Дипломна робота Економічна ефективність впровадження нових методів управління КМКЛ№4

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ.. 6

1.1. Організаційна структура медичного закладу. 6

1.2. Нормативно-правове забезпечення організації розпорядчої дії15

1.3. Організація і забезпечення функціонування організації підприємства  26

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ.. 36

2.1. Аналіз кадрової політики на підприємстві36

2.2. Оцінка управлінської праці43

2.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 50

2.4. Специфіка оснащення Київської міської лікарні №4. 56

2.5. Напрями діяльності роботи лікарні58

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  НА ПІДПРИЄМСТВІ65

3.1. Проведення медичних нарад та підвищення рівня професіоналізму персоналу  65

3.2. Використання сучасних (провідних) інформаційних технологій в роботі підприємства. 77

3.3. Шляхи покращення забезпечення підприємства (ПК, сучасне обладнання та устаткування)82

3.4.  Ефективність заходів. 87

 

ВИСНОВОК.. 97

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 102

 

ДОДАТКИ.. 107


ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність медичних закладів, умов їх функціонування. Тому лікувально-профілактичним закладам для того, щоб ефективно організовувати свою діяльність, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності.

Організація — вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією. Сутність цієї функції менеджменту утворюють такі структурно-функціональні аспекти:

— поділ організації на підрозділи відповідно до ці­лей і стратегії (департаменталізація);

— встановлення взаємовідносин повноважень вищих і нижчих рівнів управління і забезпечення можливості розподілу та координації завдань.

Орга­нізація ґрунтується на трьох категоріях: повноважен­ні, відповідальності й делегуванні. Побудова організації здійснюється шляхом організа­ційного проектування. Його основою є стратегічний план, спрямований на реалізацію місії, цілей організації. Ор­ганізаційне проектування здійснюється зверху вниз і охоп­лює такі етапи:

— визначення вертикальних рівнів управління;

— горизонтальний поділ організації, тобто закріп­лення видів діяльності за лінійними та штабними (функ­ціональними) підрозділами;

— встановлення зв»язків між різними підрозділами;

— визначення повноважень і відповідальності посад;

— визначення посадових обов»язків, закріплення їх за конкретними посадовими особами (за допомогою фор­мування посадових інструкцій).

Організаційні зміни та організаційний розвиток перед­бачають підвищення ефективності систем менеджменту. Ефективність менеджменту — результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які супроводжують їх одержання. При оцінюванні системи менеджменту, яка діє в ор­ганізації, слід розрізняти економічну, організаційну та соціальну ефективність.

Управління сучасним медичним закладом у наш час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей.

Саме тому тема дипломної роботи “Економічна ефективність впровадження нових методів управління КМКЛ№4” є досить актуальною.

Метою даної роботи є аналіз організації роботи КМКЛ №4 та розробка шляхів її вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути побудову організаційної структури медичного закладу;

— розглянути нормативно-правове забезпечення організації розпорядчої дії;

— визначити принципи організації і забезпечення функціонування організації медичного закладу;

— провести аналіз кадрової політики на підприємстві;

— зробити оцінку управлінської праці;

— розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства;

— оцінити специфіку оснащення Київської міської лікарні №4;

— проаналізувати напрями діяльності роботи лікарні;

— запропонувати напрями удосконалення організаційно-розпорядчої  організації  на підприємстві та ефективність заходів.

Предметом дослідження є організація роботи медичного закладу.

Об»єктом дослідження є процес організації роботи КМКЛ №4.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі організації охорони здоров»я, у застосуванні ринкових механізмів у діяльності державних закладів охорони здоров»я.

В дипломній роботі було використано такі методи дослідження: системного підходу; теоретичного аналізу та порівняння; графічного аналізу — для наукового відображення графічних даних, які пов»язані із організацією роботи КМКЛ №4.

Інформаційною базою дослідження були літературні джерела вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-правові акти, нормативні та установчі документи, документація статистичні та звітні матеріали з організаційної, лікувально-профілактичної, господарської роботи КМКЛ №4. Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

 

1.1. Організаційна структура медичного закладу

 

Охорону здоров»я проголошено одним з пріоритетних напрямів державної дія­льності. Держава формує політику охорони здоров»я в Україні та забезпечує її реа­лізацію відповідно до Конституції України [1, c. 24].

Основними принципами охорони здоров»я в Україні  є [16, c. 121]:

— визнання охорони здоров»я пріоритетним напрямом діяльності
суспільства і держави, одним  з  головних  чинників  виживання  та
розвитку народу України;

— дотримання прав  і  свобод  людини  і  громадянина  в  галузі
охорони здоров»я  та  забезпечення  пов»язаних  з  ними  державних
гарантій;

— гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими
або  індивідуальними  інтересами,  підвищений    медико-соціальний
захист найбільш вразливих верств населення;

— рівноправність громадян,  демократизм  і  загальнодоступність
медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров»я;

— відповідність завданням  і  рівню  соціально-економічного  та
культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;

— орієнтація на сучасні стандарти здоров»я та медичної
допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень  із  світовим
досвідом в галузі охорони здоров»я;

— попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров»я;

— багатоукладність економіки охорони здоров»я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції;

— децентралізація державного управління, розвиток самоврядування  закладів  та  самостійності  працівників охорони здоров»я на правовій і договірній основі.

Безпосередню  охорону   здоров»я    населення    забезпечують
санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі,        санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров»я [21, c. 18].

Заклади  охорони   здоров»я    створюються    підприємствами,
установами та організаціями з різними формами власності,  а  також
приватними особами при наявності необхідної  матеріально-технічної
бази і кваліфікованих фахівців. Порядок і умови створення закладів
охорони   здоров»я,   державної   реєстрації  та  акредитації  цих
закладів,   а   також   порядок  ліцензування  медичної  практики,
виробництва   лікарських  засобів,  оптової,  роздрібної  торгівлі
лікарськими  засобами  визначаються  актами законодавства України.

Поліклініка проводить велику профілактичну роботу, протиепідемічні заходи, санітарно-просвітню роботу серед населення району, що обслуговується, і вивчає здоров»я прикріпленого контингенту населення, виявляє ранню захворюваність, організує статистичний облік і аналіз показників стану здоров»я населення, вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на прикріплених промислових підприємствах [55, c. 217].

