Дипломна робота Діяльність поліклініки

Зміст

 

Розділ 2. Аналітично-дослідницький. Аналіз державного регулювання діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 3

2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 3

2.2. Аналіз дотримання кваліфікаційних акредитаційних вимог поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 9

2.3. Аналіз управління організаційною діяльністю поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 13

2.4. Аналіз метрологічного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 27

2.5. Висновки та пропозиції32

 

Розділ 3. Проектно-рекомендаційний. Вдосконалення медичного сервісу, розробка акредаційних документів поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва  35

3.1. Організація системи управління якістю медичного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. 35

3.2. Формування пакету акредитаційних  документів (переакредитація)44

3.3. Проект концепції створення моделі центру сімейної медицини в поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва. 56

3.4. Висновки та пропозиції67

 

Висновки та пропозиції70

 

Додатки. 80


Розділ 2. Аналітично-дослідницький. Аналіз державного регулювання діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

 

Поліклініка № 2 Дніпровського району, заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва підпорядкована Головному управлінню охорони здоров»я м. Києва та управлінню охорони здоров»я Дніпровського району міста Києва.

Поліклініка № 2 Дніпровського району у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями Дніпровської державної адміністрації, рішеннями Дніпровської районної ради, наказами Міністерства охорони здоров»я України і Головного управління охорони здоров»я Київської міської державної адміністрації, Управління охорони здоров»я Дніпровського району, Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Дебіторська заборгованість установи сама велика була в 2003 та 2004 роках. А на кінець 2005 року дебіторська заборгованість склала 698654 грн. та зменшилася на 56,17% порівняно з 2004 роком.

Залишки на рахунках в банках на кінець років 2003, 2004, 2005 зменшувалися. В 2005 році вони склали 18799 грн. (72,6% порівняно з 2004 роком).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2. Аналіз дотримання кваліфікаційних акредитаційних вимог поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

 

Державна акредитація поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров»я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої професійної діяльності.

Акредитація проводиться один раз на три роки. Акредитацію здійснює акредитаційна комісія при управлінні охорони здоров»я Київської міської адміністрації.

За сумою набраних балів 715 поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має вищу категорію — сума набраних ЛПЗ балів більше 92 % від максимально можливої (715/777*100% = 92,02%).

2.3. Аналіз управління організаційною діяльністю поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

Як видно з табл. 2.9. фонд оплати праці в 2005 році зріс на 30,94 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 6,9 тис. грн., тобто на 11,27%.  Виплати соціального характеру зросли в 2004 році на 0,4 тис. грн.. За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат.

 

2.4. Аналіз метрологічного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

 

 

Нормативною базою метрологічного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва є:

— ГОСТ 8.002.-86 «Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений»;

— ГОСТ 8.010-90 ГСИ «Методики выполнения измерений»;

— наказ МОЗ України від 26.04.95 №74 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробів медичної техніки в Україні, Положення про порядок державної реєстрації зарубіжних виробів медичної техніки в Україні»;

— Декрет Кабінету Міністрів від 26.04.93 р. №40-93 «Про забезпечення єдності вимірювань»;

— ДСТУ 2681-94 » Метрологія. Терміни та визначення»;

— ДСТУ 2682-94 «Метрологічне забезпечення. Основні положення»;

— ДСТУ 2708-94 «Повірка засобів вимірювань»;

— ДСТУ 3215-95 «Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Порядок та організація проведення. Терміни та визначення»;

— Р50-062-95 «Акредитація аналітичних, вимірювальних та випробувальних лабораторій. Організація та порядок проведення».

Метрологічну службу поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва очолює головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї головним лікарем. Головний метролог підпорядкований безпосередньо керівнику закладу охорони здоров’я.

За сумою набраних балів 27 за результатами акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має високий рівень метрологічного забезпечення — сума набраних балів  становить 27/30*100% = 90%.


