Дипломна робота Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Загальні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах………………………………………………………. 6

 

1.1. Теоретичні аспекти структуризації фінансових ресурсів підприємства  6

 

1.2. Нормативно-правові основи розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства………………………………………………………………………………….. 18

 

1.3. Особливості розміщення і використання фінансових ресурсів торгівельного підприємства………………………………………………………………………………….. 24

 

Розділ 2. Аналіз розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ “Аква”…………………………………………………………………………………….. 31

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………… 31

 

2.2. Аналіз складу і структури активів підприємства ТОВ “Аква”…… 39

 

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ “Аква”………………. 45

 

Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства………………………………………………….. 60

 

3.1. Вдосконалення структури фінансових ресурсів підприємства….. 60

 

3.2. Резерви поліпшення фінансового стану підприємства в наслідок реалізації нових фінансово-інвестиційних програм……………………………………….. 69

 

Висновки………………………………………………………………………………………… 85

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 89


Вступ

 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його коштів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління  грошовими потоками на підприємстві.

Управління розміщенням та використанням фінансових ресурсів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим симптомом його „фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток.

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Саме тому тема дипломної роботи “Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка управління розміщенням та використанням фінансових ресурсів на досліджуваному підприємстві ТОВ “Аква”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— дослідження теоретичних аспектів структуризації фінансових ресурсів підприємства;

— вивчення нормативно-правових основ розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства;

— визначення особливостей розміщення і використання фінансових ресурсів торгівельного підприємства;

— дослідження розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ “Аква”;

— аналізу складу і структури активів підприємства ТОВ “Аква”;

— оцінки фінансового стану підприємства ТОВ “Аква”;

— визначення напрямків вдосконалення структури фінансових ресурсів підприємства;

— здійснення пошуку резервів поліпшення фінансового стану підприємства в наслідок реалізації нових фінансово-інвестиційних програм.

Предметом дослідження є закономірності розміщення та використання фінансових ресурсів.

Об’єктом дослідження є  фінансовий стан ТОВ “Аква”.

Теоретичну основу дослідження питання ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність підприємства ТОВ “Аква”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

В першому розділі розглядаються загальні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах. Проводиться дослідження теоретичних аспектів структуризації фінансових ресурсів підприємства. Вивчаються нормативно-правові основи розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. Визначаються особливості розміщення і використання фінансових ресурсів торгівельного підприємства.

В другому розділі проводиться аналіз стану розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ “Аква”. Розглядається організаційно-економічна характеристика підприємства. Проводиться дослідження розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ “Аква”. Проводиться оцінка фінансового стану підприємства.

В третьому розділі розглядаються напрямки підвищення ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Визначаються напрямки вдосконалення структури фінансових ресурсів ТОВ “Аква”. Здійснюється пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства в наслідок реалізації нових фінансово-інвестиційних програм.


Розділ 1. Загальні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах

 

1.1. Теоретичні аспекти структуризації фінансових ресурсів підприємства

 

З переходом на ринкові основи господарювання надзвичайно зростає не тільки роль керівників підприємств, членів правлінь акціонерних компаній, але і фінансових служб, що грали  другорядну роль в умовах застосування адміністративно-командних методів управління. Пошук фінансових джерел розвитку  підприємства, напрямків найбільш ефективного інвестування фінансових ресурсів, операції з цінними паперами й інші  питання фінансового менеджменту стають основними для фінансових служб підприємств в умовах ринкової економіки. Суть фінансового менеджменту полягає в такій організації керування фінансами з боку відповідних служб, що дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на самих  вигідних умовах, інвестувати їх з найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові операції на фінансовому ринку, купуючи і перепродуючи цінні папери. Досягнення успіху в області фінансового менеджменту багато в чому залежить від такого поводження працівників  фінансових служб, при якому головними стають ініціатива,  пошук нетрадиційних рішень, масштабність операцій і оправданий ризик, ділова хватка.

