Дипломна робота Фінанси Фінансовий контролінг на підприємстві

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового контролінгу на підприємстві 5

1.1. Сутність та принципи фінансового контролінгу. 5

1.2. Функції та завдання фінансового контролінгу. 16

1.3. Фінансовий контролінг як складова управління фінансами підприємства  22

Висновок до розділу 1. 33

 

Розділ 2. Стратегічний фінансовий контролінг. 35

2.1. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, як основа організації стратегічного фінансового контролінгу. 35

2.2 Система збалансованих показників як форма прояву стратегічного контролінгу (Balance Score Card) 42

2.3. Управлінський облік в системі фінансового контролінгу. 61

Висновок до розділу 2. 68

 

Розділ 3. Оперативний контролінг. 70

3.1  Система бюджетів на підприємстві ТОВ “Алькон”. 70

3.2. Розробка бюджету фінансових результатів та бюджету ліквідності 76

3.3. Бюджетний контроль та моніторинг. 82

Висновок до розділу 3. 91

 

Висновки. 93

 

Список використаних джерел. 101

 

Додатки. 106


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його фінансів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Управління розміщенням та використанням фінансів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим симптомом його „фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток.

Складовою управління фінансами на підприємстві є фінансовий контролінг, тобто безперервний процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Саме тому тема дипломної роботи “Фінансовий контролінг на підприємстві” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є підвищення ефективності фінансового контролінгу на досліджуваному підприємстві ТОВ “Алькон”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— розглянути теоретико-методологічні основи фінансового контролінгу на підприємстві;

— аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, як основи організації стратегічного фінансового контролінгу;

— розглянути використання системи збалансованих показників як форми прояву стратегічного контролінгу;

— розглянути управлінський облік як метод стратегічного контролінгу;

— розглянути систему бюджетів на підприємстві;

— розглянути бюджетний контролінг на підприємстві.

Предметом дослідження є фінансовий контролінг підприємства.

Об’єктом дослідження є  стан фінансового контролінгу на ТОВ “Алькон”.

Теоретичну основу дослідження питання фінансового контролінгу підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність підприємства ТОВ “Алькон”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 

 


Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового контролінгу на підприємстві

 

1.1. Сутність та принципи фінансового контролінгу

 

Під фінансовим контролінгом розуміють концепцію ефективного управління фінансами економічного об’єкта з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі.

Система фінансового контролінгу ґрунтується на комплексі стратегічних наукових дисциплін — прогнозуванні, плануванні, маркетингу, обліку, статистиці, аналізі та менеджменті. Функції системи фінансового контролінгу реалізуються через створення спеціальної служби, яка організовує збір, обробку, аналіз даних і забезпечує інформацію для менеджерів вищого рівня управління з метою розробки прогнозу стратегічного розвитку підприємства [7, c. 27].

….

Висновок до розділу 1

 

Отже, під фінансовим контролінгом розуміють концепцію ефективного управління фінансами економічного об’єкта з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі. Система фінансового контролінгу ґрунтується на комплексі стратегічних наукових дисциплін — прогнозуванні, плануванні, маркетингу, обліку, статистиці, аналізі та менеджменті. Функції системи фінансового контролінгу реалізуються через створення спеціальної служби, яка організовує збір, обробку, аналіз даних і забезпечує інформацію для менеджерів вищого рівня управління з метою розробки прогнозу стратегічного розвитку підприємства.

Контролінг організовується на таких принципах:

— планування (визначення чітких стандартів діяльності підприємства);

— облік (визначення фактичного стану об’єктів спостереження);

— аналіз (визначення того, чи відповідає фактичний стан об’єкту встановленим стандартам);

— прийняття рішень (визначення проблем у ситуаціях, які вимагають коригуючих дій).

Функції фінансового контролінга визначаються метою створення цієї системи. Вони поділяються на основні та спеціальні.

