку і залученням західних фірм, що мають значний досвід в умовах жорсткої конкуренції.

Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню, підприємства є активними учасниками споживчого ринку.

Для кожного підприємства дуже важливо визначити, якнайкраще  позиціонувати свій конкретний товар, щоб вести конкурентну боротьбу в тривалому періоді.

Саме тому тема курсової роботи “Якість та конкурентоспроможність м’ясних консервів на ринку України” є на даний час досить актуальною.

         Метою даної курсової роботи є дослідити ринок м’ясних консервів  та основні споживчі властивості даного товару, показники якості та конкурентоспроможності.

В курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

розгляд теоретичних основ якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів,

дослідження методології визначення якості м’ясних консервів,

розгляд існуючих методів дослідження показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів та

визначення показників якості та конкурентоспроможності м’ясних консервів  на ринку.

Предметом дослідження є якість та конкурентоспроможність м’ясних консервів.

Об»єктом  дослідження є товарних ринок м’ясних консервів в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів

 

Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості продукту варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому.

Якість реалізованої продукції — одна з вимог ринку товарів. Останнім часом збільшується попит на екологічно чисті продовольчі товари, тому питанням якості продукції придається особливе значення.

В умовах командно-адміністративної системи управління якістю продукції здійснювалося директивними методами і базувалося на стандартизації, бездефектності праці, атестації. Асортимент продукції, що випускається, визначався держзамовленням і не задовольняв запити торгівлі. Відсутність конкуренції привело до того, що виробники не були зацікавлені в гарантіях якості товарів. З переходом до ринку відношення до якості продукції кардинально міняється. При цьому в першу чергу вирішуються наступнізадачі [25, c. 32]:

з її конкурентноздатністю, що характеризується відповідністю споживчих і вартісних показників товару показникам товару-аналога конкурента. Отже, конкурентноздатність визначається шляхом порівняння товарів однорідної властивості, що задовольняють ту саму потребу. Факторами, що впливають на конкурентноздатність товару, вважаються: оновлюваність, корисність, надійність, упакування, ціна, передпродажний сервіс і ін [17, c. 140].

 

 


2. Визначення показників якості м’ясних консервів та побудова типового дерева властивостей

 

Продукти в герметично закритих банках, щопройшли спеціальну обробку і придатні для тривалого збереження, називають консервами.

М»ясні консерви — вироби, приготовлені в основному з м»яса і м»ясопродуктів, розфасовані в банки і піддані тепловій обробці після герметичноїукупорки.

У порівнянні з м»ясом і іншими продуктами м»ясні консерви мають більш високу калорійність, тому що при їхньому виготовленні видаляють усі неїстівні частини (кісти, хрящі, сухожилля). У той же час вони трохи уступають свіжому м»ясу по смакових достоїнствах і вмісту вітамінів.

Основною сировиною для виробництва консервів служать усі види м»яса — яловичина, баранина, свинина, птах, а також субпродукти і тваринний жир. Крім того, використовують цибулю, часник, різні види пряностей (перець, лавровий лист), поварену сіль. У м»ясо-рослинні консерви додають крупу, квасолю, горох, макаронні вироби.

Для виготовлення деяких консервів використовують готові вироби — шинку, шпик, шийку шинкову й ін.

Якість м’ясних консервів виражається рядом факторів. 

Як видно з табл. 4.1 за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви  ТОВ «Калинівський консервний завод»  ФП = 0,9, потім ВАТ «Богуславський консервний завод» та ЗАТ «Агропродукт» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви ТОВ «Калинівський консервний завод» СП = 0,93, потім ВАТ «Богуславський консервний завод» та ЗАТ «Агропродукт» відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835.

За економічними показниками найбільша вартість в м’ясних консервів ВАТ «Богуславський консервний завод» за рахунок великої вартості перевезень та ЗАТ «Агропродукт» за рахунок вищої ціни продукції.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  м’ясні консерви  ТОВ «Калинівський консервний завод», на другому ЗАТ «Агропродукт» та на третьому ВАТ «Богуславський консервний завод».

