Курсова робота Маркетинг

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Аналітичний розділ. 5

1.1. Характеристика основних складових комплексу маркетингу. 5

1.2. Характеристика складових середовища маркетингу. 7

1.3. Характеристика методів маркетингових досліджень. 10

1.4. Характеристика методів сегментування ринку. 13

1.5. Характеристика організаційних структур управління маркетингом.. 15

 

 1. Дослідницький розділ. 16

2.1. Розробка плану вивчення попиту потенційних споживачів. 16

2.2. Розробка макету анкети для проведення опитувань    споживачів. 18

2.3. Вибір цільового ринку та визначення його місткості 19

2.4. Проведення опитувань та обробка отриманих результатів. 20

2.5. Обґрунтування рішення щодо наявності попиту у цільовому сегменті ринку  23

 

 1. Творчий розділ. 24

3.1. Розробка схеми організаційної структури фірми та служби маркетингу  24

3.2. Розробка трьох рівнів товару. 25

3.3. Розробка методу розрахунку ціни товару. 27

3.4. Розробка Ж.Ц.Т. 27

3.5. Розробка каналу розподілення товару. 29

3.6. Розробка методу сегментування ринку. 30

 

 1. Економічний розділ. 32

4.1. Розрахунок вихідної ціни товару. 32

4.2. Розрахунок кінцевої ціни товару. 32

4.3. Розрахунок об’єму продажу товару. 33

4.4. Розрахунок витрат на маркетинг. 33

 

Заключення. 35

 

Список літератури. 37

Вступ

 

У самому загальному вигляді поняття маркетингу означає вивчення ринку з визначеною метою. У маркетингу, що покликаний задовольняти потреби людей, дослідження мають велике значення. В умовах ринку одержують переваги ті підприємства, що краще інших знають ці потреби і продають товари, здатні їх задовольнити. Але ринок постійно змінюється, потреби людей під впливом різних факторів також змінюються, тому підприємства, щоб отримати прибуток, повинні постійно стежити за кон»юнктурою ринку.

Саме за допомогою маркетингових досліджень підприємства можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців. Маркетингові дослідження – це будь-яка дослідницька діяльність, що забезпечує потреби маркетингу.

Дуже часто основною метою маркетингових досліджень є прагнення дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку. Звичайно маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, товари, середовище маркетингу, ціна товарів, просування товарів. Результатом маркетингового дослідження є розробки, що використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингу.

Саме тому тема курсової роботи “Маркетинг” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є розробка маркетингової програми підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— характеристики основних складових комплексу маркетингу,

— характеристики складових середовища маркетингу,

— характеристики методів маркетингових досліджень,

— характеристика методів сегментування ринку,

— характеристики організаційних структур управління маркетингом,

— розробки плану вивчення попиту потенційних споживачів,

— розробки макету анкети для проведення опитувань споживачів,

— вибору цільового ринку та визначення його місткості,

— проведення опитувань та обробка отриманих результатів,

— обґрунтування рішення щодо наявності попиту у цільовому сегменті ринку,

— розробки схеми організаційної структури фірми та служби маркетингу,

— розробки трьох рівнів товару,

— розробки методу розрахунку ціни товару,

— розробки Ж.Ц.Т.,

— розробки каналу розподілення товару,

— розробки методу сегментування ринку,

— розрахунку вихідної ціни товару,

— розрахунку кінцевої ціни товару,

— розрахунку об’єму продажу товару,

— розрахунку витрат на маркетинг.

Предметом дослідження є маркетинг на підприємстві.

Об»єктом дослідження є  виробниче підприємство ТОВ “Сігма”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

 


1. Аналітичний розділ

1.1. Характеристика основних складових комплексу маркетингу

 

Маркетинговий комплекс — одне з ключових понять сучасного маркетингу. Маркетинговий комплекс визначають як сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які підприємство використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку. В маркетинговий комплекс входить усе, що підприємство може використати

Найбільш вираженою формою комбінованого використання інструментів збуту є матрично-продуктова модель, при якій у кожному окремому регіоні існує більш-менш розгалужена мережа торгових агентів, що спеціалізуються на поширенні одного чи обмеженої групи товарів. Ці торгові агенти можуть підтримувати координаційні контакти як з основними філіями в тій чи іншій країні, так і з підрозділами материнської структури, що займаються просуванням товарів тієї ж номенклатури.


2. Дослідницький розділ

2.1. Розробка плану вивчення попиту потенційних споживачів

 

Процес маркетингового дослідження (рис. 1.1) складається з чотирьох етапів: вияв­лення проблеми та визначення цілей дослідження; розробка плану дослідження; реалізація плану дослідження; обробка та представлення отриманих результатів.

Визначення проблеми і цілей дослідження
Розробка плану дослідження для збору інформації
Реалізація плану дослідження – збирання і аналіз даних
Опрацювання й оцінка отриманих результатів

 

 1. Заробітна плата дослідників та відрахування на соціальні заходи
7700
 1. Витрати на матеріали та канцелярські товари
800
 1. Амортизація основних засобів
700
Разом 9200

 

Отже,  витрати на маркетинг на підприємстві ТОВ “Сігма” становлять 9200 грн.

