Дипломна робота Фінансова стійкість ПКМЗ

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємства за умов переходу до ринку. 6

1.1. Сутність фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають. 6

1.2. Методи аналізу фінансового стану підприємства. 16

1.3. Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки фінансового стану. 29

Розділ 2. Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі ЗАТ “Перший Київський молочний завод”  38

2.1. Загальна характеристика економічного стану підприємства. 38

2.2. Дохідність (прибутковість) підприємства. 40

2.3. Оборотний капітал та  його ефективне використання. 48

2.4. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства. 54

2.5. Управління дебіторською та  кредиторською заборгованістю підприємства. 61

2.6. Оцінка показників фінансової стійкості, стабільності та ділової активності підприємства. 67

Розділ 3. Напрямки поліпшення фінансової стійкості підприємства. 72

3.1. Банкрутство та санація підприємства. 72

3.2. Шляхи запобігання банкрутству. 86

Висновки. 90

Список використаних джерел. 95

Додатки. 99


Вступ

 

 

Актуальність теми. Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Проблемам аналізу та поліпшення фiнансової стійкості присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М., Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.

Фінансова стійкість підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об’єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Фінансово-господарська діяльність підприємства забез­печується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) — як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розмі­щення в активи характеризується бухгалтерським балан­сом, який являє собою основне джерело аналізу фінансово­го стану. Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування (або, навпаки, зменшення) фінансово­го потенціалу підприємства. Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб’єкта господарювання є постійне зростання валюти його балансу, тобто загальної суми його фінансо­вих ресурсів.

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирiшенiсть зумовили необхiднiсть проведення цього дослiдження та вибiр теми дипломної роботи.

Мета та задачi дослiдження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства, а також визначення основних напрямків його поліпшення та запобігання банкрутству.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були та вирішені наступні завдання:

— висвітлити теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства, а також визначення шляхів її поліпшення;

— зробити оцінку та провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

— дослідити проблемні аспекти фінансової діяльності досліджуваного підприємства;

— визначити напрямки поліпшення показників фінансової стійкості підприємства.

Предмет дослiдження. Предметом дослiдження є фінансово-господарські відносини, що виникають в процесі діяльності підприємства, які мають вплив на його фінансову стійкість.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є показники фінансової діяльності підприємства та фактори що їх забезпечують.

Методи дослiдження. При вирiшеннi поставлених завдань застосовувалися: метод експертних оцiнок, кореляцiйно-регресiйного аналiзу, економiчного аналiзу, факторного аналізу.

Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність ЗАТ “Перший Київський молочний завод”.


Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємства за умов переходу до ринку

 

1.1. Сутність фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають

 

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Правильна оцінка фінансової стійкості підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан та фінансова стійкість підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку. Фінансова стійкість необхідна підприємству для постійного стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами підприємства, здатності шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.[1] На неї впливають різні причини – як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит, міцне становище підприємства на ринку, високий рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва і застосування передових технологій, налагодженість економічних зв’язків із партнерами, ритмічність кругообігу засобів, ефективність господарських і фінансових операцій, незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо. Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно від факторів, що впливають на неї, — внутрішній і зовнішній аспекти.[1] Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С. 221.

….

Та кількість фінансових показників, що пропонується в літературі, є надмірною. Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному ви­падку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства. Для повної характеристики фінансового стану і тенденцій його зміни достатньо порівняно невеликої їх кількості. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відображав суттєві сторони фінансового стану підприємства та їх відповідність вищевикладеним вимогам.


Розділ 2. Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі ЗАТ “Перший Київський молочний завод”

 

2.1. Загальна характеристика економічного стану підприємства

ЗАТ “Перший Київський молочний завод” був заснований у 1999 році після банкрутства Київського молокозаводу ВАТ “Райдуга”.

Адреса – м. Київ , вул.. Жилянська 47.

Статутний фонд 1250000,00 грн.

Кількість працюючих – 390 чоловік.

Підприємство ЗАТ “Перший Київський молочний завод” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

….

Розділ 3. Напрямки поліпшення фінансової стійкості підприємства

 

3.1. Банкрутство та санація підприємства

 

Поняття банкрутства органічно при­таманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства (організації) задовольнити ви­моги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди.

Закон України «Про банкрутство» під банкрут­ством розуміє зв’язану з браком активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити в установ­лений для цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом.

За нормальних умов господарювання акціонери та кредитори сподіваються на винагороду, рівень якої залежить від ступеня прибутковості ЗАТ “Перший Київський молочний завод”. Одна з перших ознак руху до банкрутства — спад прибутко­вості підприємства нижче за вартість його капіталу. Відсотки за кредит і дивіденди, що сплачуються фірмою, перестають відповідати сучасним ринковим умовам гос­подарювання, а вкладання коштів у таку фірму стає невигідним. Кредитори (власники облігацій та інші) одержують певні суми, визначені кредитними угода­ми, але відносна вигідність їхніх вкладень у дану фірму зменшується, а у зв’язку зі спадом вартості ак­ціонерного капіталу падає й ціна акцій, збільшується ризик неповернення коштів, у фірми виникають труд­нощі з готівкою, особливо якщо кредитори не пролонгують кредитні угоди на наступний період і фірма змушена буде виплатити не тільки відсотки, а й суму основного боргу. Може ви­никнути криза ліквідності і фірма увійде в стан «технічної непла­тоспроможності». Це явище можна вже розглядати як банкрутство.