2.5. Висновки та пропозиції

 

Отже, поліклініка № 2 Дніпровського району, заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва підпорядкована Головному управлінню охорони здоров»я м. Києва та управлінню охорони здоров»я Дніпровського району міста Києва.

Функціональна діяльність поліклініки № 2 Дніпровського району і оплата праці працівників здійснюєте за рахунок бюджетних коштів, за рахунок коштів, отриманих від надання пост населенню на госпрозрахункових засадах, благодійних внесків, добровільних пожертвувань, отриманих від громадян та організацій, а також коштів, отриманих від господарської та іншої діяльності, передбаченої законодавством України.

Майно поліклініки №2 Дніпровського району належить до комунальної власності територіальної громаді міста Києва і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Державна акредитація поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров»я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої професійної діяльності.

Акредитація проводиться один раз на три роки. Акредитацію здійснює акредитаційна комісія при управлінні охорони здоров»я Київської міської адміністрації.

Акредитація поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва була проведена в 2003 році на основі стандартів акредитації. Стандарти розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров»я України, досвіду ведучих спеціалістів галузі а також результатів експерименту по акредитації у різних лікувально-профілактичних закладах України.

Оцінка діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва згідно стандартів акредитації проводилася шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.

За сумою набраних балів 715 поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має вищу категорію — сума набраних ЛПЗ балів більше 92 % від максимально можливої (715/777*100% = 92,02%).

Управління поліклінікою №2 Дніпровського району м. Києва здійснює головний лікар на основі єдиноначальності. Заступники керівника поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва та головний бухгалтер призначаються посаду і звільняються з посади наказом керівника за погодженням начальника Управління охорони здоров»я Дніпровської районної у м. Києві Державної адміністрації. Інші працівники поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва призначаються  на  посаду  і  звільняються  з  посади наказом головного лікаря.

Поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

— проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць, визначає їх кількість;

— встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію і організовує впровадження передових методів і прийомів праці;

— встановлює режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством України;

— здійснює тарифікацію та встановлює працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з чинним законодавством;

— оплата праці працівників Закладу, що фінансується з бюджету здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, галузевих угод, колективного договору в межах бюджетних асигнувань та власних надходжень.

Для виконання програм економічного та соціального розвитку поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва та забезпечення ефективного функціонування лікарні, перший заступник та заступники головного лікаря планують свою роботу з урахуванням пропозицій головного лікаря.

В 2005 році чисельність персоналу  поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва зменшилася на 5 чоловік (4,17%) за рахунок скорочення штату. В структурі кадрів переважають лікарі та середній медперсонал. Так лікарів в 2004 та 2005 роках було відповідно 35% та 35,65% від загальної кількості персоналу, а середнього медперсоналу відповідно 40,83% та 41,74%. В 2005 році сталися незначні зміни в структурі персоналу поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. Так зросла питома вага лікарів та середнього медперсоналу відповідно на 0,65% та 0,91%, в той же час зменшилася питома вага молодшого медперсоналу та інших працівників відповідно на 0,18% та 1,38%.

Фонд оплати праці в 2005 році зріс на 30,94 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 6,9 тис. грн., тобто на 11,27%.  Виплати соціального характеру зросли в 2004 році на 0,4 тис. грн.. За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат.

Метрологічну службу поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва очолює головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї головним лікарем. Головний метролог підпорядкований безпосередньо керівнику закладу охорони здоров’я.

Акредитація метрологічного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва була проведена в 2003 році та отримані наступні результати. За сумою набраних балів 27 за результатами акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має високий рівень метрологічного забезпечення — сума набраних балів  становить 90%.

Розділ 3. Проектно-рекомендаційний. Вдосконалення медичного сервісу, розробка акредаційних документів поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

 

3.1. Організація системи управління якістю медичного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва

 

Уся система управління медичним закладом працює краще, якщо організація розглядається як єдине ціле, єдина система. У даному випадку для підвищення ефективності діяльності й підвищення якості медичного сервісу в поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва необхідно дотримання основних принципів менеджменту якості.

