Дипломна робота Фінансове оздоровлення підприємства

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємства. 3

 

1.1. Економічна сутність та роль фінансового оздоровлення підприємства  3

 

1.2. Методи забезпечення фінансового оздоровлення. 7

 

1.3. Законодавчо-нормативне регулювання, щодо методики оздоровлення вітчизняних підприємств. 19

 

Список використаної літератури. 31

 

Розділ 2. Сучасний фінансовий стан підприємства ВАТ. 3

«Полтавський завод газорозрядних ламп». 3

2.1. Аналіз фінансово-господарських показників діяльності ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». 3

2.2. Характеристика впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансову діяльність об»єкта дослідження. 9

2.3. Оцінка фінансових результатів санації підприємства. 21

ВАТ «ПЗГРЛ». 21

2.4. Проблеми фінансового оздоровлення об»єкту дослідження. 34

Додатки. 36

 

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємства

 

1.1. Економічна сутність та роль фінансового оздоровлення підприємства

 

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансове оздоровлення (санація). В чому ж суть фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як оздоровлення або видужання.
Економічний словник трактує це поняття як систему заходів, що здійснюються для запобігання банкрутством промислових, торгових, банківських монополій.

Деякі із вітчизняних авторів (наприклад І. А. Бланк) [6, c. 423] із фінансовим оздоровленням ототожнюють лише заходи щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги, які спрямовані на запобігання оголошенню підприємства-боржника банкрутом та його ліквідації. З цим не можна погодитись, оскільки невід»ємною складовою частиною процесу

Провадження у справах про банкрутство регулюється Законом “Про банкрутство”, Арбітражним процесуальним кодексом України,іншими законодавчими актами України.Справи про банкрутство підвідомчі арбітражним судам ірозглядаються ними за місцезнаходженням боржника.Право на звернення до арбітражного суду із заявою пропорушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщобезспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника   сукупноскладають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,які не були задоволені боржником протягом трьох місяців післявстановленого для їх погашення строку. 

Список використаної літератури

 

 1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// Голос України.-1999.-30 липня. – C. 21-29.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств”// Зібрання постанов Уряду України.-1994.-№5. – C. 14-22.
 3. Антикризисное управление. Учебник./под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 432 с.
 4. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 5. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 7. Василенко В.А. Стратегический антикризисный менеджмент и основы устойчивости фирмы. //Культура народов Причерномо­рья, 2001.—-№16.— С. 165-171.
 8. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. —532с.
 9. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418 с.
 10. Василенко В.А., Мірошник І.Є. Ситуаційне й операційне управління в системі менеджменту: Навчальний посібник. — М.: МГІУ, 2002. – 345 с.
 11. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рі­шень. Навчальний посібник — Київ: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
 12. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент. На­вчальний посібник — Київ: ЦУЛ, 2002. — 356 с.
 13. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 385 с.
 14. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2002. — 335 с.
 15. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. 2-е изд. — М.: Фир­ма Гардарика, 1996. – 248 с.
 16. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ. ТОВ «Борисфен — М., 1996. — 326 с.
 17. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 18. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 19. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 20. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 21. Дмитриенко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управле­ние персоналом организации / Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— С. 228.
 22. Доблаев В.Л. Теория организаций. — М.: Институт молодежи, 1995.— 174с.
 23. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 24. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.  
 25. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 26. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка экономической эффективно­сти инвестиционных проектов, (современные подходы). — СПб.: Наука, 1995. С. 78.
 27. Инвестирование, финансирование, кредитование. Стратегия и тактика предприятия./Под ред. проф. Ушаковой Н.Н. К.: КГТЭУ, 1997.— 191 с.
 28. Козловский В., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник — СПб.: Специальная литература, 1999. — 366 с.
 29. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 30. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимст­во и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Р.Б. Ноз­древой. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 787 с.
 31. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 32. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 33. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 375 с.
 34. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.
 35. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 36. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1997.-№12.
 37. Никешин С.Н. Внешняя среда экономических систем: СПб: Из­дательство «Два-три», 1994. — 100 с.
 38. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2003, С. 312.
 39. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 40. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 41. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 42. Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2002-456с.
 43. Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 375 с.
 44. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.
 45. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 46. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 47. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 48. Широков Л.А. Исследование систем управления. Том 1. Струк­турное и информационное моделирование систем управления. — МГИУ, 1999.— С. 123.
 49. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. — К.: Видавництво «Україна», 1994. – 345 с.
 50. Экономическая стратегия фирмы. / Под ред. проф. Градова А.П. — 2-е изд. — СПб: Специальная литература, 1999. — 589 с.
 51. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. — М.: Акалис, 1996. – 345 с.

