Дипломна робота Організація роботи лікувально-профілактичного закладу

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ.. 6

1.1. Сутність та роль лікувально-профілактичних закладів в системі охорони здоров’я України. 6

1.2. Принципи організації роботи лікувально-профілактичних закладів в Україні13

1.3. Законодавче забезпечення та нормативно-правове регулювання роботи лікувально-профілактичних закладів. 29

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІКАРНІ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.. 39

2.1. Загальна характеристика діяльності лікарні39

2.2. Аналіз лікувально-профілактичної діяльності лікарні49

2.3. Оцінка технічного та кадрового забезпечення лікарні57

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРНІ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.. 67

3.1. Покращення якості надання медичної допомоги населенню в лікарні67

3.2. Покращення організації праці працівників та технічного забезпечення лікарні86

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 106

ДОДАТКИ.. 113


ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність лікувально-профілактичних закладів, умов їх функціонування. Тому лікувально-профілактичним закладам для того, щоб ефективно організовувати свою діяльність, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності.

Організація — вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією. Сутність цієї функції менеджменту утворюють такі структурно-функціональні аспекти:

— поділ організації на підрозділи відповідно до ці­лей і стратегії (департаменталізація);

— встановлення взаємовідносин повноважень вищих і нижчих рівнів управління і забезпечення можливості розподілу та координації завдань.

Орга­нізація ґрунтується на трьох категоріях: повноважен­ні, відповідальності й делегуванні. Побудова організації здійснюється шляхом організа­ційного проектування. Його основою є стратегічний план, спрямований на реалізацію місії, цілей організації. Ор­ганізаційне проектування здійснюється зверху вниз і охоп­лює такі етапи:

— визначення вертикальних рівнів управління;

— горизонтальний поділ організації, тобто закріп­лення видів діяльності за лінійними та штабними (функ­ціональними) підрозділами;

— встановлення зв»язків між різними підрозділами;

— визначення повноважень і відповідальності посад;

— визначення посадових обов»язків, закріплення їх за конкретними посадовими особами (за допомогою фор­мування посадових інструкцій).

Організаційні зміни та організаційний розвиток перед­бачають підвищення ефективності систем менеджменту. Ефективність менеджменту — результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які супроводжують їх одержання. При оцінюванні системи менеджменту, яка діє в ор­ганізації, слід розрізняти економічну, організаційну та соціальну ефективність.

Управління сучасним лікувально-профілактичним закладом у наш час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей.

Саме тому тема дипломної роботи “Організація роботи лікувально-профілактичного закладу” є досить актуальною.

Метою даної роботи є аналіз організації роботи лікарні Коцюбинської селищної ради та розробка шляхів її вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити сутність процесу організації роботи лікувально-профілактичного закладу (І розділ);

— провести аналіз організації роботи лікарні Коцюбинської селищної ради (ІІ розділ);

— розробити шляхи вдосконалення організаційної роботи лікарні Коцюбинської селищної ради (ІІІ розділ).

Предметом дослідження є організація роботи лікувально-профілактичного закладу.

Об»єктом дослідження є процес організації роботи лікарні Коцюбинської селищної ради.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі організації охорони здоров»я, у застосуванні ринкових механізмів у діяльності державних закладів охорони здоров»я.

В дипломній роботі було використано такі методи дослідження: системного підходу; теоретичного аналізу та порівняння; графічного аналізу — для наукового відображення графічних даних, які пов»язані із організацією роботи лікарні Коцюбинської селищної ради.

Інформаційною базою дослідження були літературні джерела вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-правові акти, нормативні та установчі документи, документація статистичні та звітні матеріали з організаційної, лікувально-профілактичної, господарської роботи лікарні Коцюбинської селищної ради. Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані програми в середовищі Windows).

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури, додатків.

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Сутність та роль лікувально-профілактичних закладів в системі охорони здоров’я України

Охорону здоров»я проголошено одним з пріоритетних напрямів державної дія­льності. Держава формує політику охорони здоров»я в Україні та забезпечує її реа­лізацію відповідно до Конституції України [1, c. 24].

….

Отже, основою національної системи охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Первинна лікувально-профілактична допомога  подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або  іншими лікарями загальної практики. До основних принципів надання первинної лікувально-профілактичної допомо­ги відносяться: кваліфікованість; оперативність; доступність.

1.2. Принципи організації роботи лікувально-профілактичних закладів в Україні

 

Закладами охорони здоров я є підприємства, установи та організа­ції, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров»я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників [21, c. 17].

Заклади охорони здоров»я є зареєстрованими та ліцензованими в установленому порядку суб»єкти господарської діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності.

