Курсова робота Нагромадження капіталу

Зміст

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. 3

 

Розділ І. Сутність, значення та необхідність національного               

                доходу як основного джерела нагромадження капіталу. 5

1.1. Поняття національного доходу та основні фактори                  

                    його зростання. 5

1.2. Особливості розподілу та перерозподілу                 

                    національного доходу. 9

 

Розділ ІІ. Загальнотеоретичні основи нагромадження капіталу. 12

 

2.1. Сутність і форми нагромадження. 12

2.2. Нагромадження й споживання. 15

2.3. Основні економічні показники нагромадження. 17

 

Розділ ІІІ. Сучасний стан та основні проблеми нагромадження 

                  капіталу в Україні21

 

Висновки. 27

 

Список використаних джерел. 29


Вступ

 

 

 

Актуальність теми дослідженнявизначається трьома обставинами:  по-перше, масштабами нагромадження капіталу (НК), по-друге, його роллю у формуванні економіки ринкового типу, по-третє, слабкою розробленістю зазначеної проблеми.

Нині нагромадження капіталу охопило всі сфери економічного життя суспільства. Цей процес так чи інакше пов’язаний з усіма найбільш значущими перетвореннями, що відбуваються в постсоціалістичних економіках. Більш того, можна констатувати, що переважна частина системних змін проходить під впливом нагромадження капіталу, яке здатне гальмувати одні з них і стимулювати інші.

Сфера дії нагромадження капіталу не обмежується економікою. Вона поширюється також і на політичні (лобіювання корпоративних інтересів, політична боротьба за контроль над фінансовими потоками) та соціальні (формування нової соціальної структури) процеси, що мають місце у транзитивному суспільстві.

Незважаючи на суттєву роль нагромадження капіталу у системній перебудові нашої країни, цей процес є ще недостатньо дослідженим. Можливо, причина ігнорування проблеми нагромадження капіталу вітчизняними економістами полягає в тому, що вона асоціюється виключно з марксистською тематикою. Дійсно, К. Маркс зробив найвагоміший внесок у вивчення нагромадження капіталу. Вчені, які зверталися до цієї проблеми у подальшому (Дольська А.А., Козловський Є.С., Круз А.М., Полянський Ф.Я. та інші), спиралися на положення, викладені у ХХІV розділі І тому «Капіталу». Проте вони аналізували переважно національні особливості нагромадження капіталу в процесі ринкової трансформації класичного типу, яка у свій час мала місце у промислово розвинутих країнах. Тому їх праці можна скоріше віднести до досліджень з економічної історії, ніж з економічної теорії.

Однак сьогодні вивчення нагромадження капіталу в умовах України знов набуває актуальності, незважаючи на зміну ідеологічних настанов. Не можна і небезпечно залишати недослідженим один з найсуттєвіших процесів, що відбуваються в постсоціалістичних економіках, оскільки це заважає чітко зрозуміти сутність системних змін і мінімізувати ті негативні ефекти, які неминуче виникають під час ринкових перетворень.

Мета і задачі дослідження.Мета даної полягає у виявленні сутності і механізму нагромадження капіталу в умовах України.

Відповідно до поставленої мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

– розкрити значення та необхідність національного доходу як основного джерела нагромадження капіталу;

– висвітлити загальнотеоретичні основи нагромадження капіталу;

– охарактеризувати особливості нагромадження капіталу в Україні.

Об»єкт дослідження.Об»єктом дослідження є трансформаційні процеси в економіці України.

Предмет дослідження. Предметом дослідження виступає нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки України.

Структура роботи. Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.


Розділ І. Сутність, значення та необхідність національного доходу як основного джерела нагромадження капіталу

1.1.   Поняття націона­льного доходу та основні фактори його зростання

 

 

 

Результатом національного виробництва, як було з»ясовано раніше, виступає суспіль­ний продукт. Вартість його складається з двох частин: 1)старої перенесеної вартості (С) й 2) нової вартості, створеної в процесі виробництва даного продукту (V+m). Стара перенесена вартість повертається знову до виробництва у вигляді фонду заміщення (на відновлення спожитих засобів виробництва), що забезпечує просте відтворення, а новоутворена вартість, яка отримала назву національного доходу, використовується суспільст­вом на особисте споживання й розвиток виробництва. Отже, націо­нальний доход по cyті – це нова, створена суспільством за певний період часу (рік) вартість. Кількісно національний доход — це різниця між сукупним суспільним продуктом і фондом заміщення.

були зменшені на 25%. У такому випадку, при заданій кількості постійного капіталу, буде вироблено не 100 тис. одиниць суспільного продукту, а 133,3 тис, отже, більшим буде й національний доход.


1.2. Особливості розподілу та перерозподілу національного доходу

 

 

 

Суспільство, якщо воно хоче продовжувати існувати, не має права використовувати вироблений річний сукупний продукт на особисте споживання. Частина продукту, яка відшкодовує спожиті засоби виробництва, повинна повернутись у виробництво й тим забезпечити його безперервність. Це так звана стара вартість, яка існувала до початку даного процесу виробництва у вигляді певної кількості сировини, палива, допоміжних матеріалів і знарядь праці. І лише те, що створюється впродовж року заново, що ми назвали націона­льним доходом, може піти на задоволення особистих потреб громадян і нагромадження.

