Курсова робота Аналіз фінансового стану бюджетної установи ГІОЦ

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Характеристика економічного потенціалу Головного інформаційно-обчислювального центру………………………………………………………………….. 5

 

2. Місце та роль економічного аналізу в інформаційній системі управління майном і джерелами його фінансування………………………………………………………….. 8

 

3. Організаційно-економічна характеристика ГІОЦ……………………….. 15

 

4. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану… 20

 

5. Загальний аналіз активів і пасивів установи……………………………….. 26

 

6. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ГІОЦ…………… 33

 

7. Методика аналізу фінансового стану бюджетної установи в умовах застосування сучасної інформаційної технології…………………………………………………. 40

 

Висновки і пропозиції……………………………………………………………………. 43

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 47

 

Додатки

Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об»єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Саме тому тема курсової роботи “Аналіз фінансового стану  бюджетної установи” є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є вивчення аналізу фінансового стану  базового підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

q       розкрити характеристику економічного потенціалу підприємства;

q       розглянути місце і роль економічного аналізу в інформаційній системі управління майном і джерелами його фінансування;

q       розглянути організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

q       описати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

q       провести аналіз активів та пасивів установи;

q       провести аналіз фінансової стійкості та платоспроможності базового підприємства;

q       розглянути методику аналізу фінансового стану в умовах використання ЕОМ;

q       узагальнити результати роботи, розробити пропозиції.

Предметом дослідження  є фінансовий стан від господарської діяльності базового підприємства.

Проблемам аналізу та поліпшення фiнансового стану присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М., Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.

Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література.

В якості базового підприємства була обрана бюджетна установа Головний інформаційно-обчислювальний центр. В роботі використані дані його звітності за 1999-2001 рр.

 


1. Характеристика економічного потенціалу Головного інформаційно-обчислювального центру

 

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Правильна оцінка фінансової стійкості підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан та фінансова стійкість підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку.

ІІІ. ВИТРАТИ (ДОХОДИ) код 1999 2000 2001
Видатки загального фонду (Доходи загального фонду) 320 1835543 1928837 1928053
Абсолютний приріст     93294 -784
Темп зростання, %     105,083 99,95935
Темп приросту, %     5,08264 -0,04065
Видатки спеціального фонду (Доходи спеціального фонду) 330 30000 27000 27000
Абсолютний приріст     -3000 0
Темп зростання, %     90 100
Темп приросту, %     -10 0

 

Витрати (доходи) з загального фонду росли до 2000 року на 5,08%, а в 2001 році незначно знизилися порівняно з 2000 роком на 0,04%.

По видатках (доходах) спеціального фонду в 2001 році порівняно з 2000 роком змін не відбулося. По роках 1999-2000 видатки (доходи) спеціального фонду змінилися таким чином знизилися на 10%   порівняно з попереднім роком.

 


6. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ГІОЦ

 

Умовою життєдіяльності і основою стабільності стану установи в ринковій економіці виступає її стійкість. На стійкість установи впливає дуже багато факторів. Від того, які саме фактори впливають на неї, розрізняють декілька видів стійкості.

Відповідно до підприємства як господарюючого суб»єкта існує:

внутрішня стійкість;

фінансова стійкість;

загальна стійкість.

….

забезпечення аналітичні функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.


Висновки і пропозиції

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Основними завданнями економічного аналізу є:

— загальна оцінка фінансового стану підприємства;

— аналіз ринкової стійкості підприємства;

— аналіз фінансової стійкості (аналіз абсолютних та віднос­них її показників, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпе­чності);

— аналіз платоспроможності та ліквідності;

— аналіз грошових потоків;

— аналіз ефективності використання капіталу (аналіз прибут­ковості, обертання оборотних коштів, дослідження ефекту фінан­сового важеля);

— оцінка кредитоспроможності підприємства;

— аналіз ділової активності підприємства;

прогнозування фінансових показників підприємства;

— аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і пошук шляхів запобігання банкрутству;

— стратегічний аналіз фінансового ризику та пошук шляхів його зниження.

