Дипломна робота Управління фінансовими ресурсами страхової компанії

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами страхової компанії 6
1.1. Сутність фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності 6
1.2. Особливості формування фінансових ресурсів у страхуванні 17
1.3. Інструментарій управлінського впливу на фінансові ресурси у страховій діяльності 29

Розділ 2. Аналіз ефективного використання фінансових ресурсів страхової компанії 40
2.1. Загальна характеристика страхової компанії, як суб’єкта підприємницької діяльності 40
2.2. Аналіз складу структури і динаміки фінансових ресурсів страхової компанії 49
2.3. Аналіз прибутковості страхової компанії 57
2.4. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності страхової компанії 62

Розділ 3. Напрямки удосконалення управління фінансовими ресурсами страхової компанії 68
3.1. Удосконалення державного регулювання фінансової діяльності страхових компаній 68
3.2. Запровадження оперативного та перспективного фінансового планування діяльності страхової компанії 81
3.3. Диверсифікація страхового портфеля 92

Висновки та пропозиції 99

Список використаних джерел 101

Додатки 105

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність страхових компаній, умов їх функціонування на ринку. Відчутне пожвавлення страхової діяльності пояснюється, насамперед, економічними та соціальними перетвореннями в Україні, розвитком міжнародних відносин. Триває процес роздержавлення власності й формування адекватних господарських структур, сповільнилася інфляція. З огляду на це відбувається переорієнтація і в системі захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, до яких можуть призвести стихійне лихо, нещасний випадок чи інші ризиковані обставини. Ставиться завдання принципово змінити також систему нагромадження коштів для забезпечення належної матеріальної підтримки громадян у разі втрати ними працездатності або місця роботи, при виході їх на пенсію і т. ін. Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення страхових компаній фінансовими ресурсами.
Зі страхових фондів значною мірою відшкодовуються збитки підприємств, до яких призвела передбачена умовами страхування подія (стихійне лихо, техногенна аварія, нещасний випадок тощо). Тимчасово вільні кошти зростаючих фондів страхових організацій поповнюють кредитні ресурси. Інвестиційна діяльність страховиків активізує також продаж і купівлю цінних паперів, сприяє формуванню доходів бюджету тощо. Отже, знання зі страхової справи конче потрібні як працівникам страхових компаній, так і керівникам, бухгалтерам, фінансистам, маркетологам, юристам різних підприємств, працівникам медичних, банківських, податкових, аудиторських та інших організацій і установ.
Управління розміщенням та використанням фінансів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.
Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим симптомом його „фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток.
Основною метою управління фінансами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Управління фінансовими ресурсами можна трактувати як інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінансових відносин та фінансових ресурсів, як сукупність управлінських структур і фінансового апарату на всіх рівнях управління страховою компанією.
Фінансовий стан страхової компанії визначається розміщенням і використанням його фінансів. Фінансовий стан страхової компанії характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.
Саме тому тема дипломної роботи “Управління фінансовими ресурсами страхової компанії” є досить актуальною.
Метою дипломної роботи є підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами страхової компанії ЗАТ «Інкомстрах».
Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:
— визначення сутності фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності;
— розгляду особливостей формування фінансових ресурсів у страхуванні;
— визначення інструментарію управлінського впливу на фінансові ресурси у страховій діяльності;
— аналізу складу структури і динаміки фінансових ресурсів страхової компанії;
— аналізу прибутковості страхової компанії;
— аналізу фінансової стійкості і платоспроможності страхової компанії;
— визначення напрямків удосконалення управління фінансовими ресурсами страхової компанії.
Предметом дослідження є фінансові ресурси страхової компанії.
Об’єктом дослідження є стан управління фінансовими ресурсами страхової компанії ЗАТ «Інкомстрах».
Теоретичну основу дослідження питання ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д. та інших, закони України, фінансова звітність страхової компанії ЗАТ «Інкомстрах».
В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.
Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами страхової компанії