 


Висновки та пропозиції

 

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості продукту варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому. Якість продукції тісно пов»язана з її конкурентноздатністю, що характеризується відповідністю споживчих і вартісних показників товару показникам товару-аналога конкурента. Отже, конкурентноздатність визначається шляхом порівняння товарів однорідної властивості, що задовольняють ту саму потребу. Факторами, що впливають на конкурентноздатність товару, вважаються: оновлюваність, корисність, надійність, упакування, ціна, передпродажний сервіс і ін.

“Дерево властивостей” м’ясних консервів включає такі показники, як  функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Функціональність включає показники якості м’ясних консервів та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. До показників якості м’ясних консервів під час товароруху слід віднести: загальний вигляд, колір, консистенція, смак, запах. До показників якості м’ясних консервів під час використання за призначенням слід віднести: харчову цінність, біологічну ефективність, енергетичну цінність. До функціональних показників якості тари включають: надійність, міцність, матеріал тари,  можливість повторного використання тари або утилізації.

Естетичність включає показники якості м’ясних консервів:  зовнішній вигляд, колір м’ясних консервів, консистенція.

Екологічність м’ясних консервів включає показники безпеки м’ясних консервів для здоров’я людини: вміст радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Екологічність тари характеризується рівнем міграції шкідливих речовин з тари в м’ясні консерви та рівнем забруднення навколишнього середовища.

Економічність включає показники якості м’ясних консервів та упаковки під час товароруху та під час використання за призначенням. Економічність м’ясних консервів характеризується вартістю самого м’ясних консервів та вартістю транспортування до споживача. Економічність упаковки характеризується вартістю упаковки та вартістю транспортування тари та упаковки до виробника м’ясних консервів.

Для визначення рівня якості виготовлюваних або освоюваних виробництвом нових виробів застосовують ряд методів: об»єктивний, органолептичний методи використовують для визначення абсолютного рівня якості, а диференційований і комплексний — відносного рівня якості окремих видів продукції.

Для розрахунку рівня якості застосовують диференціальний, комплексний або змішаний методи.

Комплексний метод застосовують, коли необхідно охарактеризувати рівень якості продукції одним узагальнюючим показником, що являє собою функцію від одиничних показників якості.

При змішаному методі оцінки рівня якості продукції застосовують одиничні та комплексні показники якості.

Оцінка   конкурентоспроможності включає такі етапи:

1. Аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного  товару  — зразка. Помилка на цьому етапі може призвести до викривлення     результатів всієї роботи.

2. Визначення набору порівнювальних параметрів спільних товарів. В цьому випадку виходять з того, що частина параметрів характери­зує споживчі властивості (якості) товару (його споживача вартість), а інша частина — то його економічні властивості (вартість).

Аналіз конкурентоспроможності провели м’ясних консервів заводів ВАТ «Богуславський консервний завод», ТОВ «Калинівський консервний завод», ЗАТ «Агропродукт».

Визначили комплексні показники якості за функціональними та естетичними показниками. До функціональних показників віднесли харчову цінність, смакові якості, запах, термін зберігання. До естетичних показників віднесли колір, консистенцію, дизайн упаковки. Оцінку якості за функціональними та естетичними показниками визначили за десятибальною системою. Вагомість параметрів визначено за результатами значимості показників для споживачів м’ясних консервів.

За результатами дослідження за інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  м’ясні консерви  ТОВ «Калинівський консервний завод», на другому ЗАТ «Агропродукт» та на третьому ВАТ «Богуславський консервний завод». На рівень конкурентоспроможності м’ясних консервів вплинули такі фактори: за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви  ТОВ «Калинівський консервний завод»  ФП = 0,9, потім ВАТ «Богуславський консервний завод» та ЗАТ «Агропродукт» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828,  за естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви ТОВ «Калинівський консервний завод» СП = 0,93, потім ВАТ «Богуславський консервний завод» та ЗАТ «Агропродукт» відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835, за економічними показниками найбільша вартість в м’ясних консервів ВАТ «Богуславський консервний завод» за рахунок великої вартості перевезень та ЗАТ «Агропродукт» за рахунок вищої ціни продукції.

