Курсова робота Аналіз зобов’язань підприємства

Зміст

Вступ. 3

1. Місце і роль аналізу в системі управління зобов’язаннями підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 5

2. Економічна характеристика зобов’язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 8

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ “Фішка”. 11

4. Організаційно-інформаційна модель аналізу зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ “Фішка”. 16

5. Загальний аналіз зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ “Фішка”. 20

6. Аналіз руху та ефективності використання зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ “Фішка”. 25

7. Методика оптимізації зобов’язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах ринкової економіки. 30

8. Методика аналізу зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ „Фішка” на основі застосування сучасних інформаційних технологій. 34

Висновки. 40

Список використаної літератури. 43

Додатки. 45

Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Задачі корінного поліпшення функціонування позикових коштів висувають на перший план необхідність використання економічної ефективності їх використання. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу і національної економіки залучення позикових коштів, забезпечити своєчасне і повне повернення позичок.

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його при­бутку багато в чому залежать від забезпечення ресурсами, в тому числі зобов’язаннями.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування залучення зобов’язань як важливого джерела фінансових ресурсів підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності залучення ним зобов’язань.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:

— визначити місце і роль аналізу в системі управління зобов’язаннями підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

— розглянути економічну характеристика зобов’язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

— розглянути організаційно-інформаційну модель аналізу зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ „Фішка”;

— провести загальний аналіз зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ „Фішка”;

— провести аналіз руху та ефективності використання зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ „Фішка”;

— розглянути методику оптимізації зобов’язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах ринкової економіки;

— розглянути методику аналізу зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ „Фішка” на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Предметом дослідження є зобов’язання як джерело формування фінансових ресурсів підприємства.

Об’єктом дослідження є зобов’язання підприємства «Фішка».

Інформаційне забезпечення роботи: закони України, нормативні акти, роботи вітчизняних авторів, методологія оцінки кредитоспроможності вітчизняних та закордонних підприємств, а також звітні та оперативні дані підприємства «Фішка».

Наукова новизна. В сучасній економічній літературі тема даного дослідження не розкрита в повній мірі, тому дане дослідження вносить новизну в питання аналізу зобов’язань як джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

Методи дослідження.  В процесі дослідження використані традиційні способи та методи економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний). Обробка матеріалів здійснювалася з використанням ПЕОМ, зокрема Microsoft Exel.

 

1. Місце і роль аналізу в системі управління зобов’язаннями підприємств готельно-ресторанного бізнесу

 

Економічний аналіз зобов’язань розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності підприємства.

Аналіз (від грец. analisis — розкладання, розчленування) — метод наукового дослідження, який полягає в уявному або реаль­ному розчленуванні цілого на складові та виділенні окремих сто­рін, властивостей, зв»язків. Таке розчленування дає змогу з»ясувати внутрішню суть і природу

—  коефіцієнт фінансової незалежності в 2002 році складав 51,07%, в 2003 році — 56,25%, а в 2004 році – 64,15%, тобто зріс на протязі 2002-2004 років на 13,08% в тому числі в 2004 році на 7,9% за рахунок збільшення частки власного капіталу в фінансових ресурсах підприємства;

—  коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% в тому числі в 2003 році на 7,9% за рахунок зменшення частки позикового капіталу в фінансових ресурсах підприємства;

—  коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 95,82% до 55,89% на 39,93%.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ТОВ “Фішка”, що склався на кінець 2004 року.


6. Аналіз руху та ефективності використання зобов’язань підприємства готельно-ресторанного бізнесу ТОВ “Фішка”

 

Проаналізуємо рух, склад і структуру зобов’язань ТОВ “Фішка”.

Таблиця 6.1

Рух зобов’язань ТОВ “Фішка” в 2002-2003 рр.

Види позикових коштів

 

2002 р. 2003 р. Рух зобов’язань

(+,-)

Сума, тис. грн.

