Курсова робота Якість та конкурентоспроможність морозива

Зміст

Вступ. 3

 

1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 5

 

2. Визначення показників якості морозива та побудова типового дерева властивостей. 10

 

3. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 16

 

4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності морозива. 27

 

Висновки та пропозиції32

 

Список використаних джерел. 35

 

Додатки. 37

 


Вступ

 

В умовах ринку перед підприємствами постає багато питань. Функціонування підприємств поєднуються зі змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтування економічних передумов  досягнення оптимальних резервів прибутку, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства на ринку і визначають перспективи його розвитку.

В умовах ринку підприємства зіткнулися з багатьма чинниками імовірнісного характеру, що викликає необхідність відмови від жорсткого планування і переходу до гнучкої системи економічного регулювання його діяльності. Реалізація цієї задачі пов’язана з розробкою стратегії діяльності підприємства, в якій визначаються мета і задачі діяльності підприємства, його ресурсне забезпечення, шляхи досягнення, цілі і методи вирішення задач. Від  підприємств вимагається формування методів ефективної роботи в умовах розвитку конкуренції.

Досвід останніх часів показує, що далеко не всі підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть при тому, що багато з них є власниками конкурентоспроможної продукції (що саме по собі дуже важливо), багатьом з них не завжди вдається реалізовувати цю перевагу з-за відсутності практики використання всього комплексу засобів досягнення конкурентоспроможності на ринку. Разом з тим, кон’юнктурна ситуація з кожним роком все більш ускладнюється поступовим розширенням територій ринку і залученням західних фірм, що мають значний досвід в умовах жорсткої конкуренції.

Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню, підприємства є активними учасниками споживчого ринку.

Для кожного підприємства дуже важливо визначити, якнайкраще  позиціонувати свій конкретний товар, щоб вести конкурентну боротьбу в тривалому періоді.

Саме тому тема курсової роботи “Якість та конкурентоспроможність морозива” є на даний час досить актуальною.

         Метою даної курсової роботи є дослідити ринок морозива та основні споживчі властивості даного товару, показники якості та конкурентоспроможності.

В курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

розгляд теоретичних основ якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів,

дослідження методології визначення якості морозива,

розгляд існуючих методів дослідження показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів та

визначення показників якості та конкурентоспроможності морозива на ринку.

Предметом дослідження є якість та конкурентоспроможність морозива.

Об»єктом  дослідження є товарний ринок морозива в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів

 

Кожний товар є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв»язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість

Отже, комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого показника рівня якості оцінюваного товару. Одним із варіантів комплексної оцінки якості може слугувати інтегральний показник, який обчислюється шляхом зіставлення корисного ефекту від споживання певного товару і загальної величини витрат на його створення і споживання. В окремих випадках для комплексної оцінки якості застосовують середньозважену арифметичну величину з використанням при її обчисленні коефіцієнтів вагомості усіх розрахункових показників. У загальному вигляді конкурентоспроможність товару характеризується його споживчими властивостями та ціною. Розрахунок інтегрального показника відносної конкуренто­спроможності товару базується на порівнянні параметрів досліджу­ваного товару з параметрами товару, який найбільш повно відображає вимоги споживачів.

 

 


4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності морозива

 

Проведемо визначення комплексного показника якості морозива.

Таблиця 4.1

Визначення інтегрального показника якості морозива

Найменування показника

Коефіцієнт вагомості ai

Еталонне значення Ріет

Брак значення Рібр

Зразки

1

2

3

Житомирський маслозавод

Ласунка

Львівський холодокомбінат

рі

Рі

рі

Рі

рі

Рі

Зовнішній вигляд

0,15

5

3

4,2

0,6

4,8

0,9

4,5

0,75

Смак

0,3

5

2

4,3

0,77

4,5

0,83

4,9

0,97

Запах

0,25

5

3

4,2

0,6

5

1

4,5

0,75

Колір

0,2

5

3

4,4

0,7

4,2

0,6

4,5

0,75

Форма

0,1

5

3

4,5

0,75

4,5

0,75

4,2

0,6

Разом

1

 

 

 

0,69

 

0,83

 

0,8

 

Наприклад, Р1  морозива ласунка

Р1 = (4,8 – 3)/(5 – 3) = 0,9.

Q = 0,9*0,15 + 0,83*0,3 + 1*0,25 + 0,6*0,2 + 0,75*0,1 = 0,83.

Як видно з табл. 4.1 найбільший інтегральний показник якості має морозиво “Ласунка”.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  морозиво  Ласунка, на другому Львівський холодокомбінат та на третьому Житомирський маслозавод.

 


Висновки та пропозиції

 

За результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки.

1. Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Якість безпосередньо пов’язана з тією користю, яку споживач здобуває від товару чи послуги.

Конкурентоспроможність товару — це сукупна відносна характеристика товару, яка показує відмінність товару в кращий бік від товару, конкретна за ступенем його якості і задоволення потреби, а також за затратами на виробництво товару і його споживання. Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості продукту варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому. Якість продукції тісно пов»язана з її конкурентноздатністю, що характеризується відповідністю споживчих і вартісних показників товару показникам товару-аналога конкурента.

