Дипломна робота Формування та використання власних фінансових ресурсів підприємства

Зміст

3. Дослідження формування та використання власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад». 3

3.1. Аналіз джерел формування власних фінансових ресурсів та їх використання. 3

3.2. Кількісна оцінка факторів, що впливають на формування власних фінансових ресурсів. 11

3.3. Аналіз ефективності використання власних фінансових ресурсів  20

3.4. Оцінка збалансованості активів підприємства і джерел їх фінансування (бюджетування)28

4. Напрями вдосконалення формування та використання власних фінансових ресурсів на підприємстві ВАТ «Склоприлад». 35

Висновки. 37

Література. 40

Додатки. 42

 

 

3. Дослідження формування та використання власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад»

3.1. Аналіз джерел формування власних фінансових ресурсів та їх використання

 

Необхідним підготовчим етапом розробки стратегії управління формуванням власних фінансових ресурсів є аналіз існуючого стану їх формування.

На першому етапі аналізу вивчають обсяги та склад формування власних фінансових ресурсів. Для цього:

— за періодами, що аналізуються, визначають обсяги формування власних фінансових ресурсів з окремих джерел та в цілому по під­приємству, динаміку формування ресурсів з окремих джерел та в ці­лому.

— аналізують зміни в складі джерел формування власних фінан­сових ресурсів, для чого визначають питому вагу кожного джерела в загальному обсязі власних фінансових ресурсів.

За даними фінансової звітності підприємства ВАТ «Склоприлад», яка наведена у додатках, проведемо дослідження формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Останнє не обмежує можливості підприємства з проведення додаткової емісії, але може суттєво погіршити фінансове становище підприємства в зв’язку з накладанням економічних санкцій, передбаче­них за порушення встановлених вимог.

В цілому можна зробити висновок, що протягом 2003 року обсяг власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад» має стійку тенденцію до зростання.

 

3.2. Кількісна оцінка факторів, що впливають на формування власних фінансових ресурсів

 

До факторів, що визначають формування та використання фінансових ресурсів підприємств, відносяться, у першу чергу, особливості його господарської діяльності. Розрахунок окремих факторів наведено в табл. 3.3.

Визначимо вплив окремих факторів на формування власних фінансових ресурсів ВАТ «Склоприлад» (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Реінвестування власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад» можна вважати достат­нім, оскільки воно дозволяє зберегти або покращити структуру капіталу підприємства.

Таким чином, управління власними фінансовими ресурсами підприємства ВАТ «Склоприлад» зв’язано не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутнє розвиток підприємства, а розвиток підприємства ВАТ «Склоприлад» вимагає насамперед мобілізації і підвищення ефективності використання власних фінансових ресурсів, як частини його власного капіталу, тому що це забезпечує ріст його фінансової стійкості і рівня платоспроможності.

 

Висновки

 

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах власних фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги власних фінансових ресурсів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує підприємства торгівлі виявляти ініціативу та винахідливість у пошуку джерел формування його власних фінансових ресурсів.

Власні фінансові ресурси – це внутрішні або залучені джерела коштів, які безстроково інвестуються в подальший розвиток підприємства. Власні фінансові ресурси розглядаються як джерело поповнення власного капіталу.

І. Внутрішні власні фінансові ресурси – це внутрішні джерела кош­тів, які утворюються в процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства і після покриття всіх необхідних витрат, оплати подат­кових та інших обов’язкових платежів, поточного споживання та ви­трачання грошових коштів, залишаються у власності (розпорядженні) підприємства та інвестуються в його подальший розвиток – зростання основного та власного обігового капіталу.

ІІ. Зовнішні власні фінансові ресурси являють собою джерела попов­нення власного капіталу, які формуються за межами підприємства за рахунок залучення до діяльності підприємства на безстроковий період власних фінансових ресурсів інших суб’єктів господарювання або за­ощаджень фізичних осіб.

ІІІ. Крім власних фінансових ресурсів торговельне підприємство має можливість на безоплатній основі протягом певного періоду викорис­товувати для свого розвитку кошти, що прирівнюються до власних – стійкі пасиви.

В свою чергу, внутрішні власні фінансові ресурси торговельного підприємства формуються за раху­нок кількох джерел:

— чистий прибуток торговельного підприємства;

— амортизаційні відрахування на відновлення вартості, у тому числі:

основних фондів;

нематеріальних активів

— кошти фонду дооцінки вартості матеріальних запасів;

— кошти фондів спеціального призначення, що входять до складу собівартості продукції та частково залишаються у розпорядженні підприємства;

— виручка від реалізації власного майна підприємства після сплати податку на прибуток.