Вирішення зазначених завдань сприяє удосконаленню управ­ління підприємством, поліпшенню його економіки, підвищенню ринкової та фінансової стійкості, платоспроможності і ліквіднос­ті, забезпеченню його конкурентоспроможності і взагалі успіш­ній рентабельній життєдіяльності.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахун­ків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеці­альним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характерис­тику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо застосування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Необоротні активи ГІОЦ становлять найменшу частку в структурі балансу та складають відповідно в 1999 та 2000 роках 16,33% та 16,51% від загальної вартості активів. Загальна сума активів в 2000 році зросла порівняно з 1999 роком на 335744 грн. (7,85%).

В 2000 році порівняно з 1999 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  182080 грн. (1,03% за питомою вагою).

В 2000 році порівняно з 1999 роком зменшилася частка за питомою вагою витрат на 1,22%.

В 2001 році порівняно з 2000 відбувся перерозподіл структури активів за рахунок зменшення оборотних активів з 1893369 грн. до 966567 грн., тобто на 48,95% (15,11% за питомою вагою). Загальна сума активів в 2001 році зменшилася на 19,23% порівняно з 2000 роком.

В структурі пасивів ГІОЦ переважають зобов’язання та доходи. В 2000 році порівняно з 1999 вартість власного капіталу зросла на 46400 грн., а в 2001 порівняно з 2000 – на 30050 грн.

В 2001 році порівняно з 2000 зменшилися зобов’язання установи на 916022 грн.

Як бачимо з таблиці починаючи з 2000 року залишкова вартість нематеріальних активів зростала і на кінець 2001 року склала 4680 грн.

Залишкова вартість основних засобів зростала в 2000 та 2001 роках порівняно з минулим роком відповідно на  9,8% та 5,82%.

Залишкова вартість інших необоротних і матеріальних активів знизилася і на кінець 2001 року склала 88,53% порівняно з 2000 роком.

Дебіторська заборгованість установи сама велика була в 1999 та 2000 роках. А на кінець 2001 року дебіторська заборгованість склала 698654 грн. та зменшилася на 56,172% порівняно з 2000 роком.

Залишки на рахунках в банках на кінець років 1999, 2000, 2001 зменшувалися. В 2001 році вони склали 18799 грн. (72,6% порівняно з 2000 роком).

Фонд у необоротних активах залишався приблизно на одному рівні на протязі 1999 – 2001 років і на кінець 2001 року склав  105,364% порівняно з 2000 роком. В 2000 та 2001 роках фонд у необоротних активах зріс порівняно з попереднім роком на 9,08% та 5,36% відповідно.

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах також залишався приблизно на одному рівні на протязі 1999 – 2001 років. Він знижувався і в 2001 році склав 91,6% порівняно з 2000 роком.

Кредиторська заборгованість установи по роках 1999, 2000 та 2001 змінювалася таким чином, що зміни її рівня склали відповідно 10,88% та –50,864% порівняно з попереднім роком. Найбільше накопичення заборгованості відбулося в 2000 році і на кінець 2001 року склала 49,13% порівняно з 2000 роком.

Розрахунки із заробітної плати в 2001 році знизилися на 84,167% порівняно з 2000 роком. По роках зміни склали 34,99%, -84,167% порівняно з попереднім роком діяльності.

Витрати (доходи) з загального фонду росли до 2000 року на 5,08%, а в 2001 році незначно знизилися порівняно з 2000 роком на 0,04%.

По видатках (доходах) спеціального фонду в 2001 році порівняно з 2000 роком змін не відбулося. По роках 1999-2000 видатки (доходи) спеціального фонду змінилися таким чином знизилися на 10%   порівняно з попереднім роком. Коефіцієнт незалежності в 2001 році збільшився порівняно з 2000 роком на 0,245 – 0,1913 = 0,0537 за рахунок збільшення власного та зниження підсумку балансу пасиву ГІОЦ.

В 2001 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,0176 до 0,0238 за рахунок зменшення поточної креди­торської заборгованості підприємства, але знаходиться за межами допустимих норм.

Для ГІОЦ в 2001 коефіцієнт швидкої ліквідності знизився нижче допустимого значення 1 за рахунок зменшення швидко реалізованих активів  і становить 0,84.

Для ГІОЦ в 2001 коефіцієнт покриття знизився до 0,842 за рахунок зменшення ліквідних активів та знаходиться за межами  допустимих норм.

