Курсова робота Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти обґрунтування інвестування  розвитку підприємства  5

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій. 5

1.2. Особливості реального інвестування. 7

1.3. Оцінка ефективності інвестування розвитку підприємства. 11

 

Розділ 2. Дослідження фінансово-господарської діяльності  та розвитку підприємства. 15

2.1. Загальна характеристика підприємства. 15

2.2. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства  17

2.3. Визначення необхідності інвестування для подальшого розвитку підприємства  20

 

Розділ 3. Пропозиції щодо інвестування розвитку підприємства. 26

3.1. Визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства  26

3.2. Обґрунтування обсягів необхідного  інвестування та складання інвестиційного плану. 28

3.3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 31

 

Висновки. 35

 

Список використаних джерел. 37

 

Додатки. 39

Вступ

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики здійснення інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази торговельних підприємств.

Підвищення якості діяльності та розширення асортименту товарів можливе за рахунок проведення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Саме тому тема курсової роботи “Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану та вдосконалення управління інвестиційною діяльністю на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— вивчення економічної сутності та класифікація інвестицій,

— дослідження особливостей реального інвестування,

— вивчення основ оцінки ефективності інвестування розвитку підприємства,

— аналізу результатів фінанси-господарської діяльності підприємства,

— визначення необхідності інвестування для подальшого розвитку підприємства,

— визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства,

— обґрунтування обсягів необхідного  інвестування та складання інвестиційного плану,

— оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Предметом курсової роботи є реальні інвестиції базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство ВАТ “СОФ”.

Теоретичну основу дослідження питання управління інвестиційною діяльністю підприємства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених закони України, фінансова звітність ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти обґрунтування інвестування  розвитку підприємства

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій

 

Інвестиції (від лат. investio — одягаю) — довгострокові вкладення майнових і інтелектуальних цінностей в об»єкти підприємницької діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) чи досягається соціальний ефект [17, c. 14].

Під терміном «інвестиція» в широкому значенні потрібно розуміти будь-які вкладення будь-яких активів з метою отримання від цього доходів. Вкладаючи особисті заощадження або особисте майно у статутний капітал підприємства, заснов­ник — фізична особа інвестує свій бізнес. Вклада­ючи частку заробленого прибутку в будь-якій формі: грошовій, матеріальній або нема­теріальній, у статутний капітал підприємства, за­сновник — юридична особа інвестує створене ним інше підприємство. Це ж можна сказати про громадян-акціонерів. Усе це, з точки зору підприємства, є зовнішнім

недостатнім з огляду на те, що він включає завдання суб»єктивного встанов­лення терміну періоду окупності, не надає інформації стосов­но того, чи створює цей проект багатство, а також може ігно­рувати значні виплати поза межею (у часі) точки окупності. Хоча на практиці значення показника періоду окупності дає змогу керівнику оцінити, протягом якого часу кошти знаходяться у зоні ризику.

5. Дисконтований період окупності. Дисконтований період окупності різниться від періоду оку­пності тільки тим, що він розраховується після дисконтування грошових потоків. Таким чином, він завжди буде довшим ніж пе­ріод окупності, який ігнорує дисконтування. Так само як і період окупності, дисконтований період окупності позначений таким недоліком, як неможливість точно визначити прийнятне значення періоду окупності. Дисконтований період окупності не показує, чи дійсно інвестиція приносить гроші, задовольняючи потреби споживача на конкурентних ринках.


Розділ 2. Дослідження фінансово-господарської діяльності  та розвитку підприємства

 

2.1. Загальна характеристика підприємства

 

Відкрите акціонерне товариство «СОФ» створено 20 грудня 1996 року.  ВАТ «СОФ», зареєстровано Харківською районною державною адміністрацією м. Києва, реєстраційний № 03463 від 20 грудня 1996 року, індефікаційний код № 24584603.  ВАТ «СОФ» є правонаступником структурної одиниці – магазина № 1352.

Ключовими напрямками діяльності ВАТ «СОФ» є:

• організація роздрібної, оптової і комісійної торгівлі;

• створення власної мережі магазинів і реалізація продуктів харчування і промислових товарів;

• ресторанне господарство;

• виробництво і реалізація хлібобулочних і кондитерських виробів;

• виробництво і реалізація продукції суспільного харчування;

• внутрішні і міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом;

• організація виставок-продажів;

• експлуатація ігрових автоматів.

