Дипломна робота Фінанси Фінансова діяльність підприємства

Зміст

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства. 5

1.1. Економічна сутність та принципи фінансів підприємств. 5

1.2. Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю.. 16

1.3. Фінансова стратегія та фінансове планування діяльності підприємств  24

 

Розділ 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання України. 33

2.1. Аналіз фінансової діяльності ТОВ «Пульсар». 33

2.2. Податкова політика держави та її вплив на фінансову діяльність підприємств. 63

 

Розділ 3. Проблеми та можливості удосконалення фінансової діяльності  ТОВ «Пульсар» в Україні 70

3.1. Удосконалення прогнозування та планування як важливий аспект розвитку підприємства. 70

3.2. Оптимізація регулятивної політики держави в контексті фінансів підприємства. 87

 

Висновки. 91

 

Список використаних джерел. 98

 

Додатки. 103

 


Вступ

 

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середо­вище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової ді­яльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи краї­ни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове стано­вище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів госпо­дарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій еконо­міці, організація фінансової діяльності кожного підприємства.

Фінанси підприємницьких структур – одна з основних підсистем фінансової системи держави. Це відносно самостій­на й особлива сфера функціонування фінансів, яка має свою специфіку організації та принципи реалізації притаманних їй функцій.

Специфіка фінансів підприємств і організацій поля­гає в тому, що за їхньою допомогою мобілізуються кошти й створюються фонди фінансових ресурсів не для подальшого перерозподілу, як це має місце в підсистемі державних фінан­сів, а для обслуговування процесу виробництва продукції, ви­конання робіт і надання послуг.

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що функціонування підприємств неможливо без чітко визначеної фінансової стратегії, яка є основним документом, що регламентує фінансову діяльність підприємства.

Метою роботи є аналіз фінансової діяльності підприємства, а також розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

Розробка фінансової стратегії підприємства і планування його діяльності проводиться на підставі фінансового й економічного аналізу господарської діяльності підприємств, тому завдання роботи полягає в:

— дослідженні теоретичних основ фінансової діяльності підприємства;

— провести аналіз фінансової діяльності підприємства;

— дослідити податкову політику держави та її вплив на діяльність підприємства;

— розглянути напрямки вдосконалення фінансової політики підприємства;

— розглянути напрямки оптимізації регулятивної політики держави в контексті фінансів підприємства.

Об’єктом дослідження є акціонерне підприємство ТОВ «Пульсар», основними напрямками діяльності якого є виробництва і торгівля.

Структурно робота складається з трьох частин. У роботі розглянуто сутність фінансів підприємств, зміст і організацію фінансової діяльності; напрямки покращення фінансового стану підприємства.

Перший розділ присвячений теоретичним основам фінансової діяльності. У другому розділі зроблено ретельній аналіз фінансової діяльності підприємства. Третій розділ присвячений розробці рекомендацій щодо удосконалення фінансової діяльності підприємства.

 


Розділ 1. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність та принципи фінансів підприємств

 

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспі­льства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематері­альні блага, національний дохід – основні джерела фінансових ре­сурсів.

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.

 


Розділ 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання України

2.1. Аналіз фінансової діяльності ТОВ «Пульсар»

 

Підприємство ТОВ «Пульсар» було засновано в 1996 р. як виробничо-торговельне підприємство. За роки своєї діяльності ТОВ «Пульсар» з невеликого торгового підприємства перетворилося у велике виробниче об’єднання, структура якого в містить у собі не тільки торгові підрозділи, але і виробництво.

Розділ 3. Проблеми та можливості удосконалення фінансової діяльності  ТОВ «Пульсар» в Україні

 

3.1. Удосконалення прогнозування та планування як важливий аспект розвитку підприємства

 

Ефективна фінансова діяльність ТОВ “Пульсар” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

У процесі розвитку ТОВ “Пульсар” в міру погашення його фінансових зобов’язань виникає потреба в залученні нових позикових коштів.

Політика залучення банківського кредиту ТОВ “Пульсар” являє собою частину загальної політики залучення позикових коштів, що конкретизує умови залучення, використання й обслуговування банківського кредиту.

Розробка політики залучення банківського кредиту на ТОВ “Пульсар” здійснюється по наступним основних етапах:

1. Визначення цілей використання залученого банківського кредиту.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів залучених банківських кредитів.

4. Вивчення та оцінка умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів.

Вид кредитної ставки відіграє істотну роль у визначенні вартості банківського кредиту. По застосовуваних видах розрізняють процентну (для нарощення суми боргу) і облікову (для дисконтування суми боргу) кредитні ставки. Якщо розмір цих ставок однаковий, то перевага повинна бути віддана ТОВ “Пульсар” процентній ставці, тому що в цьому випадку його платежі по обслуговуванню боргу (а відповідно і вартість кредиту) будуть меншими. Це можна простежити за даними таблиці 3.1.