Отже, організаційна структура медичного закладу це упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв»язки й забезпечують керівництво організацією. До організаційної структури управління належать: ланки управління на кожному його рівні; розміщення, зв»язки та підпорядкованість ланок; права, обов»язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і конкрет­них функцій менеджменту; чисельний і професійно-кваліфікаційний склад працівників; ступінь централізації та децентралізації функцій менеджменту. Основою національної системи охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Первинна лікувально-профілактична допомога  подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або  іншими лікарями загальної практики. До основних принципів надання первинної лікувально-профілактичної допомо­ги відносяться: кваліфікованість; оперативність; доступність.

 


1.2. Нормативно-правове забезпечення організації розпорядчої дії

 

Норми і нормативи, що використовуються в практиці управління медичним закладом, можна класифікувати так:

— за рівнем управління — народногосподарські, загальносистемні і внутрішньовиробничі. Прикладами народногосподарських норм можуть бути ставки вивізного мита, норми оподаткування діяльності підприємств, мінімальний розмір заробітної плати у народному господарстві та ін. До загальносистемних норм і нормативів відносять нормативи створення фондів, норми амортизації приміщень, обладнання та механізмів, природних втрат товарів при перевезеннях та зберіганні та ін. Внутрішньовиробничі норми розробляють безпосередньо на підприємствах. Це норми витрати матеріалів, сировини і палива у виробництві, виробітку, нормативи часу на технологічні операції тощо;

— за видами — техніко-технологічні, планово-економічні трудові, фінансово-кредитні, матеріально-постачальницькі, організаційно-управлінські. Техніко-технологічні норми  регулюють використання сировини, обладнання та допоміжних матеріалів. Група планово-економічних норм охоплює регулювання оплати і стимулювання праці, нормування товарних залишків, строки подання статистичної звітності. Трудові норми—це норми виробітку, нормативи чисельності працівників, норми часу для праці і відпочинку, трудового розпорядку тощо. Фінансово-кредитні норми регулюють порядок одержання кредитів та ліквідації заборгованості, створення фондів загального і спеціального призначення, порядок віднесення втрат і збитків на результати діяльності та ін. Матеріально-постачальницькі норми визначають порядок надходження сировини, матеріалів та товарів у підприємства, строки поставки, встановлюють мінімальні обсяги відвантаження тощо. До організаційно-управлінських норм відносять типові управлінські структури, норми підпорядкування, порядок розробки та прийняття управлінських рішень;

— за строками дії норми поділяють на довгострокові та короткострокові;

— за напрямом впливу розрізняють норми впливу на колектив у цілому та на окремих працівників.

Норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління медичним закладом, є необхідною важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на них ґрунтується виконання функцій менеджменту. Тому надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно переглядати раніше прийняті норми і нормативи, щоб вони   стали перепоною на шляху оптимізації управління.

Поліклініка проводить велику профілактичну роботу, протиепідемічні заходи, санітарно-просвітню роботу серед населення району, що обслуговується, і вивчає здоров»я прикріпленого контингенту населення, виявляє ранню захворюваність, організує статистичний облік і аналіз показників стану здоров»я населення, вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на прикріплених промислових підприємствах [55, c. 217].

Отже, організаційна структура медичного закладу це упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв»язки й забезпечують керівництво організацією. До організаційної структури управління належать: ланки управління на кожному його рівні; розміщення, зв»язки та підпорядкованість ланок; права, обов»язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і конкрет­них функцій менеджменту; чисельний і професійно-кваліфікаційний склад працівників; ступінь централізації та децентралізації функцій менеджменту. Основою національної системи охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Первинна лікувально-профілактична допомога  подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або  іншими лікарями загальної практики. До основних принципів надання первинної лікувально-профілактичної допомо­ги відносяться: кваліфікованість; оперативність; доступність.

 


1.2. Нормативно-правове забезпечення організації розпорядчої дії

 

Норми і нормативи, що використовуються в практиці управління медичним закладом, можна класифікувати так:

— за рівнем управління — народногосподарські, загальносистемні і внутрішньовиробничі. Прикладами народногосподарських норм можуть бути ставки вивізного мита, норми оподаткування діяльності підприємств, мінімальний розмір заробітної плати у народному господарстві та ін. До загальносистемних норм і нормативів відносять нормативи створення фондів, норми амортизації приміщень, обладнання та механізмів, природних втрат товарів при перевезеннях та зберіганні та ін. Внутрішньовиробничі норми розробляють безпосередньо на підприємствах. Це норми витрати матеріалів, сировини і палива у виробництві, виробітку, нормативи часу на технологічні операції тощо;

— за видами — техніко-технологічні, планово-економічні трудові, фінансово-кредитні, матеріально-постачальницькі, організаційно-управлінські. Техніко-технологічні норми  регулюють використання сировини, обладнання та допоміжних матеріалів. Група планово-економічних норм охоплює регулювання оплати і стимулювання праці, нормування товарних залишків, строки подання статистичної звітності. Трудові норми—це норми виробітку, нормативи чисельності працівників, норми часу для праці і відпочинку, трудового розпорядку тощо. Фінансово-кредитні норми регулюють порядок одержання кредитів та ліквідації заборгованості, створення фондів загального і спеціального призначення, порядок віднесення втрат і збитків на результати діяльності та ін. Матеріально-постачальницькі норми визначають порядок надходження сировини, матеріалів та товарів у підприємства, строки поставки, встановлюють мінімальні обсяги відвантаження тощо. До організаційно-управлінських норм відносять типові управлінські структури, норми підпорядкування, порядок розробки та прийняття управлінських рішень;

— за строками дії норми поділяють на довгострокові та короткострокові;

— за напрямом впливу розрізняють норми впливу на колектив у цілому та на окремих працівників.

Норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління медичним закладом, є необхідною важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на них ґрунтується виконання функцій менеджменту. Тому надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно переглядати раніше прийняті норми і нормативи, щоб вони   стали перепоною на шляху оптимізації управління.

Отже, питання законодавчого забезпечення медичної діяльності в Україні останнім часом набувають особливої актуальності. Це передусім пов’язано з активним розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної науки (трансплантологія, репродуктивні технології, клонування), удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я тощо. Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які регламентують основні напрямки лікувально-профілактичної допомоги населенню. Норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління медичним закладом, є необхідною важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на них ґрунтується виконання функцій менеджменту. Тому надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно переглядати раніше прийняті норми і нормативи, щоб вони   стали перепоною на шляху оптимізації управління.

