Курсова робота Аналіз конкурентних переваг і формування конкурентної стратегії на основі підходу М. Портера

Зміст

 

Вступ. 4

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування конкурентної стратегії 6

1.1. Поняття конкурентних переваг, їх класифікація по М. Портеру. 6

1.2. Сутність та призначення конкурентних стратегій, їх види по М. Портеру  11

1.3. Особливості сучасних підходів до формування конкурентних переваг  18

 

Розділ 2. Стратегічний аналіз формування конкурентних переваг і стратегій  20

2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та його конкурентні позиції на світовому ринку. 20

2.2. Характеристика основних показників діяльності підприємства та оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу. 25

2.3. Стратегічний аналіз формування конкурентних переваг та стратегій  28

 

Висновки та пропозиції 33

 

Список використаних джерел. 36

 

Додатки. 38

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

Саме тому тема курсової роботи “Аналіз конкурентних переваг і формування конкурентної стратегії на основі підходу М. Портера” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка рівня конкурентних переваг і конкурентної стратегії підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування конкурентоспроможності підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Портер М., Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— визначення поняття конкурентних переваг, їх класифікація по М. Портеру,

— вивчення сутності та призначення конкурентних стратегій, їх види по М.Портеру,

— дослідження особливостей сучасних підходів до формування конкурентних і переваг,

— дослідження загальної характеристики підприємства та його конкурентні позиції на світовому ринку,

— характеристики основних показників діяльності підприємства та оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу,

— проведення стратегічного аналізу формування   конкурентних   переваг та стратегій підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство ТОВ “L-майстер”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


Розділ 1. Теоретико-методологічні основи формування конкурентної стратегії

1.1. Поняття конкурентних переваг, їх класифікація по М. Портеру

 

Складовим компонентом механізму ринкової еко­номіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово­лення своїх інтересів, пов’язаних з продажем цієї продукції, викона­них робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам. Основне завдання і головна функція конкуренції – завоюва­ти ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку [18, с. 108].

Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розорюються, інші збагачуються, посилюється со­ціальне, майнове розшарування населення, загострюється безробіття. Конкуренція є рушійною силою ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високо­якісну продукцію при найменших витратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовій організації праці.

Ризики стратегії:

розходження в цінах на продукти спеціалізованих підприємств і підприємств, що обслуговують весь ринок, можуть в очах споживачів не відповідати перевагам специфічних для даного сегмента товарам;

конкуренти можуть спеціалізувати свій товар ще сильніше, виділивши всередині сегмента підсегменти.

Рекомендації М. Портера по здійсненні стратегії засновані на тім що підприємство вже має визначені конкурентні переваги, але неясно як і за рахунок чого вони досягнуті. Модель використовується у випадку уповільнення росту і стагнації галузей.


1.3. Особливості сучасних підходів до формування конкурентних переваг

 

Один з варіантів методу порівняльних переваг запропонований російським економістом А. Юдановим. Він розділив усе різноманіття конкурентних стратегій фірм, що діють на одному ринку, на чотири типи, що розрізняються характером своєї конкурентної стратегії: комутантів, патієнтів, віолентів, експлерентів. Кожний з них приведений до визначеного типу біологічного поводження і має відповідну аналогію [27, с. 124]

Комутанти (сірі миші) — маленькі, гнучкі, що легко підлаштовуються до зміни ринкового попиту фірми. Часто пропонують товари-імітатори, товари-підробки. Не прив»язані міцно до визначеної області діяльності, легко просочуються з одного ринку на іншій. Мають низьку стійкість.

Гнучкість і пристосовність складають основу конкурентної стратегії. Тип, дуже характерний для українського ринку. Багато комутантів, проводячи рекламну кампанію в засобах масової інформації, навіть не називають характер своєї діяльності (що, утім, зустрічається усе рідше), оскільки готові використовувати будь-яку нову можливість одержання прибутку [15, c. 85].

Вибір конкурентних переваг, за допомогою яких здійснюватиметься позиціювання якого-небудь товару чи послуги, може виявитися важкою справою, хоча саме це може стати головним для діяльності піфдприємства.


Розділ 2. Стратегічний аналіз формування конкурентних переваг і стратегій

2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та його конкурентні позиції на світовому ринку

 

Створена в лютому 1996 ТОВ “L-майстер” реалізує високоякісні матеріали та фурнітури для виготовлення меблів. ТОВ “L-майстер” торогівельно-виробниче підприємство, що реалізує широкий вибір ламінованих ДСП та ДВП, столешень-постформінг, фасадів МДФ, плит, фурнітури.

 

Як бачимо з матриці ТОВ “L-майстер” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має конкурентну позицію, яка погіршується та має слабку конкурентну позицію.

Отже, ринкова частка ТОВ “L-майстер” досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації продукції в Україні. Вона склала відповідно в 2003, 2004, 2005 роках 0,47%, 0,35%, 0,34%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації продукції. В подальшому потрібно підвищувати конкурентоспроможність продукції та підприємства ТОВ “L-майстер”.

