Дипломна робота Оцінка конкурентоспроможності продукції

Зміст

 

Розділ 2. Аналітична оцінка конкурентоспроможності продукції3

 

2.1. Загальна характеристика підприємства. 3

 

2.2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища. 8

 

2.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції24

 

Розділ 3. Обґрунтування напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. 3

 

3.1. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства  3

 

3.2. Економічне обґрунтування заходів з підвищення конкурентоспроможності17

 

3.3. Оцінка впливу заходів на результати діяльності підприємства. 24

 

Висновки. 33

Додатки. 33
Розділ 2. Аналітична оцінка конкурентоспроможності продукції

2.1. Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю “Андулін” створене відповідно до діючого законодавства України на базі  об’єднання майна та підприємницької діяльності засновників їх спільним рішенням від 1 жовтня 2002 року.

Основною метою діяльності ТОВ „Андулін” є оптова торгівля будівельними матеріалами. Місією ТОВ „Андулін” є задоволення потреби населення в якісних будівельних матеріалах.

Була розроблена Політика у сфері якості. Рішення, які приймались на протязі розробки СМЯ, були задокументовані, внаслідок чого на підприємстві виникла злагоджена система внутрішніх правил, яка дозволяє організовувати та виконувати роботи з оптимальними витратами часу та матеріальних ресурсів. На період впровадження СМЯ практично всі працівники ТОВ “Андулін” пройшли навчання, яке дозволило опанувати нові принципи управління та організації робіт не тільки керівному складу, але й фахівцям та робітникам.

 


2.2. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища

 

ТОВ “Андулін” працює на ринку м. Києва та України. Підприємство має багато конкурентів і займає досить незначну частину ринку.  Ринок на якому працює ТОВ “Андулін” є конкурентним та постійно розширюється, так як кількість та вартість будівельних робіт в м. Києві та Україні постійно збільшується.

постачальниками в 2007 році покращилася порівняно з 2006 роком. В 2006 році виконані всі контракти з такими постачальниками, як Rannila та IKO, а в 2007 році з IKO, Pikipoyka та Index.

Отже, в 2001-2007 роках спостерігається зростання введення в експлуатацію житлових площ в Україні. В перспективі введення в експлуатацію житлових будинків в Україні буде зростати, тому діяльність підприємств з продажу будівельних матеріалів буде зростати. ТОВ “Андулін” має високий рівень конкурентноздатності в порівнянні з конкурентами.


2.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції

 

Стратегія ТОВ “Андулін” у сфері якості та конкурентоспроможності продукції – це збереження провідних позицій на ринках збуту за рахунок максимального задоволення вимог та передбачення очікувань споживачів.

Найкращим показником задоволення споживачів є стабільне, довгострокове співробітництво споживачів з ТОВ “Андулін”.

Впроваджена СМЯ на ТОВ “Андулін” дозволяє підвищити відповідальність та зацікавленість всіх працівників, орієнтувати діяльність підприємства на кінцевий результат – якість будівельних матеріалів.

Девіз ТОВ “Андулін”: Якість будівельних матеріалів – прагнення до комфорту.

Отже, стратегія ТОВ “Андулін” у сфері якості та конкурентоспроможності продукції – це збереження провідних позицій на ринках збуту за рахунок максимального задоволення вимог та передбачення очікувань споживачів. Найкращим показником задоволення споживачів є стабільне, довгострокове співробітництво споживачів з ТОВ “Андулін”. В 2007 році середньозважений бал якості продукції зріс до 0,73 порівняно з 0,71 в 2006 році та 0,75 за планом. Питома вага продукції вищої категорії якості в 2007 році склала 94% порівняно з 92% в 2006 році та 96% за планом. Втрати від браку продукції в 2007 році склали 5,4 тис. грн. порівняно з 8 тис. грн. в 2006 році та 5 тис. грн. за планом. Протягом 2005-2007 років в ТОВ “Андулін” виявлено 1,36% бракованих будівельних матеріалів. Найбільший відсоток браку було виявлено в 2006 році 1,53%. Відсоток бракованих будівельних матеріалів досить низький, що свідчить про досить високу якість будівельних матеріалі, що реалізуються на ТОВ “Андулін”. В ТОВ “Андулін” найвищий інтегральний показник конкурентоспроможності. Він перевищує конкурентноздатність еталону та становить 1,046. Керівництво ТОВ “Андулін” вбачає, що запорукою подальшого розвитку та прогресу є активне удосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю , розробленої та впровадженої відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001.

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Обґрунтування напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

3.1. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

 

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції ТОВ “Андулін”  має допомогти система ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) — один із організаційних показників

Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Отже, забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “Андулін” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. В 2008 році підприємство планує за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції на 12437 тис. грн. отримати чистого прибутку 10000 тис. грн. При цьому рентабельність підприємства повинна зрости на 2,31% і становити 13,46%. Тобто, в 2008 році прибуток ТОВ «Андулін» зросте порівняно з 2007 роком на 3106 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 1037,55 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте на 480,45 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 6247 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зросте на 7835 тис. грн.. ТОВ «Андулін»планує в 2008 році витрати 2000 тис. грн. на вдосконалення системи якості та конкурентоспроможності продукції. Оскільки NVP = 377,399 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки  та пропозиції.

Основною метою діяльності ТОВ „Андулін” є оптова торгівля будівельними матеріалами. На протязі 2005-2007 років показники діяльності ТОВ “Андулін” зазнали позитивних змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2007 році порівняно з минулим 2006 роком на 11804,8 тис. грн. (18,9%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 6359,5 тис. грн. (16,14%). Чистий прибуток ТОВ “Андулін” в 2007 році зріс на 1775,6 тис. грн. (34,69%) порівняно з минулим 2006 роком.