До основних функцій належить:

— планування процесів господарської діяльності (логістика, виробництво, збут, інвестування). Для процесу планування створюється нормативно-довідкова база, визначаються обсяг і структура необхідної інформації, розробляються методики складання планів за часом та змістом;

— облік показників контролінга на основі методів і критері­їв оцінки діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Для цього визначаються потреби системи управління в необхідній інформації, розробляється система показників контролінга та звітні форми для збору та обробки даних;

— аналіз тенденцій, відхилень від прогнозованих показників. Для аналізу визначаються контрольовані показники за часом та змістом, знаходяться відхилення методом порівняння фактичних та прогнозованих даних, фактори впливу на відхилення, дається оцінка та інтерпретація відхилень, систематизуються дані з метою виявлення позитивних і негативних тенденцій у роботи підприємства.

До спеціальних функцій належать:

— інформаційно-аналітичне забезпечення, метою якого є розробка інформаційної системи, стандартизація документів і регістрів обліку, комунікаційних зв’язків, організація збору і обробки даних контролінга. Розробка інструментарію для планування, контролю, аналізу та прийняття рішень, забезпечення менеджерів інформацією (обсяг, зміст, форми, строки, час подання);

— моніторинг зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство. До цієї функції входить збір і аналіз даних про ринки (сировини, праці, капіталу, товару), кон’юнктура ринку, конкурентів, ціни, формування досьє на конкурентів, огляди розвитку галузей, участь у виставках та ярмарках тощо.

Управління фінансами підприємств базується на об’єктивних та суб’єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та використанні закономірностей розподілу готового про­дукту і валового доходу підприємства.

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.

 


Розділ 2. Стратегічний фінансовий контролінг

 

2.1. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, як основа організації стратегічного фінансового контролінгу

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Алькон” засноване в січні 1997 року.  Юридична адреса ТОВ “Алькон” м. Київ вул. Косенка, 14. Основним видом діяльності є виробництво будівельних деталей із деревини; лісопильне виробництво; посередницькі послуги під час купівлі-продажу товарів народного споживання.

Висновок до розділу 2

 

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Алькон” зазнали позитивних змін у 2006 році порівняно з 2005 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути також направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності.

Система збалансованих показників припускає розробку показників комплексної оцінки діяльності підприємства по чотирьох напрямках:

1) Фінансові показники, що віддзеркалюють фінансовий стан підприємства.

2) Ринкові показники, що віддзеркалюють взаємини з клієнтами і замовниками, положення підприємства на ринку.

3) Показники внутрішніх процесів, що характеризують ефективність використання основних засобів, рівень техніки і технологій і т.д.

4) Показники навчання і росту, що характеризують працівників підприємства, їх здібності та дисциплінованість.

В 2005 році було зниження рівня рентабельності ТОВ “Алькон” порівняно з 2004 роком, а в 2006 році відбулося її зростання. Рентабельність поточних витрат зросла в 2006 році з 5,11 % до 19,58% на 14,47%. Рівень рентабельності реалізації зріс в 2006 році на 9,76% з 4,43% до 14,20%. Рентабельність основної діяльності зросла з 4,05% до 13,64% на 9,59%. Рентабельність підприємства зросла з 3,1% до 9,94% на 6,84%.

Коефіцієнт незалежності в 2006 році зменшився 0,1045 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вище норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 15,13 і 5,12, що свідчить про надмірно стійке становище підприємства.  Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми, більше 1. Дуже низький показник коефіцієнта абсолютної ліквідності був на початок року. В на кінець 2006 року він зріс з 0,02 до 0,44.  Коефіцієнт оборотності активів зріс на 0,05 з 0,15 до 0,2, що свідчить про покращення господарювання. Відповідно зменшилася середня тривалість одного обороту активів на 608,33 дні. Зменшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості  ТОВ “Алькон” на 0,7 характеризується негативно. Відповідно зріс середній період погашення дебіторської заборгованості на 32,16 дні. Дане зростання також характеризується негативно.