1. Орієнтація закладу на пацієнта. Поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва цілком залежить від своїх пацієнтів і тому розуміти потреби пацієнта, виконувати його вимоги і прагнути перевершити його очікування. Навіть система якості, що відповідає мінімальним вимогам, повинна бути орієнтована в першу чергу на вимоги споживача. Системний підхід до орієнтації на потребі пацієнта починається зі збору й аналізу скарг і претензій пацієнтів. Це необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

При запровадженні системи якості вся інформація і дані повинні поширюватися по всій організації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. У даному випадку впроваджуються процеси, спрямовані на визначення споживчої оцінки діяльності організації і на зміну представлення пацієнтів про те, наскільки організація може задовольнити їхньої потреби.

2. Ведуча роль керівництва. Керівники поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва  встановлюють єдині цілі й основні напрямки діяльності, а також способи реалізації цілей. Вони повинні створити в організації такий мікроклімат, при якому співробітники будуть максимально втягнуті в процес досягнення поставлених цілей.

Для будь-якого напрямку діяльності забезпечується таке керівництво, при якому гарантується побудова всіх процесів таким чином, щоб одержати максимальну якість медичного сервісу і найбільше повно задовольнити потреби пацієнтів.

Аналіз показників діяльності лікувально-діагностичних підрозділів та лікарні в цілому проводити щоквартально за показниками, що відповідають моделі кінцевих результатів, затверджених у лікарні. Деякі показники аналізувати щомісячно.

Про перевірку медичної документації свідчить підпис на документі керівника лікувально-діагностичного підрозділу або заступників головного лікаря.

 


3.2. Формування пакету акредитаційних  документів (переакредитація)

 

Для проходження акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва в 2006 році має підготувати та подати документи згідно з переліком до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести акредитацію:

— копія положення (статуту) закладу охорони здоров»я, засвідчена у нотаріальному порядку;

— копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги;

— відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика;

— затверджена структура закладу охорони здоров»я;

— висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу;

— висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі;

— висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі;

— фінансовий звіт за попередній рік, затверджений державним фінансовим органом за місцем знаходження закладу;

— звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм;

— звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки;

— аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки;

— звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності);

— копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів.

Таким чином, ефективність менеджера поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва залежить не тільки від того, наскільки реальні особисті характеристики менеджера відповідають якостям, необхідним у певній ситуації, але і від того, наскільки удало він збалансує ситуативний комплекс ролей.

 

 

 


3.3. Проект концепції створення моделі центру сімейної медицини в поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва

 

Практична медицина в Україні — це медична допомога, яка щоденно надається сотням тисяч хворих в амбулаторіях, поліклініках та лікарнях. Це розгалужена система медичних закладів первинного, вторинного і третинного рівнів, об’єднаних єдиною метою — збереження та поліпшення здоров’я пацієнтів. У системі практичної медицини України працюють майже 240 тисяч лікарів, 630 тисяч середніх медичних працівників, стільки ж працівників допоміжних служб, розгорнуто понад 600 тисяч лікарняних ліжок. Незважаючи на це, розвиток медичної допомоги з постійним розширенням спеціалізованих служб не забезпечив належного рівня якісної профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, збереження і зміцнення здоров’я громадян України.

Отже, рекомендую створити центр сімейної медицини поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва, з метою розробки і впровадження економічно і медичко доцільної моделі системи сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини надання необхідної методичної, інформаційної, практичної допомоги сімейним лікарям і сімейним сестрам.


3.4. Висновки та пропозиції

 

Отже, вся система управління медичним закладом працює краще, якщо організація розглядається як єдине ціле, єдина система. У даному випадку для підвищення ефективності діяльності й підвищення якості медичного сервісу в поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва необхідно дотримання основних принципів менеджменту якості.

