Курсова робота Аналіз використання кредитів банку підприємством

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи використання кредитів банку. 5

 

1.1. Сутність та значення кредитних операцій. 5

 

1.2. Види кредитів. 10

 

Розділ 2. Аналіз кредитів банку на ВАТ “Сігма”. 14

 

2.1. Аналіз структури кредитів банку в капіталі підприємства. 14

 

2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності, як можливості вчасного погашення кредитів банку. 19

 

Розділ 3. Підвищення ефективності використання кредитів банку на ВАТ “Сігма”  28

 

Висновки. 34

 

Список використаних джерел. 36

 

Додатки. 38

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його коштів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики використання кредитів банку на підприємстві.

Управління використанням кредитів банку в складі фінансових ресурсів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Основною метою управління фінансовими ресурсами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Саме тому тема курсової роботи “Аналіз використання кредитів банку підприємством” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану використання кредитів банку на досліджуваному підприємстві ВАТ “Сігма”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— дослідження теоретичних основ використання кредитів банку;

— аналізу використання кредитів банку на підприємстві ВАТ “Сігма”;

— здійснення пошуку шляхів поліпшення використання кредитів банку.

Предметом дослідження є закономірності використання кредитів банку.

Об»єктом дослідження є  кредити банку ВАТ “Сігма”.

Теоретичну основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність підприємства ВАТ “Сігма”.

ВАТ  “Сігма” засноване в січні 1997 року.  ВАТ “Сігма” знаходиться за адресою м. Київ вул. Азербайджанська, 8. ВАТ “Сігма” працює на ринку витратних матеріалів.  ВАТ  “Сігма” здійснює виробництво витратних матеріалів для оргтехніки. На сьогоднішній день ВАТ “Сігма” пропонує повну лінію усіх видів витратних матеріалів для друку, носії інформації, оргтехніку, комп»ютерні аксесуари. ВАТ “Сігма” пропонує товари тільки найвищої якості і гарантує дійсність усієї продукції, що поставляється. Найбільшою часткою продукції, що виробляється на ВАТ “Сігма” є тонери для принтерів та копірувальних апаратів та стрічки для матричних принтерів.

ВАТ “Сігма” активно працює на роздрібному, оптовому і корпоративному ринку. Дилерська мережа ВАТ “Сігма” охоплює багато регіонів України.

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи використання кредитів банку

 

1.1. Сутність та значення кредитних операцій

 

Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов»язують його із “credos”, тобто “вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки:

10 За умовами надання

 

а) пільговий;

б) нормальний;

в) виданий за особливо жорсткими умовами.

11 За станом кредитної дисципліни а) строкові;

б) прострочені;

в) пролонговані.


Розділ 2. Аналіз кредитів банку на ВАТ “Сігма”

2.1. Аналіз структури кредитів банку в капіталі підприємства

 

Проведемо аналіз структури капіталу ВАТ “Сігма” – пасиву балансу  (табл. 2.1)

2.2. Динаміка зміни структури позикових коштів ВАТ “Сігма”


2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності, як можливості вчасного погашення кредитів банку

 

 

В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.

Платоспроможність — це можливість ВАТ “Сігма” наявни­ми грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зо­бов»язання.

Розглянемо оперативну поточну платоспроможність ВАТ “Сігма” станом на 1.02.2004 року, визначивши платіжні засоби і строко­ві зобов»язання.

Таблиця 2.4

Платіжні засоби та строкові зобов’язання ВАТ “Сігма”
Платіжні засоби

 

Сума, тис. грн. Строкові зобов»язання

 

Сума, тис. грн.
1. Залишок грошей на розрахунковому рахунку 40

 

1. Сплата  рахунків   постачальникам 10,5

 

2. Цінні папери 90

 

2.Погашення короткострокових кредитів у банку 2

 

3. Рахунки покупців

 

10

 

3. Оплата рахунків підрядної будівельної організації 1

 

4. Надходження коштів за реалізовані основні фонди 110

 

4. Сплата виданих векселів

 

3

 

5. Інші надходження грошових коштів 30

 

5. Сплата     заборгованості бюджету 20

 

6. Залишок грошових коштів у касі 1

 

6. Сплата заробітної плати

 

18

 

7.Надходження дебіторської заборгованості 85

 

7. Сплата податків

 

3,6

 

Усього 366 Усього 58,1
Перевищення платіжних коштів над строковими зобов»язаннями 307,9
БАЛАНС 366 БАЛАНС 366

 

Наведена інформація показує, що підприємство може своїми платіжними засобами повністю погасити свої строкові зобов»я­зання, що виникли на певний період і у нього ще залишаться кошти. Підприємство є плато­спроможним.

