Курсова робота Конкурентоспроможність підприємства

Зміст

 

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності організації5

1.1. Поняття конкурентоспроможності організації5

1.2. Характеристика факторів забезпечення та підвищення конкурентоспроможності організації11

1.3. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності організації13

 

Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності проекту «Квадрат на Лісовій»  19

2.1.  Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства. 19

2.2. Оцінювання конкурентної позиції підприємства. 23

2.3. Оцінювання ефективності заходів із забезпечення конкурентоспроможності25

 

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. 29

3.1. Обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства  29

3.2. Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. 40

3.3. Економічна ефективність реалізації проекту. 45

 

Висновки. 48

 

Список використаної літератури. 50

 

Додатки. 53

Вступ

 

Актуальність теми курсової роботи.Становлення ринкових відносин, перетворення, що відбуваються в економіці країни, потребують вирішення важливих питань у сфері управління діяльністю підприємства. Це, насамперед, означає посилення ролі економічних методів господарського управління, застосування нових методичних підходів у маркетингу, плануванні та управлінні виробництвом і збутом продукції.

В цих умовах на підприємствах необхідно проводити роботу з дослідження ринку, прогнозування розвитку подій на ринку, глибокого аналізу стану та діяльності підприємства і на цій основі прийняття обґрунтованих стратегічних рішень щодо реалізації маркетингової політики, спрямованих на забезпечення міцних конкурентних позицій.

Важливі аспекти формування та розвитку теоретичної, методичної і практичної бази для забезпечення конкурентоспроможності в умовах становлення ринкових відносин не дістали належного висвітлення. Потребують подальших досліджень питання створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення стійких конкурентних позицій підприємств, виявлення впливу маркетингової орієнтації на конкурентоспроможність, оцінки конкурентоспроможності підприємств із врахуванням змін у динамічному макроекономічному середовищі.

Все викладене вище обумовлює актуальність теми даної роботи.

Мета і завдання дослідження.Основною метою дослідження є наукове обґрунтування нових концептуальних засад забезпечення конкурентоспроможності підприємств і розробка на цій основі методичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на досягнення та збереження стійких конкурентних позицій підприємств за рахунок певних маркетингових орієнтацій в динамічних умовах макроекономічного середовища.

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання:

— розкрити поняття конкурентоспроможності організації,

— розглянути характеристику факторів забезпечення та підвищення конкурентоспроможності організації,

— розглянути методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності організації,

— провести аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства,

— провести оцінювання конкурентної позиції підприємства,

— зробити оцінювання ефективності заходів із забезпечення конкурентоспроможності,

— здійснити обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства,

— здійснити розробку проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства,

— розглянути економічну ефективність реалізації проекту.

Предмет дослідження.Предметом досліджень є комплекс теоретичних, методологічних і практичних аспектів оцінки конкурентоспроможності підприємств.

Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність підприємства «Квадрат на Лісовій».

Методи дослідження. Методологічною основою даного дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ. Також в роботі було  застосовано широкий спектр маркетингових методів дослідження конкурентоспроможності.

Структура даної роботи.Структура роботи обумовлена метою та окресленими завданнями дослідження. Отже, робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.


Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності організації

 

1.1. Поняття конкурентоспроможності організації

 

Складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, пов’язаних з продажем цієї продукції, виконаних робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам. Основне завдання і головна функція конкуренції – завоювати ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку [15, с. 108].

— житлово-комунальне господарство;

— побутове обслуговування;

— промисловість;

 1. Фактори мікросередовища [16, c. 129]:

— конкуренти фірми та її постачальників;

— контактні аудиторії;

— маркетингові посередники;

— законодавство з податкової системи і зовнішньоекономічної діяльності.

 


1.3. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності організації

 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства може проводитися різними методами. Основними з них є [30, c. 72]:

І. Метод різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недо­ліків підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об’єктами оцінки).

При застосуванні даного методу підприємство, що оцінюється, по­рівнюється тільки з одним підприємством-конкурентом. За кожним з показників, що порівнюються, визначається не тільки позиція оціню­ваного підприємства, а й кількісний розрив у досягнутих значеннях.

СF (е) – середня річна сума грошового потоку;

СF (е) = 420998,89/6 = 70166,48

PP = 265751,11 / 70166,48 =  3,79 роки.

Отже, проект будівництва ТРЦ «Квадрат на Лісовій» є ефективним. Так чиста теперішня вартість за довгостроковим проектом склала 155247,78 тис. грн., індекс доходності відповідно склав 1,58, а строк окупності проекту склав 3,79 роки.

 

 


Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

 

3.1. Обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства

 

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства ТРЦ “Квадрат на лісовій” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту послуг (торгових площ, що надаються в оренду).

Політика цін підприємства ТРЦ “Квадрат на лісовій” є основою для розробки його стратегії  підвищення конкурентоспроможності.