За характером впливу на етапи «петлі якості» у системі якості виділяються три напрямки:

— забезпечення якості;

— управління якістю;

— поліпшення якості.

Забезпечення якості являє собою сукупність планованих і систематично проведених заходів для виконання кожного етапу «петлі якості», щоб медичні послуги задовольняли вимогам до якості.

Управління якістю включає методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: керування процесами, виявлення різного роду недоліків у медичних послугах й усунення цих недоліків і їхніх причин, що викликали.

Поліпшення якості — це постійна діяльність, спрямована на підвищення якості медичних послуг.

Пропоную систему контролю якості медичної допомоги в поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва скласти з чотирьох рівнів:

І рівень — аналізує взаємовідносини в системі лікар — пацієнт (медична сестра — пацієнт), які поділені на окремі елементи, що складають в цілому організаційну або медичну технологію (процес).

II рівень — експертний контроль завідуючим відділення (старшою медичною сестрою) здійснюється при початку лікування, під час надання медичної допомоги та під час видужання пацієнта чи при переведенні його в інший підрозділ або ЛПЗ.

III рівень — це експертна оцінка закінчених випадків лікування з боку заступників головного лікаря.

IV рівень — комісія по якості та експертизі медичної допомоги. Функції зазначеної комісії та порядок її робити визначати відповідним положенням.

Для проходження акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва в 2006 році має підготувати та подати документи згідно з переліком до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести акредитацію.

Перед процедурою акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва потрібно подати в акредитаційну комісію результати проведеної самооцінки (самоакредитації, яка проводиться адміністрацією поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва самостійно) з метою самоаналізу і полегшення діяльності експертів акредитаційних комісій.

Сімейну медицину, як спеціальність відрізняє ряд надзвичайно важливих принципів. Головні із них :

-довготривалість і безперервність спостереження;

-багатопрофільність первинно-медичної допомоги;

-відношення до сім’ї, як до одиниці медичного обслуговування;

-превентивність, як основа діяльності сімейного лікаря;

-економічна ефективність і доцільність допомоги;

-координація медичної допомоги;

-відповідальність пацієнта, членів його сім’ї і суспільства за збереження і покращення його здоров’я.

Пропонована концепція створення центру сімейної медицини поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має ґрунтуватися на таких засадах: удосконаленні загальнонаціональної системи охорони здоров»я в Україні; зміщенні акцентів з дорогої стаціонарної на дешеву амбулаторну допомогу з наданням якісно нового виду обслуговування на засадах сімейної медицини; запровадження надання допомоги за принципом загальної практики сімейної медицини за договірними засадами – лікар — адміністрація, лікар -громада; створенні автономної від поліклініки та стаціонару наукового, навчально-методичного, амбулаторно-клінічного центру для вивчення досвіду роботи, з метою поширення впровадження в лікарську практику моделей амбулаторії сімейних лікарів; дослідженні, навчанні і етичному догляді за пацієнтом — нероздільних складових для досягнення мети — високої кваліфікації сімейного лікаря та сімейної медичної сестри; участі в розробці навчальних програм, які дозволять надати і підтримувати кваліфікацію сімейного лікаря та сімейної медичної сестри; проведенні короткотермінових семінарів з урахуванням потреб у підвищенні кваліфікаційного рівня сімейних лікарів та сімейних медичних сестер з окремих фахових проблем, окремих клінічних ситуацій, теоретичних питань, практичних навичок, проведення незалежного атестування фахівців сімейної медицини; наданні консультативної та практичної допомоги сімейним лікарям та сімейним медичним сестрам, які вже мають спеціалізацію за фахом, у створенні амбулаторій з різними формами власності; залученні мультидисциплінарної структури центру у складі сімейного лікаря (головна фігура команди), сімейної медсестри, соціального працівника, психолога команди фахівців в амбулаторії на базі центру, яка одночасно забезпечить надання населенню медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини, підготовку сімейних медичних сестер, інтернів, та (або) підвищення кваліфікації спеціалістів даного фаху; забезпеченні вільного і швидкого розповсюдження професійної інформації з епідеміології громадського здоров»я для проведення громадської політики щодо   збереження   власного   здоров»я,    навчанні   лікарів   та   просвіти громадськості;  орієнтації на потреби всієї сім»ї та особистості; юридичної відповідальності за стан здоров»я прикріплених сімей.


