Курсова робота Оперативний аналіз собівартості продукції підприємства

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи оперативного аналізу собівартості продукції підприємства…………………………………………………………………………………….. 5

 

1.1. Економічна сутність витрат і собівартості…………………………………. 5

 

1.2. Структура собівартості продукції………………………………………………. 8

 

Розділ 2. Аналіз витрат та собівартості продукції ТОВ “Славута”….. 16

 

2.1. Організація аналізу витрат на ТОВ “Славута”………………………….. 16

 

2.2. Калькулювання витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції на ТОВ “Славута”………………………………………………………………………………………… 20

 

3. Шляхи зниження собівартості одиниці продукції на ТОВ “Славута”24

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 27

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 29

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 31

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свої доходи від реалізації продукції. Проблема проведення аналізу витрат на виробництво та реалізацію окремих виробів продукції при визначені доходів набуває на сучасному етапі першорядне значення.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Саме тому тема курсової роботи “Оперативний аналіз собівартості продукції підприємства” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є проведення аналізу собівартості продукції підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити теоретичні основи собівартості продукції підприємства;

проаналізувати практику визначення собівартості на базовому підприємстві;

розглянути шляхи зниження собівартості на підприємстві.

Предметом дослідженнярезультати діяльності базового підприємства.

Об’єктом  дослідження було обрано підприємство ТОВ “Славута”.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Славута” засноване в січні 1997 року.  ТОВ “Славута” знаходиться за адресою м. Київ вул. Ягідна, 14. Основним видом діяльності є виробництво цукру піску із цукрового буряка.

Скориставшись балансом підприємства (додаток А) та звіту про фінансові результати (додаток Б) розглянемо основні техніко-економічні показники ТОВ “Славута” за 2002-2003 роки.

..

Собівартість робіт чи продукції — це витрати організації на виконання цих робіт чи випуск продукції. Вона відображає ефективність використання всіх ресурсів: машин, устаткування й інших основних фондів, матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів.


1.2. Структура собівартості продукції

 

Розрізняють кошторисну, планову і фактичну собівартість.

Кошторисна собівартість робіт чи продукції являє собою виражені в грошовій формі витрати організації на виконання робіт чи на одиницю продукції. Вона складається з витрат на оплату результатів минулої праці (сировини, напівфабрикатів, енергії, амортизації основних фондів і ін. ресурсів) і витрат на оплату знову витраченого (на заробітну плату, включаючи нарахування).

 

За статтями, що входять до калькуляції собівартості одиниці продукції  вартість сировини за винят­ком супутної продук­ції більша на 0,2 грн. (0,21%) ніж за планом, палива та енергії на технологічні потреби більша на  3,91 грн. (26,07). Частина витрат на утриман­ня та експлуатацію обладнання менша на 0,3 грн. ніж заплановано.


3. Шляхи зниження собівартості одиниці продукції на ТОВ “Славута”

 

Зменшення рівня доходу від реалізації продукції залежить від постійного підвищення собівартості продукції та зменшення купівельної спроможності замовників, «цінової боротьби» між конкурентами, рекламної політики підприємства, високої конкуренції в галузі, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Саме тому необхідно формувати механізми виведення підприємства на нові етапи реалізації продукції.

Перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи відносно зменшення собівартості продукції та зростання її реалізації. Для впровадження даних заходів можливі наступні дії:

— зниження витрат на придбання продукції ;

….

Висновки та пропозиції

 

 

Для визначення витрат використовують їх класифікацію за калькуляційними статтями. Така класифікація відображає склад витрат залежно від місця їх виник­нення і виробничого призначення. Аналіз калькуляційних статей дає змогу виявити, за рахунок яких джерел можна реально скоротити витрати на одиницю продукції.

П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати операційної діяльності підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. Витрати операційної діяльності групуються за  такими економічними елементами:

— матеріальні затрати;

— витрати на оплату праці;

— відрахування на соціальні заходи;

— амортизація;

— інші операційні витрати.

Собівартість робіт чи продукції — це витрати організації на виконання цих робіт чи випуск продукції. Вона відображає ефективність використання всіх ресурсів: машин, устаткування й інших основних фондів, матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів.