Зниження цін на послуги ТРЦ “Квадрат на лісовій”може відбутися по наступним причинах: робота не на повну потужність, скорочення частки ринку під впливом сильної конкуренції, прагнення підприємства домогтися домінуючого положення на ринку.

Підвищення цін відбувається внаслідок стійкої інфляції чи наявності надмірного попиту.

Висновки

 

Отже, конкурентоспроможність окремого підприємства на певному сегменті товарного чи регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних переваг в питаннях форму­вання ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господар­чої системи, які мають місце на момент чи протягом періоду оціню­вання. Оцінка конкурентоспроможності підприємства може проводитися різними методами.

Конкурентні переваги ТРЦ «Квадрат на Лісовій» — унікальне сполучення пропозиції — гіпермаркет з величезним вибором продуктових та промислових товарів, розважальна складова та велика кількість магазинів, які пропонують широкий вибір товарів та послуг.

Рівень конкурентноздатності ТРЦ «Квадрат на Лісовій» менший у порівнянні з  ТЦ «Квадрат на Перова», та більший у порівнянні з Даринок  та Дитячий світ. Середній бал конкурентноздатності ТРЦ «Квадрат на Лісовій» становить 9,27 із 10 можливих. В подальшому потрібно підтримувати конкурентноздатність на високому рівні, так як вона залежить не тільки від товарної політики ТРЦ «Квадрат на Лісовій», але і від дій конкурентів.  Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства ТРЦ “Квадрат на лісовій” в значній мірі залежить від правильного формування асортименту послуг (торгових площ, що надаються в оренду).

Політика цін підприємства ТРЦ “Квадрат на лісовій” є основою для розробки його стратегії  підвищення конкурентоспроможності. Зниження цін на послуги ТРЦ “Квадрат на лісовій”може відбутися по наступним причинах: робота не на повну потужність, скорочення частки ринку під впливом сильної конкуренції, прагнення підприємства домогтися домінуючого положення на ринку. Підвищення цін відбувається внаслідок стійкої інфляції чи наявності надмірного попиту. Реакція споживачів на зміну ціни повинна прийматися ТРЦ “Квадрат на лісовій” до уваги.

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, потрібно створити торгову марку. Основними складовими зовнішньої атрибутики торгової марки є ім»я марки (вербальна складова) і марочний знак (візуальна складова). Процес створення імені чи назви марки можна розділити на два основних етапи. Перший етап являє собою процес визначення послання, що повинне бути передано цільової аудиторії. Другий — це переклад послання у форму комерційної назви.

Першим етапом, багато в чому визначальним результат усієї діяльності з надання оренду торгівельних площ ТРЦ “Квадрат на лісовій” по якості, є маркетинг.

Організація маркетингу на підпри­ємстві ТРЦ “Квадрат на лісовій” — це не формальне виділення спеціального підрозділу з пок­ладанням на нього певних функцій, котрі, як правило, до недавнього часу не виконувались зовсім, або виконувались частково. Перш за все, це ринкова переорієнтація в діяльності, перехід від традиційної орієнтації на вимоги виробництва до орієнтації на вимоги ринку. Для підвищення конкурентоспроможності підприємства потрібно приділити значну увагу рекламуванню торговельних площ, що будуть надаватися в оренду.

В ТРЦ “Квадрат на лісовій” ефективність реалізації проекту визначимо на основі планових показників до проведення заходів з підвищення конкурентоспроможності та після. В перший рік роботи ТРЦ “Квадрат на лісовій” за рахунок заходів підвищення конкурентоспроможності планує отримати виручку від реалізації 152800 тис. грн., чистого прибутку 278000 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 18,19%.

В ТРЦ “Квадрат на лісовій” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності: підвищення доходів (виручки) від реалізації послуг оренди торгових площ; зниження собівартості реалізованих послуг;  підвищення рентабельності підприємства; проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності; планування соціального розвитку колективу ТРЦ “Квадрат на лісовій”.


Список використаної літератури

 

1. Конституція України, прийнята на пятій сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. -ст.141.

2. Господарський   Кодекс   України,   затверджений   Указом   Президента України від 16.01.2003 p. №436-IV. // Відомості Верховної Ради. — 2003. №18. — ст. 19-20 (з останнімі змінами, внесеними Законом України №3202-IV від 15.12.2005 p.).

3. Про   захист   економічної   конкуренції:   Закон   України,   затверджений Указом Президента України від  11.01.2001  р. №2210-111 (з останніми змінами, внесеними Законом України №2596-IV від 31.05.2005 p.).

4. Абчук В.А. Азбука маркетинга. — М.: Союз, 2001. — 272 с

5. Амблер Т. Практический маркетинг. — С-Пб.: Питер, 2003. — 400 с

6. АнсОфф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.-745 с.

7. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. Учебник для ВУЗов. — М.: Экономика, 2004. — 703 с.