Матеріальним носієм фінансових відносин на підприємстві виступають фінансові ресурси. І це виділяє фінанси із сукупності економічних категорій. Фінанси як сукупність еко­номічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінан­сових ресурсах, переважаючою формою руху яких є фонди.

….

Враховуючи, що ринок передбачає роботу підприємства в умовах конкуренції, в даний час ділова стратегія підприємств націлена на досягнення стратегічних конкурентних переваг. От­же, стратегію можна визначити як узагальнюючий план уп­равління, який орієнтовано на досягнення основних цілей підприємства шляхом виявлення та реалізації довгострокових конкурентних переваг на даному ринку.

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.

 

 


1.2. Нормативно-правові основи розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства

 

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо.

Найважливішим джерелом інформації для здійснення управління на підприємствах різних форм власності є нормативно-правова база. Вона призначена поєднувати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов господарювання.

….

Отже, як видно з табл. 1.3. фінансова звітність включає до свого складу баланс,  звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фінансової звітності.

Розміщення та використання фінансових ресурсів головним чином визначається балансом підприємства. За балансом визначається оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (імовірно) контролюватиме в майбутньому.

 

 


1.3. Особливості розміщення і використання фінансових ресурсів торгівельного підприємства

 

Успіх управління фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу підприємства. Структура капіталу може сприяти чи перешкоджати зусиллям компанії по збільшенню її активів. Вона також прямо впливає на норму прибутку, оскільки компоненти прибутку з фіксованим відсотком, виплачувані по боргових зобов’язаннях, не залежать від прогнозованого рівня активності компанії. Якщо фірма має високу частку боргових виплат, можливі утруднення з пошуком додаткових капіталів.

Вважається аксіомою, що структура капіталу повинна відповідати виду діяльності і вимогам компанії. Співвідношення позикових коштів і ризикового капіталу повинне бути таким, щоб забезпечити акціонерам задовільну віддачу від інвестицій. Гнучкість у зміні структури капіталу може бути необхідним елементом успіху. Звичайно легше домовитися про короткострокові позики, ніж про середньо- і довгострокові. Короткостроковий капітал може забезпечити очікувані і неочікувані коливання потоку наявних коштів, тоді як середній довгостроковий капітал потрібен в основному для тривалих інвестиційних проектів.

….

Розділ 2. Аналіз розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємстві ТОВ “Аква”

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аква” створено з метою надання послуг, робіт, задоволення громадських потреб у його продукції, здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльностей та їх реалізації.

Основними напрямками діяльності товариства є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича-діяльність, зовнішньоекономічна діяльність.

ТОВ “Аква” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Солом’янська, 2.

ТОВ «Аква» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту.

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ “Аква” в 2001 році покращився порівняно з минулими 1999 та 2000 роками.


Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

 

3.1. Вдосконалення структури фінансових ресурсів підприємства

 

 

У залежності від характеру участі в господарському процесі і швидкості обороту всі майнові цінності торгового підприємства ТОВ “Аква” підрозділяються на два основних види: 1) оборотні активи; 2) необоротні активи.

Важливе значення у вдосконаленні розміщення та використання фінансових ресурсів ТОВ “Аква” потрібно приділити оборотним активам.

Висновки

Матеріальним носієм фінансових відносин на підприємстві виступають фінансові ресурси. І це виділяє фінанси із сукупності економічних категорій. Фінанси як сукупність еко­номічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінан­сових ресурсах, переважаючою формою руху яких є фонди.

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення яких є фонди грошових коштів, мають наступні харак­терні ознаки:

— фінансові ресурси як у статичному плані, так і під час руху завжди виражають відношення власності, тобто вони нале­жать або державі, або підприємствам, або приватному сектору економіки, або населенню;

— фінансові ресурси завжди мають певне джерело ство­рення і певне цільове призначення;

— формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодав­чими та нормативними актами.

Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в  момент створення підприємства, коли утвориться статутний фонд.  Його джерелами в залежності від організаційно-правових форм  господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески  членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні  кошти. Величина статутного фонду показує розмір тих коштів – основних і оборотних – які інвестовані в  процес виробництва.

