Дипломна робота Управління оборотними коштами

РОЗДІЛ 3

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ТОВ “КОСМО – ТРЕЙД”

 

 

3.1. Аналіз динаміки та структури оборотних коштів

 

Об’єктом дослідження даної магістерської роботи є ТОВ “Космо – трейд” але досліджує з 2001 року. Підприємство знаходиться за адресою м. Київ вул. Виборзька 70. Форма власності – колективна. ТОВ “Космо — трейд” займається торгівлею обладнання для салонів краси, перукарень та фітнес-центрів. Біля 90% обладнання імпортується з-за кордону.

Характер господарської діяльності ТОВ “Космо-трейд” включає наступні сфери діяльності:

  1. Здійснення комплексного оснащення перукарень, фітнес-центрів, салонів краси;
  2. Торгівля товарами;
  3. Ремонт та обслуговування;

….

Підводячи підсумок за два роки слід зазначити, що ТОВ “Космо – трейд” зазнало великих труднощів в фінансовій діяльності, про що свідчить підвищення частки фінансування потреб за рахунок позичених коштів (кредиторської заборгованості за товари, короткострокових кредитів банків). Проте,при забезпеченні своєчасного розрахунку за відвантажену продукцію та повернення дебіторської заборгованості можливо зменшити потребу в позикових коштах. В цілому, у зв’язку з сезонністю продажів аналізованого підприємства, спостерігається коливання грошових коштів та коштів в розрахунках.

 

3.2. Дослідження джерел та напрямків використання оборотних коштів підприємства

 

Проведення аналізу джерел формування та напрямків використання грошових коштів є необхідним для кожного підприємства, оскільки дає можливість визначити:

  • джерела приросту обігових коштів та напрямків їх використання;
  • обсяг та питому вагу окремого джерела та напрямку використання обігових коштів в загальному обсязі;
  • групи джерел формування та напрямків використання коштів залежно від ступеня їх значущості;
  • ступінь сталості окремих джерел формування та напрямків використання коштів.

На аналізованому підприємстві збільшення джерел коштів відбулося за рахунок зовнішніх і внутрішніх факторів. В умовах ринкового господарювання

Зменшення прибутків підприємства негативно відбилося і на прибутковості його оборотних активів, які складали на початку 2002 року 22,43%, а в кінці 2003 їх розмір був вже 5,26% (табл. 3.7).

На початку II кварталу 2002 року зменшення прибутковості власного капіталу почало відбуватися з результату –26,37%, в кінці III кварталу 2003 року склав –464,1%.  Це також свідчить про значні збитки підприємства.

Отже, перераховані коефіцієнти вказують на значне погіршення прибутковості підприємства в цілому.

На кінець звітного періоду 2003 року отримання прибутку дозволило покращити прибутковість власного капіталу аж на 514,4% (див.табл.3.7).

Підводячи підсумок можна відмітити загальне погіршення фінансового стану ТОВ “Космо-трейд” за 2002 – 2003 роки, на що вказує негативна тенденція зміни показників ліквідності, платоспроможності, прибутковості, фінансової стійкості та ділової активності.

Однією з причин таких змін можна назвати зменшення виручки від реалізації. Хоча за аналізований період абсолютне значення її збільшилося, але частка у доходах – зменшилась. Крім того, темпи зростання виручки були набагато меншими, ніж темпи зростання витрат, що призвело до погіршення показників прибутковості.

Наслідком зменшення виручки було також погіршення ефективності використання активів та їх елементів, що відобразилося на показниках ділової активності. Погіршення цих показників було викликано також надмірним нагромадженням низьколіквідної частки обігових активів – товарно-матеріальних цінностей. Темпи їх зростання були набагато швидшими, ніж підвищення собівартості реалізації.

Крім того, збільшення товарно-матеріальних запасів, разом із збільшенням поточних зобов’язань свідчить про погіршення структури фінансування запасів і збільшенням фінансової залежності, що негативно вплинуло на показники ліквідності та платоспроможності.

Головною причиною погіршення показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності за весь аналізований період, було нарощування підприємством позикового капіталу при зменшенні частки власного капіталу.

Для підвищення рівня ділової активності, платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ “Космо-трейд” повинно подолати негативну тенденцію зниження прибутковості.

….

 

 

РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ НА ТОВ «КОС?О -ТРЕЙД»3

4.1. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства  3

4.2. Розробка нормативної бази планування оборотних коштів. 13

4.3. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах. 19

4.4. Оцінка оптимальності визначеної потреби в оборотних коштах. 22

РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ НА ТОВ «КОС?О -ТРЕЙД»

 

4.1. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства

 

 

Політика управління оборотними активами ТОВ “Космо-Трейд” має являти собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації структури джерел їхнього фінансування.

Для поліпшення платоспроможності ТОВ “Космо-Трейд” необхідно уникати таких факторів:

невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

підвищення собівартості продукції;

в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

4.2. Розробка нормативної бази планування оборотних коштів

 

 

На підприємстві ТОВ “Космо-Трейд” на 2004 рік розроблено нормативи на основі діяльності підприємства за попередні періоди.