 

 


1.3. Організація і забезпечення функціонування організації підприємства

 

Процес управління — це діяльність менеджера в підпорядкованому колективі, з допомогою якої відбувається об»єднання членів колективу в єдине ціле. Процес об»єднання являє собою безперервний процес в управлінській діяльності, яка включає в себе [18, с. 72]:

1) розпорядження керівника;

2) постійно діючі регламенти;

3) нормативи і інші документи, за допомогою яких здійснюється вплив.

При збільшенні масштабів діяльності управлінська праця розподіляється по функціях, повноваженнях, внаслідок чого формується система управління. Управління як процес впливу на колектив людей може здійснюватися різними способами:

1) економічними;

2)  адміністративними;

3)  соціально-психологічними.

Отже, організація і забезпечення функціонування організації підприємства здійснюється шляхом використання менеджменту. Функції менеджменту: планування, організу­вання, мотивування, контролювання і регулювання вва­жають загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування. Управлінський вплив являє собою різні форми впливу суб»єкта управління на об»єкт з метою підвищення ефективності функціонування організації.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Аналіз кадрової політики на підприємстві

 

Київська міська клінічна лікарня №4 створена в відповідності з Конституцією України і Законом України  “Про охорону здоров’я” на основі рішень Київської міської ради.

Здійснення кадрової політики КМКЛ №4 спрямовано на:

— удосконалення системи кадрового забезпечення лікарні з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб;

— запровадження в установленому порядку укладання трудового договору на умовах контракту з керівниками закладів охорони здоров»я, а в подальшому — з усіма медичними працівниками.

Організацію роботи з кадрами КМКЛ №4 здійснює відділ кадрів. Координацію роботи з кадрами лікарні здійснює начальник відділу кадрів.

Таблиця 2.1

Розподіл завдань з менеджменту персоналу КМКЛ №4  між виконавцями

Отже,  в 2009 році було погіршено показники персоналу. Відбувся більший рух кадрів ніж в 2007-2009 роках, було більше звільнено працівників.  За рахунок цього в 2009 році погіршилася стабільність персоналу з 0,978 до 0,97. В подальшому потрібно проводити покращення організації праці працівників КМКЛ №4.


2.2. Оцінка управлінської праці

 

В КМКЛ №4 для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

— проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць, визначає їх кількість;

— встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію і організовує впровадження передових методів і прийомів праці;

— встановлює режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством України;

— здійснює тарифікацію та встановлює працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з чинним законодавством;

— оплата праці працівників Закладу, що фінансується з бюджету здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, галузевих угод, колективного договору в межах бюджетних асигнувань та власних надходжень.

За сумою набраних балів 715 КМКЛ №4  має вищу категорію — сума набраних ЛПЗ балів більше 92 % від максимально можливої (715/777*100% = 92,02%).

 

 

 


2.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

КМКЛ №4 є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення різноманітних потреб населення, в першу чергу мешканців м. Києва, в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів, послуг медичного характеру, та інших пов’язаних з ними послуг, а також виконання інших послуг на основі професійної діяльності медичних працівників, та працівників допоміжних служб.

До складу лікарні входять (рис. 2.3):

— поліклінічне відділення;

— стаціонарне відділення;

— пункт швидкої медичної допомоги.

….

Отже, лікарня КМКЛ №4  є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення різноманітних потреб населення, в першу чергу мешканців м. Києва, в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів, послуг медичного характеру, та інших пов’язаних з ними послуг, а також виконання інших послуг на основі професійної діяльності медичних працівників, та працівників допоміжних служб.

 

2.4. Специфіка оснащення Київської міської лікарні №4

 

КМКЛ №4 є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар.

Майно лікарні становлять основні фонди, а також і інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Лікарня має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.

Джерелами фінансування лікарні є:

— асигнування з місцевого бюджету,

— кошти, отримані від господарської діяльності,

— благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ, громадян.

Проведемо оцінку стану майна КМКЛ №4 (табл. 2.10).

Отже, технічний стан КМКЛ №4 можна покращити лише при наявності достатнього фінансування.

2.5. Напрями діяльності роботи лікарні

 

Основними напрямами діяльності роботи КМКЛ №4 є:

1) для поліклінічного відділення:

  надання лікувально-профілактичної та консультативної допомоги населенню м. Києва в поліклінічних умовах та вдома;

— поліклінічне обслуговування населення м. Києва здійснюється по дільнично-територіальному принципу;

— надання термінової та консультативної медичної допомоги будь-якому громадянину України,  громадянам держав СНД та зарубіжних країн;

— організація та проведення комплексу заходів по щорічному медичному огляді дітей та дорослого населення, диспансерний нагляд, лікувально-оздоровчі заходи;

— раннє виявлення, діагностика та лікування інфекційних хворих, госпіталізація в інфекційне відділення стаціонару м. Києва, нагляд за інфекційним вогнищем, термінове повідомлення в міську СЕС;

— спадкоємність в лікуванні хворих та профілактичних заходах в поліклінічному відділенні, між поліклінікою та диспансерами, між поліклінікою та стаціонарним відділенням;

— організація та проведення профілактичних щеплень населенню та групах ризику;

— організація обліку, медичної статистики і звітності;

— проведення лабораторних, інструментальних і апаратних діагностичних обстежень пацієнтів;

— своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування;

— систематичне розроблення та впровадження заходів, направлених на покращення роботи, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності населення;

— широке використання в комплексній терапії фізіотерапевтич­них   методів лікування та лікувальної фізкультури;

— залучення для консультацій висококваліфікованих спеціаліс­тів з обласної клінічної лікарні та наукових інститутів;

— організація постійного підвищення кваліфікації лікарів та середніх    медичних працівників;

— організація періодичних медичних профілактичних оглядів працівників певних категорій підприємств, організацій та установ селища,  згідно діючого законодавства;

— організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання    населення м. Києва, пропаганда здорового способу життя;

— організація і надання платних послуг населенню згідно діючо­го законодавства. Надання госпрозрахункових медичних послуг в зубопротезному відділенні та профмедкабінеті. Ціни і тарифи використовуються у відповідності з затвердженими у встановленому порядку прейску­рантами, а також по договорах з державними   підприємствами, установа­ми, організаціями.

Отже, відбулося  скорочення фінансування медичної галузі, при цьому відбулося скорочення кількості відвідувань лікарів. Це не означає, що зменшилося кількість хворих, а те що хворі відвідують інші лікувально-профілактичні заклади в м. Києві, так як там якість обслуговування краща. Тому перед працівниками КМКЛ №4 постають наступні завдання: покращувати якість надання медичної допомоги населенню, охватити відновним лікуванням, реабілітацією хронічних хворих і інвалідів працездатного віку, поліпшити показники роботи стаціонарного відділення, % виконання ліжко-днів не менше 100%, збільшити оборот ліжка, зменшуючи середнє перебування на ліжку, покращити профілактичну роботу серед населення, вести пропаганду здорового способу життя — профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.


РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

3.1. Проведення медичних нарад та підвищення рівня професіоналізму персоналу

 

З метою вдосконалення організаційно-розпорядчої організації КМКЛ №4  потрібно приділяти увагу проведенню медичних нарад.

Проведення медичних нарад в КМКЛ №4 варто проводити на початку і наприкінці тижня, коли спостерігається зниження працездатності. Правильно підготовлене і розумно проведена нарада є ефективною формою використання колективного розуму учасників нарад. Для ефективного проведення наради керівнику (головному лікарю) КМКЛ №4  необхідно:

— заздалегідь повідомляти його учасникам порядок денний;

— запрошувати на нараду тільки тих, хто зв»язаний з обговорюваною проблемою;

— стежити за дотриманням регламенту наради: 5-7 хвилин кожному на виступ, а тривалість наради не повинна перевищувати однієї години;

— говорити чітко і коротко самому та вимагати того ж від виступаючих.

Система може активізувати специфічні рамки бази знань при введенні важливої інформації в медичну карту (тобто, база знань може керуватися даними). Дана особливість усуває необхідність робити запит вручну. Медичні рішення можуть бути задіяні й автоматично спрямовані клініцистам, щоб насторожити їх щодо потенційних проблем, що виникають у пацієнта. База знань і інші програми можуть також активізуватися у визначений час (тобто керуватися в часі).

Отже, використання сучасних (провідних) інформаційних технологій в роботі КМКЛ №4 сприятиме вдосконаленню організаційно-розпорядчої організації.

3.3. Шляхи покращення забезпечення підприємства (ПК, сучасне обладнання та устаткування)

 

Дотепер основні капіталовкладення, що виділялися на автоматизацію КМКЛ №4, направлялися на вирішення адміністративних задач, наприклад на системи, що забезпечують диспетчеризацію візитів пацієнтів, облік контингенту і формування рахунків на оплату лікування. Автоматизовані системи ведення історії хвороби використовувалися у відносно малому числі установ. Причину цього явища неважко зрозуміти: адміністративно-фінансові системи простіше, вимагають меншого числа даних і дешевше систем, призначених для збору й обробки клінічної інформації. Дві тенденції можуть зробити автоматизовані системи ведення історії хвороби більш прийнятними з погляду економічної ефективності: (1) зниження вартості апаратних засобів і (2) тенденція до злиття невеликих лікувальних установ і утворенню великих клінік для амбулаторного лікування, оздоровчих установ, а також об»єднань приватних лікарень. Великі установи мають великі можливості капіталовкладень у дорогі комп»ютерні системи; крім того, економічний ефект від автоматизації керування великими обсягами адміністративних і клінічних даних здобуває інші масштаби. Очікується, що протягом найближчих десяти років автоматизовані системи ведення історії хвороби стануть широко розповсюдженими як лікарнях, так і в амбулаторних установах.

Про перевірку медичної документації свідчить підпис на документі керівника лікувально-діагностичного підрозділу або заступників головного лікаря.

Отже, підвищити рівень технічного стану лікарні можна за рахунок надання платних стоматологічних послуг населенню м. Києва. Потрібно проводити контроль якості надання медичних послуг КМКЛ №4.   Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій.

ВИСНОВОК

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висноки та пропозиції.

Організаційна структура медичного закладу це упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв»язки й забезпечують керівництво організацією. До організаційної структури управління належать: ланки управління на кожному його рівні; розміщення, зв»язки та підпорядкованість ланок; права, обов»язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і конкрет­них функцій менеджменту; чисельний і професійно-кваліфікаційний склад працівників; ступінь централізації та децентралізації функцій менеджменту. Основою національної системи охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Первинна лікувально-профілактична допомога  подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або  іншими лікарями загальної практики. До основних принципів надання первинної лікувально-профілактичної допомо­ги відносяться: кваліфікованість; оперативність; доступність.

Питання законодавчого забезпечення медичної діяльності в Україні останнім часом набувають особливої актуальності. Це передусім пов’язано з активним розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної науки (трансплантологія, репродуктивні технології, клонування), удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я тощо. Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які регламентують основні напрямки лікувально-профілактичної допомоги населенню. Норми і нормативи, що застосовуються в процесі управління медичним закладом, є необхідною важливою умовою наукової організації управління, оскільки саме на них ґрунтується виконання функцій менеджменту. Тому надзвичайно важливо постійно поліпшувати нормативну базу, розширювати коло нормативних показників, своєчасно переглядати раніше прийняті норми і нормативи, щоб вони   стали перепоною на шляху оптимізації управління.

Організація і забезпечення функціонування організації підприємства здійснюється шляхом використання менеджменту. Функції менеджменту: планування, організу­вання, мотивування, контролювання і регулювання вва­жають загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування. Управлінський вплив являє собою різні форми впливу суб»єкта управління на об»єкт з метою підвищення ефективності функціонування організації.

Здійснення кадрової політики КМКЛ №4 спрямовано на:

— удосконалення системи кадрового забезпечення лікарні з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб;

— запровадження в установленому порядку укладання трудового договору на умовах контракту з керівниками закладів охорони здоров»я, а в подальшому — з усіма медичними працівниками.

Організацію роботи з кадрами КМКЛ №4 здійснює відділ кадрів. Координацію роботи з кадрами лікарні здійснює начальник відділу кадрів.

В 2009 році було погіршено показники персоналу. Відбувся більший рух кадрів ніж в 2007-2009 роках, було більше звільнено працівників.  За рахунок цього в 2009 році погіршилася стабільність персоналу з 0,978 до 0,97. В подальшому потрібно проводити покращення організації праці працівників КМКЛ №4.

Для виконання програм економічного та соціального розвитку КМКЛ №4 та забезпечення ефективного функціонування, перший заступник та заступники головного лікаря планують свою роботу з урахуванням пропозицій головного лікаря.

Для координації діяльності лікарні складаються місячні плани основних організаційних заходів. Вони включають перелік питань для розгляду на медичних радах, оперативних нарадах КМКЛ №4, а також питань, що розглядаються в порядку контролю заступниками головного лікаря. КМКЛ №4 є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення різноманітних потреб населення, в першу чергу мешканців м. Києва, в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів, послуг медичного характеру, та інших пов’язаних з ними послуг, а також виконання інших послуг на основі професійної діяльності медичних працівників, та працівників допоміжних служб.