 


Висновки та пропозиції

 

 

Частка ринку, рівень прибутку фірми визначаються тим, наскільки ефективно компанія протидіє наступним конкурентним силам:

— проникаючим у галузь новим конкурентам, що випускають подібні товари;

— погрозі з боку товарів-замінників (субститутів);

— компаніям-конкурентам, що вже закріпилися на галузевому ринку;

— впливу продавців (постачальників);

— впливу покупців (клієнтів).

Базова стратегія конкуренції, що представляє собою основу конкурентного поводження підприємства на ринку є центральним моментом у стратегічній орієнтації підприємства. Від її правильного вибору залежать усі наступні маркетингові дії підприємства. Ця обставина визначає необхідність ретельного обґрунтування даної процедури. Однак, деякі стереотипи що сформувалися останнім часом у підприємницьких колах щодо того, як необхідно конкурувати на ринку, у значній мірі заважають системно підійти до рішення даної задачі. Перш ніж приступити до вибору базової стратегії конкуренції необхідно позбутися від шкідливих стереотипів, штампів і помилок.

Успіху досягають великі підприємства з більшою часткою ринку, а також відносно невеликі вузькоспеціалізовані підприємства. Прагнення невеликих підприємств дублювати поводження великих підприємств, не вважаючи зі своїми реальними можливостями, приведе в критичну область втрати конкурентних позицій.

Для подібних підприємств, щоб домогтися успіху, варто виконувати правило: «Сегментуй ринок. Звужуй виробничу програму. Домагайся і зберігай максимальну частку на мінімальному ринку».

Створена в лютому 1996 ТОВ “L-майстер” реалізує високоякісні матеріали та фурнітури для виготовлення меблів. В гуртовій та роздрібній торгівлі ТОВ “L-майстер” завжди є широкий вибір ламінованих ДСП та ДВП, столешень-постформінг, фасадів МДФ, плит.

Конкурентоспроможність ТОВ “L-майстер” формується за рахунок стійкого фінансового стану підприємства на ринку та ефективності його діяльності.

На ринку промисловості України та міста Києва багато підприємств, що виробляють та реалізують аналогічну продукцію та створюють конкуренцію  ТОВ “L-майстер”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “L-майстер” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2004 роком.

Ринкова частка ТОВ “L-майстер” досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації продукції в Україні. Вона склала відповідно в 2003, 2004, 2005 роках 0,47%, 0,35%, 0,34%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації продукції. ТОВ “L-майстер” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має конкурентну позицію, яка погіршується та має слабку конкурентну позицію. В подальшому потрібно підвищувати конкурентоспроможність продукції та підприємства ТОВ “L-майстер”.

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “L-майстер” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації в ТОВ “L-майстер” різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.

Процес формування асортименту продукції ТОВ “L-майстер” з урахуванням розглянутих принципів має здійснюватися по наступним чотирьох етапах:

1) визначається перелік основних груп і підгруп продукції, що випускаються;

2) здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів;

3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);

4) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для ТОВ “L-майстер”, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.

Диверсифікація продукції ТОВ “L-майстер” є однією з поширених форм його організації за умов роз­виненої ринкової економіки і гострої конкуренції продуцентів на ринку. Сутність диверсифікації має полягати в одночас­ному розширенні номенклатури та асортимен­ту продукції, що випускає підприємство. Вочевидь диверсифі­кацію можна вважати своєрідним видом стратегії маркетингу ТОВ “L-майстер”, стратегії, спрямованої на розширення сфер діяльності на ринку нових послуг, надання яких не зв»яза­не з основним виробництвом.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Азоев Геннадий Лазаревич. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208с.
 2. Амстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг Загальний курс, 5-те видання – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.
 3. Баландин Виктор Сергеевич, Яшин Николай Сергеевич, Багиров Эльдар Алиевич. Конкуренция в бизнес-системах. Маркетинг. Коммерческая деятельность. Эффективность / Саратовский гос. технический ун-т. — Саратов, 2001. — 158с.
 4. Барышев А.Ф., Маркетинг – М.: ACADEMA, 2002. – 342 с.
 5. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 6. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 7. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.
 8. Гончарук Тетяна Іванівна. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. — Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2003. — 60с.
 9. Диксон П.Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2002. – 560 с.
 10. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.
 11. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 12. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.
 13. Костусев Алексей Алексеевич. Конкурентная политика в Украине / Киевский национальный экономический ун-т. — К. : КНЭУ, 2004. — 310с.
 14. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.
 15. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.
 16. Маслова Т.Д., Ковалик Л.Н., Божук С.Г. Маркетинг // СПб: Питер, 2001. – 320 с.
 17. Монополізм та конкуренція в Україні: Нормативна база / О.А. Кривенко (ред.), О.М. Роїна (упоряд.). — К. : КНТ, 2003. — 284с.
 18. Немчин А.М., Минаев Д.В., Маркетинг. Учебное пособие.// «Бизнес-пресса», 2001 – 512 с.
 19. Пастернак-Таранушенко Г., Рожок В. Конкуренция: Курс лекций и практ. занятий на русском и укр. языках / Киевский экономический ин-т менеджмента (ЭКОМЕН) — К. : ЦУЛ, 2002. — 322с.
 20. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.
 21. Портер Майкл Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / И. Минервин (пер.с англ.). — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 452с.
 22. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ.. — СПб. : Издательский дом «Вильямс», 2003. — 495с.
 23. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 24. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа ИНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2000. – 640 с.
 25. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: ЗАО «Бизнес-школа ИНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2002. – 345 с.
 26. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.
 27. Юданов Андрей Юрьевич. Конкуренция: теория и практика: Учеб.- практ. пособие / Ассоциация авторов и издателей «Тандем» — М. : Акалис, 1996. — 272с.