На торговому підприємстві проводиться оптимізація структури капіталу за критерієм політики фінансування активів. Цей спосіб оптимізації структури капіталу зв’язаний із процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства. У цих цілях всі активи торгового підприємства підрозділяються на такі три групи:

а) Необоротні активи.

б) Постійна частина оборотних активів. Вона є  незмінною частиною оборотних активів, що не залежить від сезонних та інших коливань товарообігу і не зв’язана з формуванням товарних запасів сезонного збереження, дострокового завезення і цільового призначення. Іншими словами, вона розглядається як незнижуваний мінімум оборотних активів, необхідний підприємству для здійснення поточної господарської діяльності.

в) Змінна частина оборотних активів. Вона є частиною оборотних активів, що змінюються. Змінна частина оборотних активів пов’язана із сезонним зростанням обсягу реалізації товарів, необхідністю формування в окремі періоди діяльності торгового підприємства товарних запасів сезонного збереження, дострокового завезення і цільового призначення. У складі цієї змінної частини оборотних активів виділяють максимальну і середню потребу в них.

Обсяг товарообороту (виручки від реалізації) ТОВ “Аква” у звітному році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %;

— адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %;

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2001 році дорівнює 13,64 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 21,59 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2000 році ( 425,33 тис. грн.).

В структурі активів ТОВ “Аква” переважають необоротні  активи над оборотними і складають відповідно в 2000 та 2001 роках 71,77% та 67,57% від загальної вартості активів. Серед оборотних активів підприємства переважають матеріальні оборотні засоби. Їх вартість у 2000 та 2001 роках становила 80,63% та 43,78% від загальної вартості оборотних активів. Загальна сума активів в 2001 році зросла порівняно з 2000 роком на 1231,1 тис. грн. (7,98%). В 2001 році порівняно з 2000 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  1047,5 тис. грн. (4,2% за питомою вагою).

Серед оборотних активів в 2001 році зросла сума грошових коштів на 1192,1 тис. грн. (21,95%  за питомою вагою). В 2001 році порівняно з 2000 роком зросла дебіторська заборгованість на 1002,4 тис. грн. (122,14%) та зменшилися матеріальні оборотні засоби на 1147,0 тис. грн. (32,65%).

В 2000 році було зниження рівня рентабельності ТОВ “Аква” порівняно з 1999 роком, а в 2001 році відбулося її зростання. Рентабельність поточних витрат зросла в 2001 році з 5,11 % до 19,58% на 14,47%.

Рівень рентабельності реалізації зріс в 2001 році на 9,76% з 4,43% до 14,20%.

Рентабельність основної діяльності зросла з 4,05% до 13,64% на 9,59%.

Рентабельність підприємства зросла з 3,1% до 9,94% на 6,84%.

Важливе значення для аналізу фінансових результатів підприємства має рентабельність капіталу.

Рентабельність необоротних активів в 2001 році порівняно з 2000 зросла на 3,16% з 0,98% до 4,13%,

Рентабельність оборотних активів зросла на 6,13% (8,61% – 2,48%),

Рентабельність основного капіталу зросла на 2,09% з 0,7% до 2,79%.

На протязі 1999 – 2001 років найбільш лікві­дні активи (А1) (грошові кошти) менші ніж найбільш строко­ві зобов’язання (П1). Тобто підприємство не платоспроможне. Платіжна нестача коштів становить в 1999 – 2001 роках відповідно 1496,2 тис. грн., 931 тис. грн. та 1557,5 тис. грн. В 2001 році порівняно з 2000 відбулося збільшення грошових коштів з 23,5 тис. грн. до 1215,6 тис. грн., але найбільш строкові зобов’язання зросли в більшій мірі тому платіжна недостача зросла з 931 до 1557,5 тис. грн.

В 2000 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВ “Аква” знизився з 0,3828 до 0,0246 за рахунок зменшення найбільш ліквідних активів. В 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВ “Аква” зріс з 0,0246 до 0,4384 за рахунок збільшення найбільш ліквідних активів і знаходиться в межах допустимих норм.