…..

Отже, функції лікувально-профілактичних закладів: лікувально-відновлювальні (діагностика, лікування, медико-соціальна реабілі­тація, невідкладна медична допомога); профілактичні (профілактика інфекційних захворювань, запобігання переходу гострого стану в хронічний, зниження захворюваності з тимчасовою непрацездат­ністю, інвалідності); навчальні (підготовка лікарів та середніх медичних працівників, підвищення кваліфікації медичних працівників); науково-дослідницькі. Ведучою ланкою вітчизняної охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Це самий масовий вид медичної допомоги, що забезпечує висококваліфіковане медичне обслуговування населення.

 

1.3. Законодавче забезпечення та нормативно-правове регулювання роботи лікувально-профілактичних закладів

 

Кожна людина має природне невід’ємне та непорушне право на охорону здоров’я. Тому суспільство та держава, які відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, повинні забезпечувати пріоритетність охорони серед інших напрямків діяльності, поліпшувати умови праці, навчання, побуту та відпочинку населення, вдосконалювати медичну допомогу своїм громадянам [15, c. 127].

Основним Законом України — Конституцією України наголошується, що здо­ров»я людини є однією з найвищих соціальних цінностей, забезпечення якої — один з головних обов»язків держави. В ряді статей Конституції (статті 24, 27, 34, 49, 50 тощо) визначається право кожного громадянина на охорону здоров»я, медичну допомогу та медичне страхування. Цей документ встановлює, що охорона здоров»я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а в дер­жавних і комунальних закладах охорони здоров»я медична допомога надається безоплатно [1, c. 24].

….

Отже, питання законодавчого забезпечення медичної діяльності в Україні останнім часом набувають особливої актуальності. Це передусім пов’язано з активним розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної науки (трансплантологія, репродуктивні технології, клонування), удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я тощо. Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які регламентують основні напрямки лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Висновки до першого розділу. 

Основою ланкою вітчизняної охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Це самий масовий вид медичної допомоги, що забезпечує висококваліфіковане медичне обслуговування населення. Основним нормативно-правовим актом у галузі  лікувально-профілактичної допомоги є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які регламентують основні напрямки лікувально-профілактичної допомоги населенню.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІКАРНІ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

2.1. Загальна характеристика діяльності лікарні

 

Лікарня Коцюбинської селищної ради створена в відповідності з Конституцією України “Про охорону здоров’я” і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на основі рішень Київської обласної ради від 19 серпня 1999 року №139-08-ХХІІІ, Ірпінської міської ради від 06 квітня 1999 року №102-8-ХХІІІ, Коцюбинської селищної ради від 08 квітня 1998року №5 та від 04 березня 1999 року шляхом передачі структурного підрозділу Ірпінської центральної міської лікарні, який знаходиться на території селища Коцюбинське в складі поліклінічного та стаціонарного відділень із комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь до комунальної власності територіальної громади до селища Коцюбинське. Лікарня Коцюбинської селищної ради знаходиться в смт. Коцюбинське Київської області.

Рис. 2.4. Структура оборотних активів лікарні Коцюбинської селищної ради за 2006-2008 рр.

Отже, лікарня Коцюбинської селищної ради є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення різноманітних потреб населення, в першу чергу мешканців смт. Коцюбинське, в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів, послуг медичного характеру, та інших пов’язаних з ними послуг, а також виконання інших послуг на основі професійної діяльності медичних працівників, та працівників допоміжних служб. 

 

2.2. Аналіз лікувально-профілактичної діяльності лікарні

 

Лікарня Коцюбинської селищної ради головним чином здійснює профілактичні та лікувальні заходи.  Населення смт. Коцюбинське на 01.01.2009 року складає   11386 чол., що на 149 чол. більше минулого 2007 року, в тому числі дитяче населення 0-18 років — 2084 , що на  105 дітей більше минулого 2007 року.

Проведемо аналіз лікувально-профілактичної діяльності лікарні Коцюбинської селищної ради. Число відвідувань до лікарів в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради  в 2006 р. — 53638 відвідувань, в 2007 р. — 52580 відвідувань, а в 2008 р. — 49635 відвідувань (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Робота лікарів в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради в 2006-2008 рр., чол.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року — 99%. Вакцинація НІВ до 1-го року — 93%, старше року -12 %, вакцинація гепатиту В — 95 %.

Враховуючи вище наведений аналіз роботи лікарні Коцюбинської селищної ради за 2006-2008 роки можна зробити наступний висновок.