В умовах сучасного ринку підприємству ТОВ “Андулін”  не втримати свої лідируючі позиції без сучасної системи управління. Керівництвом ТОВ “Андулін” було прийняте рішення впровадити систему менеджменту якості (СМЯ), яка ґрунтується на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

В 2001-2007 роках спостерігається зростання введення в експлуатацію житлових площ в Україні. В перспективі введення в експлуатацію житлових будинків в Україні буде зростати, тому діяльність підприємств з продажу будівельних матеріалів буде зростати.

Основними конкурентами ТОВ “Андулін” є оптові продавці будівельних матеріалів, що працюють на ринку України: Укртермобуд, Валькірія, Раніла, Рікон, Будсервіс, Будмайдан. Ринкова частка ТОВ “Андулін”досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації будівельних матеріалів в Україні. Вона склала відповідно в 2005, 2006, 2007 роках 0,9%, 0,77%, 0,91%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку будівельних матеріалів. Загальна ринкова частка ТОВ “Андулін”та  конкурентів, яких ми вибрали для аналізу, також не дуже велика і складає відповідно в 2005, 2006, 2007 роках 4,81%, 4,15%, 4,31% відносно загального обсягу будівельних матеріалів в Україні. Як бачимо загальна ринкова частка  ТОВ “Андулін” та  конкурентів росте по відношенню до загального обсягу будівельних матеріалів в Україні. Порівняно з конкурентами, яких ми вибрали для аналізу, ТОВ “Андулін”займає частку ринку, що зростає. Вона складає відповідно в 2005, 2006, 2007 роках 18,69%, 18,61%, 18,75%.

ТОВ “Андулін” має переваги над конкурентами в товарній політиці та сервісі, а конкуренти над ним в політиці просування та збутовій активності.

В 2007 році знизилося відхилення від плану виконання договорів на підприємстві порівняно з 2006 роком. Так в 2007 році при роботі з постачальниками було не виконано 6 договорів на постачання товарів, порівняно з 9 в 2006 році.

В 2007 році середньозважений бал якості продукції ТОВ “Андулін”  зріс до 0,73 порівняно з 0,71 в 2006 році та 0,75 за планом. Питома вага продукції вищої категорії якості в 2007 році склала 94% порівняно з 92% в 2006 році та 96% за планом. Втрати від браку продукції в 2007 році склали 5,4 тис. грн. порівняно з 8 тис. грн. в 2006 році та 5 тис. грн. за планом. Протягом 2005-2007 років в ТОВ “Андулін” виявлено 1,36% бракованих будівельних матеріалів. Найбільший відсоток браку було виявлено в 2006 році 1,53%. Відсоток бракованих будівельних матеріалів досить низький, що свідчить про досить високу якість будівельних матеріалі, що реалізуються на ТОВ “Андулін”.

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції ТОВ “Андулін” має допомогти система формування попиту і стимулювання збуту — один із організаційних показників конкурентоспроможності продукції. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції на ТОВ “Андулін” являє собою методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у продукції, в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин. Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ „Андулін” потрібно здійснювати закупівлю якісної продукції в надійних постачальників.

З метою підвищення конкурентноздатності ТОВ «Андулін» потрібно провести маркетингове постачальників продукції. Основним методом дослідження є: узагальнення даних досліджень по ТОВ «Андулін»; вивчення даних про обсяги діяльності постачальників та їх продукцію; вивчення попиту на будівельні матеріали. В 2008 році підприємство планує витрати на рекламу в сумі 40 тис. грн. В 2008 році витрати на заходи стимулювання збуту складуть 30 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю — 5 тис. грн., витрати на персональний продаж — 4 тис. грн. Витрати на маркетингову комунікаційну діяльність ТОВ “Андулін” в 2008 році зростуть на 24,9 тис. грн. порівняно з 2007 роком. В 2008 витрати на рекламу зростуть на 13,5 тис. грн. порівняно з 2007 роком. В 2008 році порівно з 2007 роком витрати на заходи стимулювання збуту зростуть на 8,1 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю зростуть на 1,6 тис. грн., витрати на персональний продаж зростуть на 1,7 тис. грн. В 2008 році потрібно більш ефективно проводити стимулювання посередників збуту продукції ТОВ “Андулін”.

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції ТОВ “Андулін” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. В 2008 році підприємство планує за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції на 12437 тис. грн. отримати чистого прибутку 10000 тис. грн. При цьому рентабельність підприємства повинна зрости на 2,31% і становити 13,46%. Тобто, в 2008 році прибуток ТОВ «Андулін» зросте порівняно з 2007 роком на 3106 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 1037,55 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте на 480,45 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 6247 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зросте на 7835 тис. грн.. ТОВ «Андулін» планує в 2008 році витрати 2000 тис. грн. на вдосконалення системи якості та конкурентоспроможності продукції. Оскільки NVP = 377,399 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

Додатки

 

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ “Андулін ” за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за       рік       2007 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 74251,6 62446,8
Податок на додану вартість 0 15 12375,3 10407,8
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 61876,3 52039,0
Собівартість реалізованої продукції 0 40 45751,2 39391,7
Валовий:
 прибуток 0 50 16125,1 12647,3
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 812,5 794,1
Адміністративні витрати 0 70 2236,4 2062,4
Витрати на збут 0 80 4852,1 4215,8
Інші операційні витрати 0 90 741,2 626,6
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 9107,9 6536,6
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 102 98,9
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 17,9 15,2
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 9192 6620,3
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2298 1501,9
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 6894 5118,4
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 6894 5118,4
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
3. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.