1.1. Сутність фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності

З переходом на ринкові основи господарювання надзвичайно зростає не тільки роль керівників підприємств, членів правлінь акціонерних компаній, але і фінансових служб, що грали другорядну роль в умовах застосування адміністративно-командних методів управління. Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, напрямків найбільш ефективного інвестування фінансових ресурсів, операції з цінними паперами й інші питання фінансового менеджменту стають основними для фінансових служб підприємств в умовах ринкової економіки. Суть фінансового менеджменту полягає в такій організації керування фінансами з боку відповідних служб, що дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на самих вигідних умовах, інвестувати їх з найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові операції на фінансовому ринку, купуючи і перепродуючи цінні папери. Досягнення успіху в області фінансового менеджменту багато в чому залежить від такого поводження працівників фінансових служб, при якому головними стають ініціатива, пошук нетрадиційних рішень, масштабність операцій і оправданий ризик, ділова хватка.

….

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.


1.2. Особливості формування фінансових ресурсів у страхуванні

 

Зацікавленість людей у страховому захисті — це основа існування страхових компаній, які пропонують різноманітні види страхових послуг і виступають на ринку їх продавцями, маючи на меті одержання прибутку. Якщо немає зацікавленості з боку страхувальників у придбанні страхових послуг, страховик не в змозі існувати. Адже тільки за умови реалізації свого специфічного товару компанія створює страхові резерви, здійснює інвестування, накопичує доходи. Таким чином, страхувальникові у відносинах із страховиком належить вирішальна роль [55, c. 254]. Особливістю діяльності страховика є забезпечення страхового захисту за умови акумулювання коштів у вигляді надходжень страхових премій до страхових резервів. Страхові резерви є коштами страхувальників, які тимчасово перебувають у розпорядженні страховика. Використання коштів страхових резервів має цільове призначення. Страховик у змозі їх використовувати тільки у разі настання страхового випадку за укладеними ним договорами страхування. Інакше кажучи, особливість організації діяльності страховика визначається своєрідністю страхового процесу, на вході і на виході якого знаходяться гроші, які лише тимчасово затримуються у страховика.

Інструменти фінансового управління страховою компанією можуть виникати завдяки внутрішній креативній генерації ідей, концепцій, методів управлінською командою, або запозичуватись з зовнішніх джерел та адаптуватись до нашого часу, наших умов і ставати довгостроковою конкурентною перевагою, ідентифікуючи себе як унікальний, тобто немаючий аналогів у інших та важко копійований або релевантний метод ведення страхового бізнесу.

 


Розділ 2. Аналіз ефективного використання фінансових ресурсів страхової компанії

 

2.1. Загальна характеристика страхової компанії, як суб’єкта підприємницької діяльності

 

Закрите акціонерне товариство «Інкомстрах» має ліцензії Міністерства фінансів України № 124572 і № 124573 серія АА від 07.11.03, № 239657 серія АА від 08.07.04, № 239994 серія АА від 13.11.02, № 559803 серія АА від 16.12.04, 559843 серія АА від 10.01.05, 484291 серія АА від 13.03.03, 520050 серія АА від 14.07.05 Засновники – юридичні та фізичні особи, резиденти України. ЗАТ «Інкомстрах» є членом Правління Ліги страхових організацій України, свідоцтво № 134, членом Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, Свідоцтво № 01-072 від 18 листопада 2002 року, членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, Свідоцтво № 108 від 28 липня 2003 р.

Місія ЗАТ «Інкомстрах» — розвивати сучасний страховий ринок України, давати людям почуття надійності та захисту завжди і всюди.

Принцип — індивідуальний підхід до кожного та висока якість послуг. Головний орієнтир — потреби клієнтів. Лідерство ЗАТ «Інкомстрах» базується на прагненні досконалості в усьому, що робить страхова компанія, на інноваційних страхових рішеннях, спрямованих виключно на соціальний захист широких верств населення, на роботу з фізичними особами.

Об’єктом страхових послуг, що надаються Закритим акціонерним товариством “Інкомстрах”, є страхування та перестрахування майнових інтересів фізичних та (або) юридичних осіб, резидентів та (або) нерезидентів України, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язаних:

— із здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування), крім страхування життя;

— з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

— з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Крім надання страхових та перестрахових послуг, предметом діяльності товариства є фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство може надавати послуги як з добровільного, так і з обов’язкового страхування, крім страхування життя.