Розв»язання задач аналізу фінансового стану бюджетної установи ГІОЦ автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних. За допомогою сучасного програмного забезпечення аналітичні функції можуть бути повністю автоматизовані і їх результати можуть представлятися в будь-якому зручному для користувачів вигляді – як на машинних, так і на паперових носіях.

Для поліпшення платоспроможності ГІОЦ необхідно уникати таких факторів:

невиконання планових завдань виробництва і реалізації послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

низьке обертання оборотного капіталу.


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України // Закони України — К.: ВРУ. Ін-т законодавства, 1997. — Т. 10.
 2. Типове положення з планування, обліку, калькулювання собі­вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 // ЗПУ. — 1996. —№15.
 3. Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: Затв. наказом Голов­ного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 92.
 4. Пояснення до використання економічної класифікації видатків бюджету (додаток № 4 до наказу Мінфіну України від 3.12.97 № 265) // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 8.
 5. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.
 6.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 7. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 8. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 9. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 10. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 12. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 13. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 14. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 15. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 16. Литвин М.И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. — №3.
 17. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 18. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 19. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 20. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 21. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 22. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 23. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 24. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 25. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Баланс      
       
на 1 січня 2001 р.      
       
Форма №1      
       
Коди      
       
Установа Головний інформаційно-    
 Обчислювальний центр м. Київ    564213             за ЄДРПОУ
       
Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ
       
Періодичність:     річна      
Одиниця виміру     грн.      
       
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість 110 4050 4500
Знос 111 450 500
Первісна вартість 112 4500 5000
Основні засоби      
Залишкова вартість 120 671300 737100
Знос 121 223700 245900
Первісна вартість 122 895000 983000
Інші необоротні і матеріальні активи      
Залишкова вартість 130 22500 19620
Знос 131 2500 2180
Первісна вартість 132 25000 21800
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Виробничі запаси 200    
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 210    
Малоцінні та швидкозношувані предмети 220 138050 120080
Матеріали і продукти харчування 230 91387 98008
Продукція 240    
Дебіторська заборгованість 250 1401045 1594087
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 251 1398945 1593087
Розрахунки із податків та платежів 252    
Розрахунки із страхування 253    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків 254 2100 1000
Розрахунки за спеціальними видами платежів 255    
Розрахунки за іншими операціями 256    
Короткострокові векселі одержані 260    
Інші кошти 270 48000 50000
Грошові кошти в дорозі 280    
Рахунки в банках 290 28357 25894
Рахунки загального фонду 291    
Рахунки спеціального фонду 292    
Рахунки для обліку депозитних сум 293    
Рахунки в іноземній валюті 294    
Інші поточні рахунки 295 28357 25894
Рахунки в казначействі 300 4300 5000
Рахунки загального фонду 301 2700 3000
Рахунки спеціального фонду 302 1600 2000
Рахунки для обліку депозитних сум 303    
Каса 310 150 300
III. ВИТРАТИ      
Видатки загального фонду 320 1835543 1928837
Видатки спеціального фонду 330 30000 27000
Видатки за спеціальними коштами 331    
Видатки за коштами на виконання окремих доручень 332    
Видатки за іншими власними надходженнями 333    
Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів 334    
Видатки за іншими доходами 335    
Виробничі витрати 340    
БАЛАНС 350 4274682 4610426
       
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець року
       
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах 360 697850 761220
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 370 138050 120080
Фінансовий результат      
Результат виконання кошторису за загальним фондом 380    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 390    
Результати переоцінок 400   1000
II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ      
Довгострокові зобов»язання 410    
Короткострокові позики 420 20000 50000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями 430    
Короткострокові векселі видані 440    
Кредиторська заборгованість 450 1553239 1722289
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 451 1336511 1447651
Розрахунки за спеціальними видами платежів 452 12500 10870
Розрахунки із податків та платежів 453 34900 42800
Розрахунки із страхування 454 45059 59255
Розрахунки із заробітної плати 455 120157 158013
Розрахунки зі стипендіатами 456    
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 457    
Розрахунки за депозитними сумами 458 1003 1700
Розрахунки за іншими 1 операціями 459 3109 2000
III. ДОХОДИ
     