Отже, згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “СОФ” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн. В подальшому матеріально-технічна база ВАТ “СОФ” потребує оновлення за рахунок  проведення інвестування.

 


Розділ 3. Пропозиції щодо інвестування розвитку підприємства

 

3.1. Визначення основних показників інвестиційного проекту підприємства

Подальша стратегія ВАТ «СОФ» складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як:

• ресторану на 100 посадкових місць;

• оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном;

• ігрового залу;

• цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування;

• стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.

Саме комплексний підхід при обслуговування споживачів дозволить значно збільшити їхню притоку і наростити обсяги товарообігу комплексу як у цілому, так і по кожного окремо узятого напряму діяльності.  За рівнем культури обслуговування і технічних можливостей комплекс будет відповідати європейському рівню.

Торговий комплекс планується розмістити на земельній ділянці площею 0,74 га по вул. Червонопрапорна, 169, із котрих 0,14 га знаходиться під будинком магазина.

Оскільки IRR = 0.147 > 0,10, то проект варто реалізовувати.

 

Строк окупності інвестицій (РР)

РР = I / СF(Е)

де:

I — дисконтовані інвестиційні витрати проекту.

СF (е) — річна сума грошового потоку;

 

CF(E) = (425200 + 1160000 + 948700 + 998100 + 1032000)/5 = 912800 грн.

PP = 4000000 / 912800 = 4,38 роки.

Отже, ефективність проекту є значною, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

Під терміном «інвестиція» в широкому значенні потрібно розуміти будь-які вкладення будь-яких активів з метою отримання від цього доходів. Вкладаючи особисті заощадження або особисте майно у статутний капітал підприємства, заснов­ник — фізична особа інвестує свій бізнес.

По своїй природі інвестиції поділяються на виробничі, комерційні, фінансові, соціальні, інтелектуальні і т.д.

Реальні інвестиції (капітальні вкладення) — вкладення в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів. У сучасних умовах зі збільшенням речовинних елементів основного капіталу швидко зростають вкладення в розвиток духовних продуктивних сил, в інтелектуальний потенціал, що стає найбільш активним елементом виробництва. Тому витрати на науку, освіту, підготовку і перепідготовку кадрів і ін. у сутності є продуктивними. У країнах з розвиненою ринковою економікою ці витрати випереджають по темпах ріст вкладень в основний капітал у речовинній формі.

Для оцінки реальних інвестицій використовують: чиста теперішня вартість; внутрішня норма дохідності; рентабельність; період окупності; дисконтований період окупності; дохідність (прибутковість) залученого капіталу; дохідність на акцію.

Первісна вартість основних засобів в 2004 році зросла на 985.1 тис. грн., тобто на 3,67% порівняно з 2003 роком. На протязі 2004 року знос зріс на 1630,3тис. грн. (на 24,66%). Якісний стан основних засобів погіршився, про це свідчить зменшення коефіцієнту придатності основних засобів з 75,38% до 70,40% та відповідно зріс коефіцієнт зносу (на 4,98%).

Велику частку в структурі основних фондів ВАТ “СОФ”займають будинки і споруди, машини й устаткування. На початок  2005 року доля земельних ділянок, будинків та споруд, транспортних засобів, інструментів, інших засобів знизилася порівняно з 2004 роком відповідно на 0,74%, 8,95%, 4,12%, 0,54%, 0,94% за рахунок зростання частки машин і устаткування на 15,3%. На кінець періоду частка машин та устаткування в загальній вартості основних засобів складає 84,97 %.

Згідно приведених даних, сума інвестицій на придбання основних коштів у цілому зросла на 148,05 тис. грн., але в зв»язку з подорожчанням виробничого обладнання ВАТ “СОФ” купила його менше. Таким чином на виробниче обладнання було витрачено на 141,05 тис. грн. більше коштів ніж планувалося. Це відбулося за рахунок збільшення ціни на 339,55 тис. грн. та за рахунок зменшення кількості зекономилося 198,5 тис. грн. В подальшому матеріально-технічна база ВАТ “СОФ” потребує оновлення за рахунок  проведення інвестування.

Подальша стратегія ВАТ «СОФ» складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як:  ресторану на 100 посадкових місць; оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном; ігрового залу; цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування; стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.