Для ТОВ “Аква” в 2001 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився зріс вище допустимого значення 1 і становить 1,0957.

Для ТОВ “Аква” в 2000 коефіцієнт покриття зріс з 1,8884 до 4,5651, а в 2001 знизився до 1,9491 та знаходиться в межах допустимих норм.

Коефіцієнт незалежності в 2001 році зменшився на 0,9374 – 0,8329 = 0,1045 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості в 2001 році зменшився на 0,9382 – 0,8336 = 0,1046 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства.

Кількість оборотів загального капіталу за 2001 рік становить 0,2431, що більше ніж в 2000 році на 0,0654. На протязі 1999 – 2001 років спостерігається тенденція до зростання швидкості обороту загального капіталу підприємства за рахунок збільшення виручки від реалізації, що свідчить про покращення його діяльності.

В 2000 році порівняно з 1999 швидкість обертання грошових коштів зросла з 5,6112 до 6,0969. Кількість оборотів грошових коштів за 2001 рік становить 6,2970, що більше ніж в 2000 році на 0,2001. Зростання швидкості обертання грошових коштів відбувається за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції.В 2000 порівняно з 1999 роком зменшилася тривалість одного обороту грошових коштів на 5,18 дні. Один оборот грошових коштів для ТОВ “Аква” в 2001 році склав 57,96 дні порівняно з 59,87 днів в 2000 році. Грошові кошти в 2001 році оберталися швидше ніж в 2000 році.

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ “Аква” в 2001 році покращився порівняно з минулими 1999 та 2000 роками.

Важливе значення у вдосконаленні розміщення та використання фінансових ресурсів ТОВ “Аква” потрібно приділити оборотним активам. Процес управління оборотними активами на ТОВ “Аква” повинен включати наступні основні етапи:

аналіз оборотних активів;

оптимізацію структури оборотних активів;

забезпечення прискорення оборотності оборотних активів;

забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів;

забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їхнього використання.

Процес управління окремими видами оборотних активів характеризується певними відмінними рисами. З урахуванням цих особливостей на підприємствах торгівлі диференціюються методи управління трьома основними видами оборотних активів: 1) коштами, що авансуються в товарні запаси; 2) коштами, що відволікаються в дебіторську заборгованість; 3) грошовими активами.

На ТОВ “Аква” потрібно також приділяти увагу управлінню необоротними активами. На підприємстві основу необоротних активів складають основні засоби.

Процес управління основними засобами на ТОВ “Аква” має включати наступні основні етапи:

— аналіз основних засобів;

— визначення розміру потреби в приросту основних засобів;

— визначення форм задоволення потреби в приросту основних засобів;

— забезпечення підвищення ефективності використання основних засобів.

Фінансування інвестиційних проектів ТОВ “Аква” може здійснюватися за рахунок прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань, виторгу від реалізації основних засобів, кредитів банку, бюджетних асигнувань, резервного фонду підприємства, лізингу тощо.

ТОВ “Аква” може здійснювати фінан­сове інвестування у таких формах:

1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підпри­ємств;

2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;

3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.

Формування інвестиційного портфеля ТОВ “Аква” базується на декількох основних принципах:

забезпечення інвестиційної стратегії для відповідності довгостроковим і поточним цілям функціонування підприємства,

відповідності інвестиційного портфеля підприємства його фінансовим і інвестиційним ресурсам для забезпечення фінансової стійкості підприємства, ліквідності його балансу,

оптимізації співвідношення прибутковості і ризику інвестицій, з метою недопущення істотних фінансових втрат і збитку,

оптимізації прибутковості і ліквідності інвестицій для забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства,

забезпечення керованості інвестиційним портфелем, що означає обмеженість числа і складності інвестицій відповідно до можливостей підприємства в частині відстеження стану параметрів інвестицій (прибутковість, ризик, ліквідність і ін.) і своєчасної диверсифікованості інвестиційного портфеля.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств зростуть на 15 тис. грн. порівняно з 2002 роком, та становлять 13,64%. Інші фінансові інвестиції складуть 2/3  від 2002 року. Поточні інвестиції ростуть на 40% і складуть 70 тис. грн. За рахунок вкладення коштів в фінансові інвестиції ТОВ “Аква” зможе отримати додатковий прибуток. В 2002 році підприємство від вкладень в фінансові інвестиції планує отримати 15 тис. грн. від участі в капіталі інших підприємств та 18 тис. грн.. інших фінансових доходів.