Майже всі збалансовані показники ТОВ “Алькон” на кінець 2006 року зазнали покращення. Покращилися ринкові показники: кількість клієнтів зросла з  324 до 411 осіб, частка ринку зросла з 2,3%   до 2,5%,  середній оборот на одного клієнта зріс з 8,95    до 9,49 тис. грн., індекс задоволеності клієнтів зріс з 0,8 до 0,83, середній час, витрачений на клієнта, зріс з 41 до      52 хв. Зазнали покращення показники внутрішніх процесів: своєчасна доставка зросла з 70 до 81%, продуктивність зросла на 7,2 тис. грн., оборотність складських запасів зросла з   0,6 до 0,72, час підготовки виробництва знизився з 9 до 6,9 днів, рівень виробничих технологій підвищився з 0,7 до 0,78. Зазнали покращення показники навчання і росту: плинність кадрів знизилася на 0,04, час на навчання зріс на 111 год., середній час невиходів знизився  з 14 до 11 днів, щорічні витрати на навчання на людину зросли з 12,4 до 14,2 тис. грн., індекс задоволеності співробітників зріс з 0,84 до 0,91.

Завданням управлінського обліку на ТОВ “Алькон” є складання звітів, інформація яких призначена для власників підприємства, де проводиться облік, і його керівників (менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації. Управлінський   облік   на ТОВ “Алькон” пов’язує   обліковий   процес   з процесом управління.

 


Розділ 3. Оперативний контролінг

3.1  Система бюджетів на підприємстві ТОВ “Алькон”

 

Бюджет (вudgеt) у перекладі з англійської — це план або стандарт, причому не обов’язково фінансовий. Так, бюджет продаж, з якого, відповідно до маркетингових принципів управління починається процес планування діяльності всього підприємства ТОВ “Алькон”, складається як у натуральному, так і у вартісному вираженнях.

Бюджетування (від англ. budgeting) — це процес погодженого планування роботи і управління діяльністю підрозділів ТОВ “Алькон” за допомогою кошторисів і економічних показників. Відомо, що цілі підприємства досягаються колегіально, і бюджетування дозволяє спочатку спланувати, а потім вимірити внесок кожного з підрозділів у досягнення загальних цілей.

Висновок до розділу 3

 

Отже, головні цілі бюджетування на ТОВ “Алькон”:

планування і контроль. Бюджет є втіленням довгострокового плану в поточному періоді. Контроль за результатами діяльності підприємства здійснюється шляхом зіставлення планових і фактичних результатів діяльності і наступним детальним аналізом причин відхилень;

розподіл відповідальності – делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток;

оптимізація. Бюджет забезпечує найкраще використання обмежених ресурсів;

мотивація персоналу. Бюджет надає співробітникам інформацію про намічені цілі у кількісному вираженні і забезпечує можливість оцінити ефективність їхньої роботи.

Бюджет, що охоплює загальну діяльність підприємства ТОВ “Алькон” – генеральний (загальний) бюджет. Мета генерального бюджету – підсумовувати кошториси і плани різних підрозділів підприємства (частки бюджети).

Генеральний бюджет складається з наступних частин:

— фінансові (основні) бюджети (бюджет доходів і витрат, бюджет руху грошових коштів, прогнозований (розрахунковий) баланс);

— операційні бюджети (бюджет продажів, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет управлінських витрат і ін.);

— допоміжні бюджети (бюджети податків, план капітальних (первісних) витрат, кредитний план і ін.);

— додаткові (спеціальні) бюджети (бюджети розподілу прибутку, бюджети окремих проектів і програм).

Для успішного управління бюджетами на ТОВ «Алькон» потрібно проводити постійне спостереження, моніторинг, за їх складовими та за ситуацією з виконання бюджетів.

Провели розрахунок бюджету витрат на виробництво продукції підприємством ТОВ “Алькон” з метою визначення бюджету виробництва продукції та її реалізації. Загальний обсяг реалізації продукції ТОВ “Алькон” в 2007 році складе: 2327 тис. грн. На підприємстві ТОВ “Алькон” розмір товарних запасів має складати  23,5 тис. грн. при нормативі товарних запасів в 3,64 дні та плановій виручці від реалізації в 2007 році 2327 тис. грн.  В 2007 році підприємство ТОВ “Алькон” планує надавати товарні кредити в межах до 249,3 тис. грн. Залишок грошових коштів складе 16,2 тис. грн. Разом в 2007 році підприємству  ТОВ “Алькон” потрібно 289 тис. грн. оборотного капіталу.

