Курсова робота Модель сучасного менеджера: теорія і практика

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

 1. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності на підприємстві…… 5

 

 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………… 10

 

 1. Дослідження стилю управління менеджерів лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємства

“Шарлотта Плюс”…………………………………………………………………………… 20

 

 1. Формування ефективної моделі сучасного менеджера підприємства 28

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 33

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 36

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 38

Вступ

 

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передусім від вірного та вчасного управління підприємством.

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично аналізувати резерви підвищення ефективності діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління діяльністю підприємства та ролі менеджера в процесі управління.

Одне з основних завдань менеджера — створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації.  Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти — значить вести до успіхів інших. Завдання керівника — диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань — вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи. Центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією (підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо.

Саме тому тема курсової роботи “Модель сучасного менеджера: теорія і практика” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є формування ефективної моделі сучасного менеджера підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

провести дослідження стилю управління менеджерів базового підприємства;

розглянути формування ефективної моделі сучасного менеджера базового підприємства.

Методи дослiдження. В процесі дослідження використані аналітичні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.


1. Менеджер як суб’єкт управлінської діяльності на підприємстві

 

Буквально термін «менеджер» означає «керівник у соціально-економічній системі», тобто людина, що здійснює керівництво  організацією або її окремою структурою. На основі властивих тільки йому здібностей менеджер (з урахуванням наукових досягнень), впливає на людину (підлеглого), а через нього — на соціально-економічні системи, забезпечуючи цим досягнення поставлених ним цілей.

Менеджер це член організації, що здійснює управлінську діяльність. Це головна фігура організації. Однак не всі менеджери відіграють однакову роль на фірмі. Це зв»язано з тим, що організації відрізняються одна від однієї, і тому задачі і функції, що виконують менеджери, не ідентичні.

Незважаючи на те що менеджери організацій грають різноманітні ролі, необхідно виділити головні з них — ті, котрі вирішують усі менеджери, незалежно від типу їхньої організації.[1]

[1] Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

більше, ніж у 2000 році ( 425,33 тис. грн.). Рентабельність підприємства у звітному році зросла на 220,25 % і склала 9,94 %. Основні показники фінансово-господарської діяльності Підприємства “Шарлотта Плюс” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. Також відбулося зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику, що  свідчить про більш стійкий фінансовий стан фірми, що склався на кінець 2001 року.


3. Дослідження стилю управління менеджерів лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємства “Шарлотта Плюс”

 

Слово «стиль» — грецького походження. Первісне його значення — «стрижень для писання на восковій дошці», а пізніше вживалося в значенні «почерк». Звідси можна вважати, що стиль керівництва — це свого роду «почерк» у діях менеджера.

Більш повне визначення поняття «стиль керівництва» — відносно стійка система способів, методів і форм практичної діяльності менеджера.

Крім того, під стилем управління розуміють манеру і спосіб поводження менеджера в процесі підготовки і реалізації управлінських рішень.

На підприємстві “Шарлотта Плюс” проводиться анкетування серед менеджерів підприємства з метою виявлення стилю керівництва менеджерів лінійних та функціональних підрозділів.

Таблиця 3.1

 1. Ролі повинні бути взаємозалежні і динамічні. менеджер “Шарлотта Плюс” повинний розуміти, що рольова структура його діяльності недискретна: ролі невіддільні одна від іншої і кожна з ролей знаходиться в розвитку, часом переходячи одна в іншу.
 2. Рольова структура повинна будуватися на основі системного підходу. У будь-якій ситуації домінує визначена роль. Оптимальний її вибір спричиняє вибір відповідних сполучень (комплексу) ролей.

Таким чином, ефективність менеджера на “Шарлотта Плюс” залежить не тільки від того, наскільки реальні особисті характеристики менеджера відповідають якостям, необхідним у певній ситуації, але і від того, наскільки удало він збалансує ситуативний комплекс ролей.


Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Менеджер — це та особистість, за якою люди готові йти, ідеям якої вони завжди вірять. Підтримка членами колективу свого керівника в сучасних умовах є тією базою, без якої жоден менеджер, яким би гарним і грамотним фахівцем він не був, не зможе успішно керувати колективом.

Ефективне керівництво на “Шарлотта Плюс” припускає здатність розділити своє бачення проблем з іншими, мотивувати їх для досягнення поставлених цілей, тобто керувати разом з людьми, а не керувати людьми. Люди хочуть, щоб їхній лідер був не тільки і не стільки професіоналом-технократом, орієнтованим винятково на процес виробництва, скільки керівником з «людським обличчям», що має відповідну соціально-психологічну підготовку. У його управлінській діяльності на першому плані повинна бути орієнтація на людину.

Щоб підлеглі йшли за своїм лідером, він повинний розуміти своїх послідовників, а вони — розуміти навколишній світ і ситуацію, у якій виявилися. Оскільки і люди, і ситуації постійно міняються, менеджер повинний бути досить гнучким, щоб пристосуватися до змін, що не припиняються. Розуміння ситуації і знання того, як керувати людськими ресурсами, — найважливіші компоненти ефективного керівництва. Усе це свідчить про те, що управлінська робота відноситься до числа таких видів людської діяльності, що вимагають специфічних особистісних якостей, що роблять конкретну особистість професійно придатною до такої діяльності.