Кошторисна собівартість робіт чи одиниці продукції характеризує діяльність організації і враховується тільки нею. Крім того, розрахунок кошторисної собівартості на основі усереднених кошторисних норм і цін не дозволяє враховувати через неї фактичні умови виробництва і функціонування організації в цілому.

На ТОВ “Славута” проводиться аналіз витрат на основі Форми № 2 Звіту про фінансові результати. Операційні витрати за попередній період 2002 року становлять 2299,1 тис. грн.., за звітний 2003 рік — 2718,77 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,25 %, а матеріальні — на 21,84 %.

Матеріальні витрати в 2003 році порівняно з 2002 зросли на 363,45 тис. грн. (21,84%), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відповідно зросли на 12,01 тис. грн. (4,40%) та 4,44 тис. грн. (4,40%).

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.

Повна собівартість одиниці продукції на ТОВ «Славутич» становить 128,28 грн., що на 3,51 грн. (2,66%) менше ніж планувалося. За статтями, що входять до калькуляції собівартості одиниці продукції  вартість сировини за винят­ком супутної продук­ції більша на 0,2 грн. (0,21%) ніж за планом, палива та енергії на технологічні потреби більша на  3,91 грн. (26,07). Частина витрат на утриман­ня та експлуатацію обладнання менша на 0,3 грн. ніж заплановано.

Резерви скорочення витрат установлюються по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів (упровадження нової більш прогресивної техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці й ін.), що будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії і т.д.

У процесі аналізу витрат операційної діяльності ТОВ “Славута” доцільно вдаватися до більшої, ніж у фінансовій звітності, деталізації елементів витрат, наприклад: у складі «матеріальні витрати» виокремити «сировина», «основні матеріали», «комплектуючі», «напівфабрикати», «паливо», «енергія»; у складі «амортизація» — «амор­тизація основних засобів» і «амортизація нематеріальних активів».

Найдоцільніше виконувати аналіз за елементами за кілька років, відстежуючи тенденції змін з метою вчасного здійснення відповідних заходів.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).// ВВР. – 2001. — №12. – Ст. 42.
 2. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 3. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.
 5. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.
 6. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
 7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 8. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 9. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 10. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.
 11. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 12. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 13. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.
 14. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 15. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.
 16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.
 17. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 18. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.
 19. Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4
 20. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 22. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Славута» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            2004 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 20,8 16,6
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 411,3 1738,2
  первісна вартість 0 31 867,0 3757,6
  Знос 0 32 455,7 2019,4
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 2,5 7,3
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 434,6 1762,1
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 192,3 305,4
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 6,6 10,5
  готова продукція 130 115,4 111,5
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 101,2 117,0
  первісна вартість 161 103,2 119,5
  резерв сумнівних боргів 162 2 2,5
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 12,0 9,0
  за виданими авансами 180 5,0 2,5
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 95,6 157,1
  Поточні фінансові інвестиції 220   30
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 51,0 29,6
  в іноземній валюті 240 6,2 14,5
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 585,2 787,2
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 1019,8 2549,3
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 13,9 13,9
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 739,2 2012,7
  Резервний капітал 340 3,5 3,5
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 7,3 331,6
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 763,8 2361,7
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450 28,0 13,6
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 28,0 13,6
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 40,0 30,0
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 8,6 6,0
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 122,5 64,2
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 11,0 9,1
  з позабюджетних платежів 560 2,0 1,1
  зі страхування 570 2,8 2,0
  з оплати праці 580 14,2 13,8
  з учасниками 590 24,2 43,8
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 2,7 4,1
  Усього за розділом 4. 620 228,0 174,1
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 1019,8 2549,3
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Славута» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
  Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1124,94 500,14
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
  Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
  Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 532,31 117,57
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 21,59 11,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 553,9 128,57
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 387,73 90,0
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 387,73 90,0
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 2027,95 1664,5
  Витрати на оплату праці 240 285,02 273,01
  Відрахування на соціальні заходи 250 105,45 101,01
  Амортизація 260 180,05 150,08
  Інші операційні витрати 270 120,3 110,5
  Разом 280 2718,77 2299,1
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.