Відбулося  скорочення фінансування медичної галузі, при цьому відбулося скорочення кількості відвідувань лікарів. Це не означає, що зменшилося кількість хворих в смт. Коцюбинському, а те що хворі відвідують лікувально-профілактичні заклади в м. Києві та м. Ірпені, так як там якість обслуговування краща. Тому перед працівниками лікарні Коцюбинської селищної ради постають наступні завдання: покращувати якість надання медичної допомоги населенню, охватити відновним лікуванням, реабілітацією хронічних хворих і інвалідів працездатного віку, поліпшити показники роботи стаціонарного відділення, % виконання ліжко-днів не менше 100%, збільшити оборот ліжка, зменшуючи середнє перебування на ліжку, покращити профілактичну роботу серед населення, вести пропаганду здорового способу життя — профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.

 

2.3. Оцінка технічного та кадрового забезпечення лікарні

 

Лікарня Коцюбинської селищної ради є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар.

Майно лікарні становлять основні фонди, а також і інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління. Лікарня володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Лікарня має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.

Джерелами фінансування лікарні є:

— асигнування з місцевого бюджету,

— кошти, отримані від господарської діяльності,

— благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ, громадян.

Проведемо оцінку стану майна лікарні Коцюбинської селищної ради (табл. 2.9).

 Таблиця 2.9

….

Отже,  в 2008 році було погіршено показники персоналу. Відбувся більший рух кадрів ніж в 2006-2007 роках, було більше звільнено працівників.  За рахунок цього в 2008 році погіршилася стабільність персоналу з 0,978 до 0,97. В подальшому потрібно проводити покращення організації праці працівників лікарні Коцюбинської селищної ради.

Висновки до другого розділу. 

Лікарня Коцюбинської селищної ради є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів. Перед працівниками лікарні Коцюбинської селищної ради стоять наступні завдання: покращувати якість надання медичної допомоги населенню, охватити відновним лікуванням, реабілітацією хронічних хворих і інвалідів працездатного віку, поліпшити показники роботи стаціонарного відділення, % виконання ліжко-днів не менше 100%, збільшити оборот ліжка, зменшуючи середнє перебування на ліжку, покращити профілактичну роботу серед населення, вести пропаганду здорового способу життя.


РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРНІ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

3.1. Покращення якості надання медичної допомоги населенню в лікарні

 

На підставі проведеного аналізу організації роботи лікарні Коцюбинської селищної ради бачимо, що уся система управління медичним закладом буде працювати краще, якщо організація розглядатиметься як єдине ціле, єдина система. У даному випадку для підвищення ефективності діяльності й підвищення якості медичного сервісу в лікарні Коцюбинської селищної ради необхідно дотримання основних принципів менеджменту якості.

Лікарня Коцюбинської селищної ради цілком залежить від своїх пацієнтів і тому розуміти потреби пацієнта, виконувати його вимоги і прагнути перевершити його очікування. Навіть система якості, що відповідає мінімальним вимогам, повинна бути орієнтована в першу чергу на вимоги пацієнта. Системний підхід до орієнтації на потребі пацієнта починається зі збору й аналізу скарг і претензій пацієнтів. Це необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

….

Отже, для підвищення ефективності планування й підвищення якості медичного сервісу в лікарні Коцюбинської селищної ради необхідно дотримання менеджменту якості. Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій. Рекомендуємо створити центр сімейної медицини лікарні Коцюбинської селищної ради, з метою розробки і впровадження економічно і медичко доцільної моделі системи сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини надання необхідної методичної, інформаційної, практичної допомоги сімейним лікарям і сімейним сестрам.

 


3.2. Покращення організації праці працівників та технічного забезпечення лікарні

 

Важливою для покращення якості відношення до своїх обов’язків працівників лікарні Коцюбинської селищної ради та збільшення продуктивності праці має стати ефективна мотивація трудових відносин в колективі. У цьому випадку мотивацію необхідно розглядати як сукупність стимулів, що спонукають працівників лікарні Коцюбинської селищної радидо активної трудової діяльності, тобто після проведення організаційних заходів менеджер повинний забезпечити успішне виконання роботи. У цих цілях використовуються:

а) стимулювання, тобто спонукання працівників до активної діяльності за допомогою зовнішніх факторів (матеріального і морального стимулювання);

б) власне мотивування, тобто створення в працівників внутрішнього спонукання до праці.

Головними тут є зацікавленість у праці, потреба в трудовій активності і задоволеність від неї. Це свідчить про те, що поводження людини завжди мотивовано. Він може трудитися ретельно, з наснагою й ентузіазмом, а може й ухилятися від роботи. Поводження особистості може мати і будь-які інші прояви. Завжди варто шукати мотив поводження людини.