Висновки

 

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов’язане з розвитком держави і його потреб у ресурсах. Одним з головних ознак фінансів є їх грошова форма вираження і відображення фінансових відносин реальним рухом коштів.

Фінанси підприємств як складова частина фінансової сис­теми функціонують у сфері суспільного виробництва, де ство­рюється національний дохід основне джерело фінансових ре­сурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств. В науковій економічні літературі немає єдиної думки що­до визначення фінансів підприємств, їх сутності та змісту. Специфіка поняття «фінанси підприємств» полягає в то­му, що за їх допомогою мобілізуються і створюються фінансові ресурси не для подальшого перерозподілу, а для обслуговування руху вартості валового внутрішнього продукту на всіх стадіях відтворювального процесу, обслуговується процес виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Саме за допомогою фінансів підприємств відбувається первинний перерозподіл вар­тості створеного валового продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних ресурсів процесу вироб­ництва.

Об’єктом фінансових відносин на підприємстві є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, що є необхідною умовою за­безпечення безперервності виробництва. Окрім того, об’єктом фінансових відносин на підприємстві с всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства.

При розробці фінансової стратегії підприємства вчені та практики рекомендують враховувати наступні стратегічні цілі:

— максимізація прибутку підприємства;

— оптимізація структури капіталу;

— досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємства;

— забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;

— створення ефективного фінансового механізму;

— використання ринкових способів залучення додатко­вих фінансових ресурсів.

Вплив на фінансові відносини здійснюється за допомогою спеціальних методів:

—   фінансового прогнозування;

—   фінансового планування;

—   фінансового регулювання;

—   фінансового контролю.

Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фі­нансової діяльності підприємства:

— оптимізацію основних та оборот­них засобів;

— формування та розподіл прибутку;

— грошові розрахунки;

— інвестиційну політику.

Процес фінансового прогнозування зосереджується на та­ких аспектах:

— фінансові ресурси;

— економічний та фінансовий стан;

— фінансова політика.

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.

Підприємство ТОВ «Пульсар» було засновано в 1996 р. як виробничо-торговельне підприємство. За роки своєї діяльності ТОВ «Пульсар» з невеликого торгового підприємства перетворилося у велике виробниче об’єднання, структура якого в містить у собі не тільки торгові підрозділи, але і виробництво.

В структурі пасивів ТОВ “Пульсар” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2003 року на 1210 тис. грн. (24,4%), а за два роки з 2001 по 2003 на 1610 тис. грн..

В 2003 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн. Поточні зобов’язання в 2002 підприємства зменшилися порівняно з 2001 роком на 710 тис. грн., але в 2003 вони незначно  зросли на 33 тис. грн. порівняно з 2002 роком. Вартість позикових коштів ТОВ “Пульсар” до складу яких входять кредити банку зменшилася, що свідчить про зниження рівня кредитоспроможності підприємства.

В 2003 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн.  до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2003 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн.. В 2003 році підприємство повернуло частину довгострокових кредитів, при цьому залучило більше короткострокових. Це свідчить про погіршення стану кредитоспроможності підприємства.

Також важливе місце в структурі позикових коштів ТОВ “Пульсар” займає   кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. В 2003 році вона знизилася з 1045 тис. грн. до 880 тис. грн. та питома вага цього показника зменшилася 1,58%.

Не зазнали значних змін кредиторська заборгованість з бюджетом та з оплати праці, а також інші зобов’язання. Питома вага кредиторської заборгованості з бюджетом зросла на 0,44%, з оплати праці знизилася на 0,03%. Рівень інших зобов’язань ТОВ “Пульсар” зріс в 2002 році порівняно з минулим на 0,64%.

В структурі позикових коштів значну частку займають  довгострокові зобов’язання, короткострокові кредити банків та кредиторська заборгованість за роботи товари та послуги. Найбільше значення довгострокових зобов’язань спостерігається в 2002 році, а найменше в 2003 році.  Найбільша вартість короткострокових кредитів банків спостерігається в 2001 році, а найменше в 2002 році. Вартість кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги найбільша в 2001 році, а найменша в 2003 році.

Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася в 2002 році порівняно з 2001 на 0,0017, а в 2003 році порівняно з 2002 на 0,0101. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2002 році на 0,0174, а в 2003 році порівняно з 2002 на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0310 та 0,0096 відповідно в 2002 та 2003 порівняно з минулим роком. Зростання рівня прибутковості відбулося головним чином за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. Це свідчить про покращення фінансової діяльності підприємства в 2003 році порівняно з 2001-2002 роками. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0310 та 0,0096 відповідно в 2001 та 2002 порівняно з минулим роком. Позитивний вплив на зростання рівня прибутковості загального капіталу ТОВ “Пульсар” відбувся за рахунок підвищення прибутковості реалізованої продукції (0,01207) та за рахунок прискорення обертання загального капіталу (0,00419). Сумарний вплив складає  0,0163.

В даний час на підприємстві ТОВ “Пульсар” вплив держави на фінансову діяльність відображається головним чином виконанням підприємством Законів України.

Підприємство, яке перейшло на спрощену систему оподаткування, самостійно обирає одну із ставок єдиного податку:

—   6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати податку на додану вартість;

—    10% суми виручки від реалізації за вирахуванням акцизного збору, з включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Таким чином, при використанні ставки єдиного податку в розмірі 6% до суми виручки від реалізації повинні включатися суми ПДВ. Суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали таку ставку єдиного податку є і платниками ПДВ, сплачують цей податок відповідно до За­кону України «Про податок на додану вартість».

Ефективна фінансова діяльність ТОВ “Пульсар” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Для поліпшення платоспроможності ТОВ “Пульсар” необхідно уникати таких факторів:

невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

підвищення собівартості продукції;

в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

інфляційні процеси і податкова політика;

значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

низьке обертання оборотного капіталу.

За рахунок ефективних заходів в 2004 році на підприємстві  відбудеться підвищення показників ліквідності.  Коефіцієнт абсолютної ліквідності зросте до 0,2,  коефіцієнт швидкої ліквідності зросте до 1,45, коефіцієнт покриття зросте до 2,5. Покращення платоспроможності та ліквідності приведе до покращення кредитоспроможності підприємства ТОВ “Пульсар”.

В 2004 році ТОВ “Пульсар” за проведення заходів з підвищення прибутковості планує отримати чистого прибутку 1600 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 10,67%.  В 2004 році планується збільшити виручку від реалізації продукції на 1800 тис. грн. (13,64%), чистий прибуток зросте на 676 тис. грн. (73,16%). При цьому рентабельність реалізації зросте на 3,67%.

По мірі удосконалення і підвищення гнучкості податкової системи державні органи все частіш надають окремим групам населення податкові пільги з метою зниження соціальної нерівності.

Регулююча функція. Регулююча функція податків виявляється через:

1)     встановлення та зміну системи оподаткування;

2)     визначення податкових ставок, їх диференціації;

3)     надання податкових пільг.

ТОВ “Пульсар” доцільно переходити на єдиний податок  10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, так як при ті ж самій виручці від реалізації 1384 тис. грн. буде сплачено на  396,5 – 138,4  = 258,1 тис. грн. податку менше ніж при звичайній системі оподаткування. Застосування цієї системи оподаткування дасть змогу збільшити прибутковість та покращити фінансову діяльність ТОВ “Пульсар” в наступному періоді.

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.
 5. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 6. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.
 7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 8. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.-480 с.
 9. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

10. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.

11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

12. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.

13. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.

14. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Ви­ща Ішс., 1997. -383с.

15. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.

16. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

17. Вяткин В.Н., Хэмптон В.В., Казак А.Ю. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – Екатеринбург: Издательский дом «ЯВА», 1998.

18. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.

19. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

20. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.

 1. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.

22. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: Специальная литература, 1995.

23. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.

24. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

 1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

26. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.

27. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.

28. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.

29. Добровенский В.С. Обеспечение доходности предприятия – Л: Научная мысль,1995.

 1. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.

31. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.

 1. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.

33. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.

34. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.

35. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

36. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.

37. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

38. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.

39. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

40. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.

41. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.

42. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

43. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

44. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

45. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.

46. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

47. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.

48. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995

49. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

50. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.

51. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.

52. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.

53. Мазаракі А.А., Ушкова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.

54. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.

55. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.

56. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

57. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.

58. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.

59. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

60. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

61. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

62. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.

63. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.

64. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.

65. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

66. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.

 1. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

68. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

69. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

70. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

71. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

72. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой — М.: Изд-во «Перспектива», 1997 — 574 с.

73. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.

74. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.

75. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.

76. Финансы СССР. Учебник для вузов. Под ред. М.К. Шерменёва. — М.: «Финансы» 1977. — 360 с.

77. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

78. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. — М.: Издательст­во «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000.

79. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

80. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

81. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.

82. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

83. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1996.


Додатки

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Фінанси Фінансова діяльність підприємства»

 1. александра говорит:

  как можно скачать даную работу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.