Доходи загального фонду 460 1835543 1928837
Доходи спеціального фонду 470 30000 27000
Доходи за спеціальними коштами 471    
Доходи за коштами на виконання окремих доручень 472    
Доходи за іншими власними надходженнями 473    
Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів 474    
Інші доходи (713/3) 475    
Кошти батьків за надані послуги 476    
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду 477    
Доходи за витратами майбутніх періодів 478    
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 480    
БАЛАНС 490 4274682 4610426

 

 

Додаток Б

Баланс      
       
на 1 січня 2002 р.      
       
Форма №1      
       
Коди      
       
Установа Головний інформаційно-    
 Обчислювальний центр м. Київ    564213             за ЄДРПОУ
       
Код відомчої класифікації видатків ___132_______ за СПОДУ
       
Періодичність:     річна      
Одиниця виміру     грн.      
       
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість 110 4500 4680
Знос 111 500 520
Первісна вартість 112 5000 5200
Основні засоби      
Залишкова вартість 120 737100 780000
Знос 121 245900 259000
Первісна вартість 122 983000 1039000
Інші необоротні і матеріальні активи      
Залишкова вартість 130 19620 17370
Знос 131 2180 1930
Первісна вартість 132 21800 19300
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Виробничі запаси 200    
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 210    
Малоцінні та швидкозношувані предмети 220 120080 110000
Матеріали і продукти харчування 230 98008 89014
Продукція 240    
Дебіторська заборгованість 250 1594087 698654
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 251 1593087 698354
Розрахунки із податків та платежів 252    
Розрахунки із страхування 253    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків 254 1000 300
Розрахунки за спеціальними видами платежів 255    
Розрахунки за іншими операціями 256    
Короткострокові векселі одержані 260    
Інші кошти 270 50000 48500
Грошові кошти в дорозі 280    
Рахунки в банках 290 25894 18799
Рахунки загального фонду 291    
Рахунки спеціального фонду 292    
Рахунки для обліку депозитних сум 293    
Рахунки в іноземній валюті 294    
Інші поточні рахунки 295 25894 18799
Рахунки в казначействі 300 5000 1500
Рахунки загального фонду 301 3000 1500
Рахунки спеціального фонду 302 2000  
Рахунки для обліку депозитних сум 303    
Каса 310 300 100
III. ВИТРАТИ      
Видатки загального фонду 320 1928837 1928053
Видатки спеціального фонду 330 27000 27000
Видатки за спеціальними коштами 331    
Видатки за коштами на виконання окремих доручень 332    
Видатки за іншими власними надходженнями 333    
Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів 334    
Видатки за іншими доходами 335    
Виробничі витрати 340    
БАЛАНС 350 4610426 3723670
       
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець року
       
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах 360 761220 802050
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 370 120080 110000
Фінансовий результат      
Результат виконання кошторису за загальним фондом 380    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 390    
Результати переоцінок 400 1000 300
II. ЗОБОВ»ЯЗАННЯ      
Довгострокові зобов»язання 410    
Короткострокові позики 420 50000 10000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями 430    
Короткострокові векселі видані 440    
Кредиторська заборгованість 450 1722289 846267
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги 451 1447651 802167
Розрахунки за спеціальними видами платежів 452 10870 3250
Розрахунки із податків та платежів 453 42800 5000
Розрахунки із страхування 454 59255 9382
Розрахунки із заробітної плати 455 158013 25018
Розрахунки зі стипендіатами 456    
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями 457    
Розрахунки за депозитними сумами 458 1700 1150
Розрахунки за іншими 1 операціями 459 2000 300
III. ДОХОДИ      
Доходи загального фонду 460 1928837 1928053
Доходи спеціального фонду 470 27000 27000
Доходи за спеціальними коштами 471    
Доходи за коштами на виконання окремих доручень 472    
Доходи за іншими власними надходженнями 473    
Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів 474    
Інші доходи (713/3) 475    
Кошти батьків за надані послуги 476    
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду 477    
Доходи за витратами майбутніх періодів 478    
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 480    
БАЛАНС 490 4610426 3723670

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.