Прискорення зростання національного доходу здійснюється також і за рахунок додаткових інвестицій, джерелом яких є заощадження населення, зроблені в попередні роки, тобто до поточного використання частини доходів на інвестиції додаються заощадження попередніх років, завдяки чому значно прискорю­ються темпи зростання національного доходу. Цей ефект приско­реного зростання національного доходу отримав назву ефекту аксельрації.

Отже, ефект мультиплікації досягається за рахунок інвести­цій, утворених при розподілі національного доходу поточного року, а ефект аксельрації — за рахунок інвестицій, джерелом яких є частина національного доходу, заощаджена й невикористана в попередні роки й додана до інвестицій поточного року.

Розділ ІІІ. Сучасний стан та основні проблеми нагромадження капіталу в Україні

 

 

 

Надмірне нагромадження частки створеного національного доходу, яке характерне для сучасного періоду розвитку України, стримує споживання населення, зростан­ня його особистих доходів. Це, у свою чергу, підриває стимули до праці, формує тип економіки, не спрямованої на задоволен­ня потреб та інтересів населення, тобто витратну економіку. В 1989 р. в Україні рівень життя був вищим, ніж у Росії. У 1994 р. за життєвим рівнем Україна відставала від Росії майже у 2,5 рази, тому на відповідну величину скоротився й обсяг спожи­вання на душу населення. За показником «якості життя» Укра­їна в 1995 р. посідала 89 місце у світі, в 2002 – 143 місце. За рівнем розвитку (розраховується, виходячи з рівня життя, його тривалості, освіти) Україна, за даними ООН, посідала 2001 р. 95 місце у світі (в 1994 р. – 45 місце) [16, с. 10].

споживання населення, зростан­ня його особистих доходів.

Серед основних заходів сприяння розвитку темпів нагромадження в Україні є наступні.

1. Надзвичайно важливе значення для досягнення оптимальної норми нагромадження капіталу у сучасних умовах має зниження матеріаломісткості, енергомісткості, проведення державою активної амортиза­ційної політики тощо, про що вже йшлося в попередніх темах.

2. Сучасним методом прискорення науково-технічного розвит­ку, оптимізації фонду нагромадження є широке використання лізингу.

3. На оптимізацію фонду нагромадження істотно впливає процес інтенсифікації суспільного виробництва. Ще одним важливим фактором радикальної зміни у співвідно­шенні цих фондів є проведення активної структурної політики.

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

 

 

 1. Будаговська С. Підручник у 2-х ч.: Мікроекономіка і макроекономіка. – К., 2001. – 518 с.
 2. Ватаманюк З. Г., Панчишин С. М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. — 606с.
 3. Дмитренко В. Особливості нагромадження капталу в Україні // Галицькі Контракти. – 2003. – № 10. – С. 36-37.
 4. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / А.А. Мазаракі (відп.ред.). — К., 2001. — 394с.
 5. Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття : Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 1-2 березня 2000 року / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / А.А. Мазаракі (ред.). — К., 2000. — 162с.
 6. Задоя А. О., Петруня Ю. Є. Основи економічної теорії: Підруник. – К.: Знання, 1998. – 368 с.
 7. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії: Навч. посіб.. — Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. — 628с.
 8. Іфтемічук В. С. Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії: Навч. метод. посіб.. — Чернівці : Прут, 1999. — 187 с.
 9. Кігель Р. Ю. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для студ. техн. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця, 1998. — 206 с.
 10. Климко Г. Н., Нестеренко В. П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / Григорій Никифорович Климко (ред.), Василь Павлович Нестеренко (ред.). — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 1999. — 743 с.
 11. Клівенко П. І., Єнтіс Л. С. Основи економічної теорії та практики: Навч. посібник / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — Миколаїв : Атол, 2001. — 228 с.
 12. Колпаков А. Нагромадження капіталу в Україні: основні проблеми та завдання // Комп&ньон. – 2002. – № 27. – С.19-22.
 13. Комарницький І. Ф. Економічна теорія: Курс лекцій для студ. неекономічних спец. / І.Ф. Комарницький (відп.ред.). — Чернівці, 1999. — 344 с.
 14. Кондрашова-Діденко В. І. Основи економічної теорії: Навчально- методичний посібник. — К.: Науковий світ, 2000. — 56с.
 15. Матусевич М. К. Економічна теорія / Рівненський ін-т слов»янознавства Київського слов»янського ун-ту. — Рівне, 1998.
  Ч. 1 : Політична економія. — 64 с.
 16. Мендрул О. Стан і перспективи нагромадження капіталу // Економіка України. – 2002. – № 7. – С.8-15.
 17. Мочерний С. В., Каніщенко Л. О., Устенко О. А. Короткий курс економічної теорії: Навч. посіб. — Т.: Економічна думка, 2000. — 324с.
 18. Ніколенко Ю. В., Демківський А. В., Євтушевський В. А., Кравчук А. М., Миронов М. Д. Основи економічної теорії: Підручник:У 2 кн. / Ю. В. Ніколенко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 1998.
 19. Осадчук М. Л. Ринкова економіка: Словник-довідник:український, російський, англійський, німецький. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 1997. — 318с.
 20. Самуэльсон  П., Нордхаус В., Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
 21. Ткаченко А. А. Короткий курс економічної теорії: Навч. посібник. — Запоріжжя: Дике Поле, 2000. — 581с.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.