З метою проведення моніторингу за бюджетами на ТОВ «Алькон» потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних указівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхнього стану і руху

аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

Система «Моніторинг бізнесу» дає можливість користувачу самостійно формувати список фінансово-економічних показників потрібних персоналу підприємства ТОВ «Алькон» для його роботи з аналізу фінансового стану підприємства і формування планів розвитку.

 


Висновки

 

Отже, під фінансовим контролінгом розуміють концепцію ефективного управління фінансами економічного об’єкта з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі.

Система фінансового контролінгу ґрунтується на комплексі стратегічних наукових дисциплін — прогнозуванні, плануванні, маркетингу, обліку, статистиці, аналізі та менеджменті. Функції системи фінансового контролінгу реалізуються через створення спеціальної служби, яка організовує збір, обробку, аналіз даних і забезпечує інформацію для менеджерів вищого рівня управління з метою розробки прогнозу стратегічного розвитку підприємства.

Контролінг сприяє процесу постійного виявлення і впровадження нового, прогресивного та ефективного в практику підприємства з урахуванням його специфіки. Необхідно відшукувати шляхи подолання стабільності у роботі, оскільки вона є загрозою для подальшого існування підприємства.

Контролінг можна визначити як систему перевірки того, наскільки успішно підприємство просувається до своєї мети. У випадку відхилень від мети приймаються коригуючі дії. Метою контролінга є підтримання ефективного функціонування підприємства. Мета визначається вищим керівництвом і може змінюватися залежно від змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство. Метою може бути висока якість продукції, завоювання частки та розширення ринку продажу, зниження витрат на виробництво, зниження цін, підвищення прибутку, незалежність від кредиторів.

Контролінг організовується на таких принципах:

— планування (визначення чітких стандартів діяльності підприємства);

— облік (визначення фактичного стану об’єктів спостереження);

— аналіз (визначення того, чи відповідає фактичний стан об’єкту встановленим стандартам);

— прийняття рішень (визначення проблем у ситуаціях, які вимагають коригуючих дій).

У системі контролінга центральне місце належить підсистемам обліку, які формують базу даних, визначаючи зміст, відбір та оцінку даних, комплекс економічних показників, що характеризують кількісний та якісний стан об’єктів, а також фактори, що впливають на їх функціонування. Уточнюється, наскільки повно треба відображати діяльність кожної структурної одиниці підприємства, а також ступінь деталізації фактичних даних, який визначається можливістю збору даних та потребою в них з боку апарату управління та лінійного персоналу.

Функції фінансового контролінга визначаються метою створення цієї системи. Вони поділяються на основні та спеціальні.

До основних функцій належить:

— планування процесів господарської діяльності (логістика, виробництво, збут, інвестування). Для процесу планування створюється нормативно-довідкова база, визначаються обсяг і структура необхідної інформації, розробляються методики складання планів за часом та змістом;

— облік показників контролінга на основі методів і критері­їв оцінки діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Для цього визначаються потреби системи управління в необхідній інформації, розробляється система показників контролінга та звітні форми для збору та обробки даних;

— аналіз тенденцій, відхилень від прогнозованих показників. Для аналізу визначаються контрольовані показники за часом та змістом, знаходяться відхилення методом порівняння фактичних та прогнозованих даних, фактори впливу на відхилення, дається оцінка та інтерпретація відхилень, систематизуються дані з метою виявлення позитивних і негативних тенденцій у роботи підприємства.

До спеціальних функцій належать:

— інформаційно-аналітичне забезпечення, метою якого є розробка інформаційної системи, стандартизація документів і регістрів обліку, комунікаційних зв’язків, організація збору і обробки даних контролінга. Розробка інструментарію для планування, контролю, аналізу та прийняття рішень, забезпечення менеджерів інформацією (обсяг, зміст, форми, строки, час подання);

— моніторинг зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство. До цієї функції входить збір і аналіз даних про ринки (сировини, праці, капіталу, товару), кон’юнктура ринку, конкурентів, ціни, формування досьє на конкурентів, огляди розвитку галузей, участь у виставках та ярмарках тощо.

