Курсова робота Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку. 5

 

1.1. Теоретичні основи інфраструктури ринку. 5

 

1.2. Поняття фондової біржі7

 

1.3. Організація діяльності фондових бірж.. 11

 

Розділ 2. Оцінка діяльності фондової біржі17

 

2.1. Характеристика ЗАТ «Українська фондова біржа». 17

 

2.2. Аналіз діяльності ЗАТ «Українська фондова біржа». 20

 

Висновки. 30

 

Список використаних джерел. 33

 

Додатки. 35

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює складні тенденції в реалізації методів і засобів регулювання ринку цінних паперів. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить той факт, що сьогодні в багатьох країнах вартість всіх акцій і облігацій, що знаходяться в обігу, перевищує річний обсяг їх валового національного продукту. Більша частина цінних паперів реалізується через спеціально створений інститут — фондову біржу.

В даний час, у зв»»язку зі значним розвитком державного сектору в економіці і збільшенням розмірів державного боргу, ринок цінних паперів все більше заповнюється цінними паперами, що випускаються урядами. Особливо це помітно в тих країнах, де фондові біржі прямо контролюються урядами й активно використовуються для рефінансування державного бюджету.

Біржа — це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу, реалізується єдина стратегія комерційної пове­дінки агентів цієї структури. Біржа є організаційною формою рин­ку, на якому відбуваються вільна торгівля товарами та послугами, цінними паперами, валютою, наймання робочої сили і формування ринкових цін і курсів відповідних активів на основі фактичного співвідношення попиту й пропозиції.

Саме тому тема курсової роботи “Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка діяльності фондової біржі в інфраструктурі ринку України.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розглянути основи інфраструктури ринку;

— визначити поняття фондової біржі;

— розглянути організацію діяльності фондових бірж;

— провести оцінку діяльності фондової біржі;

— зробити висновки та пропозиції.

Предметом роботи є результати діяльності фондової біржі ЗАТ «Українська фондова біржа».

Об»»єктом дослідження є ЗАТ «Українська фондова біржа».

Теоретичну основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, документи ЗАТ «Українська фондова біржа».

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку

 

1.1. Теоретичні основи інфраструктури ринку

 

Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм — це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок — це один з феноменів, який зумовлює склад­ну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові за­кономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість.

Цивілізований характер ринку в промислово розвинутих краї­нах визначається широким арсеналом перевірених часом і госпо­дарською практикою законодавчих і моральних норм, багатопла­новою і компетентною політикою держави щодо розвитку еконо­міки та соціальної інфраструктури, інформованістю і самостійністю керівників господарських структур на всіх рівнях, правовою свобо­дою економічної самодіяльності людини.

створюється лише як акціонерне товариство. Розвиток українського ринку цінних паперів вимагає розв»»язання ряду важливих, у тому числі і законодавчих питань. До них, насамперед, відносяться: визначення концепції ринку цінних паперів і фондової біржі, розробка методики оцінки майна всіх об»»єктів народного господарства.

 

 

 

Розділ 2. Оцінка діяльності фондової біржі

 

2.1. Характеристика ЗАТ «Українська фондова біржа»

 

ЗАТ «Українська фондова біржа» це перший створений в Україні біржовий ринок цінних паперів. Вона створена у відповідності до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» і зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України 29 жовтня 1991 року.

Перші торги на УФБ відбулися 6 лютого 1992 р. В даний час, крім основної біржі, функціонують 25 її філій по всієї Україні. 13 грудня 1993 р. відбулися перші електронні торги.

Відповідно до чинного законодавства України ЗАТ «Українська фондова біржа» здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії серії АВ №362056 від 24 липня 2007 року, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З червня 1998

Ринок похідних цінних паперів у 2006 році був представлений опціонами на купівлю ТОВ „ТТК” та ТОВ „Стар Софт”. Розміщення останніх відбувається в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ. Протягом 2006 року на ринку похідних цінних паперів укладено 12 угод з купівлі-продажу 134 опціонів на суму 109,1 тис. гривень (0,05% від загального обсягу торгівлі).

Отже, діяльність ЗАТ «Українська фондова біржа» протягом 2004-2006 років знижувалася. Обсяг торгівлі на УФБ у 2005 році зменшився в 1,9 рази у порівнянні з попереднім 2004 роком і склав 780,6 млн. грн. (відповідний показник 2004 року — 1,5 млрд. грн.). Біржовий обсяг торгів за 2006 рік склав 239,4 млн. грн. Зниження обсягів торгівлі у порівнянні з 2005 роком обумовлене різким зниженням у 2006 році активності на ринку похідних цінних паперів (у 2005 році на цей сектор припадало 33% біржового обігу) та зниженням обсягів продажу в секторі приватизації.

 

Висновки

 

Отже, ринок як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, фі­нансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура. Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб»»єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію та регулюють рух товарно-грошових потоків. Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідну інфраструктуру ринку.