Підприємство “Шарлотта Плюс” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства.

Основними напрямками діяльності Підприємства “Шарлотта Плюс” є: торгівля і послуги; виробничо-господарська діяльність; фінансово-економічна діяльність; інформатика та комп’ютеризація; рекламно-видавнича діяльність; зовнішньоекономічна діяльність.

Проаналізувавши основні показники діяльності “Шарлотта Плюс” бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному 2001 році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим 2000, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2000 році ( 425,33 тис. грн.). В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році зросла на 220,25 % і склала 9,94 %.

За даними “Шарлотта Плюс”: коефіцієнт фінансової незалежності на початок року склав 74,9%, на кінець року – 92,64%, тобто зріс на 17,74%; коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився на 17,74% з 25,10% до 7,36%; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 33,51% до 7,94% на 25,57%. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан фірми, що склався на кінець року.

Стиль керівника управління “Шарлотта Плюс” вищої ланки за результатами опитування працівників переважно демократичний. Відповідно до теорії Р. Блейка та Дж. Моутон даного керівника можна оцінити такою точкою (8;6), тобто на першому місці знаходиться  піклування про виробництво (8), а на другому – піклування про людей. Відповідно до теорії Дугласа Мак-Грегора  тип управління даного керівника більш близький до “Y”.

За результатами анкетування на “Шарлотта Плюс” стиль управління менеджера персоналу найбільш близький до ліберального. Відповідно до теорії Р. Блейка та Дж. Моутон даного керівника можна оцінити такою точкою (5;8), тобто на першому місці знаходиться  піклування про людей (8), а на другому – піклування про виробництво (5).

Менеджери з виробництва мають авторитарний стиль управління. Відповідно до теорії Р. Блейка та Дж. Моутон даних менеджерів можна оцінити такою точкою (9;4), тобто на першому місці знаходиться  піклування про виробництво (9), а на другому – піклування про людей (4).

Менеджери з реалізації продукції мають демократичний стиль управління. Відповідно до теорії Р. Блейка та Дж. Моутон даних менеджерів можна оцінити такою точкою (8;5), тобто на першому місці знаходиться  піклування про виробництво (збут продукції) (8), а на другому – піклування про людей (5).

Ефективна модель сучасного менеджера на підприємстві “Шарлотта Плюс” — це визначений тип особистості, що володіє багато в чому унікальною системою знань і умінь.

Таким чином, ефективність менеджера на “Шарлотта Плюс” залежить не тільки від того, наскільки реальні особисті характеристики менеджера відповідають якостям, необхідним у певній ситуації, але і від того, наскільки удало він збалансує ситуативний комплекс ролей.


Список використаних джерел

 

 1. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 2. Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.
 3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.
 4. Брэддик У. Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.
 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.
 6. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 7. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.
 8. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 9. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво: Пер. з англ.— К.: Україна, 1994.— 319 с.
 10. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.
 11. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.
 12. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.
 13. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.
 14. Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.
 15. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.
 16. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 17. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.
 18. Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.
 19. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.
 20. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 21. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.


Додатки

 

Додаток 1

Статут

 

 

Додаток 2

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  «Шарлотта Плюс» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            200 2 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10
первісна вартість 0 11
Знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 20,8 16,6
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 411,3 1738,2
первісна вартість 0 31 867,0 3757,6
Знос 0 32 455,7 2019,4
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45 2,5 7,3
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 434,6 1762,1
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 192,3 305,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 6,6 10,5
готова продукція 130 115,4 111,5
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 101,2 117,0
первісна вартість 161 103,2 119,5
резерв сумнівних боргів 162 2 2,5
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 12,0 9,0
за виданими авансами 180 5,0 2,5
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 95,6 157,1
Поточні фінансові інвестиції 220 30
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 51,0 29,6
в іноземній валюті 240 6,2 14,5
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 585,2 787,2
 1. Витрати майбутніх періодів
270    
БАЛАНС 280 1019,8 2549,3
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 200 200
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 553,1 1826,6
Резервний капітал 340 3,5 3,5
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 7,3 331,6
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 763,8 2361,7
 1. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400
Інші забеспечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430    
 1. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450 28,0 13,6
Відстрочені податкові зобов,язання 460
Інші довгострокові зобов,язання 470
Усього за розділом 3. 480 28,0 13,6
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500 40,0 30,0
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510 8,6 6,0
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 122,5 64,2
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 11,0 9,1
з позабюджетних платежів 560 2,0 1,1
зі страхування 570 2,8 2,0
з оплати праці 580 14,2 13,8
з участниками 590 24,2 43,8
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 2,7 4,1
Усього за розділом 4. 620 228,0 174,1
 1. Доходи майбутніх періодів
630    
БАЛАНС 640 1019,8 2549,3
                                                     Керівник                     М.П.
                                Головний бухгалтер

Додаток 3

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  ПВП «Камея» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2001 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
Валовий:
 прибуток 0 50 1124,94 500,14
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 532,31 117,57
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 21,59 11,0
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 553,9 128,57
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 387,73 90,0
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 387,73 90,0
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденти на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.