Формами залучення зовнішніх власних фінансових ресур­сів торговельного підприємства є:

— збільшення статутного фонду (поповнення статутного фонду за рахунок внесків або проведення додаткової емісії акції акціонерного підприємства);

— отримання безповоротної фінансової допомоги;

— отримання спонсорських та благодійних внесків (цінних подарунків тощо).

За аналізом джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад» можна зробити висновки, що основну частину власних фінансових ресурсів ВАТ «Склоприлад» складають зовнішні джерела. Основну питому вагу у структурі власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад» у займає у І та ІІ кварталах 2003 р. амортизаційні відрахування, а у ІІІ та IV кварталах – чистий прибуток.

В цілому можна зробити висновок, що протягом 2003 року обсяг власних фінансових ресурсів підприємства ВАТ «Склоприлад» має стійку тенденцію до зростання.

Оскільки господарська діяльність підприємства була прибутковою тільки у ІІІ та IV кварталах 2003 року, то прибуток також розподілявся тільки у цей період.

У IV кварталі 2003 року у порівняні із ІІІ кварталом спостерігається значне зростання прибутку підприємства ВАТ «Склоприлад» – на 954,2 тис.грн. або на 328,2%. Це викликає зростання обсягів його використання – значно зросла частина прибутку, що спрямовується на виробничий розвиток колективу ВАТ «Склоприлад» – на 637,8%, а також інші цілі – на 437,0%.

Можна бачити (рис. 3.2-3.3), що основну частину прибутку – від 40% до 70%, підприємство ВАТ «Склоприлад» спрямовує на виробничий розвиток, тоді як на заохочення спрямовується найменша частина прибутку.

Таким чином, структура використання прибутку підприємства ВАТ «Склоприлад» в 2003 році свідчить про те, що обсяг прибутку, якій спрямовується на виробничий розвиток, поступово збільшується і складає найбільшу частину у загальному обсязі використання фінансових ресурсів ВАТ «Склоприлад». Однак необхідно відмітити, що зниження обсягів використання прибутку на соціальний розвиток колективу підприємства ВАТ «Склоприлад» й особливо на його заохочення, може викликати загальне падінні працездатності робітників підприємства.

У ході дослідження було проведено розрахунок прогнозних статей балансу на 2004 рік підприємства ВАТ «Склоприлад» і визначено, що обсяг активів підприємства зросте до 7361,17 тис.грн., тобто у порівнянні із початком року він зросте на 529,47 тис.грн. Загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства ВАТ «Склоприлад» в 2004 році становить 869,18 тис.грн., а коефіцієнт самофінансування майбутнього розвитку підприємства становить 1,642.

 

Література

 

 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №4. – Ст.28. (з наступними змінами та доповненнями).
 2. Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №14. – Ст.168. (з наступними змінами та доповненнями).
 3. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №24. – Ст.272. (з наступними змінами та доповненнями).
 4. Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1997. – №21. – Ст.156. (з наступними змінами та доповненнями).
 5. Бакадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. — М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – 462 с.
 6. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – М.: Экономика, 1990. – 315 с.
 7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.:, Финансы и статистика, 1997. – 280 с.
 8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
 9. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
 10. Грузинов В. Экономика предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
 11. Економіка підприємств. Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 489 с.
 12. Ковалева А.М. Финансовый анализ – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
 13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
 14. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.
 15. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле – М.: Экономика, 1994. – 427 с.
 16. Моисеева Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988. – 191 с.
 17. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів (Під ред. проф. Н.М.Ушакової). – К.: «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 18. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
 19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. – 684 с.
 20. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.
 21. Уткин Э. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зеркало», 1998. – 256 с.
 22. Фінанси підприємств: Підручних / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 23. Фінансова діяльність підприємства / Під ред. О.М. Бандурка, М.Л. Коробова. – К.: Либидь, 1998. – 312 с.
 24. Шайтанов В. А. Функционально-стоимостной анализ в условиях перехода к рыночной экономике. – Г.: ГФА, 1993. – 148 с.
 25. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 587 с.
 26. Экономика предприятия / Под ред. В.М.Семенова. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 312 с.
 27. Экономика предприятия / Под ред. В.Я.Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742 с.
 28. Экономика предприятия и сферы услуг. Учебное пособие под редакцией профессора Аванесова Ю.А. – М.: Экономика 1996. – 362 с.
 29. Экономика торгового предприятия. Учебник / под ред. профессора Гребнева А.И. — М.: Экономика, 1996. – 417 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.