Курсова робота Управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства. 5

 

1.1. Формування інфраструктури послуг на підприємстві готельного господарства. 5

 

1.2. Планування діяльністю розвитку інфраструктури наданих послуг  9

 

Розділ 2. Аналіз ефективності управління виробничою інфраструктурою готелю “Київ”. 12

 

2.1. Аналіз інфраструктури отриманих доходів від реалізації послуг  12

 

2.2. Аналіз рентабельності готельного підприємства. 22

 

Розділ 3. Шляхи покращення управління інфраструктурою послуг готелю “Київ” в умовах ринкових відносин. 26

 

Висновки. 33

 

Список використаних джерел. 36

 

Додатки. 38

Вступ

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку  готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання інфраструктури вироблених та наданих послуг.

В основі розвитку інфраструктури лежить поділ діяльності по виробництву послуг на окремі відособлені види праці,  тобто  відбувається  суспільний поділ праці, у зв»язку з чим, відбувається розвиток інфраструктури через збільшення потреб окремих видів праці. Таким чином, виробнича  інфраструктура  здобуває нову якість, що полягає в тім,  що вона перетворилася в галузі, що розвиваються, і види діяльності.

Саме тому тема курсової роботи “Управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану управління виробничою інфраструктурою на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії управління виробничою інфраструктурою на підприємстві;

розгляд теорії формування інфраструктури послуг на підприємстві готельного господарства;

розгляд планування розвитку інфраструктури послуг готелю;

аналіз стану інфраструктури отриманих доходів підприємстві;

пошук шляхів вдосконалення управління виробничою інфраструктурою на підприємстві.

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство готель “Київ”.

Теоретичну основу дослідження питання управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, таких як:  Бланк І. О., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Чудновський О.Д., Шеремет А. Д., Щокін Г. В.  та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Київ”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи управління виробничою інфраструктурою підприємства готельного господарства

 

1.1. Формування інфраструктури послуг на підприємстві готельного господарства

 

Готельне  господарство   є   матеріально-технічною   базою   розвитку туризму, характеризується концентрацією обслуговуючих сервісних служб. Завдяки організації готельного бізнесу забезпечується поповнення грошових надходжень країни, що приймає зарубіжних гостей. Це призводить до перерозподілу доходів на користь виробників продукту гостинності. Крім

….

—         опитування споживачів.

У випадку, коли виникає протиріччя між методами планування реалізації послуг, необхідно обрати той із них, який має найвагоміші факторні основи і найобгрунтованіший спосіб  розрахунку.

 

 


Розділ 2. Аналіз ефективності управління виробничою інфраструктурою готелю “Київ”

 

2.1. Аналіз інфраструктури отриманих доходів від реалізації послуг

 

Готель «Київ» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського 26/1. Загальне кількість місць — 321. Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Київ” наведені в таблиці 2.1.

Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники готелю “Київ” бачимо, що обсяг виручки від надання послуг даного підприємства у звітному році збільшився  на 132,18% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації послуг склав  2115,8 тис. грн., що на 1204,5 більше ніж у 2000 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з

результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.


Розділ 3. Шляхи покращення управління інфраструктурою послуг готелю “Київ” в умовах ринкових відносин

 

 

Резерви збільшення прибутку та покращення рентабельності готелю “Київ” існують за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг, зниження собівартості послуг, підвищення якості наданих послуг, реалізація послуг на більш вигідних ринках збуту.

Збільшення обсягу реалізації послуг залежить від постійного

Висновки

 

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку  готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання інфраструктури вироблених та наданих послуг. Готельне  господарство   є   матеріально-технічною   базою   розвитку туризму, характеризується концентрацією обслуговуючих сервісних служб. Завдяки організації готельного бізнесу забезпечується поповнення грошових надходжень країни, що приймає зарубіжних гостей. Це призводить до перерозподілу доходів на користь виробників продукту гостинності. Крім того, підприємства готельного господарства мають широкі можливості для диверсифікації, позитивно впливають на розвиток міжнародної торгівлі та комерційного співробітництва, спроможні виступати центрами конгресної діяльності.

Велике значення в плануванні діяльності підприємства готельного господарства є планування доходу від реалізації послуг. План реалізації  послуг складається виходячи з: попиту на певні послуги та  можливості реалізації певних послуг відповідно до потенціалу підприємства готельного господарства.

Метою створення підприємства готельного господарства, його подальшої діяльності є отримання прибутку. Щоб спланувати прибуток, доцільно скласти точний прогноз доходів і витрат. А для цього тре­ба бути впевненим у тому, що підприємство зможе реалізувати визначену кількість своїх послуг за визначеною ціною.

Доходи від надання послуг готелем “Київ” в 2001 році зросли на 1204,48 тис. грн. (132,17%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 1000,1 тис. грн. (134,22%) та ресторану на 122,4 тис. грн. (132,9%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 68,78 тис. грн. (234,79%). Зобразимо динаміку змін в інфраструктурі наданих послуг на рис. 2.2.

В структурі доходів готелю найбільшу частину займають доходи від експлуатації готелю відповідно 81,76% та 82,48% в 2000 та 2001 роках, ресторан – 10,11% та 10,14% та додаткові послуги – 3,26% та  4,7%. В 2001 році відбувся перерозподіл доходів в інфраструктурі готелю “Київ” головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 0,72% та доходів від додаткових послуг на 1,44%, доходів від ресторану на 0,03%. Відповідно зменшилася частка доходів від оренди офісів на 0,72%, оренди не житлових приміщень на 1,22% та оренди актового залу на 0,26%.

Не зважаючи на те що прибуток підприємства зріс в 2001 році в порівнянні з фінансовими результатами станом за 2000 р., рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.

Резерви збільшення прибутку та покращення рентабельності готелю “Київ” існують за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг, зниження собівартості послуг, підвищення якості наданих послуг, реалізація послуг на більш вигідних ринках збуту.

План технічного розвитку й організації надання послуг готелю “Київ” повинний охоплювати наступні основні питання: створення й освоєння нових видів послуг і підвищення якості послуг, що надаються; впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації обслуговування;  удосконалювання   планування,   організації,   контролю і управління в цілому; упровадження прогресивної організації праці; капітальний ремонт і модернізація основних фондів; заходи щодо економії праці, матеріалів, сировини і всіх енергетичних ресурсів; наукові дослідження і конструкторські роботи; основні техніко-економічні показники організаційно-технічного розвитку; основні показники техніко-економічного рівня надання і послуг, що надаються; соціальний розвиток підприємства.


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон  України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.
 7. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.
 8. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.
 9. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.
 10. Зайцев Б.Ф. Система методов управления. М., 1989.
 11. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.
 12. Короленок Г.А. и др. Успех на рынке: трансформация хозяйства и менеджмента. Мн., 1997.
 13. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.
 14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 15. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.
 16. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. М., 1998. – 248 с.
 17. Румянцева З.П. Менеджмент организации. М., 1996. – 345 с.
 18. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.
 19. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 20. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.
 21. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №9 /99. «Почем нынче путешествия: практика применения цен» стр. 36 — 38.
 22. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 


Додатки

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель “Київ” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Київ» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.