Курсова робота Організація діяльності фармацевтичних оптових закладів

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи організації діяльності фармацевтичних оптових закладів. 5

1.1. Місце та функції фармацевтичних оптових закладів в сфері товарного обігу лікарських засобів та виробів медичного  призначення. 5

1.2. Умови та форми оптового продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення. 10

 

Розділ 2. Організація діяльності оптового фармацевтичного закладу. 17

2.1. Особливості здійснення діяльності оптового фармацевтичного закладу в Україні 17

2.2. Аналіз стану діяльності оптового фармацевтичного закладу. 32

 

Висновки. 35

 

Список використаних джерел. 38

Вступ

 

Управління сучасним фармацевтичним оптовим закладом у наш динамічний час є досить складною роботою, яку мо­жуть виконувати лише фахівці нової генерації озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Першо­чергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововве­дення.

Підприємства оптової торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення повинні спеціалізуватися на комерційному посередництві у встановленні господарських зв»язків між підприємствами — виробниками лікарських засобів та виробів медичного призначення і роздрібними фармацевтичними підприємствами чи іншими оптовими покупцями, а також на закупівлі і продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення зі складів і наданні супутніх послуг.

Оптова реалізація лікарських засобів (дистрибуція) являє собою діяльність щодо закупівлі, транспортування, зберігання та продажу лікарських засобів іншим суб»єктам господарювання для подальшої їх реалізації, включаючи діяльність щодо їх імпорту та експорту.

Саме тому тема курсової роботи “Організація діяльності фармацевтичних оптових закладів” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи  є вивчення теорії та практики організації діяльності фармацевтичних оптових закладів в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути місце та функції фармацевтичних оптових закладів в сфері товарного обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— розглянути умови та форми оптового продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— дослідити особливості здійснення діяльності оптового фармацевтичного закладу в Україні;

— провести аналіз стану діяльності оптового фармацевтичного закладу.

Предметом дослідження є діяльність оптового фармацевтичного закладу в Україні.

Методи дослідження. В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна та медична література.

 


Розділ 1. Теоретичні основи організації діяльності фармацевтичних оптових закладів

 

1.1. Місце та функції фармацевтичних оптових закладів в сфері товарного обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення

 

Наявність оптової торгівлі в умовах ринкового господарства є об»єктивною реальністю і необхідністю [7, c. 123].

Цілями розвитку оптової торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення є:

— створення розвитий структури каналів товароруху;

— підтримка необхідної інтенсивності товаропотоків;

— формування резервних джерел фінансового забезпечення процесу товароруху.

У сфері оптової реалізації лікарських засобів важлива роль відводиться належній практиці дистрибуції (Good Distribution Practice). Вона являє собою сукупність правил і вимог до дистрибуції, дотримання яких за­безпечує якість лікарських засобів в процесі управління та організації їх оптової реалізації на усіх її етапах. Настанови встановлюють вимоги до принципів належної

Таблиця 2.2

Основні показники смертності/структура споживання лікарських засобів в Україні, 2007 р [27].

Причини смерті Показники смертності Структура споживання
На 100 тис. населення Частка в сукупній смертності, % Частка від обсягів продажу (млн упаковок) Частка від обсягів продажу (млн грн.)
Захворювання системи кровообігу 964,6 61,64 11,0% 11,8%
Злоякісні новоутворення 195,5 12,59
Нещасні випадки, травми та отруєння 158,2 10,11
Захворювання органів дихання 65,9 4,21 13,1% 12,6%
Захворювання органів травлення 48,3 3,09 21,8% 20,5%

 

Щоб оцінити рівень споживання на українському фармацевтичному ринку, наведемо дані щодо 10 препаратів-лідерів за обсягами реалізації у світі та Україні в 2007 р. (табл. 2.3).

 

В подальшому структура асортименту оптового фармацевтичного закладу ТОВ “Волес-Мед” повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на лікарські засоби;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Висновки

 

Оптова торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання лікарських засобів  у  виробників  лікарських  засобів  або  інших суб»єктів господарювання, зберігання та продажу лікарських засобів з аптечних складів (баз) іншим суб»єктам  оптової  або  роздрібної торгівлі  лікарськими  засобами,  які  отримали  на  це відповідні ліцензії,  та безпосередньо лікувально-профілактичним  закладам  і виробникам лікарських засобів

Основними задачами фармацевтичного оптового закладу є:

— пошук постачальників лікарських засобів та виробів медичного призначення для роздрібних підприємств і інших покупців;

— закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення у виробників і їхня доставка, збереження;

— формування асортименту лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до вимог роздрібних підприємств;

— забезпечення підприємствам-виробникам збуту їхніх лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— маркетингові дослідження для виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення і роздрібних фармацевтичних закладів;

— інформаційне обслуговування.

В сучасних умовах задачами оптової торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення є:

— аналіз стану цільових ринків і оцінка потреб покупців;

— зміцнення матеріально-технічної бази і розвиток технічної політики;

— підтримка товарних потоків і каналів розподілу з урахуванням споживчого попиту і пропозиції лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— формування товарних запасів і маневрування ними з орієнтацією на ринкову ситуацію;

— маркетингове забезпечення й обслуговування;

— прояв компетенції й оперативності в комерційно-підприємницькій діяльності.