Управління фінансами підприємств базується на об’єктивних та суб’єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та використанні закономірностей розподілу готового про­дукту і валового доходу підприємства.

Сутність поняття фінансового управління можна тракту­вати як інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінан­сових відносин та фінансових ресурсів, як сукупність уп­равлінських структур і фінансового апарату на всіх рівнях уп­равління підприємством.

Вплив на фінансові відносини здійснюється за допомогою спеціальних методів:

— фінансового прогнозування;

— фінансового планування;

— фінансового регулювання;

— фінансового контролінгу.

Таким чином, управління фінансами підприємств (фінан­совий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.

Balanced Scorecard (BSC), або система збалансованих показників (СЗП) – система управління ТОВ “Алькон”, яка дозволяє керівникам переводити стратегічні цілі підприємства в чіткий план оперативної діяльності підрозділів і ключових працівників і оцінювати результати їх діяльності з точки зору реалізації стратегії за допомогою ключових показників ефективності.

Система збалансованих показників припускає розробку показників комплексної оцінки діяльності підприємства по чотирьох напрямках:

1) Фінансові показники, що віддзеркалюють фінансовий стан підприємства.

2) Ринкові показники, що віддзеркалюють взаємини з клієнтами і замовниками, положення підприємства на ринку.

3) Показники внутрішніх процесів, що характеризують ефективність використання основних засобів, рівень техніки і технологій і т.д.

4) Показники навчання і росту, що характеризують працівників підприємства, їх здібності та дисциплінованість.

Необоротні активи ТОВ “Алькон” переважають над оборотними і складають відповідно в 2005 та 2006 роках 71,77% та 67,57% від загальної вартості активів. Серед оборотних активів підприємства переважають матеріальні оборотні засоби. Їх вартість у 2005 та 2006 роках становила 80,63% та 43,78% від загальної вартості оборотних активів. Загальна сума активів в 2006 році зросла порівняно з 2004 роком на 1231,1 тис. грн. (7,98%).

В 2006 році порівняно з 2005 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  1047,5 тис. грн. (4,2% за питомою вагою). Серед оборотних активів в 2006 році зросла сума грошових коштів на 1192,1 тис. грн. (21,95%  за питомою вагою).

В структурі пасивів ТОВ “Алькон” переважає власний капітал. Його вартість на протязі 2004 – 2006 років зменшується. В 2005 році порівняно з 2006 вартість власного капіталу зменшилася на 128,6 тис. грн., а в 2006 порівняно з 2005 – на 587,5 тис. грн.

В 2005 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання з 180 тис. грн. до 12 тис. грн. В 2006 році довгострокові зобов’язання залишилися без змін. Поточні зобов’язання в 2006 підприємства не значно зросли порівняно з 2004 роком, але в 2005 було їх зменшення на 1479,8 тис. грн. порівняно з 2004 роком.

В 2005 році було зниження рівня рентабельності ТОВ “Алькон” порівняно з 2004 роком, а в 2006 році відбулося її зростання.

Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» на ТОВ “Алькон” вище норми, причому за звітний період даний показник  знизився на 0,104 і становить на кінець 2006 року 0,833. Коефіцієнт фінансової стабільності також значно вище норми. За нормою повинен бути більший за 1, а в попередньому і звітному періоді відповідно дорівнює 15,13 і 5,12, що свідчить про надмірно стійке становище підприємства.  Коефіцієнт забезпечення  власними коштами знаходиться в межах норми. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  також знаходиться в межах норми, більше 1. Дуже низький показник коефіцієнта абсолютної ліквідності був на початок року. В на кінець 2006 року він зріс з 0,02 до 0,44.  Коефіцієнт оборотності активів зріс на 0,05 з 0,15 до 0,2, що свідчить про покращення господарювання. Відповідно зменшилася середня тривалість одного обороту активів на 608,33 дні. Коефіцієнт оборотності запасів зріс на 0,12, що свідчить про покращення господарювання. Відповідно зменшилася середня тривалість одного обороту активів на 101,4 дні. Зменшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості  ТОВ “Алькон” на 0,7 характеризується негативно. Відповідно зріс середній період погашення дебіторської заборгованості на 32,16 дні. Дане зростання також характеризується негативно. Рівень рентабельності продажу в порівнянні з попереднім періодом  зріс на 0,0083, зріс рівень рентабельності активів на 0,018, рівень рентабельності власного капіталу зріс на 0,0208, рівень рентабельності продукції зріс на 0,01 за рахунок збільшення прибутку підприємства ТОВ “Алькон” в 2006 році порівняно з 2005.