Висновки та пропозиції

 

Отже, поліклініка № 2 Дніпровського району створена і функціонує з метою інтеграції і ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів в наданні медичної допомоги населенню. Головним завданням Закладу є забезпечення потреб населення у кваліфікованій і доступній медичній допомозі.

Предметом діяльності поліклініки № 2 Дніпровського району є:

— надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;

— кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися до поліклініки;

— своєчасне та кваліфіковане надання медичної допомоги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хворим, котрі за станом здоров»я та характером захворювання не можуть відвідувати поліклініку, потребують постільного режиму та систематичного догляду;

  консервативне і оперативне лікування хворих;

— відновлення репродуктивного здоров»я;

— розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лікування;

— реабілітація хворих з серцево-судинними та ревматологічними захворюваннями;

— консультативно-діагностичні послуги;

— своєчасна госпіталізація хворих;

— усі види медичної, консультативної, лікувальної та профілактичної діяльності, в тому числі надання послуг госпрозрахунковими структурами відповідно до законодавства України;

— застосування наркотичних, сильнодіючих засобів та прекурсорів за медичними показаннями;

— підготовка, підвищення кваліфікації та атестація медичних кадрів;

— експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим та своєчасне направлення хворих не МСЕК;

  надання транспортних послуг;

— здійснення фінансово-господарської діяльності, види та напрямок якої погоджуються з Головним управлінням охорони здоров»я Київської міської державної адміністрації та Управлінням охорони здоров»я Дніпровського району м. Києва;

— інша передбачена законодавством діяльність.

Необоротні активи поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва становлять найменшу частку в структурі балансу та складають відповідно в 2003 та 2004 роках 16,33% та 16,51% від загальної вартості активів. Загальна сума активів в 2004 році зросла порівняно з 2003 роком на 33574,4 грн. (7,85%). В 2004 році порівняно з 2003 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  18208 грн. (1,03% за питомою вагою). В 2004 році порівняно з 2003 роком зменшилася частка за питомою вагою витрат на 1,22%. В 2005 році порівняно з 2004 відбувся перерозподіл структури активів за рахунок зменшення оборотних активів з 189336,9 грн. до 96656,7 грн., тобто на 48,95% (15,11% за питомою вагою). Загальна сума активів в 2005 році зменшилася на 19,23% порівняно з 2004 роком.

В структурі пасивів поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва переважають зобов’язання та доходи. В 2004 році порівняно з 2003 вартість власного капіталу зросла на 4640 грн., а в 2005 порівняно з 2004 – на 3005 грн. В 2005 році порівняно з 2004 зменшилися зобов’язання установи на 91602,2 грн.

Державна акредитація поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров»я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої професійної діяльності.

На підставі наданих поліклінікою №2 Дніпровського району м. Києва документів та висновків експертів відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про відмову у цьому.

Рішення акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією і повідомляється закладу у 10-денний термін.

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат. Термін дії акредитаційного сертифіката визначається Головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

Оцінка діяльності поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва згідно стандартів акредитації проводилася шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.

За сумою набраних балів проводиться градація на категорії акредитації:

вища категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить 92 % і вище від максимально можливої;

1 категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 81% від максимально можливої;

2 категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 75 % від максимально можливої.

За сумою набраних балів 715 поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має вищу категорію — сума набраних ЛПЗ балів більше 92 % від максимально можливої (715/777*100% = 92,02%).

