Курсова робота Контроль, аналіз та аудит капіталу підприємства

Зміст

 

 

 

Вступ…………………………………………………………………..3

 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………5
 2. Економічна сутність капіталу підприємства та джерел його формування……………………………………………………….10
 3. Організаційно-інформаційна модель контролю, аналізу та

аудиту капіталу……………………………………………………18

 1. Організація та методологія контролю капіталу…………………22
 2. Загальний та спеціальний аналіз капіталу………………………24
 3. Аудит використання капіталу……………………………………30
 4. Методика контролю, аналізу та аудиту капіталу на базі

застосування ПЕОМ……………………………………………..  34

Висновки та пропозиції………………………………………………36

Список літератури………………………………………………..….38

Додатки………………………………………………………….……39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція.

Сьогодні декілька десятків органів контролюють діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, керуючись сотнями нормативних актів. Чинне законодавство надає підприємцям ряд державних гарантій, за виконанням яких стежать як самі підприємці, так і органи, покликані контролювати дотримання законності, але практично відсутній комплексний підхід до вирішення організаційних та процедурних основ здійснення господарського контролю.

Розуміння необхідності нових підходів до збереження майна підприємства втілюється у пошук нових форм його контролю. Проблема контролю, аналізу та аудиту капіталу підприємства набуває першочергового значення.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є узагальнення та систематизування методики контролю, аналізу та аудиту капіталу.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— узагальнення теорії та практики національного досвіду контролю капіталу на торгових підприємствах;

— з’ясування особливостей методів контролю капіталу таких як ревізія, аналіз та аудит;

—         аналізу структури капіталу підприємства;

— використання ЕОМ в контрольно-ревізійному процесі дослідження капіталу.

Предметом   дослідження є контроль, аналіз та аудит капіталу на прикладі підприємства торгівлі .

Об»єктом дослідження є приватне виробного-торгівельне підприємство “Камея”.

Теоретичну основу дослідження питань контролю, аналізу та аудиту капіталу склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д.,

Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

У курсовій роботі відображенні логічні процедури контролю, аналізу та аудиту капіталу підприємства з конкретними цифровими прикладами окремого підприємства.

Запропоновано таку послідовність розгляду поставленої задачі: організаційно-економічна характеристика ПВТП “Камея”, економічна сутність капіталу та джерел його формування, організаційно-інформаційна модель контролю, аналізу та аудиту капіталу, методологія контролю, аналіз та аудит використання капіталу. Окремий розділ роботи присвячений методиці контролю, аналізу та аудиту капіталу на базі застосування ПЕОМ.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.

Зміст даної курсової роботи викладений на   35 сторінках, містить таблиці, діаграми, перелік  використаної літератури, додатки .

 

 

 

 

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

Приватне виробничо-торгівельне підприємство “Камея” засноване в липні 1997 року. Фактично роботу свою почало з 1квітня 1998 року. Основним видом діяльності є пошиття робочого одягу та продаж його.

Рекомендується наступний план перевірки капіталу підприємства:

а)  вивчення і аналіз засновницьких документів;

б) дослідження первинних документів (накладних, актів приймання, касових ордерів), за якими відбулося поповнення капіталу підприємства;

в) оцінка джерел формування капіталу та їх правомірність;

г) перевірка складу і структури загального капіталу;

д) перевірка основного капіталу;

е) контроль оборотного капіталу;

є) формування висновків та пропозицій щодо покращення структури капіталу підприємства.

Завдання (програма) конкретизує зміст, обсяг та порядок проведення ревізії і складається у двох примірниках. Перший видається ревізору, а другий  зберігається у справах організації, що призначила ревізію.

 

 

5. Загальний та спеціальний аналіз капіталу

 

Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того, які кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди вкладені.

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість, щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик. Але, як показує практика, ефективність використання позикового капіталу більша, ніж ефективність використання власного.