Більшість напрямків підвищення кваліфікації робітників на підприємстві  ЗАТ «Інкомстрах» пов’язані з конкретними змінами в техніці (придбання нової і модифікація старої техніки), організації, асортименті продукції. Але в більшій мірі вимогам підприємства відповідали б постійно діючи форми підвищення кваліфікації, коли періодичність підвищення кваліфікації не пов’язується з поточною та навіть плановою техніко-організаційною перебудовою даного підприємства. Так, поряд з традиційними курсами перепідготовки по новій технології, можна було б реалізувати й інші завдання робітників у користуванні обчислювальною технікою, навчання іноземній мові, підвищення грамотності в галузі трудового права і т. ін.

 

 


2.2. Аналіз складу структури і динаміки фінансових ресурсів страхової компанії

 

 

Розглянемо фінансові ресурси ЗАТ “Інкомстрах”  протягом 2004-2006 років. У зв’язку з цим проведемо оцінювання структури джерел фінансових ресурсів – пасиву балансу  (табл. 2.3) 

    Таблиця 2.3              

Джерела фінансування активів ЗАТ “Інкомстрах” , тис. грн.

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006/2005

абсолютне

відносне, %

1

Власний капітал

38257

39111,5

67762

28650,5

73,25

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

2100

2420

3060

640

26,45

3

Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

4

Поточні зобов’язання

5210

5780

7470

1690

29,24

5

Доходи майбутніх періодів

600

500

1100

600

120,00

 

Баланс

46167

47811,5

79392

31580,5

66,05

 

Як видно, з табл. 2.3 в фінансових ресурсах ЗАТ “Інкомстрах” переважає власний капітал. В 2006 році власний капітал ЗАТ “Інкомстрах” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25% за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу.

Велику частку в структурі основних фондів ЗАТ “Інкомстрах”  займають будинки і споруди, машини й устаткування. На початок  2006 року доля земельних ділянок, будинків та споруд, транспортних засобів, інструментів, інших засобів знизилася порівняно з 2005 роком відповідно на 0,74%, 8,95%, 4,12%, 0,54%, 0,94% за рахунок зростання частки машин і устаткування на 15,3%. Структура основних засобів значно змінилася. На кінець періоду частка машин та устаткування в загальній вартості основних засобів складає 84,97 %. В звітному періоді ЗАТ “Інкомстрах”  направила частину своїх оборотних коштів на реконструкцію будівель, що спричинило збільшення вартості будинків та споруд  на 700 тис. грн.

2.3. Аналіз прибутковості страхової компанії

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Інкомстрах” проаналізуємо, скориставшись звітом про фінансові результати (дод. Б), в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Як показують результати аналізу, в результаті зменшення величини прибутку в 2006 році порівняно з 2005 на 439,5 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,0544 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2006 році порівняно з 2005 роком на 0,0133 пункти,  також зменшилися показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0338 та 0,019 пунктів. Це свідчить про погіршення ефективності управління в 2006 році порівняно з 2005 роком.


2.4. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності страхової компанії

  

Визначимо нормативний і фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України «Про страху­вання».

Страховик вважається платоспроможним, якщо фактичний запас платоспроможної перевищує нормативний. Фактичний запас платоспроможності визначається відніманням від вартості майна (валюти балансу) суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, в т.ч. страхових, котрі приймаються в розмірі технічних резервів.

Для ЗАТ “Ікомстрах”

Отже, недоліками управління фінансами на підприємстві ЗАТ «Інкомстрах» є недосконала організаційна структура управління фінансами та не в достатній мірі проводиться аналіз фінансової діяльності підприємства, що призвело до погіршення результатів діяльності підприємства.


Розділ 3. Напрямки удосконалення управління фінансовими ресурсами страхової компанії

 

3.1. Удосконалення державного регулювання фінансової діяльності страхових компаній

 

В Україні нагляд за страховою діяльністю здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) відповідно до двох законодавчих актів та низки нормативних положень, правил і розпоряджень, розроблених відповідно до цих двох законів, а саме:

— Закону України про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг (“Закон про фінансові послуги”), який забезпечує загальну основу для нагляду за діяльністю всіх суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги і до числа яких належать установи, що є суб’єктами нагляду Держфінпослуг, НБУ і ДКЦПФР;

— Закон України про страхування (“Закон про страхування”), який доповнює більш широку концептуальну основу нагляду з урахуванням специфіки страхової галузі.