Зовнішні суб»єкти фінансового аналізу не в змозі визначити та­ким чином стан платоспроможності підприємства і з цією метою використовують аналіз ліквідності господарюючого суб»єкта.

8. Забезпечення своєчасної і повної амортизації суми основного боргу по банківських кредитах. Способи амортизації суми основного боргу залежать від передбачених кредитним договором умов його погашення. По вимогах цього договору (чи з ініціативи позичальника) на підприємствах може завчасно створюватися спеціальний фонд погашення кредиту, платежі в який здійснюються за графіком. На кошти цього фонду, збережені в комерційному банку, нараховується депозитний відсоток.


Висновки

 

Банківський кредит виступає однією з провідних форм кредитування як суб»єктів господарювання, так і населення.

Під формою кредитування також розуміють вид банківського рахунка, який відкривається клієнтові при кредитуванні, де відображається рух кредитної заборгованості, що здійснюється за певними правилами, відповідно до нормативно-правової бази банку.

В 2001 році в структурі позикових коштів ВАТ “Сігма” переважали короткострокові кредити банків 33,88%. В 2002 році короткострокові кредити банків знизилися на 707 тис. грн. та склали в структурі позикових коштів 20%. Довгострокові зобов’язання в 2002 році зросли з  1210 тис. грн. до 1485 тис. грн., тобто на  275 тис. грн. та на 10,82% за питомою вагою.

В 2003 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн.  до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2003 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн..

Також важливе місце в структурі позикових коштів ВАТ “Сігма” займає   кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги. В 2003 році вона знизилася з 1045 тис. грн. до 880 тис. грн. та питома вага цього показника зменшилася 1,58%.

Не зазнали значних змін кредиторська заборгованість з бюджетом та з оплати праці, а також інші зобов’язання. Питома вага кредиторської заборгованості з бюджетом зросла на 0,44%, з оплати праці знизилася на 0,03%.

В 2002 році коефіцієнт абсолютної ліквідності ВАТ “Сігма” знизився з 0,209 до 0,186, а в 2003 році до 0,041 та вийшов за межі норми за рахунок зменшення найбільш ліквідних активів підприємства. Для ВАТ “Сігма” в 2003 коефіцієнт швидкої ліквідності зріс до рівня 0,936, але поки що знаходиться нижче допустимого значення 1. Для ВАТ “Сігма” в 2002 коефіцієнт покриття зріс з 1,476 до 1,86, а в 2003 також зріс  до 1,99 та знаходиться в межах допустимих норм.

Для поліпшення платоспроможності ВАТ “Сігма” необхідно уникати таких факторів:

невиконання планових завдань виробництва і реалізації послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

підвищення собівартості послуг;

в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

інфляційні процеси і податкова політика;

значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

низьке обертання оборотного капіталу.

Ефективна фінансова діяльність ВАТ “Сігма” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Вид кредитної ставки відіграє істотну роль у визначенні вартості банківського кредиту. По застосовуваних видах розрізняють процентну (для нарощення суми боргу) і облікову (для дисконтування суми боргу) кредитні ставки. Якщо розмір цих ставок однаковий, то перевага повинна бути віддана ВАТ “Сігма” процентній ставці, тому що в цьому випадку його платежі по обслуговуваннюборгу (а відповідно і вартість кредиту) будуть меншими.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 7. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 8. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 9. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 11. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 12. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 13. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 15. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 16. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 17. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2000.-215с.-(Вища освіта XXI століття).
 18. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С. 48.
 19.  Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 20. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 21. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, стор. 285.
 22. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 23. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 24. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 25. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 26. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. Под ред. Л.П.Белых.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.
 27. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 28. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 29. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 30. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 31. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – С. 32.


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня           200 4 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130 1320 407
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “Сігма” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за       рік       2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 13200 12100
  Податок на додану вартість 0 15 2200 2016,3
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 11000 10083,7
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 9350 8800
  Валовий:      
   прибуток 0 50 1650 1283,7
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 165 132
  Адміністративні витрати 0 70 385 297
  Витрати на збут 0 80 165 132
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 1265 986,7
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 33 44
  Інші фінансові доходи 120 22 33
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1320 1063,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 396 319
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 924 744,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 924 744,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4950 4433
  Витрати на оплату праці 240 3272,5 3217,5
  Відрахування на соціальні заходи 250 1259,5 1237,5
  Амортизація 260 220 165
  Інші операційні витрати 270 198 176
  Разом 280 9900 9229
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 44000 38500
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 23,1 21,23
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340 6,6 5,61
         
  М.П.      
                                                       Керівник      
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.