Додатки

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

|     | 01

 

 

Підприємство  “L-майстер”

за ЄДРПОУ
 

Територія

за КОАТУУ
 

Форма власності

за КФВ
 

Орган державного управління

за СПОДУ
 

Галузь

за ЗКГНГ
 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середньо облікова чисельність

 

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 1. Балансна ______1 січня________ 2006 р.
 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

 

Актив

 

Код

рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1. Необоротні активи
 

Незавершене будівництво

 

020

 

Основні засоби:

 

залишкова вартість

 

030

 

11.2

 

15.7

 

первісна вартість

 

031

 

47.2

 

46.7

 

знос

 

032

 

36.0

 

31.0

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

040

 

Інші необоротні активи

 

070

 

Усього за розділом I

 

080

 

11.2

 

15.7

 

 1. Оборотні активи
 

Виробничі запаси

 

100

 

35,00

 

29,80

 

Готова продукція

 

130

 

20.1

 

19.8

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

 

160

 

8.2

 

7.3

 

первісна вартість

 

161

 

8.2

 

7.3

 

резерв сумнівних боргів

 

162

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

170

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

 

Поточні фінансові інвестиції

 

220

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

 

230

 

6.8

 

19.1

 

в іноземній валюті

 

240

 

Інші оборотні активи

 

250

 

Усього за розділом II

 

260

 

70.1

 

76.0

 

III. Витрати майбутніх періодів

 

270

 

Баланс

 

280

 

81.3

 

91.7

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

 

Код рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

1 2 3 4
 

 1. Власний капітал
 

Статутний капітал

 

300

 

15.9

 

15.9

 

Додатковий капітал

 

320

 

3.5

 

Резервний капітал

 

340

 

0.7

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

 

12.2

 

21.5

 

Неоплачений капітал

 

360

 

(             )

 

(             )

 

Усього за розділом I

 

380

 

28.1

 

41.6

 

 1. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
 

430

 

III. Довгострокові зобов»язання

 

480

 

 1. Поточні зобов»язання
 

Короткострокові кредити банків

 

500

 

30.5

 

20.5

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

 

510

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

13,50

 

19,30

 

Поточні зобов»язання за розрахунками:

 

з бюджетом

 

550

 

2,8

 

3,50

 

зі страхування

 

570

 

1,4

 

3.4

 

з оплати праці

 

580

 

5,0

 

3.4

 

Інші поточні зобов»язання

 

610

 

Усього за розділом IV

 

620

 

53.2

 

50.1

 

 1. Доходи майбутніх періодів
 

630

 

Баланс

 

640

 

81.3

 

91.7

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2004 р.

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

 

 

 

1801007

 

 

 

Стаття

 

Код рядка

 

За попередній період

 

За звітний період

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

99.0

 

138.4

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

 

020

 

(  16.5  )

 

(  23.1  )

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020)

 

030

 

82.5

 

115.3

 

Інші операційні доходи

 

040

 

Інші звичайні доходи

 

050

 

Надзвичайні доходи

 

060

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

 

070

 

82.5

 

115.3

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

 

080

 

Матеріальні затрати

 

090

 

(  14.2  )

 

(  15.3   )

 

Витрати на оплату праці

 

100

 

(   13.2  )

 

(  19.6  )

 

Відрахування на соціальні заходи

 

110

 

(   4.95  )

 

(  7.35 )

 

Амортизація

 

120

 

(  36.15 )

 

(  31.65 )

 

Інші операційні витрати

 

130

 

(    )

 

(   )

 

у тому числі

 

131

 

(          )

 

(          )

 

140

 

(        )

 

(        )

 

Інші звичайні витрати

 

150

 

(          )

 

(          )

 

Надзвичайні витрати

 

160

 

(          )

 

(          )

 

Податок на прибуток

 

170

 

(   5.2  )

 

( 9.2 )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

 

180

 

( 70.3  )

 

(  93.8  )

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180)

 

190

 

12.2

 

21.5

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один ответ на “Курсова робота Аналіз конкурентних переваг і формування конкурентної стратегії на основі підходу М. Портера

 1. Нана говорит:

  Курсова робота Аналіз конкурентних переваг і формування конкурентної стратегії на основі підходу М. Портера

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.