Курсова робота Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції як основна ціль виробничого менеджменту

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Значення конкурентоспроможності продукції у виробничому менеджменті5

1.1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. 5

1.2. Теоретичні підходи до управління факторами конкурентоспроможності продукції підприємства. 8

1.3. Методика дослідження конкурентоспроможності продукції12

 

Розділ 2. Визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства  16

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 16

2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. 20

2.3.  Вивчення рівня конкурентоспроможності основних видів продукції та підприємства в цілому. 25

 

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства  29

3.1. Проектування заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції29

3.2. Покращення якості як запорука зростання рівня конкурентноздатності продукції підприємства. 33

 

Висновки. 38

 

Список використаних джерел. 41

 

Додатки. 43

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності торгівельних підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до підвищення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

Саме тому тема курсової роботи “Підвищення   рівня   конкурентоспроможності   продукції  як основна ціль виробничого менеджменту” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та шляхи її підвищення в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування конкурентоспроможності підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розглянути поняття конкурентоспроможності продукції підприємства;

— вивчити теоретичні підходи до управління факторами конкурентоспроможності продукції підприємства;

— викласти методику дослідження конкурентоспроможності;

— провести аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства;

— провести визначення рівня конкурентоспроможності основних видів продукції та підприємства в цілому;

— запропонувати шляхи   підвищення   конкурентоспроможності продукції підприємства.

Об»єктом дослідження є  продукція підприємства СВК “Маяк”.

Предметом дослідження є конкурентоспроможність продукції СВК “Маяк”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


Розділ 1. Значення конкурентоспроможності продукції у виробничому менеджменті

 

1.1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства

 

Кожний товар є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв»язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ступінь її придатності для споживання, тобто

Отже, конкурентоспроможність товару характеризується його споживчими властивостями та ціною. Розрахунок інтегрального показника відносної конкуренто­спроможності товару базується на порівнянні параметрів досліджу­ваного товару з параметрами товару, який найбільш повно відображає вимоги споживачів.

 


Розділ 2. Визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

СВК “Маяк” знаходиться в с. Медівка Оратівського району Вінницької області. Природнокліматичні умови є сприятливими для розвитку сільськогосподарського виробництва, а саме – галузі рослинництва та тваринництва.

Оцінка конкурентоспроможності здійснювалася за 10-ти бальною шкалою шляхом опитування покупців за допомогою анкетування.

Таким чином рівень конкурентноздатності СВК “Маяк” менший у порівнянні з  ТОВ „Промінь”, та більший у порівнянні з ТОВ „Колос”. Середній бал конкурентноздатності СВК “Маяк” становить 9,27 із 10 можливих. В подальшому потрібно підтримувати конкурентноздатність на високому рівні, так як вона залежить не тільки від товарної політики СВК “Маяк”, але і від дій конкурентів.

 

 

 


Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

3.1. Проектування заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції

 

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції СВК “Маяк”  має допомогти система ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) — один із організаційних показників конкурентоспроможності товару.

Основним завданням служби ФОПСТИЗ на СВК “Маяк” має бути ліквідування «бар»єру недовір»я» покупця до товару, про який він має мало відомостей, ос­кільки товар з невідомими споживчими властивостями не буде купле­ний. Потенційний купець повинен отримати інформацію: про потреби, які цим товаром задовольняються; про його якість; про гарантії захис­ту прав споживача, якщо він не буде задоволений товаром.

Таким чином, будь-який захід щодо формування попиту передба­чає розгляд товару з позицій споживача, тобто з точки зору його проблем і вигоди.

За функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є молоко  Колос  ФП = 0,9, потім Маяк та Промінь відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є молоко Колос СП = 0,93, потім Маяк та Промінь відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835. За економічними показниками найбільша вартість в молока Маяк за рахунок великої вартості перевезень та Промінь за рахунок вищої ціни продукції. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  молоко  Колос, на другому Промінь та на третьому Маяк. Тобто конкурентоспроможність молочної продукції СВК “Маяк” в порівнянні з продукцією конкурентів нижча.