Порівняння цих двох видів нагляду є дещо теоретичним і, ймовірно, завищує відносні переваги нагляду відповідно до ризиків. Законодавчі і нормативні положення, що регулюють нагляд в різних країнах світу і надалі продовжують визначати певні вимоги, заборони та обмеження для страхових компаній з ґрунтовних причин. Вважається, що вимоги щодо дотримання запроваджуються тому, що в разі здійснення заборонених заходів, компанія перетворюється на надмірно ризикову. Наприклад, причина законодавчого або нормативного запровадження мінімальних вимог до капіталу полягає в тім, що, як вважають, компанії з рівнем капіталу нижче від мінімального, являють собою такий суттєвий ризик, що їх діяльність слід заборонити.  Подібним чином, визначаються ліміти для інвестування в такі активи як нерухомість, оскільки вважається, що надмірні інвестиції в активи такого типу призводять до високоризикової ситуації. Насправді, сильні законодавчі вимоги є великою підтримкою для регулятора, тому що вони допомагають виявити ситуації, пов’язані з високими ризиками. Отже, у цьому сенсі нагляд відповідно до ризиків і нагляд, що базується на дотриманні вимог, є цілком порівнянними.


3.2. Запровадження оперативного та перспективного фінансового планування діяльності страхової компанії 

 

З метою удосконалення управління фінансами ЗАТ “Інкомстрах” потрібно приділяти більше уваги фінансовому плануванню на підприємстві. Фінансове планування має представляєти собою складову загальноекономічного планування підприємства ЗАТ “Інкомстрах”, в основі якого потрібно покласти показники соціально-економічного розвитку. Фінансове планування має бути направлене на координацію діяльності всіх відділів фінансової структури підприємства. Головним об’єктом фінансового планування мають бути фінансові відносини і фінансові ресурси, які знаходять своє кількісне відоб­раження в плані. Фінансове планування дасть можливість розглянути та порівняти можливі альтернативні варіанти фінансової стратегії підприємства ЗАТ “Інкомстрах” та забезпечити на цій базі досягнення підприємством сталих ринкових позицій та фінансового становища. За допомогою фінансового планування можна досягти взаємокоординації різних напрямків діяльності підприємства ЗАТ “Інкомстрах” з точки зору потреби у фінансових ресурсах та їх наявності. Це забезпечить вибір пріорите­тних напрямків розвитку підприємства на основі узгодження різних цілей та можливих шляхів їх досягнення.

….

Отже, з метою удосконалення управління фінансами ЗАТ “Інкомстрах” потрібно приділяти більше уваги фінансовому плануванню на підприємстві. З метою удосконалення управління фінансами ЗАТ “Інкомстрах” потрібно приділяти більше уваги фінансовому плануванню на підприємстві. В 2007 році підприємство планує за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг на 2639,1 тис. грн. отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність підприємства повинна зрости на 2,34% і становити 8,3%. Тобто, в 2007 році прибуток ЗАТ “Інкомстрах” зросте порівняно з 2006 роком на 483 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг зросте на 101 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 122 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 903 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зросте на 1163 тис. грн.. З метою проведення моніторингу за фінансовою діяльністю на ЗАТ “Інкомстрах” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7».


3.3. Диверсифікація страхового портфеля

 

Підприємство ЗАТ “Інкомстрах” при створенні страхового портфеля має прийняти рішення по наступних питаннях:

— який тип портфеля страхових послуг воно вибирає; оцінити стан ризику і доходу портфеля; визначити питому вагу кожного виду ризику страхового портфеля і доходу;

— визначити первісний склад страхового портфеля по ступені ризику (високий, середній, низький ступінь ризику);

   — визначити прибутковість страхового портфеля по видах страхування; а це все зробити можна тільки за допомогою тільки визначених показників обсягу зібраних страхових платежів, а уже виходячи, з цього показника визначити величину, структуру і якість страхового портфеля, що і є, по суті, сутністю страхового портфеля.