Отже, підвищити рівень технічного стану лікарні можна за рахунок надання платних стоматологічних послуг населенню смт. Коцюбинського, Ірпінського регіону та м. Києва. Для закупівлі стоматологічного обладнання лікарня Коцюбинської селищної ради розвитку планує взяти довгостроковий кредит в сумі 1200 тис. грн. Проект окупиться за 3,29 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.  

Висновки до третього розділу. 

Для підвищення ефективності планування й підвищення якості медичного сервісу в лікарні Коцюбинської селищної ради необхідно дотримання менеджменту якості. Рекомендуємо створити центр сімейної медицини лікарні Коцюбинської селищної ради, з метою розробки і впровадження економічно і медичко доцільної моделі системи сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини надання необхідної методичної, інформаційної, практичної допомоги сімейним лікарям і сімейним сестрам. Важливою для покращення якості відношення до своїх обов’язків працівників лікарні Коцюбинської селищної ради та збільшення продуктивності праці має стати ефективна мотивація трудових відносин в колективі. Так як фінансування державою лікарні Коцюбинської селищної ради обмежене, підвищити рівень технічного стану лікарні можна за рахунок надання платних стоматологічних послуг населенню смт. Коцюбинського, Ірпінського регіону та м. Києва.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

 Основою національної системи охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Первинна лікувально-профілактична допомога  подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або  іншими лікарями загальної практики. До основних принципів надання первинної лікувально-профілактичної допомо­ги відносяться: кваліфікованість; оперативність; доступність. Функції лікувально-профілактичних закладів: лікувально-відновлювальні (діагностика, лікування, медико-соціальна реабілі­тація, невідкладна медична допомога); профілактичні (профілактика інфекційних захворювань, запобігання переходу гострого стану в хронічний, зниження захворюваності з тимчасовою непрацездат­ністю, інвалідності); навчальні (підготовка лікарів та середніх медичних працівників, підвищення кваліфікації медичних працівників); науково-дослідницькі. Ведучою ланкою вітчизняної охорони здоров»я є лікувально-профілактична допомога. Це самий масовий вид медичної допомоги, що забезпечує висококваліфіковане медичне обслуговування населення.

Питання законодавчого забезпечення медичної діяльності в Україні останнім часом набувають особливої актуальності. Це передусім пов’язано з активним розвитком приватної медичної практики, запровадженням добровільного медичного страхування та розробкою нормативно-правової бази щодо введення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, використанням новітніх досягнень медичної науки (трансплантологія, репродуктивні технології, клонування), удосконаленням управлінської діяльності в галузі охорони здоров’я тощо. Основним нормативно-правовим актом у цій галузі є «Основи законодавства України про охорону здоров’я», які регламентують основні напрямки лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Лікарня Коцюбинської селищної ради є державним лікувально-профілактичним закладом, завданням якого – забезпечення різноманітних потреб населення, в першу чергу мешканців смт. Коцюбинське, в галузі охорони здоров’я шляхом надання профілактичних і лікувальних заходів, послуг медичного характеру, та інших пов’язаних з ними послуг, а також виконання інших послуг на основі професійної діяльності медичних працівників, та працівників допоміжних служб.

Необоротні активи лікарні Коцюбинської селищної ради становлять найменшу частку в структурі балансу та складають відповідно в 2006 та 2007 роках 16,33% та 16,51% від загальної вартості активів. Загальна сума активів в 2007 році зросла порівняно з 2006 роком на 33574,4 грн. (7,85%). В 2007 році порівняно з 2006 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  18208 грн. (1,03% за питомою вагою). В 2007 році порівняно з 2006 роком зменшилася частка за питомою вагою витрат на 1,22%. В 2008 році порівняно з 2007 відбувся перерозподіл структури активів за рахунок зменшення оборотних активів з 189336,9 грн. до 96656,7 грн., тобто на 48,95% (15,11% за питомою вагою). Загальна сума активів в 2008 році зменшилася на 19,23% порівняно з 2007 роком.

В структурі пасивів лікарні Коцюбинської селищної ради  переважають зобов’язання та доходи. В 2007 році порівняно з 2006 вартість власного капіталу зросла на 4640 грн., а в 2008 порівняно з 2007 – на 3005 грн. В 2008 році порівняно з 2007 зменшилися зобов’язання установи на 91602,2 грн.

Починаючи з 2006 року залишкова вартість нематеріальних активів зростала і на кінець 2008 року склала 4680 грн. Залишкова вартість основних засобів зростала в 2007 та 2008 роках порівняно з минулим роком відповідно на  9,8% та 5,82%. Залишкова вартість інших необоротних і матеріальних активів знизилася і на кінець 2008 року склала 88,53% порівняно з 2007 роком.