Майже всі збалансовані показники ТОВ “Алькон” на кінець 2006 року зазнали покращення. Покращилися ринкові показники: кількість клієнтів зросла з  324 до 411 осіб, частка ринку зросла з 2,3%   до 2,5%,  середній оборот на одного клієнта зріс з 8,95    до 9,49 тис. грн., індекс задоволеності клієнтів зріс з 0,8 до 0,83, середній час, витрачений на клієнта, зріс з 41 до      52 хв. Зазнали покращення показники внутрішніх процесів: своєчасна доставка зросла з 70 до 81%, продуктивність зросла на 7,2 тис. грн., оборотність складських запасів зросла з   0,6 до 0,72, час підготовки виробництва знизився з 9 до 6,9 днів, рівень виробничих технологій підвищився з 0,7 до 0,78. Зазнали покращення показники навчання і росту: плинність кадрів знизилася на 0,04, час на навчання зріс на 111 год., середній час невиходів знизився  з 14 до 11 днів, щорічні витрати на навчання на людину зросли з 12,4 до 14,2 тис. грн., індекс задоволеності співробітників зріс з 0,84 до 0,91.

Завданням управлінського обліку на ТОВ “Алькон” є складання звітів, інформація яких призначена для власників підприємства, де проводиться облік, і його керівників (менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації. У цих звітах повинна відображатись інформація не тільки про загальний фінансовий стан підприємства, але і про стан справ безпосередньо у виробництві. Зміст звітів може змінюватися залежно від їх цільового призначення і посади управлінця, для якого вони призначені. Наприклад, аналіз собівартості виробу — з метою визначення собівартості продукції; кошторис — для планування майбутніх операцій; поточні оперативні звіти центру відповідальності (виробничої дільниці) — для оцінки результатів його роботи; звіти про понесені витрати -для прийняття короткострокових рішень; аналіз кошторису капітальних вкладень — для цілей довгострокового планування і т. д.

Матеріальні витрати в 2006 році порівняно з 2005 зросли на 363,45 тис. грн. (21,84%), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відповідно зросли на 12,01 тис. грн. (4,40%) та 4,44 тис. грн. (4,40%).

Проведений аналіз свідчить про матеріаломісткий характер виробництва ТОВ “Алькон”: частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2005 р. становила 72,4 %, у звітному — 74,59 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 21,84 – 18,25 = 3,59 п.п. перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на десяту частину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньо­му періоді — 11,87 %, у звітному — 10,48 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири рази нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (4,15 рази). Високими темпами збільшувалась амортизація, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах на 0,09%.

Головні цілі бюджетування на ТОВ “Алькон”:

планування і контроль. Бюджет є втіленням довгострокового плану в поточному періоді. Контроль за результатами діяльності підприємства здійснюється шляхом зіставлення планових і фактичних результатів діяльності і наступним детальним аналізом причин відхилень;

розподіл відповідальності – делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток;

оптимізація. Бюджет забезпечує найкраще використання обмежених ресурсів;

мотивація персоналу. Бюджет надає співробітникам інформацію про намічені цілі у кількісному вираженні і забезпечує можливість оцінити ефективність їхньої роботи.

Бюджет, що охоплює загальну діяльність підприємства ТОВ “Алькон”– генеральний (загальний) бюджет. Мета генерального бюджету – підсумовувати кошториси і плани різних підрозділів підприємства (частки бюджети).

