Курсова робота Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Зміст

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування ресурсного потенціалу підприємства  5

 

1.1. Теоретичні аспекти структуризації ресурсного потенціалу. 5

 

1.2. Особливості оцінки основних елементів ресурсного потенціалу. 10

 

Розділ 2. Аналіз використання ресурсного потенціалу ВАТ “Сігма”. 16

 

2.1. Аналіз ресурсного потенціалу. 16

 

2.2. Аналіз ефективності використання кадрового потенціалу ВАТ “Сігма”  23

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. 28

 

Висновки. 32

 

Список використаних джерел. 35

 

Додатки. 37

Вступ

 

Актуальність теми. Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об»єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирішеність зумовили необхідність проведення цього дослідження та вибір теми дипломної роботи “Ресурсний потенціал підприємства та методи визначення його ефективності”.

Мета та задачі дослідження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємства, а також визначення основних напрямків поліпшення його ефективності.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були та вирішені наступні завдання:

— розглянуто теоретичні основи ресурсного потенціалу підприємства;

— проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

— визначено напрямки поліпшення показників використання ресурсного потенціалу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є фінансово-господарські відносини, що виникають в процесі діяльності підприємства, які мають вплив на ефективність використання ресурсного потенціалу.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є виробничо-торговельне підприємство ВАТ “Сігма”.

ВАТ “Сігма” засноване в січні 1997 року.  ВАТ “Сігма” знаходиться за адресою м. Київ вул. Азербайджанська, 8. ВАТ “Сігма” працює на ринку витратних матеріалів.  підприємство пропонує повну лінію усіх видів витратних матеріалів для друку, носії інформації, оргтехніку, комп»ютерні аксесуари.

ВАТ “Сігма” активно працює на роздрібному, оптовому і корпоративному ринку. Дилерська мережа ВАТ “Сігма” охоплює багато регіонів України.

Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність ВАТ “Сігма”.


Розділ 1. Теоретичні основи формування ресурсного потенціалу підприємства

1.1. Теоретичні аспекти структуризації ресурсного потенціалу

 

Слово «ресурси», походить від французького «ressource», що означає — допоміжний засіб, тобто, щось таке, що може бути використане з певного джерела (запаси, кошти, матеріали тощо) на певні цілі. В економічній теорії ресурси прийнято поділяти на чотири групи: природні, матеріальні, трудові,

Зік — вартість ІК-ресурсів;

Чітр — чисельність ІТР.

Коефіцієнт автоматизації управлінського процесу — визначається, як відношення кількості автоматизованих управлінських робочих місць до загальної кількості адміністративних робочих місць. Формула має вигляд:

Кауп = РМа/РМ,                                                                           (1.16)

де      Кауп — коефіцієнт автоматизації управлінського процесу;

РМа — кількість автоматизованих робочих місць;

РМ — загальної кількості керівних робочих місць.


Розділ 2. Аналіз використання ресурсного потенціалу ВАТ “Сігма”

 

2.1. Аналіз ресурсного потенціалу

 

Проаналізуємо склад і структуру ресурсного потенціалу підприємства протягом 2001-2003 років (табл. 2.1).

В 2002 році порівняно з 2001 роком вартість активів підприємства ВАТ “Сігма”  зросла на 164,45 тис. грн. Структура активів підприємства в 2002 році майже не змінилася порівняно з 2001 роком. Питома вага необоротних активів зросла на 2,67% порівняно з минулим роком за рахунок збільшення вартості незавершеного будівництва.

На підприємстві ВАТ “Сігма” в 2003 році відбулося зростання необоротних активів на 2911,1 тис. грн. Якщо в 2002 році їх було 2239,15 тис. грн., що становило 46,83% від загальної вартості майна, то в 2003 році їх вартість була уже 5150,2 тис. грн., що збільшило їх питому вагу в складі активів на 18,04%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних

Таблиця 2.6

Динаміка ефективності використання трудових ресурсів ВАТ “Сігма”

п/п

Показники Од.

вим.

2002 рік 2003 рік Відхилення (+-)
абсолютне відносне
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 929,08 1030 100,92 10,86
2 Чисельність працівників чол. 220 225 5 2,27
3 Продуктив­ність праці тис. грн. 4,22 4,58 0,35 8,40

Як видно з табл. 2.6 в 2003 році порівняно з 2002 зросла продуктивність праці на 0,35 тис. грн. (8,4%).


Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

 

Управління ресурсном потенціалом ВАТ “Сігма” – це свідоме спрямування економічних і соціальних процесів для досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. Плани удосконалення управління ВАТ “Сігма” мають охоплювати широке коло задач, спрямованих на удосконалення загальних ключових функцій у конкретних областях діяльності:

— удосконалення стратегічного, тактичного й організаційного планування (використання SWOT-аналізу, методів прогнозів, планування, застосування обчислювальної й іншої техніки);

— удосконалення організації (поліпшення організаційної структури, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, оптимізація режиму роботи і штатного розкладу, спеціалізація, концентрація й ін.);

— удосконалення контролю діяльності підприємства (дотримання стандартів і нормативних показників, автоматизація обліку і звітності на базі обчислювальної й оргтехніки);

Висновки

 

У даний час слово «потенціал» застосовується для позначення засобів, запасів і джерел, що є в наявності і можуть бути використаними для досягнення визначеної мети, рішення якої-небудь задачі, а також можливостей окремої особи, суспільства, держави в якій-небудь області.

Основне значення ресурсного потенціалу підприємства полягає в створенні нових вартостей, а його елементи повинні цілеспрямовано адаптуватися до вимог виготовленої продукції. Це своє призначення він зможе виконати, якщо прийнята їм речовинно натуральна форма і кількісне співвідношення його складових роблять його здатним функціонувати як вартість, що створює вартість і додаткову вартість. Тобто коли склад і характеристики елементів ресурсного потенціалу відповідають і визначаються параметрами виготовленої продукції.

При діагностуванні ресурсного потенціалу використовується вартісний підхід, який передбачає визначення абсолютних величин кількісних складових потенціалу з наступним їх сумуванням, а також аналізом якісних складових з визначенням їх впливу на рівень ресурсного потенціалу. Оцінка відбувається  наступним чином:

обчислення і оцінка фондового потенціалу.

обчислення і оцінка кадрового потенціалу.

обчислення і оцінка матеріально-ресурсного потенціалу.

оцінка технологічного потенціалу.

оцінка інформаційно-комунікаційного потенціалу.

На підприємстві ВАТ “Сігма” в 2003 році відбулося зростання необоротних активів на 2911,1 тис. грн. Якщо в 2002 році їх було 2239,15 тис. грн., що становило 46,83% від загальної вартості майна, то в 2003 році їх вартість була уже 5150,2 тис. грн., що збільшило їх питому вагу в складі активів на 18,04%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Це зростання відбулося за рахунок проведення ремонту магазину та заміни касових апаратів магазину комп’ютерною технікою. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але в абсолютному виразі їх величина зросла на  247 тис. грн. Якщо в 2002 році оборотні активи становили загалом  2789 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1880 тис. грн. (39,32%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (4,18%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (8,62%); то в 2002 році оборотні активи складали 2789 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (27,18%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (2,59%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (4,47%).  В структурі оборотних активів зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн.

В ВАТ “Сігма”  встановлено норматив запасів товарів тривалістю 100 днів. Як бачимо з табл. 2.2 в 2002 році коефіцієнт обертання запасів становить 98,22 дні, що менше нормативу, а в 2001 та 2003 роках коефіцієнти обертання становлять відповідно 125,58 дні та 118,12 дні. Це пов’язано з збільшенням обсягу товарних запасів в 2003 році порівняно з 2002 роком.

Фондовіддача основних фондів ВАТ “Сігма” в 2003 році знизилася з 1,51 до 0,64, що пояснюється наступними причинами: введення в дію нового обладнання відбулося в кінці року, при цьому обсяг реалізації  продукції не встиг сильно зрости. Але можна планувати, що в 2004 році фондовіддача основних фондів зросте.

За рахунок зменшення чистого прибутку підприємства в 2003 році на 43,94 тис. грн. рентабельність реалізації продукції зменшилася з 0,12 до 0,065, що при зменшенні фондовіддачі основних фондів на 0,87 призвело до зменшення фондорентабельності підприємства в 2003 році на 0,14 порівняно з 2002 роком. Це свідчить про зниження ефективності управління необоротними активами та в тому числі основними фондами ВАТ “Сігма”.