 


Заключення

 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновки та пропозиції.

Маркетинговий комплекс — одне з ключових понять сучасного маркетингу. Маркетингове середовище можна поділити на мікросередовище та макросередовище. Методами проведення досліджень роздрібних підприємств є спостереження, опитування, експеримент, імітація та аналіз текстів.

Покупців можна класифікувати й обслуговувати по-різному, орієнтуючись на різні ознаки, наприклад географічні, демографічні, психографічні або поведінкові. Процес поділу ринку на окремі групи покупців зі спільними потребами, характерис­тиками або поведінкою, для кожної з яких потрібні різні товари або маркетингові комплекси, називається сегментуванням ринку.

Процес маркетингового дослідження складається з чотирьох етапів: вияв­лення проблеми та визначення цілей дослідження; розробка плану дослідження; реалізація плану дослідження; обробка та представлення отриманих результатів.

Провівши дослідження виявили наявність попиту у цільовому сегменті ринку на радіоприймачі. Як показують результати опитування 25,8% респондентів стверджують, що  хотіли б купити радіоприймач в магазинах де є спеціалізовані відділи, 23,1% в гіпермаркетах, 49,8% опитаних — на ринках міста. Як видно з результатів опитування 31,2% надають перевагу радіоприймачам виробництва країн Європи, 20,5% Японії, 11,7% Кореї та 22,6% України. Товари ТОВ “Сігма” будуть реалізуватися на ринку м. Чернігова та області. Так як в Чернігівській обл. проживає 1004088 чол. населення здатних купити радіоприймач, то попит на радіоприймачі виробництва ТОВ “Сігма” буде високий.

Товарна орієнтація структури ТОВ “Сігма” полягає в тому, що по кожному това­ру (наприклад радіоприймачу) або групі подібних товарів призначається спеціальний маркетинг-керуючий.

ТОВ “Сігма” буде використовувати непрямі канали збуту радіоприймачів. По кількості посередників на кожнім рівні каналів збут може носити характер інтенсивного селективного чи виняткового.

Сегментування ринку радіоприймачів на ТОВ “Сігма” проводиться за групами складності.

Прибуток встановимо на рівні 30% від постійних витрат. Оптова ціна підприємства складає 31,5 грн. Оптова ціна реалізації складе 37,8 грн. Роздрібна ціна радіоприймача складе 47,25 грн.

Мінімальний об’єм продажу товарів буде за умови, що прибуток підприємства дорівнює нулю складе 4616 радіоприймачів. При забезпеченні прибутку на рівні 30% від постійних витрат об’єм продажу товару складе 6000 радіоприймачів. Витрати на маркетинг на підприємстві ТОВ “Сігма” становлять 9200 грн.


Список літератури

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации / Пер. с англ. — М.: Фынансы и статистика, 2003.- 208 с.
 4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник/ С.С. Гаркавенко. — Київ: Лібра, 1996. — 384 с.
 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
 7. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии), РЭФ, 1994. – 79 с.
 8. Голубков E.П. Маpкетинг: стpатегии, планы, стpуктуpы — М.: Дело, 1995. — 188 с.
 9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 2000. — 368 с.
 10. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.
 11. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.
 12. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. — М.: Высш. шк., 1995. — 255 с.
 13. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика — К. : КНЕУ, 2002. — 359с.
 14. Єрмошенко М. М., Лиходій В. Г. Маркетинг. — К.: НАУ, 2002.- 400 с.
 15. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — №10. — С.101-107.
 16. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом, 1999. – 718с.
 17. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 18. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. –К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 19. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.
 20. Маpкетинг: стан і основні напpями pозвитку/ Редкол.: О. П. Коpольчук та ін.. — К., 1997. — 188 с.
 21. Маpкетинговая товаpная политика/ Отв. pед. А. В. Оpехов. — К.:МАУП, 1998. — 83 с.
 22. Моpозов М. А. и др. Стpатегия и тактика пpодвижения товаpа на pынок / Моpозов М. А., Пушкаpь А. И., Тpидед А. H. — Х.: Основа, 1998. — 175 с.
 23. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. — Львів: Інтелект-Захід, 2002. — 244 с.
 24. Овчинникова М.О. Роль ціноутворення в формуванні ринкових відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2004. — №6.-С.117.-123.
 25. Осентон Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей / Пер. с англ. — М.: Вильяме, 2003.- 302 с.
 26. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 191 с.
 27. Ходяченко В.Б. Маркетинг: Учебное пособие/ В.Б. Ходяченко. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. — 179 с.
 28. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие/ В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. — Москва: Финансы и статистика, 1999. — 528 с.
 29. Черчилъ Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2002.- 244 с.

Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия: Методическое пособие/ Г.Н. Чубаков. — Москва: ИНФРА-М, 1995. — 224

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.