Висновки

 

За результатами роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки.

1. Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Правильна оцінка фінансової стійкості підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан та фінансова стійкість підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку. Фінансова стійкість необхідна підприємству для постійного стабільного перевищення доходів над витратами, вільного маневрування грошовими коштами підприємства, здатності шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінанасово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Оцінка фінансової стійкості підприємства дозволяє виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного з структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі розвитку.

3. Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

— балансу (форма №1);

— звіту про фінансові результати (форма №2);

— звіту про рух грошових коштів (форма №3);

— звіту про власний капітал (форма №4);

— дані статистичної звітності та оперативні дані.

4. Доходи ЗАТ “Перший Київський молочний завод” складаються з чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (доходу (виручки) від реалізації продукції за мінусом ПДВ) та інших доходів. Всі інші види доходів на протязі 2001 та 2002 років в ЗАТ “Перший Київський молочний завод” були відсутні.

Дохід на ЗАТ “Перший Київський молочний завод” складається з доходу від реалізації продукції та інших доходів. Дохід від реалізації продукції становив в 2001 році 78,93%, а в 2002 році – 79,17%, відповідно інші доходи становили в 2001 році – 21,07%, в 2002році – 20,83%.  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в 2002 році зріс на 100,92 тис. грн., тобто на 10,86% порівняно з минулим роком. Інші доходи зросли на 2,9 тис. грн. (4,67%) порівняно з минулим роком. Загальний ріст доходів ЗАТ “Перший Київський молочний завод” склав 103,82 тис. грн. (100,92 + 2,9), що склало 10,47%. Дохід від реалізації продукції в 2002 році зріс порівняно з 2001 на 121,1 тис. грн. за рахунок таких факторів: обсягу реалізації продукції на 33,2 тис. грн.; структури реалізації продукції на 49,3 тис. грн.; зміни ціни на окремі види продукції на 38,6 тис. грн.

5. Витрати ЗАТ “Перший Київський молочний завод” складають:  собівартість продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та податки. Найбільша частина витрат припадає на собівартість продукції (в 2001 році вони склали 541,1 тис. грн., що становить 50,77%, в 2002 році – 629,4 тис. грн., що в процентному відношенні складає 51,01%) та адміністративні витрати (в 2001 році вони склали 83,2 тис. грн., що становить 7,81%, в 2002 році – 119,9 тис. грн., що в процентному відношенні складає 9,72%). Податок на додану вартість в 2002 зріс на 10,86% за рахунок росту виручки від реалізації продукції. Собівартість зросла на 88,3 тис. грн. (16,32%) в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації продукції. Також зросли адміністративні витрати та витрати на збут відповідно на 20,13% та 44,11%.

6. В фінансових ресурсах ЗАТ “Перший Київський молочний завод”  переважає власний капітал. В 2002 році власний капітал ЗАТ “Перший Київський молочний завод” зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.).

В 2002 році коефіцієнт фінансової незалежності на початок року склав 81,8%, на кінець року – 85,35%, тобто зріс на 3,55%; коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився на 3,55% з 18,2% до 14,65%; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 22,24% до 17,16% на 5,08%. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ЗАТ “Перший Київський молочний завод”, що склався на кінець року.

7. На підприємстві значно зросли необоротні активи на 2911,1 тис. грн. (в 2001 році їх було 2239,2 тис. грн., що становило 47,33%, в 2002 році їх кількість була уже 2911,1 тис. грн., що становить 65,45%), що привело до збільшення частки необоротних активів за питомою  вагою на 18,12%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але фактично вони зросли на  227 тис. грн. Якщо в 2001 році оборотні активи становили загалом 2492 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1881тис. грн. (75,44%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (8,03%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (16,53%); то в 2002 році  оборотні активи складали 2719 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (79,37%),грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (7,58%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (13,06%).  Зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн.

 

 

8. В структурі балансу ЗАТ “Перший Київський молочний завод” переважають важко реалізовані активи (в 2001 році вони склали 2239,15 тис. грн., що складає 46,83% всіх активів, а в 2002 році їх вартість дорівнювала 5150,2 тис. грн., що склало 64,87%). Повільно реалізовані активи  — на другому місці (в 2001 році їх вартість становила 1780 тис. грн., що складає 37,23%, в 2002 році вартість була 2058 тис. грн., що склало 39,96%). Найбільш ліквідні активи та швидко реалізовані активи знаходяться на останніх місцях. Так, в 2001 році швидко реалізовані  активи становили 11,96% (572 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 3,97% (190 тис. грн.), в 2002 році швидко реалізовані  активи становили 6,61% (525 тис. грн.), найбільш ліквідні активи – 2,59% (206 тис. грн.).

9. Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

10. За нормальних умов господарювання акціонери та кредитори сподіваються на винагороду, рівень якої залежить від ступеня прибутковості ЗАТ “Перший Київський молочний завод”. Одна з перших ознак руху до банкрутства — спад прибутко­вості підприємства нижче за вартість його капіталу. Відсотки за кредит і дивіденди, що сплачуються фірмою, перестають відповідати сучасним ринковим умовам гос­подарювання, а вкладання коштів у таку фірму стає невигідним. Кредитори (власники облігацій та інші) одержують певні суми, визначені кредитними угода­ми, але відносна вигідність їхніх вкладень у дану фірму зменшується, а у зв’язку зі спадом вартості ак­ціонерного капіталу падає й ціна акцій, збільшується ризик неповернення коштів, у фірми виникають труд­нощі з готівкою, особливо якщо кредитори не пролонгують кредитні угоди на наступний період і фірма змушена буде виплатити не тільки відсотки, а й суму основного боргу. Може ви­никнути криза ліквідності і фірма увійде в стан «технічної непла­тоспроможності». Це явище можна вже розглядати як банкрутство.

11. Оцінка фінансового стану підприємства та причин фінансової кризи (згідно з класичною моделлю санації дає змогу зробити вис­новок про доцільність чи недоцільність санації) даної господарсь­кої одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйнова­но, капітал утрачено, структура балансу незадовільна, то приймаєть­ся рішення про консервацію та ліквідацію господарського суб’єкта.

У тому разі, коли підприємство має реальну можливість відно­вити платоспроможність, ліквідність і прибутковість, має достат­ньо підготовлений управлінський персонал, ринки збуту товарів, а виробництво продукції відповідає пріоритетним напрямкам еко­номіки країни, приймається рішення про проведення санації.

12. Для визначення ймовірності банкрутства того чи того суб’єкта господарювання розрахунковий індекс «Z» необхідно порівняти з критичним його значенням.

В роботі провели розрахунок можливості банкрутства ЗАТ “Перший Київський молочний завод” станом на кінець 2001 та 2002 років. Значення індексу Альтмана більше 3, а це значить що ймовірність банкрутства ЗАТ “Перший Київський молочний завод”  дуже низька. Також провели розрахунок можливості банкрутства ЗАТ “Перший Київський молочний завод” станом на перше квітня 2003 року. Значення індексу Альтмана менше 1,8, а це значить що ймовірність банкрутства  ЗАТ “Перший Київський молочний завод”  за результатами діяльності за перший квартал 2003 року дуже висока.


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

11. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.

12. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

13. Бланк И.А. Управление денежными потоками. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

 1. 14.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

15. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.

16. Ващекин Н.П. О системе маркетинговой информации // Маркетинг,1996. №1. С.27-34.

17. Вітлинський В.В., Пернарівський О.В., Баранова А.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України.- 1999.-№12.

18. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

19. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

20. Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.

21. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

22. Горицька Н. Суть і порядок заповнення звіту про рух грошових коштів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 // Галицькі контракти. – 1999. — №51.

23. Грачова Р. Аналіз грошових потоків // Галицькі контракти. – 1999. — №4.

24. Грачова Р. Як колеги в США баланс регулюють // Галицькі контракти. – 1999. — №48.

25. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

26. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.

27. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.

28. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.

29. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.

30. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

31. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

32. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

 1. 33.  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

34. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

35. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

36. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

37. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.

38. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.

39. Ковбасюк М.Р., Дерен М.В. Аудит партнерских отношений коммерческих банков и предприятий // Бухгалтерский учет. — 1994.-№4.

40. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

41. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.

42. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.

43. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.

44. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.

45. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р.//Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1997.-№12.

46. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.

47. Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

48. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.

49. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

50. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

 1. 51.  Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

52. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

 1. 53.  Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.

54. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

55. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К. : А. С. К., 2001. – 348 с.

56. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

57. Ткаченко Н., Родіонова О. Сучасна платіжна система України та основнв проблеми її функціонування // Підприємство, господарство і право. – 1996. — №1. – С. 14-18.

 1. 58.  Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

59. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

60. Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19.

61. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

62. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

 1. 63.  Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 


Додатки

 

Додаток А

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

Підприємство ЗАТ “Перший Київський молочний завод”

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь

за

ЗКГНГ

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс

 

 

                                        на 1  січня            200 3 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0 10

300

310

первісна вартість

0 11

330

350

Знос

0 12

30

40

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

Основні засоби:

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

Знос

0 32

500

630

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

Довгострокова дебіторська заборго-

Ваність

0 50

Відстрочені податкові активи

0 60

Інші необоротні активи

0 70

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.