До складу лікарні входять:  поліклінічне відділення; стаціонарне відділення; пункт швидкої медичної допомоги.

Основною, місією КМКЛ №4  є дотримання всіх правил надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню. Таким чином визначаючи основну місію КМКЛ №4 , можна сказати, що робота лікарні має бути спрямована на надання першої невідкладної допомоги хворим, а також лікарня повинна спрямовувати свою діяльність на зменшення смертності серед дорослого і особливо дитячого населення.

КМКЛ №4 є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар.

Майно лікарні становлять основні фонди, а також і інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

КМКЛ №4 продовжує експлуатуватися велика кількість технічного устаткування, що майже повністю виробило нормативні терміни експлуатації, залишається великим відсоток зносу деяких видів медичного устаткування. Як і в цілому по м. Києву, особливо складною залишається ситуація з рентгенівським устаткуванням, що у зв»язку з відносно високою вартістю обновляється досить повільно, що в умовах обмеженого фінансування приводить до гранично високих рівнів зносу. Технічний стан КМКЛ №4 можна покращити лише при наявності достатнього фінансування.

В 2009 році відбулося  скорочення фінансування медичної галузі, при цьому відбулося скорочення кількості відвідувань лікарів. Це не означає, що зменшилося кількість хворих, а те що хворі відвідують інші лікувально-профілактичні заклади в м. Києві, так як там якість обслуговування краща. Тому перед працівниками КМКЛ №4 постають наступні завдання: покращувати якість надання медичної допомоги населенню, охватити відновним лікуванням, реабілітацією хронічних хворих і інвалідів працездатного віку, поліпшити показники роботи стаціонарного відділення, % виконання ліжко-днів не менше 100%, збільшити оборот ліжка, зменшуючи середнє перебування на ліжку, покращити профілактичну роботу серед населення, вести пропаганду здорового способу життя — профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.

З метою вдосконалення організаційно-розпорядчої організації КМКЛ №4  потрібно приділяти увагу проведенню медичних нарад. Медична нарада в КМКЛ №4 має починатися з вступного слова керівника, у якому він формулює цілі і задачі майбутньої роботи. Порядок роботи може бути різним. Якщо на обговорення виносяться заздалегідь підготовлені пропозиції, то вони доводяться до присутніх, після чого обговорюються. Якщо це не зроблено, то пропонується вносити пропозиції, а лише потім їх обговорювати.

Професійна підготовка персоналу КМКЛ №4 має являти собою цільове, конкретно спрямоване навчання. Навчання персоналу потрібно в тих випадках, коли:

— працівник приходить до КМКЛ №4;

— працівника призначають на нову посаду чи доручають йому нову роботу;

— у працівника не вистачає навичок для виконання своєї роботи;

— відбуваються серйозні зміни в економіці КМКЛ №4 чи в зовнішнім середовищі.

Використання сучасних (провідних) інформаційних технологій в роботі КМКЛ №4 сприятиме вдосконаленню організаційно-розпорядчої організації. В КМКЛ №4 можна застосувати наступну інформаційну систему. «1С:Медицина. Фінансово-господарська діяльність» – програмний продукт для автоматизації управлінського обліку, фінансово-господарської діяльності медичних організацій з метою управління ресурсами (фінансовими, кадровими, матеріальними й ін.), а також бухгалтерського і податкового обліку в госпрозрахункових медичних організаціях.

Матеріально-технічна база КМКЛ №4 потребує оновлення за рахунок  проведення інвестування. Технічний стан КМКЛ №4 можна покращити лише при наявності достатнього фінансування. Так як фінансування державою КМКЛ №4 обмежене, підвищити рівень технічного стану лікарні можна за рахунок надання платних стоматологічних послуг населенню м. Києва. Для закупівлі стоматологічного обладнання КМКЛ №4 планує взяти довгостроковий кредит в сумі 1200 тис. грн., терміном на 4 роки, під 14% річних, під заставу майна.  Протягом чотирьох років проект має окупитися, КМКЛ №4  планує отримувати  грошовий потік в сумі 500 тис. грн. щорічно. Проект окупиться за 3,29 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.  

Потрібно проводити контроль якості надання медичних послуг КМКЛ №4. Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.     Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59с.

2.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

3.     Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я. N 2801-XII від 19.11.1992 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 1.

4.     Закон України. Про донорство крові та її компонентів. N 239/95-ВР від 23.06.1995 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3.

5.     Закон України. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. N 4004-XII від 24.02.1994 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 5.

6.     Закон України. Про захист населення від інфекційних хвороб. N 1645-III від 06.04.2000 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 3.

7.     Закон України. Про лікарські засоби. N 123/96-ВР від 04.04.1996 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 3.

8.     Закон України. Про охорону дитинства. N 2402-III від 26.04.2001 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2.

9.     Закон України. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві. N 400-XII від 17.10.1990 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 4.

10.Закон України. Про психіатричну допомогу. N 1489-III від 22.02.2000 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 3.

11.Постанова ВРУ. Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів. N 1419 від 28.10.2004 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 14.

12.Постанова ВРУ. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я нації» на 2002-2011 роки. N 14 від 14.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 4.

13.Постанова ВРУ. Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров»я. N 765 від 15.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2.

14.Акопян А.С. Организационно-правовые формы медицинских организаций и платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения. // Экономика здравоохранения. — 2004. — № 5-6.

15.Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.

16.Баєва О. В., Білинська М. М., Жаліло Л. І., Згалат-Лозинська Л. О., Клименко П. М. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров»я / Міжрегіональна академія управління персоналом / Олена Вікторівна Баєва (ред.), І.М. Солоненко (ред.). — К. : МАУП, 2007. — 376с.

17.Батенко Л.П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є., Оберемчук В. Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / В.Є. Москалюк (заг.ред.). — К.: КНЕУ, 2005. — 384с.

18.Богомаз В. М., Лелюх Н. М. Особливості взаємовідносин лікар — пацієнт в системі добровільного медичного страхування. Укр. мед. часопис, 3(53): 60—64 (http://www.umj.com.ua/arhiv/53/1914.asp). — 2006.

19.Болотіна Н. Б. Медичне право. Юридична енциклопедія: в 6 т / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 3. — К.: «Укр. енцикл.», 2001.