Генеральний бюджет складається з наступних частин:

— фінансові (основні) бюджети (бюджет доходів і витрат, бюджет руху грошових коштів, прогнозований (розрахунковий) баланс);

— операційні бюджети (бюджет продажів, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет управлінських витрат і ін.);

— допоміжні бюджети (бюджети податків, план капітальних (первісних) витрат, кредитний план і ін.);

— додаткові (спеціальні) бюджети (бюджети розподілу прибутку, бюджети окремих проектів і програм).

Для успішного управління бюджетами на ТОВ «Алькон» потрібно проводити постійне спостереження, моніторинг, за їх складовими та за ситуацією з виконання бюджетів.

З метою проведення моніторингу за бюджетами на ТОВ «Алькон» потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних указівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху,

оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхнього стану і руху

аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

Система «Моніторинг бізнесу» дає можливість користувачу самостійно формувати список фінансово-економічних показників потрібних персоналу підприємства ТОВ «Алькон» для його роботи з аналізу фінансового стану підприємства і формування планів розвитку.


Список використаних джерел

 

  1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
  2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
  6. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.
  7. Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г., Дерипаска О. В., Долгов Л. Е. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Надежда Григорьевна Данилочкина (ред.). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 279с.
  8. Анискин Ю. П., Павлова А. М. Планирование и контроллинг: Учебник по спец. «Менеджмент организации». — М. : Омега-Л, 2003. — 278с.
  9. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — 112с.

10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.-480 с.

11. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

12. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.

13. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

14. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.

15. Буряк Л. Д., Вакуленко Є. В., Куліш Г. П., Нам Г. Г., Островська О. А…. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 165с.

16. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.

17. Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.

18. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.

19. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

20. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.

21. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

22. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.

23. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997 – 241 c.

24. Гривківська Оксана Василійна. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінанси підприємств» / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 100с.

25. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

26. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 191с.

27. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 432с.

28. Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : МАУП, 2002. — 280с.

29. Грузинов В. Экономика предприятий. — Финансы и статистика, 2001-218с.

30. Дарманська Г. О., Овод Л. В.. Контролінг: Навч. посібник. — Хмельницький : ТУП, 2002. — 108с.

31. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

32. Зятковський Ігор Володимирович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 364с.

33. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.

34. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

35. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

36. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.

37. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.

38. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

39. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

40. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

41. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

42. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.

43. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995

44. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

45. Лебедев П. В. Контроллинг: теория, методика, практика. — Минск : УП «ИВЦ Минфина», 2001. — 151с.

46. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.

47. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

48. Марюта А. Н., Ковальчук К. Ф. Целевой экономический и управленческий анализ (контроллинг) / Национальная металлургическая академия Украины. — Д. : Системные технологии, 2005. — 342с.

49. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

50. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.

51. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.

52. Петренко С. Н. Контроллинг: Учеб. пособие. — К. : Эльга, 2004. — 327с.

53. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.

54. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

55. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

56. Прохорова В. В., Мартюшева Л. С., Петрусевич Н. Ю., Прохорова Ю. В. Контролінг — від теорії до реалізації на практиці / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. — 200с.

57. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.

58. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.

59. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.

60. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

61. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.

62. Сторожик М. І., Голубятнікова Н. В. Контролінг: Навч. посібник / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. — 210с.

63. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.

64. Ткаченко А. М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством / Запорізька держ. інженерна академія. — Запоріжжя: Видавництво Запорізької держ. інженерної академії, 2006. — 194с.

65. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

66. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

67. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

68. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

69. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой — М.: Изд-во «Перспектива», 1997 — 574 с.

70. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.

71. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.

72. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.

73. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

74. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. — М.: Издательст­во «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000.

75. Філімоненков Олександр Сергійович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 288с.

76. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

77. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. Кафедра фінансів / В.В. Вудвуд (уклад.). — Чернівці : Прут, 2004. — 184с.

78. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 368 с.

79. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

80. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.

81. Шепітко Галина Федорівна. Контролінг: Посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / Європейський ун- т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 136с.

82. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

Додатки

Додаток А
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.