Головний лікар вирішує самостійно всі питання діяльності поліклініки №2 Дніпровського району за винятком питань, що відносяться до компетенції профспілкових органів, в межах своїх повноважень видає накази і дає вказівки, обов»язкові для виконання усіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників та накладає стягнення , затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції і штатний розклад структурних підрозділів та підпорядкованих госпрозрахункових структур у межах, встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників.

Для виконання програм економічного та соціального розвитку поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва та забезпечення ефективного функціонування, перший заступник та заступники головного лікаря планують свою роботу з урахуванням пропозицій головного лікаря.

Контроль за поточними планами здійснюють заступники головного лікаря згідно з розподілом обов»язків. Відділення та інші служби поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва організовують свою роботу відповідно до плану роботи, що затверджується їх керівником.

Накази по поліклініці №2 Дніпровського району м. Києва і видаються у межах повноважень, визначених чинним законодавством, одноосібно головним лікарем. У разі відсутності головного лікаря його повноваження щодо видання наказів виконує перший заступник — заступник головного лікаря з медчастини.

В 2005 році чисельність персоналу  поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва зменшилася на 5 чоловік (4,17%) за рахунок скорочення штату. В структурі кадрів переважають лікарі та середній медперсонал. Так лікарів в 2004 та 2005 роках було відповідно 35% та 35,65% від загальної кількості персоналу, а середнього медперсоналу відповідно 40,83% та 41,74%. В 2005 році сталися незначні зміни в структурі персоналу поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва. Так зросла питома вага лікарів та середнього медперсоналу відповідно на 0,65% та 0,91%, в той же час зменшилася питома вага молодшого медперсоналу та інших працівників відповідно на 0,18% та 1,38%.

 Управління трудовими ресурсами поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва необхідно розглядати в тісному зв»язку з оплатою праці. Фонд оплати праці в 2005 році зріс на 30,94 тис. грн. порівняно з минулим роком. Виплати за рахунок чистого прибутку зросли на 6,9 тис. грн., тобто на 11,27%.  Виплати соціального характеру зросли в 2004 році на 0,4 тис. грн.. За рахунок цих факторів частка виплат з фонду оплати праці зросла на 0,83% та склала 74,58% від загальної суми виплат.

Метрологічну службу поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва очолює головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї головним лікарем. Головний метролог підпорядкований безпосередньо керівнику закладу охорони здоров’я.

В закладах охорони здоров’я, де кількість ЗВТ становить 500 одиниць та більше, до яких відноситься поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва, існує посада інженера-метролога.

Акредитація метрологічного забезпечення поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва була проведена в 2003 році та отримані наступні результати. За сумою набраних балів 27 за результатами акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва має високий рівень метрологічного забезпечення — сума набраних балів  становить 90%.

 Поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва цілком залежить від своїх пацієнтів і тому розуміти потреби пацієнта, виконувати його вимоги і прагнути перевершити його очікування. Навіть система якості, що відповідає мінімальним вимогам, повинна бути орієнтована в першу чергу на вимоги споживача. Системний підхід до орієнтації на потребі пацієнта починається зі збору й аналізу скарг і претензій пацієнтів. Це необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

Керівники поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва  встановлюють єдині цілі й основні напрямки діяльності, а також способи реалізації цілей. Вони повинні створити в організації такий мікроклімат, при якому співробітники будуть максимально втягнуті в процес досягнення поставлених цілей.

Весь персонал — від вищого керівництва до робітника — повинний бути залучений у діяльність по управлінню якістю. Персонал розглядається як найбільше багатство організації, і створюються всі необхідні умови для того, щоб максимально розкрити і використовувати його творчий потенціал.

Співробітники, що утягуються в процес реалізації цілей організації, повинні мати відповідну кваліфікацію для виконання покладених на них обов»язків. Також керівництво поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва повинне прагнути до того, щоб цілі окремих співробітників були максимально наближені до цілей самої організації. Величезну роль тут відіграє матеріальне і моральне заохочення співробітників.