Фінансування проекту   передбачається здійснювати за рахунок двох основних джерел: власних засобів МЧП «СОФ»   — 0,4 млн. гривень; кредитних ресурсів — 4,0 млн. гривень. Одержання кредиту планується здійснити одним платежем наприкінці першого кварталу 2005 року. При цьому гарантується повне погашення кредиту і % по його обслуговуванню наприкінці першого кварталу 2010 року. Оскільки NVP > 0, то проект є прибутковим. Отже, ефективність проекту є значною, тому проект варто реалізовувати.


Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 p. №1560-XII.// ВВР. – 1999. — №9. – С. 85.
 2. Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.92 р. № 2198 -ХП.// ВВР. – 1992. — №12. – С. 15.
 3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 p. №40-IV.// ВВР. – 2002. — №12. – С. 57.
 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2002. – 286 с.
 6. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 8. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 9. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
 10. Грачова. Р. Інвестиції та капітал. Нова бухгалтерія. Бібліотека “Дебету-Кредиту”, 2003. – 130 с.
 11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 12. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 13. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 14. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 15. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 798 с.
 16. Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2002. – 248 с.
 17. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.
 18. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 19. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 20. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 21. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.
 22. Рукина С.В. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебное пособие. — М.: Експертное бюро — М, 1997 — 176 с.
 23. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 24. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ “СОФ” за ЄДРПОУ 00444636
  Територія за КОАТТУ 07000
  Орган державного управління за СПОДУ 6024
  Галузь за ЗКГНГ 18221
  Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            2005 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10   1,1
  первісна вартість 0 11 25,8 29,1
  Знос 0 12 25,8 28,0
  Незавершене будівництво 0 20    
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 20248,7 19603,5
  первісна вартість 0 31 26860,5 27845,6
  Знос 0 32 6611,8 8242,1
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 20248,7 19604,6
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215,6 229,9
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 12978,6 11841,0
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 48,9 45,2
  первісна вартість 161 48,9 45,2
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 33,8 15,6
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 125,9 624,7
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 3303,9 4337,4
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 16706,7 17093,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 62,4 2,5
  БАЛАНС 280 37017,8 36700,9
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 1353,7 2707,3
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 1353,7  
  Інший додатковий капітал 330 8990,8 8990,8
  Резервний капітал 340 238,5 74,0
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 8471,0 10543,0
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 20407,7 22315,1
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400    
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 15699,5 13238,0
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 678,3 769,0
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 11,4 46,6
  з оплати праці 580 134,3 160,5
  з учасниками 590 14,0 14,4
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 72,6 112,3
  Усього за розділом 4. 620 16610,1 14385,8
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 37017,8 36700,9
                                                       Керівник                     М.П.

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ “СОФ” за ЄДРПОУ 00444636
  Територія за КОАТТУ 07000
  Орган державного управління за СПОДУ 6024
  Галузь   за ЗКГНГ 18221
  Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 104968,7 131901,7
  Податок на додану вартість 0 15 17494,8 21066,5
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 87473,9 110835,2
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 89632,5 105461,5
  Валовий:      
   прибуток 0 50   5373,7
   збиток 0 55 2158,6  
  Інші операційні доходи 0 60 64181,9 12,1
  Адміністративні витрати 0 70 881,1 3074,2
  Витрати на збут 0 80 1505,6 1483,3
  Інші операційні витрати 0 90 63706,3 67,9
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100   760,4
  збиток 105 4069,7  
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 6989,0 913,2
  Фінансові витрати 140 1065,2  
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1855 1673,6
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 1855 1673,6
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 1855 1673,6
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 58941,6 68105,4
  Витрати на оплату праці 240 1750,9 1747,7
  Відрахування на соціальні заходи 250 670,6 667,9
  Амортизація 260 3044,9 2095,8
  Інші операційні витрати 270 5632,7 5234,4
  Разом 280 70040,7 77851,2
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Додаток В

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАТ “СОФ” за ЄДРПОУ 00444636
  Територія за КОАТТУ 07000
  Орган державного управління за СПОДУ 6024
  Галузь   за ЗКГНГ 18221
  Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Примітки    
                                                                   до річної фінансової звітності  
                                                                       за     рік      2004 року  
      Форма № 5  
      Код за ДКУД 1801003
         

 

 

III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код За рiк На кiнець
  рядка   року
1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280 990 990
Придбання (виготовлення) основних засобiв  290 2148,05 2148,05
Придбання (виготовлення) iнших 300    
необоротних матерiальних активiв      
Придбання (створення) нематерiальних активів 310    
Формування основного стада 320    
Іншi 330    
Разом 340 3138,05 3138,05

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.