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Опрацювання правильної фінансової політики допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

Отже, аудит є важливим знаряддям фінансового менеджменту як на стадії формування капіталу, так і в процесі його функціонування у підприємницькій діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методика контролю, аналізу та аудиту капіталу на базі застосування ПЕОМ

 

Комерційна діяльність підприємств розширює обсяги фінансово-господарської діяльності, а отже, збільшує обсяги інформації про цю діяльність, яку досліджують при виконанні контрольно-аудиторського процесу. Аудиторам дедалі важче виконувати контрольно-аудиторські процедури із застосуванням найпростіших обчислювальних пристроїв. Тому перспективним є використання аудиторами ділового спілкування з ЕОМ при виконанні обчислювальних аналітичних контрольних процедур щодо вивчення кон’юнктури ринку, дослідженні науково обґрунтованих норм витрачання сировини на виробництво продукції, створення безвідходного виробництва, ритму конвеєра, оплати праці, рентабельності продукції тощо. При цьому аудитор виступає як користувач послуг ЕОМ.

Висновки та пропозиції

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки :

1. Контроль – це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об`єкта  управління прийнятим  управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований  об`єкт виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.

2. Аудиторський контроль – аудит – залежно від завдань замовника виконує функції запобіжного, перманентного (оперативного), ретроспективного (післяопераційного) і стратегічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому використовує ті самі джерела інформації, методичні прийоми і контрольно-ревізійні процедури, які застосовуються у контрольно-ревізійному процесі.

3. Економічний аналіз – система прийомів у аудиторському контролі для розкриття причинних зв`язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовується аналіз при попередньому, поточному і заключному контролі виробничої і фінансово-господарської діяльності об`єднань і підприємств.

4. Капітал – це сукупність матеріалізованих ресурсів і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання  прав, необхідних для суб`єкта господарювання. У фінансовому менеджменті капітал умовно поділяють на капітал в обігу, який функціонує в вигляді майна і зобов`язань, та капітал за джерелами формування. Також капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами, державою, суб’єктами господарювання. За ознакою власності загальний капітал складається з власного та позикового.

5. Будь-яке підприємство формує свій  капітал за рахунок власного та позичкового. Власний складається з статутного, додаткового, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та цільових фондів. Досліджуване підприємство ПВТП “Камея” має статутний капітал в сумі 13,9 тис. грн.. Інші види капіталу зросли в 2000 році порівняно з 1999. Більш як в тричі зросла величина власного капіталу – з 763,9 тис. грн.. до 2361,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 1273,5 тис. грн. (дооцінка основних засобів) і нерозподіленого прибутку – на 324,4 тис. грн. (чистий прибуток за звітний період склав 368,1 тис. грн., виплати дивідендів 43,7 тис. грн.) за незмінної величини статутного та резервного капіталу.

Найбільшу питому вагу має інший додатковий капітал, хоча його величина і зменшилася з 96,8% до 85,2%, зросла частка нерозподіленого прибутку з 0,9% до 14%. Відповідно незначно знизилася питома вага статутного та резервного капіталу. Результати аналізу складу і структури власного капіталу  ПВТП ”Камея” свідчать про позитивні  зміни на підприємстві.

З економічного стану підприємства видно, що  основні показники фінансово-господарської діяльності ПВТП «Камея» зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 1999 роком.

6. Ознайомившись з практикою ведення контрольної роботи на підприємстві встановлено, що поряд з проведеним аудитом та перевіркою податковими органами, аналіз капіталу не проводився, що вважаємо недоліком.

7. В нашій країні є певний досвід в області розробки і впровадження машинної обробки облікової інформації з використанням різних типів обчислювальної техніки, але в Україні ще не на кожному підприємстві є ЕОМ.

Особливе місце в роботі ревізора–аудитора повинно зайняти моделювання облікових, а також прогнозуючих даних. Впровадження використання ЕОМ на кожному підприємстві – це першочергове завдання, яке стоїть перед керівниками підприємств.

 

 

 

Список літератури

 

 1. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. — К.: Вища школа. :Т-во “Знання”, КОО, 1999.
 2. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк.., 1994.
 3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых  предприятиях, 2000. : Учеб. Пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А. С. К., 2000.
 4. Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998.
 5. Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 1993.
 6. Криницкий Р.И. Ревизия в условиях применения ЭВМ. – Вильнюс, 1988.
 7. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 8. Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Ялдин И.В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие – Житомир, 1999.
 9. Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.
 10. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 11. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.
 12. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА, 1995.
 13. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.
Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.