20.Болотіна Н. Медичне право у системі права України. Право України, 7: 116—121. —1999.

21.Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом»як К. Д. Стратегічний медичний менеджмент. — К., 2007. — 29с.

22.Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учреждений. // Журнал российского права. — 2006. — № 4.

23.Вороненко Ю. В., Радиш Я. Ф. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку // Український медичний часопис — № 5 (55) — IX/X 2006. — С. 5—10.

24.Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров»я: Навч. посіб. для студ. і магістрантів мед., юрид. та екон. спец. вищих закладів освіти. —  Укрмедкнига, 1999. — 312с.

25.Гладун З. С. Заклад охорони здоров»я: основи правового статусу: Навч. посібник для студ. мед. і юрид. спец. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2006. — 223с.

26.Гладун З. С. Організаційно-правові проблеми вдосконалення діяльності центральних органів виконавчої влади в умовах проведення адміністративної реформи (на прикладі Міністерства охорони здоров’я). Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. -практ. конф. В. І. Луговий, В. М. Князєв (ред.), Вид-во УАДУ, К. — 2001. — Т. 1. — С. 180—182.

27.Гріфін Рікі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. / Володимир Яцура (наук.ред.), Даніела… Олесневич (пер.з англ.), Даніела Олесневич (наук.ред.). — Л.та ін. : БаК, 2001. — 624с.

28.Губерная Г. К., Ильюшенко В. Г. Власть и управление // Менеджер: Вестник ДонДУУ. — Донецк, 2003. — № 2 (24). — С. 7—17.

29. Гусєв В. О., Довгаль Г. М. Методологічні підходи до формування системи інноваційного законодавства. Менеджер. Вісн. ДонДУУ. — 2004. № 4 (30): 11—17.

30.Давыдкин Н. Ф. О юридическом и этическом значениях определения терминов в медицине // Медицинское право / Medical Law. — 2004. — № 3 (7). — С. 5—7.

31.Донин В.М. Конкуренция в российском здравоохранении: государственные учреждения и негосударственные медицинские организации. // Менеджер здравоохранения. — 2005. — № 6.

32.Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.

33.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

34.Кадыров Ф.Н. О законодательном регулировании экономических отношений в здравоохранении. // Здравоохранение. — 2005. — № 10.

35.Карамишев Д. В. Теоретичні аспекти та узагальнення основних понять управління системою охорони здоров’я в умовах трансформації суспільства // Зб. наук. пр. НАДУ. — 2005. — Вип. 1. — C. 34—41.

36.Козуліна С. О. Особливості викладання дисципліни «Медичне законодавство» // Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали наук. -метод. конф., 14—15 квітня 2005 р. — Тернопіль, 2005. — С. 136— 141.

37.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.

38.Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у фармації: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін (ред.), Б. П. Громовик (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 448с.

39.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.

40.Лескова Ю.Т. Некоторые особенности гражданско-правовой ответственности учреждений как юридических лиц. // Юрист. — 2004. — №9

41. Любінець О. В., Сенюта І. Я. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України. Укр. мед часопис, 3(53): 5—10 (http://www.umj.com.ua/arhiv/53/1686.asp).

42.Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров»я: Вступний курс / Володимир Чайковський (пер.). — К. : Основи, 1998. — 313с.

43.Менеджмент в охороні здоров»я ; Структура та поведінка організацій охорони здоров»я / Стівен М. Шортел (уклад.)Любов Тарануха (пер.), Арнольд Д. Калюжний (уклад.). — К. : Основи, 1998. — 556с.

44.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.

45.Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах: Навч. посібник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 92с.

46.Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М. Правові основи охорони здоров’я // Панорама охорони здоров’я населення України / А. В. Підаєв, О. Ф. Возіанов, В. Ф. Москаленко та ін. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 128—137.

47.Немцов В.Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.

48.Нижник Н. Державна влада й демократія // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. -практ. конф. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — Т. 1. — С. 11—14.

49.Нижник Н. Державне управління в Україні: проблеми і перспективи // Вісник УАДУ. — 1996. — № 1. — С. 102—115.

50.Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

51.Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.

52.Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.

53.Правознавство: Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредит / За заг. ред. проф. А. А. Бабаніна. — Сімферополь, 2005. — 704 с.

54.Рогова О. Г. Право на життя в системі прав людини: Автореф. дис.… канд. юр. наук: 12.00.01. Харків. — 2006. — 20 с.

55.Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. Сфера, Київ. — 2005. — 272 с.

56.Солоненко Н. Економіка охорони здоров»я: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2005. — 416с.

57.Стародубов В.К., Тихомиров А.В. Перспективы управления учреждениями здравоохранения в имущественных отношениях. // Менеджер здравоохранения. — 2005. — № 3.

58.Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2005. — 224с.

59.Стеценко С. Г. Медицинское право: Учебник. — М.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 572 с.

60.Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

61.Флоря В. Медицинское право как самостоятельная отрасль права // Медицинское право / Medical Law. — 2004. — № 1 (5). — С. 8—9.

62.Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.

63.Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.

64.Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.

65.Шутов М. М. Економіка та менеджмент охорони здоров»я: регіональний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Основа, 2000. — 367с.

66.Якимов А.А. Проблема правовой природы имущества учреждений, приобретенного за счет внесметных доходов. // Юрист. — 2005. — № 6.

67.Ярменчук А. Д. Менеджеру здравоохранения. Теория искусства управления: У 2 ч. — Ч. 1.: Общие проблемы. — К., 1991. — 176 с.; Ч. 2.: Частные проблемы. — К., 1991. — 300 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                 

 

 

 

 

 

 

 

КМКЛ №4. м. Київ

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4050

4500

Знос

111

450

500

Первісна вартість

112

4500

5000

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

671300

737100

Знос

121

223700

245900

Первісна вартість

122

895000

983000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

22500

19620

Знос

131

2500

2180

Первісна вартість

132

25000

21800

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

138050

120080

Матеріали і продукти харчування

230

91387

98008

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1401045

1594087

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1398945

1593087

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

2100

1000

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

48000

50000

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

28357

25894

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

28357

25894

Рахунки в казначействі

300

4300

5000

Рахунки загального фонду

301

2700

3000

Рахунки спеціального фонду

302

1600

2004

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

150

300

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1835543

1928837

Видатки спеціального фонду

330

30000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4274682

4610426

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

697850

761220

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

138050

120080

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

 

1000

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

20040

50000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1553239

1722289

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1336511

1447651

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

12500

10870

Розрахунки із податків та платежів

453

34900

42800

Розрахунки із страхування

454

45059

59255

Розрахунки із заробітної плати

455

120157

158013

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1003

1700

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

3109

2004

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1835543

1928837

Доходи спеціального фонду

470

30000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4274682

4610426

 


Додаток Б

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                 

 

 

 

 

 

 

 

КМКЛ №4. м. Київ.