Якість м’ясних консервів насамперед залежить від якості сировини, що надходить на виробниче підприємство. Виробники м’ясних консервів, укладаючи договір на постачання продовольчих товарів чи товарів матеріально-технічного постачання, повинні бути впевнені в постачальнику. На підприємствах, що переробляє і випускає продукти харчування, повинна впроваджуватися система управління якістю продукції. Система якості є не тільки засобом забезпечення якості товарів, але і критерієм оцінки надійності постачальника.

Переконатися в доброякісності товару можна двома способами. Перший — це перевірка, контроль самого товару. Такий спосіб цілком прийнятний, коли закуповується невелика кількість товару. Але якщо мова йде про оптову покупку, то навіть при суцільному контролі, у силу випадкових факторів, можна пропустити товар з дефектом.

В останні роки усе більше застосування знаходить інший спосіб: перевірка не товару, а здатність підприємства випускати продукцію з якістю, що задовольняє споживача.

Наріжним принципом системи якості має бути охоплення всіх стадій життєвого циклу продукції, чи етапи «петлі якості». Для підприємства виробника м’ясних консервів можна вказати наступні етапи «петлі якості»:

1. Маркетинг, пошуки і вивчення ринку.

2. Розробка технічних вимог до продукції, стандартів підприємства.

3. Матеріально-технічне постачання.

4. Підготовка і розробка виробничих процесів.

5. Виробництво.

6. Контроль, перевірка якості.

7. Технічна допомога й обслуговування.

8. Реалізація і розподіл готової продукції.

За характером впливу на етапи «петлі якості» у системі якості виділяються три напрямки:

— забезпечення якості;

— управління якістю;

— поліпшення якості.

Забезпечення якості являє собою сукупність планованих і систематично проведених заходів для виконання кожного етапу «петлі якості», щоб продукція задовольняла вимогам до якості.

Управління якістю включає методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: керування процесами, виявлення різного роду недоліків у продукції, виробництві й усунення цих недоліків і їхніх причин, що викликали.

Поліпшення якості — це постійна діяльність, спрямована на підвищення якості продукції, зниження витрат на нього, удосконалювання виробництва.

Об»єктом процесу поліпшення якості може бути будь-як елемент виробництва, наприклад, технологічний процес, упровадження наукової організації праці, сучасного устаткування, забезпечення інвентарем, інструментами, підвищення кваліфікації кадрів і т.д. Постійне поліпшення якості прямо зв»язано з підвищенням конкурентноздатності продукції.

Керівництво підприємства виробника м’ясних консервів повинно розробляти і визначати політику в області якості, забезпечувати ув»язування з іншими видами діяльності і здійснювати контроль за її реалізацією на підприємстві. Всі елементи системи якості повинні бути предметом постійної і регулярної перевірки й оцінки.

 

 

 

 


Список використаних джерел

1.            Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 2001.– 424с.

2.       Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 2002. — №10. с. 53-55.

3.       Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

4.       Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 2003. — 150с.

5.       Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1989. — 121с.

6.       Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1998. — 150с.

7.            Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

8.       Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1999. — 221 с.

9.            Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

10.   Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 2002 — 463 с.

11.            Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

12.       Кафаров В.В. Моделирование и системный анализ биохимических производств. — М.: Химия, 1985. – 274 с.

13.   Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

14.   Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. — 140с.

15.   Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. — 200с.

16.   Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. — 1998. — №3 — С. 58-64.

17.       Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд-во стандартов, 1990. – 286с.

18.       Ноздрев Р.Б.. Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке . -М: Финансы и статистика, 1999.- 304с.

19.       Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 2001. – 384с.

20.Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних та яєчних товарів: Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. — 251 с. 

21.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

22.            Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. — К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с.

23.            Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

24.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

25.       Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 2000.- 410с.

26.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

27.   Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

28.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза м’ясних консервів и молочных продуктов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 – 128 с.

29.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза мясных, молочных и рыбных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 412 с.

30.Шидловская Е.А. Органолептические свойства м’ясних консервів и молочных продуктов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 – 240 с.

31.   Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.