Лікарня Коцюбинської селищної ради головним чином здійснює профілактичні та лікувальні заходи.  Населення смт. Коцюбинське на 01.01.2009 року складає   11386 чол., що на 149 чол. більше минулого 2007 року, в тому числі дитяче населення 0-18 років — 2084 , що на  105 дітей більше минулого 2007 року.

В 2008 році кількість відвідувань лікарів зменшилася на 2945 чоловік (5,6%), кількість відвідувань з приводу захворювань дорослими та підлітками зменшилося на 1808 чоловік (6,34%), а з приводу захворювань дітьми до 14 років включно зросла на 575 чоловік (5,94%). В 2008 році кількість відвідувань лікарями вдома зменшилося на 340 чоловік (7,97%), в тому числі  до дітей (0-14 років включно) з приводу захворювань  зменшилися на 101 чоловік (7,54%) та  в тому числі профілактичних і патронажних  зменшилися на 359 чоловік (21,59%). Протягом 2006-2008 років зменшувалося число відвідувань лікарів дорослим населенням та зростало число відвідувань лікарів дітьми.

В 2007 р. число відвідувань до лікарів в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради: зменшилось до терапевтів на 13,01%, до педіатрів на 10,64%, до хірурга на 33,44%, до травматолога на 29,84%, офтальмолога на 49,37%,  але збільшились прийоми у дерматолога 16,22% та невропатолога 23,6%. В 2008 р. число відвідувань до лікарів в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради: зменшилось до терапевтів на 9,47%, до педіатрів на 2,91%, до хірурга на 7,88%, до травматолога на 1,41%, дерматолога 13,43% та невропатолога 11,2%. але збільшились прийоми у офтальмолога на 2,27%

В 2008 р. число оглянутих підлітків у віці 15-17 років включно в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради залишилася сталою на рівні 371 чол., в тому числі число студентів вищих навчальних закладів зменшилося на 16 чол. (35,56%), учнів системи профтехосвіти зросло на 34 чол. (13,6%), число юнаків залишилося на рівні 180 чол. В 2007 році число учнів та студентів від 18 років і старших зросло на 4 чол. (2,38%). В 2007 році число оглянутого населення в порядку періодичних оглядів зменшилося на 56 чол. (3,85%), в тому числі число робітників промислових підприємств зменшилося на 5 чол. (0,5%), число громадян інших категорій зменшилося на 51 чол. (11,06%). 

Відбулося  скорочення фінансування медичної галузі, при цьому відбулося скорочення кількості відвідувань лікарів. Це не означає, що зменшилося кількість хворих в смт. Коцюбинському, а те що хворі відвідують лікувально-профілактичні заклади в м. Києві та м. Ірпені, так як там якість обслуговування краща. Тому перед працівниками лікарні Коцюбинської селищної ради постають наступні завдання: покращувати якість надання медичної допомоги населенню, охватити відновним лікуванням, реабілітацією хронічних хворих і інвалідів працездатного віку, поліпшити показники роботи стаціонарного відділення, % виконання ліжко-днів не менше 100%, збільшити оборот ліжка, зменшуючи середнє перебування на ліжку, покращити профілактичну роботу серед населення, вести пропаганду здорового способу життя — профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.

Залишкова вартість основних засобів зростала в 2007 та 2008 роках порівняно з минулим роком відповідно на  9,8% та 5,82%. Первинна вартість основних засобів зростала відповідно на 9,83% та 5,7%, а знос зріс на  9,92% та 5,33%. В 2007 році порівняно з 2006 роком коефіцієнт зносу зріс з 24,55% до 25,02%, а в 20008 році знизився до 24,93% за рахунок проведення ремонту приміщення поліклініки лікарні Коцюбинської селищної ради.

Разом з тим, поки залишається невирішеним цілий ряд проблем технічного забезпечення лікарні Коцюбинської селищної ради. Велика лікувально-профілактична діяльність лікарні Коцюбинської селищної ради нерозривно зв»язана з великою кількістю різноманітних медичних виробів — приладів і апаратів, устаткування, інструментів, виробів медичного призначення, які використовуються у повсякденній практиці. Технічний стан лікарні Коцюбинської селищної ради можна покращити лише при наявності достатнього фінансування.

В 2006-2008 роках кадрове забезпечення  лікарні Коцюбинської селищної ради зменшилося на 1 чол. протягом 2007 року та на 2 чол. протягом 2008 року за рахунок скорочення штату. Найбільша кількість персоналу в поліклініці лікарні Коцюбинської селищної ради.