Рівень конкурентноздатності СВК “Маяк” менший у порівнянні з  ТОВ „Промінь”, та більший у порівнянні з ТОВ „Колос”. Середній бал конкурентноздатності СВК “Маяк” становить 9,27 із 10 можливих. В подальшому потрібно підтримувати конкурентноздатність на високому рівні, так як вона залежить не тільки від товарної політики СВК “Маяк”, але і від дій конкурентів.

Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг продукції СВК “Маяк”  має допомогти система ФОПСТИЗ (формування попиту і стимулювання збуту) — один із організаційних показників конкурентоспроможності товару.

Критеріями конкурентоспроможності продукції СВК “Маяк” є: рівень якості продукції;  рівень новизни продукції; імідж товару; інформованість товару; ціна споживання товару.

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції СВК “Маяк” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації в СВК “Маяк” різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.

Метою постійного поліпшення системи управління якістю на СВК “Маяк” має бути збільшення ймовірності підвищення задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін. Дії щодо поліпшення включають:   аналізування та оцінювання наявного стану для визначення сфер поліпшення; установлення цілей поліпшення; пошук можливих рішень для досягнення цілей; оцінювання цих рішень і вибір одного з них; впровадження вибраного рішення; вимірювання перевірка, аналізування та оцінювання результатів впровадження для визначення того, чи досягнуто мети; оформлення змін.

 


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 11-41.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 3-35.
 3. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю вимог (ISO 9001:2000, IDT) / О… Герус (пер.і наук.-техн.ред.). — На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95.- Чинний від 2001.10.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2001. — VII, 23с.
 4. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 2001.– 424с.
 5. Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 2002. — №10. с. 53-55.
 6. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 294с.
 7. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 2003. — 150с.
 8. Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1998. — 150с.
 9. Гевко І. Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2005. — 228с.
 10. Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. — Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2003. — 60с.
 11. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.
 12. Жадан О. В., Кретова А. В., Сичов Г. М. Основи управління якістю: Навч.-метод. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2004. — 99с.
 13. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 14. Зіміна Г. К. Стандартизація систем управління якістю згідно стандартів серії ISO 9000:2000 (у схемах): Навч.- практ. посіб. — К. : Школа Адміністративного Управління Зіміної, 2003. — 255с.
 15. Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1998. – 354 с.
 16. Корж М. В. Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері: Навч. посіб. для студ. інж.-екон. спец. і слухачів системи післядипломної освіти / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2005. — 196с.
 17. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 2004. — 140с.
 18. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. — 276с.
 19. Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 1992. – 384с.
 20. Петренко В. А., Левченко О. М., Шубін Є. С. Управління якістю на підприємстві: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. техн. і екон. спец.. — Кіровоград : КДТУ, 2002. — 261с.
 21. Савченко В. Д. Операційний менеджмент: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2006. — 274с.
 22. Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Макогон Ю. В., Ковалевський В. В., Волошин Є. Н. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Сіваченко (ред.). — К. : ЦУЛ, 2003. — 186с.
 23. Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 204с.
 24. Соснін О. С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — 3.вид. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 147с.
 25. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 2003.- 410с.
 26. Фурманюк О. Л., Тартачник М. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2003. — 114с.
 27. Школа І. М., Михайловська О. В. Операційний менеджмент: Практикум: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний торговельно-економічний ун-т; Чернівецький торговельно-економічний ін-т. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. — 375с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток Б

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев на «Курсова робота Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції як основна ціль виробничого менеджменту»

 1. юлія говорит:

  добрий вечір.як можна скачати курсову?

 2. Євген говорит:

  Добрий вечір! Як можна скачати курсову роботу?

 3. Алла говорит:

  Как скачать ету работу ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.