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4500

4680

Знос

111

500

520

Первісна вартість

112

5000

5200

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

737100

780000

Знос

121

245900

259000

Первісна вартість

122

983000

1039000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

19620

17370

Знос

131

2180

1930

Первісна вартість

132

21800

19300

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

120080

110000

Матеріали і продукти харчування

230

98008

89014

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1594087

698654

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1593087

698354

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

1000

300

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

50000

48500

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

25894

18799

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

25894

18799

Рахунки в казначействі

300

5000

1500

Рахунки загального фонду

301

3000

1500

Рахунки спеціального фонду

302

2004

 

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

300

100

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1928837

1928053

Видатки спеціального фонду

330

27000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4610426

3723670

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

761220

802050

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

120080

110000

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

1000

300

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

50000

10000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1722289

846267

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1447651

802167

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

10870

3250

Розрахунки із податків та платежів

453

42800

5000

Розрахунки із страхування

454

59255

9382

Розрахунки із заробітної плати

455

158013

25018

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1700

1150

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

2004

300

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1928837

1928053

Доходи спеціального фонду

470

27000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4610426

3723670

 

 


Додаток В

 

Положення про лікарню КМКЛ №4  .

 

1.Загальні положення

1.1        КМКЛ №4  є: самостійним лікувально —     профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню міста.

1.2        КМКЛ №4  знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні управлінні охорони здоров’я в м. Києві.

1.3        Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп та печатку.

1.4        КМКЛ №4має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем в суді і арбітражному суді.

1.5        Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.

1.6        Лікарня інформує відповідні органи охорони здоров’я про випадки внутрішньо-лікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події відповідно до наказів МОЗ України .

1.7        Лікарня повинна мати правила внутрішнього розпорядку для хворих і відвідувачів.

2.            Основні завдання лікарні:

2.1        Забезпечення безкоштовного, в повному обсязі, висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною медичною допомогою дорослого і дитячого населення селища від народження і до смерті за профілем відповідно до ліжкового фонду.

2.2        Надання екстренної невідкладної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку дорослого чи дитини.

2.3        Лікування і координація лікувально-профілактичної, організаційно-методичної роботи, яка проводиться спеціалістами.

2.4        Апробація і впровадження в практику роботу лікарні сучасних методів і засобів діагностики і лікування хворих.

2.5        Розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги дорослим і дітям, наступності обстеження і етапності лікування хворих.

2.6        Вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дорослим і дітям.

2.7        Організація, керівництво і контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і звітності КМКЛ №4. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям і дорослим по селищу, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.8        Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги дорослому і дотячому населенню селища на підставі аналізу захворюваності, летальної, дитячої і дорослої смертності в селищі.

2.9        Розробка пропозицій про раціональне використання ліжкового фонду призначених для лікування дорослих і дітей і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок.

2.10    Своєчасне залучення і впровадження в практику роботи стаціонару лікарні і консультативної поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

2.11    Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відповідного лікування.

2.12    Спеціалізація і вдосконалення інформації і стажування на робочих місція лікарів і середнього медичного персоналу у Київській обласній клінічній лікарні.

2.13    Організація і проведення санітарно-освітньої роботи серед хворих.

2.14    Організаційно-методична робота щодо організації медичної допомоги дорослим і дітям на робочих місціх і дитячих дошкільних і шкільних закладах.

3.            Діяльність консультативної поліклініки лікарні.

3.1        Консультативна поліклініка працює під керівництвом головного лікаря, очолює її завідуючий або заступник головного лікаря з поліклінічної лікарні.

3.2        Надає висококваліфіковану консультативну лікарську допомогу дорослим і дітям селища та вирішує питання про місце подальшого обстеження та лікування.

3.3        Штат консультативної поліклініки встановлюється головним лікарем відповідно до діючих нормативів, а також з урахуванням необхідності консультативної допомоги дорослим і дітям селища.

3.4        Консультативна поліклініка залучає до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів лікарні.

3.5        Поводить лабараторні і апаратні дослідження направленим на консультацію.

3.6        Дає медичні висновки на хворих, в яких зазначається встановлений в поліклініці діагноз, проведенне лікування і рекомендації про подальше лікування, спостереження і реабілітацію.

3.7        Розробляє пропозиції про порядок і показання для направлення хворих до консультації в обласній спеціалізованій поліклініці та лікарнях.

3.8        Надає методичну допомогу з питань удосконалення диспансерного спостереження.

4.            Стуктурні підрозділи лікарні: стаціонар із спеціалізованними                структурними підрозділами на 35 ліжок; лікувально-консультативна поліклініка для дорослих та дітей; лабораторія; ренгенодіагностичне відділення; аптека; інші структурні підрозділи, харчоблок; медичний архів.

5.            Майно лікарні:

5.1        КМКЛ №4  є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар.

5.2        Майно лікарні становлять основні фонди, а також і інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

5.3        Лікарня має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.

5.4        Джерелами фінансування лікарні є:

·              Асигнування з місцевого бюджету.

·              Кошти, отримані від господарської діяльності.

·              Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ, громадян.

·              Інші джерела незаборонені актами України.

6.            Управління лікарнею.

6.1        Керівництво лікарнею здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається на посаду Головою Київської міської ради за погодженням з завідуючим охорони здоров’я Київської міської ради. Оперативне керівництво медико-господарською діяльністю здійснює апарат управління лікарні.

6.2        Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції управління охорони здоров»я Київської міської ради і трудового колективу.

6.3        Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів.

6.4        Трудовий колектив лікарні:

·              затверджує правила внутрішнього розпорядку;

·              укладає колективний договір;

·              бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні працівників.

6.5        При лікарні організовується: медична рада, рада медичних сестер, громадські ради, секції наукових медичних товариств, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.

7.            Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні:

7.1        Лікарня розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження до управління охороною здоров’я міської адміністрації.

7.2        Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах норми оплати праці.

7.3        Лікарня встановлює форми і систему оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати та інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства.

7.4        Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюється на основі договорів.

7.5        Застосовує у плановому порядку колективну, бригадну форми організації і оплати праці.