Розділ 2. Сучасний фінансовий стан підприємства ВАТ

«Полтавський завод газорозрядних ламп»

 

2.1. Аналіз фінансово-господарських показників діяльності ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп»

 

Відкрите акціонерне товариство “Полтавський завод газорозрядних ламп” створено в 2001 році. Відповідно до Статуту підприємства предметом діяльності товариства “Полтавський завод газорозрядних ламп” є:

— виробництво і реалізація газорозрядних джерел світла. стартерів і інших світлотехнічних виробів;

— виробництво і реалізація спеціального технологічного устаткування, інструменту та товарів народного споживання;

— зовнішньо-економічна діяльність, відповідно до законодавства України. З цією метою воно самостійно або через посередницькі організації укладає контракти (угоди) з іноземними суб»єктами господарської (та іншої) діяльності

інфляційні процеси і податкова політика;

значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

низьке обертання оборотного капіталу.

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутко­вості, але однозначний зв»язок між цими показниками простежуєть­ся тільки в перспективному періоді. У перспективі висока прибут­ковість є передумовою належної ліквідності. У короткостроково­му періоді такого прямого зв»язку немає. Підприємство з непога­ною прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслідок вели­ких виплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. Отже, забез­печення задовільної ліквідності потребує певних управлінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень.

 

 

2.4. Проблеми фінансового оздоровлення об»єкту дослідження

 

 

Складнощі процесу фінансового оздоровлення були зумовлені наявністю економічних труднощів попередніх років, які залишили свій відбиток на діяльності підприємства.

Більш інтенсивними темпами проходило скорочення обсягу оборотних коштів, зокрема, товарно-матеріальних запасів, які є основою виробничого процесу.

Проблеми санації ВАТ „ПЗГРЛ», як і багатьох українських підприємств, виникають із невизначеності основних правил фінансування підприємств:

— золотого правила фінансування;

— золотого правила балансу;

— правило вертикальної структури капіталу.

Розглянемо особливості застосування таких правил в умовах господарювання ВАТ „ПЗГРЛ».

Золоте правило фінансування вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися за строками, на які вони

Проведена оцінка фінансового стану та результатів діяльності ВАТ „ПЗГРЛ» за 2001-2003 pp. показала неспроможність підприємства вийти на належний рівень рентабельності, що свідчить про необхідність удосконалення санаційних заходів, що проводяться на підприємстві.

 

Додатки

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                         на 1 січня           2003 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 110
  первісна вартість 0 11 110 110
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2650 2640
  первісна вартість 0 31 2800 2860
  знос 0 32 150 220
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 500 550
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4260 4400
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 800 990
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1200 1100
  готова продукція 130 1300 1320
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 260 220
  первісна вартість 161 260 220
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 275
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 657 440
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4617 4345
  3. Витрати майбутніх періодів 270 33 55
  БАЛАНС 280 8910 8800
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 3850
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 700 1100
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4550 4950
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 60 55
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 120 110
  Усього за розділом 2. 430 180 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 770 1045
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1210 1485
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1477 770
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1224 1045
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 117 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 114 198
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2932 2156
  5. Доходи майбутніх періодів 630 38 44
  БАЛАНС 640 8910 8800
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер    

 

 

Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                         на 1 січня           2004 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130 1320 407
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Г

 

 

  Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                      за     рік     2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
  прибуток 0 50 400,6 387,98
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249,4 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                      
                                  Головний бухгалтер      
Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Теоретична частина диплому с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.