Тип портфеля в залежності від ступеня ризику – це його характеристика, заснована на співвідношення доходу і ризику. Можна виділити наступні типи портфеля:

1) агресивний,

2) консервативний,

3) помірно-агресивний.

 Види портфеля – збалансований (диверсифікований), класичний (традиційний) і спеціалізований.

….

Отже, диверсифікація страхового портфеля ЗАТ “Інкомстрах” має передбачати збалансування складових портфелю з позиції ризик – дохід. Оптимізація страхового портфеля ЗАТ “Інкомстрах”, спрямована на зниження рівня його ризику при завданному рівні прибутковості, ґрунтується на оцінці коваріації і відповідної диверсифікованості інструментів страхового портфеля. Диверсифікованість фінансових інструментів страхування дозволяє зменшити рівень несистематичного (специфічного) ризику портфеля ЗАТ “Інкомстрах”, а відповідно і загальний рівень портфельного ризику. Чим вище кількість фінансових інструментів, включених у портфель, тим нижче при незміненому рівні страхового доходу буде рівень портфельного ризику.

 

 

 


Висновки та пропозиції

 

Отже, фінансова надійність страховика — це спроможність страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. Тому стійка фінансова надійність страхових операцій дає змогу страховикові виконати усі зобов’язання за будь-яких несприятливих обставин. Управління фінансами підприємств страхування  забезпечує їх господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей. Інструменти фінансового управління страховою компанією можуть виникати завдяки внутрішній креативній генерації ідей, концепцій, методів управлінською командою, або запозичуватись з зовнішніх джерел та адаптуватись до нашого часу, наших умов і ставати довгостроковою конкурентною перевагою, ідентифікуючи себе як унікальний, тобто немаючий аналогів у інших та важко копійований або релевантний метод ведення страхового бізнесу.

Недоліками управління фінансами на підприємстві ЗАТ «Інкомстрах» є недосконала організаційна структура управління фінансами та не в достатній мірі проводиться аналіз фінансової діяльності підприємства, що призвело до погіршення результатів діяльності підприємства.

В Україні нагляд за страховою діяльністю здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).  Проведений аналіз свідчить, що законодавча основа і діяльність Держфінпослуг мають певні недоліки порівняно з Ключовими принципами Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю та потребують удосконалення державного регулювання.

З метою удосконалення управління фінансами ЗАТ “Інкомстрах” потрібно приділяти більше уваги фінансовому плануванню на підприємстві. З метою удосконалення управління фінансами ЗАТ “Інкомстрах” потрібно приділяти більше уваги фінансовому плануванню на підприємстві. В 2007 році підприємство планує за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг на 2639,1 тис. грн. отримати чистого прибутку 1155 тис. грн. При цьому рентабельність підприємства повинна зрости на 2,34% і становити 8,3%. В 2008-2011 роках підприємство планує збільшити виручку від реалізації відповідно на 3,15%, 9,67%, 7,32% та 8,05%. При цьому за рахунок оптимізації витрат чистий прибуток в 2008-2011 роках зросте відповідно на 14,29%, 16,82%, 16,08% та 16,2%, а рентабельність підприємства планується в розмірі 9,2%, 9,8%, 10,6% та 11,4%.

Тобто, в 2007 році прибуток ЗАТ “Інкомстрах” зросте порівняно з 2006 роком на 483 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг зросте на 101 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 122 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 903 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зросте на 1163 тис. грн.. З метою проведення моніторингу за фінансовою діяльністю на ЗАТ “Інкомстрах” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7».

Диверсифікація страхового портфеля ЗАТ “Інкомстрах” має передбачати збалансування складових портфелю з позиції ризик – дохід. Оптимізація страхового портфеля ЗАТ “Інкомстрах”, спрямована на зниження рівня його ризику при завданному рівні прибутковості, ґрунтується на оцінці коваріації і відповідної диверсифікованості інструментів страхового портфеля. Диверсифікованість фінансових інструментів страхування дозволяє зменшити рівень несистематичного (специфічного) ризику портфеля ЗАТ “Інкомстрах”, а відповідно і загальний рівень портфельного ризику. Тому, що чим більша кількість фінансових інструментів, включених у портфель, тим нижче при незміненому рівні страхового доходу буде рівень портфельного ризику.

Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

2.     Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.

3.     Закон України «Про страхування»// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2005. — № 4. — С. 25.

4.       Александров А. А. Страхование. — М.: Приор, 2002. — 186 с.

5.     Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.

6.       Архипов А.П. О формировании й управлении капиталом страхо­вой компании // Финансы. — 2004. — № 11. — С. 34 — 39.

7.     Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — 4. вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2005. — 352с.

8.       Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.

9.     Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.

10.   Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001. — 104с.

11.Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — 112с.

12.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

13.Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.

14.Буряк Л. Д., Вакуленко Є. В., Куліш Г. П., Нам Г. Г., Островська О. А…. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 165с.

15.Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.

16.   Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Ви­ща Ішс., 1997. -383с.

17.Гаманкова О. О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2004. — 183с.

18.Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 238с.

19.Горбач Л. М. Страхова справа: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 2.вид., випр. — К. : Кондор, 2003. — 252с.

20.Гривківська О. В. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінанси підприємств» / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 100с.

21.   Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

22.Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 191с.

23.Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : МАУП, 2002. — 280с.

24.   Заруба О.Д. Страхова справа: підручник – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002. — 321 с.

25.Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 364с.

26.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

27.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.

28.   Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

29.   Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

30.   Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

31.   Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

32.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

33.Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

34.Осадець С.С.  Страхування — К.: КНЕУ, 2002.—528с.

35.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.

36.Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.

37.Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.

38.Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.

39.Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

40.Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.

41.   Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2004. — №5. – С. 109-111.

42.Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2005. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

43.Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

44.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.

45.   Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.

46.   Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.

47.Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

48.Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 288с.

49.   Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

50.Фінанси підприємств: Навч. посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. Кафедра фінансів / В.В. Вудвуд (уклад.). — Чернівці : Прут, 2004. — 184с.

51.Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 368 с.

52.   Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

53.   Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.

54.Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с.

55.Шумелда Я. Страхування. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Джура, 2004. – 280 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 31  грудня           2006 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

3000

3100

 

первісна вартість

0 11

3300

3500

 

Знос

0 12

300

400

 

Незавершене будівництво

0 20

13091,5

23872

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

5000

23400

 

первісна вартість

0 31

10000

29700

 

Знос

0 32

5000

6300

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

1100

1000

 

інші фінансові інвестіції

0 45

200

100

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

22391,5

51502

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

14000

14500

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

100

600

 

готова продукція

130

200

780

 

товари

140

3000

4000

 

Векселі одержані

150

1500

1700

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

Роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

70

 

 

за виданими авансами

180

350

120

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

3000

3200

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

200

30

 

Поточні фінансові інвестиції

220

500

200

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

700

2010

 

в іноземній валюті

240

1200

50

 

Інші оборотні активи

250

100

 

 

Усього за розділом 2.

260

24920

27190

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

500

700

 

БАЛАНС

280

47811,5

79392

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

36000

36000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

1800

30490

 

Резервний капітал

340

500

700

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

1111,5

672

 

Неоплачений капітал

360

300

100

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

39111,5

67762

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

0

0

 

Інші забеспечення

410

0

0

 

Страхові резерви

415

2220

2560

 

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

200

500

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

2420

3060

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

 

 

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1200

1900

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

200

200

 

Векселі видані

520

600

1300

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2500

2250

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

500

1100

 

з бюджетом

550

100

200

 

з позабюджетних платежів

560

30

40

 

зі страхування

570

70

30

 

з оплати праці

580

180

100

 

з участниками

590

300

350

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

100

 

 

Усього за розділом 4.

620

5780

7470

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

500

1100

 

БАЛАНС

640

47811,5

79392

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2006 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

11270,9

9675,9

 

Податок на додану вартість

0 15

 

 

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань

025

970,9

385,1

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

10300

9290,8

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

6294

5411

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

4006

3879,8

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

2494

2076

 

Витрати на збут

0 80

1199

832

 

Інші операційні витрати

0 90

3

5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

310

966,8

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

650

621

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

960

1587,8

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

288

476,4

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

672

1111,5

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

672

1111,5

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Управління фінансовими ресурсами страхової компанії»

  1. Таня говорит:

    добрый день!
    как можно заказать?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.