В 2003 році дохід від участі в капіталі має зрости на 4 тис. грн. (26,67%), а інші фінансові доходи —  на 5 тис. грн. (27,78%).

 


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.
 9. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 10. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.
 11. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 12. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 298 с.
 13. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. – М.: Институт международного права и экономики, 1997.  – 348с.
 14. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 15. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.-480 с.
 16. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 17. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.
 18. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 19. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 20. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.
 21. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Ви­ща Ішс., 1997. -383с.
 22. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.
 23. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.
 24. Вяткин В.Н., Хэмптон В.В., Казак А.Ю. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – Екатеринбург: Издательский дом «ЯВА», 1998.
 25. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
 26. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 27. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.
 28. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: Специальная литература, 1995.
 29. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 30. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 31. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 32. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 33. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 34. Добровенский В.С. Обеспечение доходности предприятия – Л: Научная мысль,1995.
 35. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 36. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 37. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 38. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 39. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 40. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 41. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 42. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 43. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 44. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.
 45. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 46. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 47. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.
 48. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 49. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 50. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 51. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995
 52. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 53. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 54. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.
 55. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 56. Мазаракі А.А., Ушкова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.
 57. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.
 58. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 59. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.
 60. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 61. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.
 62. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 63. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 64. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 65. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.
 66. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.
 67. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 68. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 69. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.
 70. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 71. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 72. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 73. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 74. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой — М.: Изд-во «Перспектива», 1997 — 574 с.
 75. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 76. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.
 77. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.
 78. Финансы СССР. Учебник для вузов. Под ред. М.К. Шерменёва. — М.: «Финансы» 1977. — 360 с.
 79. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.
 80. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. — М.: Издательст­во «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000.
 81. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.
 82. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 368 с.
 83. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.
 84. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.
 85. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 86. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1996.
 87. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

Додаток А

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

Підприємство  ТОВ “Аква”

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс

 

 

                                        на 1  січня            2001 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0 10

120

132

первісна вартість

0 11

120

162

Знос

0 12

 

30

Незавершене будівництво

0 20

1200

1200

Основні засоби:

   

залишкова вартість

0 30

11302,7

9744,8

первісна вартість

0 31

565,1

589,0

Знос

0 32

11867,8

10333,8

Довгострокові фінансові інвестиції :

   

які обліковуються за методом участі

   

в капіталі інших підприємств

0 40

   

інші фінансові інвестіції

0 45

   

Довгострокова дебіторська заборго-

   

ваність

0 50

   

Відстрочені податкові активи

0 60

   

Інші необоротні активи

0 70

   

Усього за розділом 1.

0 80

12622,7

11076,8

2. Оборотні активи

   

Запаси:

   

виробничі запаси

100

   

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

   

незавершене виробництво

120

   

готова продукція

130

   

товари

140

2920,7

3513,1

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари,

   

роботи, послуги:

   

чиста реалізаційна вартість

160

729,1

784,7

первісна вартість

161

729,1

784,7

резерв сумнівних боргів

162

   

Дебіторська заборгованість за розра-

   

хунками:

   

з бюджетом

170

   

за виданими авансами

180

   

з нарахованих доходів

190

   

із внутрішніх розрахунків

200

   

Інша поточна дебіторська заборгова-

   

ність

210

   

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти :

   

у національній валюті

230

927,8

23,5

в іноземній валюті

240

   

Інші оборотні активи

250

   

Усього за розділом 2.

260

4577,6

4321,3

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

36,0

БАЛАНС

280

17200,3

15434,2

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.