Фондова біржа — це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. На ній продають та купують акції, облігації акціонерних компаній та облігації державних позик. Як найважливіший елемент розвинутої ринкової економіки, ринку капіталів фондова біржа створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів, їх спрямування на довго­строкові інвестиції, фінансування перспективних програм.

Фондова біржа виконує такі функції: забезпечує мобілізацію тимчасово вільних грошових засобів; встановлює ринкову ціну (курс) цінних паперів; здійснює переміщення капіталу між галузями.

Фондова біржа — це насамперед місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а самий процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів.

Фондова біржа у формі акціонерного товариства являє собою об»»єднання капіталів, створене шляхом випуску акцій, які є доку­ментом «на пред»»явника», котируються і можуть вільно переходити від однієї особи до іншої.

В окремій фондовій операції задіяні три сторони — продавець, покупець, посередник. Купівля-продаж цінних паперів, облігацій, акцій на фондовій бір­жі здійснюється через відпрацьований тривалою практикою меха­нізм. Залежно від попиту й пропозиції на них встановлюється бір­жовий курс.

В Україні прийнятий і діє ряд нормативних актів, що заклали основу для функціонування цінних паперів. Одним із головних нормативних актів, що регулюють взаємовідносини між всіма учасниками, є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. Відповідно до цього Закону фондова біржа створюється лише як акціонерне товариство.

Розвиток українського ринку цінних паперів вимагає розв»»язання ряду важливих, у тому числі і законодавчих питань. До них, насамперед, відносяться: визначення концепції ринку цінних паперів і фондової біржі, розробка методики оцінки майна всіх об»»єктів народного господарства. Здійснення цього разом з іншими ринковими заходами забезпечить не тільки появу достатньої кількості цінних паперів, але і впровадження системи допуску (лістінгу) цих паперів. Лістінгірування буде сприяти організаційному упорядкуванню національного ринку цінних паперів — на фондову біржу будуть надходити лише ті з них, що пройшли оцінку основних фондів і аналіз усієї господарської діяльності в Міністерстві фінансів України.

ЗАТ «Українська фондова біржа» це перший створений в Україні біржовий ринок цінних паперів. Вона створена у відповідності до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» і зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України 29 жовтня 1991 року. ЗАТ «Українська фондова біржа» знаходиться в м. Київ та має 3 філії: Східно-Українська філія (м. Харків), Івано-Франківська філія (м. Івано-Франківськ), Кримська філія (м. Сімферополь).

УФБ забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення переліку учасників біржових торгів та переліку уповноважених представників учасників торгів.

Обсяг торгівлі на УФБ у 2005 році зменшився в 1,9 рази у порівнянні з попереднім 2004 роком і склав 780,6 млн. грн. (відповідний показник 2004 року — 1,5 млрд. грн.). Біржовий обсяг торгів за 2006 рік склав 239,4 млн. грн.. Зниження обсягів торгівлі у порівнянні з 2005 роком обумовлене різким зниженням у 2006 році активності на ринку похідних цінних паперів (у 2005 році на цей сектор припадало 33% біржового обігу) та зниженням обсягів продажу в секторі приватизації. На кінець 2006 року інфраструктура членів УФБ представлена 112 брокерськими конторами членів біржі, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 29 банківськими установами та 83 торговцями цінними паперами.

На кінець 2006 року у біржовому реєстрі налічувались цінні папери 54 емітентів: у відділенні неофіційного котирування біржі – цінні папери 45 емітентів, 9 емітентів знаходяться у відділеннях офіційного котирування УФБ. Структура офіційного лістингу біржі залишилась незмінною та представлена акціями 3 банків та 6 ВАТ, які створені в процесі приватизації.

Протягом 2006 року на УФБ та її філіях відбулося 43 торговельні сесії                           (у 2005 році – 64 сесії). Середньомісячний обсяг торгівлі склав майже 20 млн. грн., за торговельну сесію – 5,6 млн. гривень. За 2006 рік на УФБ та її філіях укладено 71 угоду (в середньому 2 угоди за торговельну сесію), з них 44 угоди укладено на УФБ, решта — на філіях біржі. В розрізі фінансових інструментів найбільшу кількість угод (36) було укладено з акціями.