Протягом 2006-2008 років чисельність персоналу лікарні Коцюбинської селищної ради зменшилася на 3 чоловік (2,14%) за рахунок скорочення штату. В структурі кадрів переважають лікарі та середній медперсонал. Так лікарів в 2006, 2007 та 2008 роках було відповідно 22,14%, 21,58% та 21,9% від загальної кількості персоналу, а середнього медперсоналу відповідно 34,29%, 34,53% та 34,31%.

В 2008 році було погіршено показники персоналу. Відбувся більший рух кадрів ніж в 2006-2007 роках, було більше звільнено працівників.  За рахунок цього в 2008 році погіршилася стабільність персоналу з 0,978 до 0,97. В подальшому потрібно проводити покращення організації праці працівників лікарні Коцюбинської селищної ради.

Для підвищення ефективності планування й підвищення якості медичного сервісу в лікарні Коцюбинської селищної ради необхідно дотримання менеджменту якості. Метою здіснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнта на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості, на підставі оптимального використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, застосування сучасних медичних технологій. рекомендую створити центр сімейної медицини лікарні Коцюбинської селищної ради, з метою розробки і впровадження економічно і медичко доцільної моделі системи сімейної медицини, амбулаторії сімейної медицини надання необхідної методичної, інформаційної, практичної допомоги сімейним лікарям і сімейним сестрам.

Важливою для покращення якості відношення до своїх обов’язків працівників лікарні Коцюбинської селищної ради та збільшення продуктивності праці має стати ефективна мотивація трудових відносин в колективі. Важливе значення в лікарні Коцюбинської селищної ради мають зайняти наступні соціально-психологічні аспекти мотивації праці: головним стимулом у роботі має бути стабільність службового становища.

Підвищити рівень технічного стану лікарні можна за рахунок надання платних стоматологічних послуг населенню смт. Коцюбинського, Ірпінського регіону та м. Києва. Для закупівлі стоматологічного обладнання лікарня Коцюбинської селищної ради планує взяти довгостроковий кредит в сумі 1200 тис. грн. Проект окупиться за 3,29 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.  


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.     Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 59с.

2.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

3.     Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я. N 2801-XII від 19.11.1992 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 1.

4.     Закон України. Про донорство крові та її компонентів. N 239/95-ВР від 23.06.1995 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3.

5.     Закон України. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. N 4004-XII від 24.02.1994 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 5.

6.     Закон України. Про захист населення від інфекційних хвороб. N 1645-III від 06.04.2000 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 3.

7.     Закон України. Про лікарські засоби. N 123/96-ВР від 04.04.1996 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 3.

8.     Закон України. Про охорону дитинства. N 2402-III від 26.04.2001 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2.

9.     Закон України. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві. N 400-XII від 17.10.1990 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 4.

10.Закон України. Про психіатричну допомогу. N 1489-III від 22.02.2000 (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 3.

11.Постанова ВРУ. Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів. N 1419 від 28.10.2004 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 14.

12.Постанова ВРУ. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я нації» на 2002-2011 роки. N 14 від 14.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 4.

13.Постанова ВРУ. Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров»я. N 765 від 15.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2.

14.Акопян А.С. Организационно-правовые формы медицинских организаций и платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения. // Экономика здравоохранения. — 2004. — № 5-6.

15.Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.

16.Баєва О. В., Білинська М. М., Жаліло Л. І., Згалат-Лозинська Л. О., Клименко П. М. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров»я / Міжрегіональна академія управління персоналом / Олена Вікторівна Баєва (ред.), І.М. Солоненко (ред.). — К. : МАУП, 2007. — 376с.

17.Батенко Л.П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є., Оберемчук В. Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / В.Є. Москалюк (заг.ред.). — К.: КНЕУ, 2005. — 384с.

18.Богомаз В. М., Лелюх Н. М. Особливості взаємовідносин лікар — пацієнт в системі добровільного медичного страхування. Укр. мед. часопис, 3(53): 60—64 (http://www.umj.com.ua/arhiv/53/1914.asp). — 2006.

 

19.Болотіна Н. Б. Медичне право. Юридична енциклопедія: в 6 т / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 3. — К.: «Укр. енцикл.», 2001.

20.Болотіна Н. Медичне право у системі права України. Право України, 7: 116—121. —1999.

21.Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом»як К. Д. Стратегічний медичний менеджмент. — К., 2007. — 29с.

22.Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учреждений. // Журнал российского права. — 2006. — № 4.

23.Вороненко Ю. В., Радиш Я. Ф. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку // Український медичний часопис — № 5 (55) — IX/X 2006. — С. 5—10.