Оптова реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснюється через організа­ційно-функціональні структури суб»єктів господарювання (виробничих та оптових фармацевтичних фірм) — аптечні склади (бази). Вони нале­жать до закладів охорони здоров»я та функціонують з дозволу і під конт­ролем державних органів. В ринкових умовах структура оптових фармацевтичних підприємств визначається логічними взаємовідносинами рівнів управління і функціо­нальних підрозділів (замовлення, зберігання, реалізація, фінанси, персо­нал), які дозволяють найбільш ефективно досягати цілей організації.

Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах встановлюють єдині для всіх суб’єктів вимоги до структури, площі, оформлення аптечного складу, санітарних правил, оформлення необхідної документації та кваліфікаційних вимог до персоналу.

Оптова  торгівля  лікарськими засобами здійснюється через аптечні склади (бази). Суб»єкт  господарювання,  який  провадить  діяльність   з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен:

— мати приміщення,  устаткування та обладнання для забезпечення належного зберігання лікарських засобів,  у  тому  числі  під  час транспортування і торгівлі ними;

— мати достатню  кількість  кваліфікованих працівників,  але не менше двох спеціалістів з вищою фармацевтичною освітою;

— забезпечувати дотримання   визначених   МОЗ   загальних    та специфічних  умов  зберігання  лікарських засобів відповідно до їх складу,   фізико-хімічних   властивостей,   впливу   навколишнього середовища та інших факторів;

— забезпечити обов»язковий  мінімальний  асортимент  лікарських засобів, що визначається МОЗ;

— мати план термінових  дій  для  відкликання  у  разі  потреби лікарських засобів з продажу;

— забезпечити належну схоронність лікарських засобів;

— зберігати протягом   не   менше  трьох  років  документи,  що засвідчують факт купівлі або продажу із зазначенням  дати,  назви,

— кількості  та серії отриманого та поставленого лікарського засобу, інформації  про  покупця  (постачальника)   та   реквізитів   його ліцензії;

— визначити уповноважену особу;

— забезпечувати справність   усіх  засобів  вимірювання  шляхом проведення їх калібрування та регулярної метрологічної повірки;

— мати паспорт аптечного складу (бази).

Розглянули обсяг та структури асортименту оптового фармацевтичного закладу ТОВ “Волес-Мед”  за 2006-2007 роки. Дохід (виручка) від реалізації лікарських засобів  оптового фармацевтичного закладу ТОВ “Волес-Мед”  зросла на 757,6 тис. грн. (15,85%). Виконання плану з отримання загального доходу склало 101,82%.

За асортиментом план виконано на 5385,2/5440*100% = 98,99%.

План по асортименту недовиконано на 1,01% за рахунок зовнішніх факторів, таких як:

— зменшення попиту на деякі препарати;

— поява на ринку збуту конкурентів.

 


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
 2. Закон України „Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р.
 3. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1570 від 17 листопада 2004 р. „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах»
 5. Наказ Держкомпідприємництва та Мінохоронздоров’я № 3/8 від 12 січня 2001 р. „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»
 6. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.
 7. Батенко Л.П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є., Оберемчук В. Ф. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / В.Є. Москалюк (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 384с.
 8. Белошапка В.А., ЗагорийГ.В., УсенкоВ.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное издание. — К.: РИА «Триумф», 2001. — 368 с.
 9. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.
 10. Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом»як К. Д. Стратегічний медичний менеджмент. — К., 2007. — 29с.
 11. Гацан В.В. Менеджмент фармацевтического предприятия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 346 с.
 12. Громовик Б. П. Організація роботи аптек. – Вінниця, Нова книга, 2003 р. – 240 с.
 13. Громовик Б. П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фарма­цевтичних фірм //Фармац. журн. — 2001. — № 5. — С. 12-23.
 14. Громовик Б. П., Кухар А. А. Современное состояние системы продвижения лекарственных средств в Украине // Провизор. — 2002. -№ 15.-С. 3-12.
 15. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 464 с.
 16. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.
 17. Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у фармації: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін (ред.), Б. П. Громовик (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2005. — 448с.
 18. Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров»я: Вступний курс / Володимир Чайковський (пер.). — К. : Основи, 1998. — 313с.
 19. Матвеева В. Аптечные учреджения: особенности организации и учета. — Х.: Фактор, 2001. — 248 с.
 20. Мушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. —Харків: Основа, 1999. — 288 с.
 21. Немцов В.Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.
 22. Про діяльність науково-експертного фармакопейного центру // Фар­мац. журн. — 2002. — № 4. — С. 8-11.
 23. Солоненко Н. Економіка охорони здоров»я: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2005. — 416с.
 24. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.
 25. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.
 26. Шутов М. М. Економіка та менеджмент охорони здоров»я: регіональний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Основа, 2000. — 367с.
 27. ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Держкомстату України.

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.