В 2003 році чисельність персоналу  ВАТ “Сігма” зросла на 5 осіб (2,27%). В структурі кадрів ВАТ “Сігма” переважають спеціалісти. Так спеціалістів в 2002 та 2003 роках було відповідно 34,09% та 37,78%.

В 2003 році сталися незначні зміни в структурі персоналу ВАТ “Сігма”. Так зросла питома вага спеціалістів та молодшого персоналу відповідно на 3,69% та 1,72%, в той же час зменшилася питома вага керівників та інших працівників відповідно на 2,88% та 2,53%.

В 2003 році порівняно з 2002 зросла продуктивність праці на 0,35 тис. грн. (8,4%).

Управління ресурсним потенціалом ВАТ “Сігма”  повинно мати свою систему функцій:

— взаємодія всіх елементів апарату управління підприємства;

— створення ефективних організаційних структур управління;

— прогнозування, планування, регулювання виробничих та фінансових процесів;

— обґрунтування й прийняття оперативних рішень;

— контроль за виконанням розроблених планів та прийнятих рішень.


Список використаних джерел

 

 1. Анчишкин А.И, Прогнозирование роста экономики. — М.: Экономика, 1996.- С14.
 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 3. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 4. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.
 5. Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпі.: Акад.ДПС, 2001-145с.
 6. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 7. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 8. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев.: Знание, 1998. – С 3.
 9. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 10. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.
 11. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 12. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 13. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 14. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 15. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: Инфра-М, 2000-358с.
 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 17. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.
 18. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 19. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 20. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 21. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1999. — №10.
 22. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 23. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.
 24. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 25. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 26. Производственный потенциал промышленности./Под ред. Н.И.Иванова.-Киев, 1995 – 478 с.
 27. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 28. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 29. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 30. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 31. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.
 32. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 33. Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19.
 34. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня           200 3 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 110
  первісна вартість 0 11 110 110
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2650 2640
  первісна вартість 0 31 2800 2860
  знос 0 32 150 220
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 500 550
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4260 4400
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 800 990
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1200 1100
  готова продукція 130 1300 1320
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 260 220
  первісна вартість 161 260 220
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 275
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 657 440
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4617 4345
  3. Витрати майбутніх періодів 270 33 55
  БАЛАНС 280 8910 8800
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 3850
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 700 1100
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4550 4950
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 60 55
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420 120 110
  Усього за розділом 2. 430 180 165
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 770 1045
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1210 1485
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1477 770
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1224 1045
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 117 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 114 198
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2932 2156
  5. Доходи майбутніх періодів 630 38 44
  БАЛАНС 640 8910 8800
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за       рік       2002 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 12100 9680
  Податок на додану вартість 0 15 2016,3 1613
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 10083,7 8067
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 8800 7040
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1283,7 1027
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 132 105,6
  Адміністративні витрати 0 70 297 267,6
  Витрати на збут 0 80 132 105,6
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 986,7 759,4
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 44 35,2
  Інші фінансові доходи 120 33 26,4
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1063,7 831
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 319 249,3
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 744,7 581,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 744,7 581,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4433 3546,4
  Витрати на оплату праці 240 3217,5 2574
  Відрахування на соціальні заходи 250 1237,5 990
  Амортизація 260 165 132
  Інші операційні витрати 270 176 140,8
  Разом 280 9229 7383,2
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 38500 38500
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 21,23 15,1
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340 5,61 4,7
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня           200 4 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130 1320 407
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Г

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за       рік       2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 13200 12100
  Податок на додану вартість 0 15 2200 2016,3
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 11000 10083,7
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 9350 8800
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1650 1283,7
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 165 132
  Адміністративні витрати 0 70 385 297
  Витрати на збут 0 80 165 132
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 1265 986,7
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 33 44
  Інші фінансові доходи 120 22 33
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1320 1063,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 396 319
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 924 744,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 924 744,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4950 4433
  Витрати на оплату праці 240 3272,5 3217,5
  Відрахування на соціальні заходи 250 1259,5 1237,5
  Амортизація 260 220 165
  Інші операційні витрати 270 198 176
  Разом 280 9900 9229
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 44000 38500
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 23,1 21,23
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340 6,6 5,61
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.