Постійне поліпшення. В цій області поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва повинна не тільки відслідковувати виникаючі проблеми, але і, після ретельного аналізу з боку керівництва, починати необхідні коригувальні і попереджуючі дії для запобігання таких проблем надалі.

Управління якістю поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва являє собою методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у якості наданих послуг, в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

Наріжним принципом системи якості є охоплення всіх стадій життєвого циклу надання послуг чи етапи «петлі якості». Для поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва можна вказати наступні етапи «петлі якості»:

1. Маркетинг, пошуки і вивчення ринку.

2. Розробка технічних вимог до медичних послуг, стандартів підприємства.

3. Матеріально-технічне постачання.

4. Підготовка і розробка медичних послуг.

5. Надання послуг.

6. Контроль, перевірка якості.

За характером впливу на етапи «петлі якості» у системі якості виділяються три напрямки:

— забезпечення якості;

— управління якістю;

— поліпшення якості.

Забезпечення якості являє собою сукупність планованих і систематично проведених заходів для виконання кожного етапу «петлі якості», щоб медичні послуги задовольняли вимогам до якості.

Управління якістю включає методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: керування процесами, виявлення різного роду недоліків у медичних послугах й усунення цих недоліків і їхніх причин, що викликали.

Поліпшення якості — це постійна діяльність, спрямована на підвищення якості медичних послуг.

Для проходження акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва в 2006 році має підготувати та подати документи згідно з переліком до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести акредитацію:

— копія положення (статуту) закладу охорони здоров»я, засвідчена у нотаріальному порядку;

— копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги;

— відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика;

— затверджена структура закладу охорони здоров»я;

— висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу;

— висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі;

— висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі;

— фінансовий звіт за попередній рік, затверджений державним фінансовим органом за місцем знаходження закладу;

— звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм;

— звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки;

— аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки;

— звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності);

— копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів.

Перед процедурою акредитації поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва потрібно подати в акредитаційну комісію результати проведеної самооцінки (самоакредитації, яка проводиться адміністрацією поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва самостійно) з метою самоаналізу і полегшення діяльності експертів акредитаційних комісій.

Нині у цілому світі спостерігається тенденція до зближення медичного персоналу і хворої людини, розвитку партнерських відносин між лікарем та пацієнтом. Найбільше відповідає таким прагненням система сімейної медицини, в центрі якої знаходиться сімейний лікар та перший і надійний помічник — медична сестра.

Сьогодні розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини розглядається в Україні згідно з Концепцією реформування системи охорони здоров’я як стратегічний напрям і першочергове завдання. Сімейний лікар, як це робиться у багатьох розвинутих країнах світу, має вести родину в цілому, що називається «від нуля і до кінця». Сімейний лікар має бути найкращим спеціалістом з хвороб, що виникають у членів родини, оскільки він добре знає своїх пацієнтів, постійно знаходиться у контакті з ними. Він координує усі види медичної допомоги членам сім’ї і несе відповідальність за здоров’я кожного. Здійснення первинної медико-санітарної допомоги членам родини передбачає цілу низку заходів. Сюди відносять діагностику, лікування та профілактику поширених захворювань у дорослих і дітей, динамічне спостереження за здоров’ям пацієнтів, надання невідкладної допомоги, організацію консультацій спеціалістами у разі необхідності, консультації з проблеми планування сім’ї, етики, психології, гігієни, соціальних, сексуальних аспектів життя, проблем вигодовування, виховання, профорієнтації дітей.

Рекомендую створити центр сімейної медицини поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва, з метою розробки і впровадження економічно і медичко доцільної моделі системи сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини надання необхідної методичної, інформаційної, практичної допомоги сімейним лікарям і сімейним сестрам.

Рекомендую на даному етапі створення центру сімейної медицини поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва два головних напрямки діяльності.