 

Питома вага, %

 

Сума, тис. грн. Питома вага, %

 

Сума, тис. грн. за пито­мою ва­гою, %
1 Довгострокові зобов’язання 1210 27,75 1485 38,57 275 10,82
2 Короткострокові кредити банків 1477 33,88 770 20,00 -707 -13,88
3 Кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги 1224 28,07 1045 27,14 -179 -0,93
4 Кредиторська заборгованість з бюджетом 117 2,68 143 3,71 26 1,03
5 Кредиторська заборгованість з оплати праці 114 2,61 198 5,14 84 2,53
6 Інші зобов’язання 218 5,00 209 5,43 -9 0,43
  Усього 4360 100 3850 100 -510 *

 

В 2002 році в структурі позикових коштів ТОВ “Фішка” переважали короткострокові кредити банків 33,88%. В 2003 році короткострокові кредити банків знизилися на 707 тис. грн. та склали в структурі позикових коштів 20%. Довгострокові зобов’язання в 2004 році зросли з  1210 тис. грн. до 1485 тис. грн., тобто на  275 тис. грн. та на 10,82% за питомою вагою. Підприємство стало залучати в більшій мірі довгострокові кредити банків ніж короткострокові.

Крім одержання інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства система дозволяє одержувати оперативну фінансову інформацію у видівибірокфінансової інформації безпосередньо з наявної інформаційної бази «1С:Бухгалтерія».

 


Висновки

 

Основними завданнями економічного аналізу зобов’язань є: вивчення теоретичних основ економічного аналізу зобов’язань; загальна оцінка зобов’язань підприємства; аналіз ефективності використання зобов’язань, аналіз прибутковості зобов’язань; прогнозування та планування зобов’язань підприємства.

З метою бухгалтерського обліку зобов»язання поділяються на: довгострокові; поточні; забезпечення;  непередбачені зобов»язання, доходи майбутніх періодів.

Поточні зобов»язання включають: короткострокові кредити банків; поточну заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов»язання.

ТОВ “Фішка” підприємство ресторанного господарства з повним виробничим циклом, яке працює на сировині, тому виконує всі три функції — виробництво, реалізацію та організацію споживання.

В структурі пасивів ТОВ “Фішка” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2004 року на 1210 тис. грн. (24,4%), а за два роки з 2002 по 2004 на 1610 тис. грн..

В 2004 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн. Поточні зобов’язання в 2003 підприємства зменшилися порівняно з 2002 роком на 710 тис. грн., але в 2004 вони незначно  зросли на 33 тис. грн. порівняно з 2003 роком. Вартість позикових коштів ТОВ “Фішка” до складу яких входять кредити банку зменшилася, що свідчить про підвищення незалежності підприємства від позикових коштів.

В 2004 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн.  до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2004 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн.. В 2004 році підприємство повернуло частину довгострокових кредитів, при цьому залучило більше короткострокових.

Також важливе місце в структурі позикових коштів ТОВ “Фішка” займає   кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. В 2004 році вона знизилася з 1045 тис. грн. до 880 тис. грн. та питома вага цього показника зменшилася 1,58%.

Не зазнали значних змін кредиторська заборгованість з бюджетом та з оплати праці, а також інші зобов’язання. Питома вага кредиторської заборгованості з бюджетом зросла на 0,44%, з оплати праці знизилася на 0,03%. Рівень інших зобов’язань ТОВ “Фішка” зріс в 2003 році порівняно з минулим на 0,64%.

В структурі зобов’язань значну частку займають  довгострокові зобов’язання, короткострокові кредити банків та кредиторська заборгованість за роботи товари та послуги. Найбільше значення довгострокових зобов’язань спостерігається в 2003 році, а найменше в 2004 році.  Найбільша вартість короткострокових кредитів банків спостерігається в 2002 році, а найменше в 2003 році. Вартість кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги найбільша в 2002 році, а найменша в 2004 році.

Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася в 2003 році порівняно з 2002 на 0,0017, а в 2004 році порівняно з 2003 на 0,0101. Рівень прибутковості загального капіталу зріс в 2003 році на 0,0174, а в 2004 році порівняно з 2003 на 0,0163. Також зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на 0,0310 та 0,0096 відповідно в 2003 та 2004 порівняно з минулим роком. Зростання рівня прибутковості відбулося головним чином за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства.