В 2006 році торги у секторі приватизації пакетів акцій ВАТ, що належать державі, відбувались на УФБ (м. Київ) та на її Івано-Франківській філії. Обсяг продажу на останній склав 26% від загального показника торгів у цьому секторі.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 11-41.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.//Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 37.
 3. Закон України про цінні папери і фондову біржу: За станом на 11 травня 2007р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2007. — 28с.
 4. Алексєєв А. С. Основи економічної теорії: Початковий курс: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації. — Чернівці, 2002. — 256с.
 5. Бєлєнький П. Ю., Шевченко-Марсель В. І., Другов О. О. Інфраструктура фінансового ринку в системі соціально-економічного розвитку регіону / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2004. — 122с.
 6. Біленко Т. І., Воронін М. Л. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2004. — 188с.
 7. Білик В. О., Гойчук О. І., Гузик М. М., Орехівський Г. А., Побережець Т. І. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для студ. та викл. аграрних закл. освіти / В.О. Білик (ред.), П.Т. Саблук (ред.). — К., 1999. — 467с.
 8. Бондаренко Н. І. Фондова біржа: Лекція для студ. зі спец. 7.050107 «Економіка підприємств» / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ, 2004. — 16с.
 9. Бровков С. М., Руденко Л. В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. — К.: Агентство «Україна», 2001. — 380 с.
 10. Вілкул Ю. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. — Кривий Ріг : Мінерал, 2001. — 260с.
 11. Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : МАУП, 2002. — 280с.
 12. Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции: Пер. с фр.. — 2.изд. — М. : Церих-ПЭЛ, 1995. — 107с.
 13. Загорський В. С. Цінні папери ; Фондова біржа: Наук.вид. для студ. екон. спец. / Львівська комерційна академія. — К., 1996. — 60с.
 14. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії: Навч. посіб.. — Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. — 628с.
 15. Климко Г. Н., Каніщенко Л. О., Пригода В. М., Чухно А. А., Черваньов Д. М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / Г. Н. Климко (ред.). — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання-Прес, 2002. — 615с.
 16. Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К. : Атіка, 2002. — 344с.
 17. Лялин В. А., Воробьев П. В. Ценные бумаги и фондовая биржа. — М. : Филин, 1998. — 232с.
 18. Мельник Л. Ю., Сафронов С. О. Основи економічної теорії та підприємництва: Навч. посіб.. — Д. : Січ, 2002. — 461с.
 19. Мочерний С. В., Устенко О. А. Основи економічної теорії: Навч. посіб.. — К. : Видавничий центр «Академія», 2005. — 504с.
 20. Оскольский В. В. Украинская фондовая биржа в десятилетней истории независимой Украины. — К.: УФБ, 2001. — 232с.
 21. Оскольський В. В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. — К. : УФБ, 1999. — 153с.
 22. Оспіщев В. І., Близнюк О. П., Кривошей В. В. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 335с.
 23. Пушкаренко П. І. Основи економічної теорії: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2006. — 276с.
 24. Слав»»юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 460с.
 25. Смит А. Биржа — игра на деньги / М. Вершовский (пер.с англ.). — М. : Альпина Паблишер, 2001. — 285с.
 26. Сохтаев М. К. Акции и фондовые биржи: Учеб. пособие / Крымский гос. инженерно- педагогический ун-т. — Симф. : Крымучпедгиз, 2004. — 144с.

 

 

 

 

Додатки

 

Додаток А

Операції з купівлі-продажу цінних паперів, які здійснені на Українській фондовій біржі за 2005 рік

№ /п Сектори ринку Всього В тому числі
На УФБ На філіях
Кількість сесій Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу,грн. Кількість сесій.  Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу,грн. Кількість сесій Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу, грн.
1 Акції:- ринок   приватизації

 

— вторинний ринок

16 18 1943460645 487440450,86 3 3 1876751989 469187997,25 13 15 66708656 18252453,61 

 

6 6 5449598 35047,14 3 3 5405798 10791,14 3 3 43800 24256,00
2 Облігації підприємств 3 3 923658 34758260,00 3 3 923658 34758260,00 0 0 0 0,00
3 Похідні цінні папери 39 143 6933583 258384210,34 26 68 6932374 257917545,24 13 75 1209 466665,10
Всього 64 170 1956767484 780617968,34 35 77 1890013819 761874593,63 29 93 66753665 18743374,71

 

 

 

Додаток Б

Операції з купівлі-продажу цінних паперів, які здійснені на Українській фондовій біржі за 2006 рік

№ /п Сектори ринку Всього В тому числі
На УФБ На філіях
Кількість сесій Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу,грн. Кількість сесій.  Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу,грн. Кількість сесій Кількість угод  Кількість проданих цінних паперів Обсяг продажу, грн.
1 Акції:- ринок   приватизації

 

— вторинний ринок

21 27 238080320 111181387,36 5 8 61140773 66531832,22 16 19 176939547 44649555,14
5 9 8441500 1247420,00 5 9 8441500 1247420,00 0 0 0 0,00
2 Облігації підприємств 14 23 2601664 126858347,32 14 23 2601664 126858347,32 0 0 0 0,00
3 Похідні цінні папери 3 12 134 109100,19 2 4 67 76256,00 1 8 67 32844,19
Всього 43 71 249123618 239396254,87 26 44 72184004 194713855,54 17 27 176939614 44682399,33

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку»

 1. Юлія говорит:

  Можливо придбати данну курсову роботу — http://yak.vlynko.com/?p=1752?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.