7.6        У своїй діяльності лікарня співпрацює з лікувально-профілактичними закладами, які надають допомогу населенню, санітарно-епідеміологічною станцією та іншими організаціями, закладами та установами.

7.7        Управління охорони здоров’я державної адміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням державного майна та за фінансово-господарською діяльністю лікарні.

8.0        Ліквідація і реорганізація лікарні:                                                                                         

8.1        Ліквідація і реорганізація (лиття, приєднання, поділ, відділення), припинення діяльності лікарні проводиться рішенням управління охорони здоров’я районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

8.2        При реорганізації та ліквідації лікарні – працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 


Додаток Г

Посадова інструкція

головного лікаря КМКЛ №4  . 

 

1.      На посаду головного лікаря КМКЛ №4  призначається особа, яка закінчила медичний інститут.

2.        Головний лікар безпосередньо підпорядковується ВОЗ Київської міськради.

3.       У своїй діяльності головний лікар керується посадовою інструкцією, законодавчими нормативними документами охорони здоров’я.

4.         Головному лікарю безпосередньо підпорядковується медичний персонал лікарні.

5.        Оцінка діяльності головного лікаря проводиться на основі аналізу проведення профілактичних, діагностичних, лікувальних заходів, показників здоров’я населення м. Києва, а також здійснення оздоровчих методів.

6.          Функції головного лікаря КМКЛ №4  :

6.1.Розробляти і здійснювати проведення заходів, направлених на профілактику, зниження і ліквідацію інфекційних захворювань, зниження загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності, дитячої і загальної смертності.

6.2.Здійснювати керівництво та контроль діяльності відділень КМКЛ №4: поліклінічне відділення, стаціонарне терапевтичне відділення, пункт ШМД.

6.3.Організувати колектив медпрацівників на підвищення рівня і якості лікувально-профілактичної допомоги населенню.

6.4.Для здійснення цього головний лікар:

·      Проводить вивчення загальної захворюваності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності населення і здійснення планових лікувально-оздоровчих, санітарно-гігєнічних заходів, направлених на зниження загальної захворюваності і особливо з тимчасовою втратою працездатності;

·      Організовує медичне обстеження окремих груп населення, інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, дітей і підлітків, швидку і невідкладну медичне допомогу;

·        Забезпечує статистичний облік і звітність, систематичну організаційно-методичну і практичну допомогу лікарям і середньому медичному персоналу, підвищення рівня диспансерізації населення, постановку лікарської експертизи і контроль за її станом і якістю, своєчасне впровадження і широке застосування на практиці сучасних методів для профілактики, діагностики, лікування хворих на основі досягнень медичної науки, підвищення якості і культури роботи лікарні.

6.5    Контролює якість обстеження, лікування хворих, а також роботу всього персоналу лікарні.

7.      Головний лікар КМКЛ №4  зобов’язаний:

7.1.Систематично доводити до відома персоналу лікарні:

·        Накази, розпорядження, інструктивно-методичні вказівки вищестоящих органів охорони здоров’я і забезпечувати їх своєчасне виконання;

·        Дані про нові методи профілактики, діагностики, лікування.

7.2.     Забезпечувати зв’язок і приємственность обслуговування хворих між стаціонаром і поліклінікою.

7.3.Регулярно планувати роботу лікарні і забезпечувати виконання плану.

7.4.   Розглядати і затверджувати: плани роботи лікарів, графіки роботи лікарів, середніх і молодших медичних працівників, правила трудового розпорядку лікарні.

7.5  Своєчасно розглядати пропозиції, скарги, заяви і приймати рішення по правильному і своєчасному їх вирішенню.

7.6  Організовувати перевірку всіх надзвичайних випадків, ліквідувати їх наслідки, і про ці випадки, а також про результати проведеної роботи повідомляти вищестоящому органу.

7.7  Своєчасно представляти якісні і достовірні статистичні, фінансові, господарські звіти.

7.8  Строго дотримуватись правил медичної етики, деонтології, морально-етичних норм по відношенню до хворих та їх родичів.

7.9  Строго дотримуватись внутрішній трудовий розпорядок в лікарні, укріплювати трудову дисципліну.

7.10                    Систематично підвищувати рівень теоретичних знань, професійну кваліфікацію, постійно здійснювати пошук і запровадження нових, передових форм і методів роботи всього персоналу лікарні.

8.   Права головного лікаря.

8.1  Заохочення і накладання стягнень на персонал лікарні.

8.2  Видавати накази і розпорядження по руху кадрів лікарів, середнього, молодшого медичного і обслуговуючого персоналу.

8.3  Брати участь в підборі і розтановці медичних і інших кадрів у лікарні.

8.4  Приймати участь в нарадах, на яких обговорюється робота лікарні.

9.   Взаємовідношення головного лікаря КМКЛ №4.

9.1 При виконанні своїх функцій головний лікар взаємодіє з  виконкомом селищної ради в проведенні санітарно епідеміологічних заходів, укріпленню матеріально-технічної бази лікувального закладу.

9.2.З виконкомом селищної ради в проведенні заходів по покращенню умов праці працюючого населення, проведенню періодичних і цільових оглядів, зниженню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, організації і налагодження роботи амбулаторій на підприємствах.

9.3.Головний лікар отримує від вищестоящого керівництва документи і усні вказівки по покращенню роботи лікарні і надає їм звіти про діяльність лікарні.

9.4.З директорами шкіл, ліцею, завідуючими дошкільними дитячими закладами, головний лікар взаємодіє з метою покращення умов утримання дітей цих закладів, проведення профілактичних заходів, профоглядів, профщеплень.

9.5.Головний лікар КМКЛ №4  взаємодіє з санітарно-епідемічним відділом, отримуючи від них спеціальні вказівки стосовно проведення поточного санітарного нагляду, проведення санітарно-епідемічних заходів.

10. Головний лікар КМКЛ №4несе відповідальність  за:

·        Оснащення і використання медичної техніки, лікарів, середніх, молодших та інших працівників лікарні;

·        Погану організацію збереження і обліку бланків, лікарняних листків;

·        Недостатній благоустрій лікарні, технічне і санітарне утримання приміщень;

·        Нецільове і незаконне використання коштів, матеріалів, медикаментів та інших цінностей лікарні;

·        Невиконання протипожежних заходів по евакуації хворих на випадок пожежі та інших випадків і стихійних лих;

·        Недотримання вимог, інструкцій по охороні праці і техніці безпеки на робочих місцях персоналом лікарні;

·        Недостовірність обліку проведеної роботи персоналом лікарні.

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.