8. Бай І.С. Менеджмент организації. Практикум: Навчальний посібник. — Л.: КНТЕУ, 2004.-179 с.

9. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту торгівельних     підприємств.     Навчальний     посібник.     —     К.:     ВД «Професіонал», 2004. — 224 с

10. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. — К., 1999. — 315 с.

11. Березин И.С. Маркетинговые исследования рынков. — М.: РДЛ, 2000. -416 с.

12. Брагин Л.А. и др. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. Учебник. — М.: Инфра-М, 2000. — 560 с.

13. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. Практическое пособие. -М.: ВИРА-Р, 2001.-384 с.

14. Велесько    Е.И.    Стратегическое    управление:     практика    принятия системных решений: Учеб. пособие. — Минск: Техналогия; изд-во БГЭУ, 1997.-369 с.

15. Герасимчук В. Т., Маркетинг: теорія та практика: Навчальний посібник -Київ: Вища школа, 2004 — 327 с.

16. Голубков Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология  и практика. — М.: Финпресс, 2000. — 464 с.

17. Дебелак Д. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. — М.: София, 2001.-288 с.

18. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2003.-285 с.

19. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. — М.: Финансы, учет, аудит, 2004. — 464 с.

20. Забелин П.В., Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997. -286 с.

21. Ковальков    Ю.А.    Эффективные    технологии    маркетинга. — М.: Машиностроение, 2003. — 560 с.

22. Костоглодов   Д.Д.,   Саввиди   И.И.   Маркетинг   предприятия.   —   М.: Экспертное бюро, 2002. — 112 с.

23. Котлер   Ф.   Маркетинг.   Менеджмент   (Серия:   Теория   и   практика менеджмента). 2-е русское изд. — С-Пб.: Питер, 1999. — 896 с.

24. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вироника, Основы маркетинга:  Пер.с  англ.  — 2-е  европ.  изд.  — Киев;  Москва;   Санкт-Петербург: Издат. дом «Вильяме», 1998 — 1056 с.

25. Кравченко   Л.И.    Анализ   хозяйственной   деятельности   в   торговле. Учебник. — Мн.: Вышейшая школа, 2000. — 327 с.

26. Крейнина   М.Н.   Анализ   финансового   состояния   и   инвестиционной привлекательности      акционерных      обществ      в      промышленности, строительстве, торговле. — М.: Экономика, 1994. — 427 с.

27. Крылов И.В. Маркетинг. — М.: Центр, 2004. — 192 с.

28. Лапуста М.Г., Шарукова Л.Г. Ризики в підприємницькій діяльності. -М.: ИНФРА-М,; 1996.-224 с.

29. Ли   К.   Для   тех,   кто   хочет   торговать   успешно.   Путеводитель   по маркетингу. — М.: Цитадель, 2000. — 176 с.

30. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). — К.: «Хрещатик», 1999. — 800 с

31. Маркова   В.Д.,   Кузнецова   С.А.   Стратегический   менеджмент:   Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 534 с

32. О»Рейли Д. Деловые отношения с покупателями: успешная торговля и маркетинг в бизнесе. — М.: Амалфея, 2000. — 272 с.

33. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 352 с

 1. Портер   М.    Международная    конкуренция   /   Пер.    с    англ.   —   М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.

35. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 390 с.

36. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994-256 с

37. Райтер Г.Р. В лабиринтах современного управления:  Стратегическое планирование,     маркетинг,     обслуживание     клиентов,     управление персоналом, оплата труда. — М.: Экономика, 2003. — 248 с.

38. Редченко К.І. Стратегічний аналіз: Навч.-метод, посібник. — Львів: Вид-во ЛКА, 2002.-196 с.

39. Секерин В.Д. Маркетинг. Учебно-практическое пособие. — М.: Интел-Синтез, 2002. — 352 с.

40. Томпсон    А.А.,    Стрикленд    А.    Дж.    Стратегический    менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева. М.И.Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНЙТИ, 1998.-651 с.

41. Уткин Э.А. Маркетинг. — М.: Экмос, 2001. — 320 с.

42. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ЗАО «Интел-Синтез», 1997.-495 с.

43. Федонін   О.С.,   Рєпіна   І.М.,   Олексюк   О.І.   Потенціал   підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.

 1. Хруцкий  В.Е.   и  др.   Современный  маркетинг:   настольная  книга  по исследованию рынка. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 528 с.


Додатки

Додаток А

Район розташування об»єкта в масштабах району

 

.

 

 

Додаток Б

Конкурентні об»єкти в найближчому оточенні ТЦ «Квадрат на Лісовому»

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

6 комментариев на «Курсова робота Конкурентоспроможність підприємства»

 1. Дмитрий говорит:

  Очень бы хотелось получить полную версию курсовой работы

 2. Тарас говорит:

  Хочу заказать

 3. Татьяна говорит:

  Хочу замовити

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.