Ефективна фінансова діяльність ТОВ “Фішка” неможлива без постійного залучення зобов’язань. Використання зобов’язань дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Для вдосконалення аналізу зобов’язань розробка політики залучення зобов’язань на ТОВ “Фішка” має здійснюватися по наступним основних етапах:

1. Визначення цілей використання зобов’язань.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів позикових коштів.

4. Вивчення та оцінка умов здійснення залучення зобов’язань.

Для ТОВ “Фішка” в 2005 році забезпечення активів буде здійснюватися за помірним підходом. За рахунок власного капіталу та довгострокових кредитів банку буде фінансуватися постійна частина оборотних активів. За рахунок короткострокових кредитів (банківських та товарних) буде фінансуватися змінна оборотних активів. Така модель фінансування товарних запасів забезпечить допустимий рівень фінансової стійкості підприємства.

Вдосконалення аналізу зобов’язань автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

З метою проведення аналізу зобов’язань на ТОВ “Фішка” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7».


Список використаної літератури

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20.
 7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
 8. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансово-хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 342 с.
 9. Бандурка A.M., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансо­во-экономический анализ. — X.: Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел, 1999. — 394 с.
 10. Болюх МЛ., Горбатюк M.I. Збірник задач з курсу «Еконо­мічний аналіз». — К.: КНЕУ, 2002. — 232 с.
 11. Бутинецъ Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с.
 12. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання, 2001- 405с.
 13. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Колектив авторів під керівництвом акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
 14. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 190 с.
 15. Іващенко В.М., Болюх МЛ. Економічний аналіз господар­ської діяльності. — К.: Нічлава, 1999. — 204 с.
 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. – 152 с..
 17. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 19. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання» КОО, 2000. — 378с.
 20. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 21. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 798 с.
 22. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб. — Ірпінь: Академія ДПСУ, 2000. — 183 с.
 23. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1998.-№7.
 24. Мних Є.В., Ференц ІД. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Л.: Армія України, 2000. — 144 с.
 25. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я.І. Єлейко та ін. — Л.: Банк, ін-т НБУ, 2000. — 141 с.
 26. Пятницкая Н.А. Организация общественного питания в гостиничном комплексе. Учебник. С. 169-174.
 27. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях питания. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 352 с.
 28. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 29. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 30. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. — Минск: Высшая школа, 1999. — 398 с.
 31. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 32. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 33. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 34. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 35. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. — Л.: Світ, 2002.— 415 с.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Фішка” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня           2004 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 110
  первісна вартість 0 11 110 110
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2650 2640
  первісна вартість 0 31 2800 2860
  знос 0 32 150 220
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 500 550
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4260 4400
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 800 990
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1200 1100
  готова продукція 130    
  товари 140 1300 1320
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 260 220
  первісна вартість 161 260 220
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 275
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 657 440
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4617 4345
  3. Витрати майбутніх періодів 270 33 55
  БАЛАНС 280 8910 8800
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 3850
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 700 1100
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4550 4950
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 60 55
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420 120 110
  Усього за розділом 2. 430 180 165
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 770 1045
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1210 1485

 

 

  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1477 770
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1224 1045
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 117 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 114 198
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2932 2156
  5. Доходи майбутніх періодів 630 38 44
  БАЛАНС 640 8910 8800
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Фішка” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня           2005 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130    
  товари 140 1320 407
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045

 

 

  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток В

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Фішка» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1. Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3901,3 2900,0
  Податок на додану вартість 0 15 650,22 483,33
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3251,08 2416,67
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 2126,14 1916,53
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1124,94 500,14
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 322,51 250,32
  Витрати на збут 0 80 160,11 81,14
  Інші операційні витрати 0 90 110,01 51,11
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 532,31 117,57
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 21,59 11,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 553,9 128,57
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 166,17 38,57
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 387,73 90,0
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 387,73 90,0
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 2027,95 1664,5
  Витрати на оплату праці 240 285,02 273,01
  Відрахування на соціальні заходи 250 105,45 101,01
  Амортизація 260 180,05 150,08
  Інші операційні витрати 270 120,3 110,5
  Разом 280 2718,77 2299,1
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.