Курсова робота Розробка інвестиційної політики

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади розробки інвестиційної політики підприємств          9

 

1.1. Сутність інвестиційної політики і фактори, що впливають на її розробку     9

 

1.2. Характеристика етапів побудови інвестиційної політики………… 13

 

1.3. Показники оцінки інвестиційної політики……………………………….. 19

 

Розділ 2. Оцінка інвестиційної політики підприємства………………….. 25

 

2.1. Аналіз обсягів та структури інвестицій підприємства………………. 25

 

2.2. Джерела фінансування інвестиційних проектів

ВАТ “Дружба”………………………………………………………………………………… 30

 

Розділ 3. Розробка інвестиційної політики ВАТ “Дружба”…………….. 32

 

3.1. Вибір форм інвестиційної діяльності та оцінка ефективності їх реалізації    32

 

3.2. Обґрунтування необхідних ресурсів для здійснення необхідних проектів      37

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 40

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 43

 

Додатки

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свою діяльність, розробляти інвестиційну діяльність підприємства для покращення діяльності підприємства.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики розробки інвестиційної політики підприємства.

Теоретичну основу дослідження питання розробки інвестиційної політики підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми  розробки інвестиційної політики підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— узагальнення теорії та практики досвіду в області розробки інвестиційної політики підприємства;

— виявлення основ розробки інвестиційної політики підприємства в умовах формування ринкової економіки України;

— розробка інвестиційної політики підприємства.

Предметом   дослідження є розробки інвестиційної політики підприємства в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є  ВАТ “Дружба”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на три розділи. В першому розділі розглядаються теоретичні моменти розробки інвестиційної політики підприємства.

Другий та третій розділи присвячені оцінці інвестиційної політики та розробці інвестиційної політики підприємства  – ВАТ “Дружба”.

ВАТ “Дружба” підприємство, що займається виготовленням та реалізацією харчових продуктів, що виготовляються з молока.

Підприємство було створене в січні 1996 року і за цей довгий (як за мірками нашої країни) проміжок часу вже має сформовану мережу покупців і певний імідж.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства “Дружба” наведені в таблиці 1.

Проаналізувавши за табл. 1. основні показники ВАТ “Дружба” бачимо, що обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

Рис. 1. Динаміка основних показників ВАТ “Дружба” за 2000-2001 рр.


Розділ 1. Теоретичні засади розробки інвестиційної політики підприємств

 

1.1. Сутність інвестиційної політики і фактори, що впливають на її розробку

 

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення випуску продукції, продуктивності праці, прибутку і т.д.). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого його неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на кілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, наприкінці періоду капітальний об»єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.[1]

 

[1] Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С 327.

Тпр =   Тр – 100%                                                                 (2.3).

Результати обчислень занесемо до табл. 2.1.

В 2001 році порівняно з 2000 обсяг інвестицій зріс на 42,43%. За останні п’ять років діяльності  ВАТ “Дружба” обсяг інвестицій зріс на 463,15%.

Середній темп зростання визначимо за формулою:

Тр.ср  =    *100% ,                                                   (2.4)

де     ymax– значення останнього року,

ymin– значення першого року.

Для  обсягу інвестицій:

Тр.ср  =

 

Середній темп приросту за (2.3)     Тпр.ср  = 154,048 – 100 = 54,048%.

Проведемо аналіз виконання плану проведення інвестицій за видами в

….

загальній величині коштів. Це відсоткове від­ношення дає коефіцієнт, який повинен бути використаний стосов­но кожного з джерел капіталу.

3. Розрахувати поточну вартість для кожного з джерел капіта­лу, «очищену» від податків.

4. Розрахувати середньозважену вартість капіталу шляхом мно­ження вартості для кожного з джерел капіталу, «очищеної» від податків, на відповідне значення питомої ваги і подальшим скла­данням отриманих результатів.


Висновки та пропозиції

 

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Інвестиції (капітальні вкладення) — це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство одержує економічний ефект (збільшення випуску продукції, продуктивності праці, прибутку і т.д.). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого його неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на кілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, наприкінці періоду капітальний об»єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.

Процес інвестування може бути поділений на чотири основні етапи:

генерація проекту.

оцінка проекту.

затвердження проекту.

реалізація проекту.

Існує така усталена класифікація інвестиційних пропозицій:

1) заміщення;

2) скорочення витрат;

3) розширення або покращення;

4) нові продукти;

5) стратегія;

6) статутна діяльність і благодійність.

Будь-яке вкладення капіталу повинне обґрунтовуватися розрахунками ключового завдання: якою мірою майбутні доходи покривають нинішні (поточні) витрати? На це запитання мусить відповісти кожний інвестор — від приватної особи до держави.

Виходячи з цього, теоретичні основи інвестиційного аналізу складають систему методів і показників обчислення ефектив­ності (привабливості) інвестування.

Найвідоміші методи можна поділити на три групи:

1) методи оцінки ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошових надходжень (позитивних потоків) з витрата­ми (негативними потоками). Ці методи на сьогодні є традиційними;

2) методи оцінки ефективності інвестицій за бухгалтерською звітністю;

3) методи оцінки ефективності інвестицій, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

В 2001 році порівняно з 2000 обсяг інвестицій ВАТ “Дружба” зріс на 42,43%. За останні п’ять років діяльності  ВАТ “Дружба” обсяг інвестицій зріс на 463,15%.

План інвестування ВАТ “Дружба” в 2001 році було перевиконано на 138,05 тис. грн. тобто на 4,6%.

По будівельно-монтажних роботах план було виконано на 99%, а по придбанню основних засобів на 107,4%.

Сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “Дружба” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн.

Відносно більш дешевим джерелом фінансування інвестицій ВАТ “Дружба” є реінвестований прибуток у порівнянні з кредитами банку, але вона обмежена в розмірах. Кредити банку теоретично не обмежені, але їхня ціна може істотно зростати зі збільшенням частки позикового капіталу, як плати за зростаючий ризик.

ВАТ “Дружба” в 2002 році планує придбати технологічну лінію вартістю 500 тис. грн.. Необхідно придбати лінію іноземну, тому що для лінії вітчизняної  ДВК = 600/500 х 100 % = 120 %,  а для лінії іноземної  ДВК = 750/500 х 100% = 150 %.

Керівництво ВАТ “Дружба” віддає перевагу більш високим грошовим доходам у перші роки. Тому воно може вибрати лінію вітчизняну, незважаючи на її низьку норму прибутку. Бажаючи повернути прибуток в найближчий час. Також придбати лінію вітчизняну може спонукати нестабільна ситуація в економіці країни. ВАТ “Дружба” буде старатися повернути швидше вкладені кошти та й банки (та інші інвестори) не бажають надавати кредити на довгий термін більше 2-3 років.

 


Список використаних джерел

 

 

  1.  Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 286 с.
  2. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. — Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995. – 314 с.
  3. Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.
  4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.
  5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
  6. Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.
  7. Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. – 248 с.
  8. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.
  9. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Дружба» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 400 450
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 20 78
  товари 140 1300 1400
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 739,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 200 200
  Інший додатковий капітал 330   2859
  Резервний капітал 340 50 70
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,5 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370 20 10
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забеспечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460   50
  Інші довгострокові зобов,язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з участниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ «Дружба» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.