24.Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров»я: Навч. посіб. для студ. і магістрантів мед., юрид. та екон. спец. вищих закладів освіти. —  Укрмедкнига, 1999. — 312с.

25.Гладун З. С. Заклад охорони здоров»я: основи правового статусу: Навч. посібник для студ. мед. і юрид. спец. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2006. — 223с.

26.Гладун З. С. Організаційно-правові проблеми вдосконалення діяльності центральних органів виконавчої влади в умовах проведення адміністративної реформи (на прикладі Міністерства охорони здоров’я). Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. -практ. конф. В. І. Луговий, В. М. Князєв (ред.), Вид-во УАДУ, К. — 2001. — Т. 1. — С. 180—182.

27.Гріфін Рікі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. / Володимир Яцура (наук.ред.), Даніела… Олесневич (пер.з англ.), Даніела Олесневич (наук.ред.). — Л.та ін. : БаК, 2001. — 624с.

28.Губерная Г. К., Ильюшенко В. Г. Власть и управление // Менеджер: Вестник ДонДУУ. — Донецк, 2003. — № 2 (24). — С. 7—17.

29. Гусєв В. О., Довгаль Г. М. Методологічні підходи до формування системи інноваційного законодавства. Менеджер. Вісн. ДонДУУ. — 2004. № 4 (30): 11—17.

30.Давыдкин Н. Ф. О юридическом и этическом значениях определения терминов в медицине // Медицинское право / Medical Law. — 2004. — № 3 (7). — С. 5—7.

31.Донин В.М. Конкуренция в российском здравоохранении: государственные учреждения и негосударственные медицинские организации. // Менеджер здравоохранения. — 2005. — № 6.

32.Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.

33.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

34.Кадыров Ф.Н. О законодательном регулировании экономических отношений в здравоохранении. // Здравоохранение. — 2005. — № 10.

35.Карамишев Д. В. Теоретичні аспекти та узагальнення основних понять управління системою охорони здоров’я в умовах трансформації суспільства // Зб. наук. пр. НАДУ. — 2005. — Вип. 1. — C. 34—41.

36.Козуліна С. О. Особливості викладання дисципліни «Медичне законодавство» // Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали наук. -метод. конф., 14—15 квітня 2005 р. — Тернопіль, 2005. — С. 136— 141.

37.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.

38.Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у фармації: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін (ред.), Б. П. Громовик (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 448с.

39.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.

40.Лескова Ю.Т. Некоторые особенности гражданско-правовой ответственности учреждений как юридических лиц. // Юрист. — 2004. — №9

41. Любінець О. В., Сенюта І. Я. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України. Укр. мед часопис, 3(53): 5—10 (http://www.umj.com.ua/arhiv/53/1686.asp).

42.Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров»я: Вступний курс / Володимир Чайковський (пер.). — К. : Основи, 1998. — 313с.

43.Менеджмент в охороні здоров»я ; Структура та поведінка організацій охорони здоров»я / Стівен М. Шортел (уклад.)Любов Тарануха (пер.), Арнольд Д. Калюжний (уклад.). — К. : Основи, 1998. — 556с.

44.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.

45.Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах: Навч. посібник для студ. вузів / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 92с.

46.Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М. Правові основи охорони здоров’я // Панорама охорони здоров’я населення України / А. В. Підаєв, О. Ф. Возіанов, В. Ф. Москаленко та ін. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 128—137.

47.Немцов В.Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.

48.Нижник Н. Державна влада й демократія // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук. -практ. конф. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — Т. 1. — С. 11—14.

49.Нижник Н. Державне управління в Україні: проблеми і перспективи // Вісник УАДУ. — 1996. — № 1. — С. 102—115.

50.Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

51.Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.

52.Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.

53.Правознавство: Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредит / За заг. ред. проф. А. А. Бабаніна. — Сімферополь, 2005. — 704 с.

54.Рогова О. Г. Право на життя в системі прав людини: Автореф. дис.… канд. юр. наук: 12.00.01. Харків. — 2006. — 20 с.

55.Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. Сфера, Київ. — 2005. — 272 с.

56.Солоненко Н. Економіка охорони здоров»я: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2005. — 416с.

57.Стародубов В.К., Тихомиров А.В. Перспективы управления учреждениями здравоохранения в имущественных отношениях. // Менеджер здравоохранения. — 2005. — № 3.

58.Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2005. — 224с.

59.Стеценко С. Г. Медицинское право: Учебник. — М.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 572 с.

60.Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

61.Флоря В. Медицинское право как самостоятельная отрасль права // Медицинское право / Medical Law. — 2004. — № 1 (5). — С. 8—9.