Робочий запас (ТЗрз) в ТОВ “Космо-Трейд” являє  собою сукупність таких елементів:

— представницького асортименту,

— запасу на одноденну реалізацію,

— запасу на час прийомки та підготовки товарів до реалізації.

Загальний розмір робочого  запасу в днях  обороту визначається так:

де m — кількість різновидів товарів;

Ці — середня ціна різновидів товарів і-тої групи;

Зпідг — запас на час прийомки та підготовки товарів до продажу;

Т — середньоденна реалізація товарів і-тої групи;

4. Коефіцієнт оборотності готової продукції (Когп) відображає швидкість обороту готової продукції та визначається як відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції (ГП):

Когп= ВР/ГП,

Для ТОВ “Космо-Трейд” за 1 квартал 2004 року.

Когп= 1572,85/ 412,3= 3,81.

Для ТОВ “Космо-Трейд” за 2 квартал 2004 року.

Когп = 1622,4/ 343,2= 4,72.

 

Таблиця 4.7

Планування коефіцієнтів оборотності оборотного капіталу

Показники

 

01.04.04

 

01.07.04

 

Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (К03) 1,06 1,13
Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (Ком) 1,48 1,61
Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів (Комз) 58,08 57,51
Коефіцієнт оборотності готової продукції (Когп) 3,81 4,72

 

В 2 кварталі 2004 року коефіцієнт загальної оборотності капіталу зріс порівняно з 1 кварталом 2004 року на 0,07 за рахунок зменшення вартості загального капіталу. Коефіцієнт оборотності оборотних активів зросте на 0,13 за рахунок збільшення виручки від реалізації в більшій мірі та зменшення розміру оборотних коштів. Зростання цього показника характеризується позитивно. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів зменшиться на 0,57 за рахунок збільшення виручки від реалізації в меншій  мірі ніж зросла вартість матеріальних оборотних коштів підприємства.  Коефіцієнт оборотності готової продукції зросте на 0,91 за рахунок зменшення залишків готової продукції та збільшення виручки від реалізації. Збільшення цього показника характеризується позитивно і свідчить про зменшення залишків готової продукції в зв’язку з збільшенням попиту.

Отже, політика управління оборотними активами підприємства ТОВ “Космо-Трейд”  має розроблятися за наступними основними етапами:

— аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді,

— визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства ТОВ “Космо-Трейд”,

— оптимізація обсягу оборотних активів. Така оптимізація повинна виходити з обраного типу політики формування оборотних активів, забезпечуючи заданий рівень співвідношення ефективності їхнього використання і ризику,

— оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів. Потреба в окремих видах оборотних активів і їхня сума в цілому істотно коливається в залежності від сезонних особливостей здійснення операційної діяльності,

— забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів. Хоча усі види оборотних активів у тім чи іншому ступені є ліквідними (крім витрат майбутніх періодів і безнадійної дебіторської заборгованості) загальний рівень їхньої термінової ліквідності повинний забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства по поточним (особливо невідкладним) фінансовим зобов»язанням.

— забезпечення підвищення-рентабельності оборотних активів. Як і будь-який вид активів оборотні активи повинні генерувати визначений прибуток при їхньому використанні у виробничо-збутовій діяльності підприємства. Разом з тим, окремі види оборотних активів здатні приносити підприємству прямий доход у процесі фінансової діяльності у формі відсотків і дивідендів (короткострокові фінансові вкладення),

— забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їхнього використання. Усі види оборотних активів у тім чи іншому ступені піддаються ризику втрат,

— формування принципів фінансування окремих видів оборотних активів. Виходячи з загальних принципів фінансування активів, що визначають формування структури і вартості капіталу, повинні бути конкретизовані принципи фінансування окремих видів і складових частин оборотних активів,

— формування оптимальної структури джерел фінансування оборотних активів.

Підприємству ТОВ “Космо-Трейд” в 1 та 2 кварталах 2004 року потрібно відповідно 1061,19 та 1006,9 тис. грн. оборотних активів. В 2 кварталі 2004 року порівняно з першим чистий прибуток підприємства зросте на 38,85 тис. грн. За рахунок цього зросла прибутковість реалізації на 0,0218 пункта, рівень прибутковості загальних активів зросте на 0,0299 пункти, також зростуть показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0902 та 0,0442 пунктів. Це свідчить про покращення ефективності управління оборотними активами в 2 кварталі 2004 року порівняно з 1 кварталом 2004 року.

В 2 кварталі 2004 року коефіцієнт загальної оборотності капіталу зріс порівняно з 1 кварталом 2004 року на 0,07 за рахунок зменшення вартості загального капіталу. Коефіцієнт оборотності оборотних активів зросте на 0,13 за рахунок збільшення виручки від реалізації в більшій мірі та зменшення розміру оборотних коштів. Зростання цього показника характеризується позитивно. Коефіцієнт оборотностиі матеріальних оборотних коштів зменшиться на 0,57 за рахунок збільшення виручки від реалізації в меншій  мірі ніж зросла вартість матеріальних оборотних коштів підприємства. Коефіцієнт оберненості готової продукції зросте на 0,91 за рахунок зменшення залишків готової продукції та збільшення виручки від реалізації. Збільшення цього показника характеризується позитивно і свідчить про зменшення залишків готової продукції в зв’язку з збільшенням попиту.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.