2. Морозиво являє собою збиту (насиченим повітрям) заморожену пастеризовану суміш молока, вершків чи фруктово-ягідних продуктів з цукром, стабілізаторами, смаковими й ароматичними речовинами [27, с. 178].

Морозиво має високу харчову і біологічну цінність, приємний смак, ніжну консистенцію («тане в роті»). Воно сприятливо впливає на секреторну і моторну функції органів травлення і нерідко застосовується при шлункових кровотечах і після операцій шлунково-кишкового тракту.

Дерево властивостей” морозива включає такі показники, як  функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Морозиво являє собою збиту (насиченим повітрям) заморожену пастеризовану суміш молока, вершків чи фруктово-ягідних продуктів з цукром, стабілізаторами, смаковими й ароматичними речовинами.

3. Для дослідження показників якості та конкурентоспроможності  можуть використовуватися методи дослідження: реєстраційні, вимірювальні, розрахунково-аналітичні та експертні.

Для розрахунку рівня якості застосовують диференціальний, комплексний або змішаний методи.

Оцінка   конкурентоспроможності включає такі етапи:

— аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного  товару  — зразка. Помилка на цьому етапі може призвести до викривлення     результатів всієї роботи;

— визначення набору порівнювальних параметрів спільних товарів. В цьому випадку виходять з того, що частина параметрів характери­зує споживчі властивості (якості) товару (його споживача вартість), а інша частина — то його економічні властивості (вартість). Споживчі властивості визначається набором «жорстких» і «м»яких» споживчих параметрів;

4. Провели визначення комплексного показника якості морозива. Найбільший інтегральний показник якості має морозиво “Ласунка”. Проведемо аналіз конкурентоспроможності морозива, що реалізуються в місті Києві. За еталон приймемо найбільш конкурентоспроможний товар.

Проведемо аналіз конкурентоспроможності  морозива заводів №1 (Житомирський маслозавод), №2 (Ласунка), №3 (Львівський холодокомбінат).

за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є морозиво  Ласунка  ФП = 0,45, потім Житомирський маслозавод та Львівський холодокомбінат відповідно для яких ФП = 0,436 та 0,414. За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є морозиво Ласунка СП = 0,465, потім Житомирський маслозавод та Львівський холодокомбінат відповідно для яких СП = 0,4325 та 0,4175.

За економічними показниками найбільша вартість в морозива Житомирський маслозавод за рахунок великої вартості перевезень та Львівський холодокомбінат за рахунок вищої ціни продукції.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  морозиво  Ласунка, на другому Львівський холодокомбінат та на третьому Житомирський маслозавод.

5. Також для забезпечення відповідної якості та конкурентоспроможності морозива надамо пропозиції

Якість морозива насамперед залежить від якості сировини, що надходить на виробниче підприємство. Виробники морозива, укладаючи договір на постачання продовольчих товарів чи товарів матеріально-технічного постачання, повинні бути впевнені в постачальнику. На підприємствах, що переробляє і випускає продукти харчування, повинна впроваджуватися система управління якістю продукції. Система якості є не тільки засобом забезпечення якості товарів, але і критерієм оцінки надійності постачальника.

Поліпшення якості — це постійна діяльність, спрямована на підвищення якості продукції, зниження витрат на нього, удосконалювання виробництва.

Об»єктом процесу поліпшення якості може бути будь-як елемент виробництва, наприклад, технологічний процес, упровадження наукової організації праці, сучасного устаткування, забезпечення інвентарем, інструментами, підвищення кваліфікації кадрів і т.д. Постійне поліпшення якості прямо зв»язано з підвищенням конкурентноздатності продукції.

Керівництво підприємства виробника морозива повинно розробляти і визначати політику в області якості, забезпечувати ув»язування з іншими видами діяльності і здійснювати контроль за її реалізацією на підприємстві. Всі елементи системи якості повинні бути предметом постійної і регулярної перевірки й оцінки.

 

Список використаних джерел

1.            Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 2001.– 424с.

2.       Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 2002. — №10. с. 53-55.

3.       Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

4.       Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 2003. — 150с.

5.       Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1989. — 121с.

6.       Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1998. — 150с.

7.            Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

8.       Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1999. — 221 с.

9.            Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

10.   Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 2002 — 463 с.

11.            Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

12.       Кафаров В.В. Моделирование и системный анализ биохимических производств. — М.: Химия, 1985. – 274 с.

13.   Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

14.   Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. — 140с.

15.   Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. — 200с.

16.   Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. — 1998. — №3 — С. 58-64.

17.       Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд-во стандартов, 1990. – 286с.

18.       Ноздрев Р.Б.. Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке . -М: Финансы и статистика, 1999.- 304с.

19.       Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 2001. – 384с.

20.Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних та яєчних товарів: Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. — 251 с. 

21.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

22.            Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. — К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с.

23.            Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

24.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

25.       Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 2000.- 410с.

26.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

27.   Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

28.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 – 128 с.

29.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза мясных, молочных и рыбных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 412 с.

30.Шидловская Е.А. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 – 240 с.

31.   Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.


 Додатки                                            Додаток А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типове дерево властивостей морозива

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.