62.Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.

63.Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.

64.Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.

65.Шутов М. М. Економіка та менеджмент охорони здоров»я: регіональний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Основа, 2000. — 367с.

66.Якимов А.А. Проблема правовой природы имущества учреждений, приобретенного за счет внесметных доходов. // Юрист. — 2005. — № 6.

67.Ярменчук А. Д. Менеджеру здравоохранения. Теория искусства управления: У 2 ч. — Ч. 1.: Общие проблемы. — К., 1991. — 176 с.; Ч. 2.: Частные проблемы. — К., 1991. — 300 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                 

 

 

 

 

 

 

 

Лікарня Коцюбинської селищної ради. Смт. Коцюбинське, Київська обл..

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4050

4500

Знос

111

450

500

Первісна вартість

112

4500

5000

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

671300

737100

Знос

121

223700

245900

Первісна вартість

122

895000

983000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

22500

19620

Знос

131

2500

2180

Первісна вартість

132

25000

21800

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

138050

120080

Матеріали і продукти харчування

230

91387

98008

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1401045

1594087

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1398945

1593087

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

2100

1000

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

48000

50000

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

28357

25894

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

28357

25894

Рахунки в казначействі

300

4300

5000

Рахунки загального фонду

301

2700

3000

Рахунки спеціального фонду

302

1600

2004

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

150

300

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1835543

1928837

Видатки спеціального фонду

330

30000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4274682

4610426

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

697850

761220

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

138050

120080

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

 

1000

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

20040

50000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1553239

1722289

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1336511

1447651

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

12500

10870

Розрахунки із податків та платежів

453

34900

42800

Розрахунки із страхування

454

45059

59255

Розрахунки із заробітної плати

455

120157

158013

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1003

1700

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

3109

2004

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1835543

1928837

Доходи спеціального фонду

470

30000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4274682

4610426

 


Додаток Б

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

на 1 січня 2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1

 

 

 

 

 

 

 

Коди                 

 

 

 

 

 

 

 

Лікарня Коцюбинської селищної ради. Смт. Коцюбинське, Київська обл..

 

 

 

 

 

Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ

 

 

 

 

Періодичність:     річна

 

 

 

Одиниця виміру     грн.

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

4500

4680

Знос

111

500

520

Первісна вартість

112

5000

5200

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

737100

780000

Знос

121

245900

259000

Первісна вартість

122

983000

1039000

Інші необоротні і матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

19620

17370

Знос

131

2180

1930

Первісна вартість

132

21800

19300

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

120080

110000

Матеріали і продукти харчування

230

98008

89014

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

1594087

698654

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

251

1593087

698354

Розрахунки із податків та платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

1000

300

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

50000

48500

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

25894

18799

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки для обліку депозитних сум

293

 

 

Рахунки в іноземній валюті

294

 

 

Інші поточні рахунки

295

25894

18799

Рахунки в казначействі

300

5000

1500

Рахунки загального фонду

301

3000

1500

Рахунки спеціального фонду

302

2004

 

Рахунки для обліку депозитних сум

303

 

 

Каса

310

300

100

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

320

1928837

1928053

Видатки спеціального фонду

330

27000

27000

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

БАЛАНС

350

4610426

3723670

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

 

 

 

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

761220

802050

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

370

120080

110000

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

1000

300

II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов»язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

50000

10000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

1722289

846267

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

451

1447651

802167

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

10870

3250

Розрахунки із податків та платежів

453

42800

5000

Розрахунки із страхування

454

59255

9382

Розрахунки із заробітної плати

455

158013

25018

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

457

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

458

1700

1150

Розрахунки за іншими 1 операціями

459

2004

300

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

460

1928837

1928053

Доходи спеціального фонду

470

27000

27000

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи (713/3)

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

480

 

 

БАЛАНС

490

4610426

3723670

 

 


Додаток В

 

Карта експертизи якості й ефективності медичної допомоги в лікувально-профілактичному закладі

1. ЛПЗ Лікарня Коцюбинської селищної ради.

2. Відділення терапевтичне.

3. Номер історії хвороби 236/25   4. Рік 2008.

5. Прізвище, ім»я, по батькові Бобко Петро Іванович.

6. Рік народження 1962.   7. Місце роботи безробітний.

8. Дата госпіталізації 15.09.2008.

9. Дата закінчення лікування 29.09.2008.

10. Попередній діагноз Запалення легенів

11. Заключний діагноз:

а) основного захворювання Запалення легенів

б) ускладнень немає 

в) супутніх захворювань немає 

12. Патологоанатомічний діагноз __________.

13. Лікар, який лікував Антонюк Ю.В.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.