Перший — активна участь асоціації в реформуванні системи охорони здоров»я на засадах сімейної медицини, шляхом створення власної економічно та соціальне обґрунтованої моделі сімейної медицини, яка не буде потребувати постійних фінансових «вливань» з державного бюджету України.

Другий — постійна підтримка кваліфікації сімейного лікаря та сімейної медичної сестри, шляхом залучення їх до роботи в постійно діючій «Школі сімейного лікаря та сімейної медсестри», надання інформаційної підтримки, розробка стандартизованих методів для оцінки професійної кваліфікації і діяльності, які б використовувались в безперервній медичній освіті сімейною медичною сестрою та сімейним лікарем, участь в проведенні фахового атестування працівників первинної ланки — сімейної медицини.

Комплексна система надання допомоги населенню на засадах сімейної медицини створюється поетапно із залученням усіх державних та недержавних агенцій, причетних до розв»язання проблем, пов»язаних із необхідністю якісного трансформування системи охорони здоров»я:

І етап: — 2006 р. — розробка концепції запровадження такої системи та створення дійової моделі центру сімейної медицини поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва;

II етап — до 2007 р. аналіз апробованих форм роботи та здійснення економічного обґрунтування для поширення набутого досвіду;

III етап — до кінця 2008 р. — власне запровадження комплексної системи сімейної медицини, здатної охопити Дніпровський район.

 

 
Додатки

Додаток А

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2005 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                 

 

 

 

 

 

 

 

Поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва

 

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4050

4500

Знос

111

450

500

Первісна вартість

112

4500

5000

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

671300

737100

Знос

121

223700

245900

Первісна вартість

122

895000

983000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

22500

19620

Знос

131

2500

2180

Первісна вартість

132

25000

21800

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

138050

120080

Матеріали і продукти харчування

230

91387

98008

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1401045

1594087

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1398945

1593087

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

2100

1000

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

48000

50000

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

28357

25894

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

28357

25894

Рахунки в казначействі

300

4300

5000

Рахунки загального фонду

301

2700

3000

Рахунки спеціального фонду

302

1600

2004

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

150

300

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1835543

1928837

Видатки спеціального фонду

330

30000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4274682

4610426

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

697850

761220

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

138050

120080

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

 

1000

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

20040

50000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1553239

1722289

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1336511

1447651

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

12500

10870

Розрахунки із податків та платежів

453

34900

42800

Розрахунки із страхування

454

45059

59255

Розрахунки із заробітної плати

455

120157

158013

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1003

1700

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

3109

2004

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1835543

1928837

Доходи спеціального фонду

470

30000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4274682

4610426

 


Додаток Б

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2006 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                  

 

 

 

 

 

 

 

Поліклініка №2 Дніпровського району м. Києва

 

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4500

4680

Знос

111

500

520

Первісна вартість

112

5000

5200

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

737100

780000

Знос

121

245900

259000

Первісна вартість

122

983000

1039000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

19620

17370

Знос

131

2180

1930

Первісна вартість

132

21800

19300

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

120080

110000

Матеріали і продукти харчування

230

98008

89014

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1594087

698654

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1593087

698354

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

1000

300

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

50000

48500

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

25894

18799

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

25894

18799

Рахунки в казначействі

300

5000

1500

Рахунки загального фонду

301

3000

1500

Рахунки спеціального фонду

302

2004

 

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

300

100

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1928837

1928053

Видатки спеціального фонду

330

27000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4610426

3723670

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

761220

802050

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

120080

110000

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

1000

300

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

50000

10000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1722289

846267

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1447651

802167

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

10870

3250

Розрахунки із податків та платежів

453

42800

5000

Розрахунки із страхування

454

59255

9382

Розрахунки із заробітної плати

455

158013

25018

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1700

1150

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

2004

300

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1928837

1928053

Доходи спеціального фонду

470

27000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4610426

3723670

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Діяльність поліклініки»

  1. Сергій говорит:

    Скільки коштує дана робота?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.