Курсова робота Фінансовий стан підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Сутність фінансового стану підприємства та його складові5

1.1. Фінансова стійкість підприємства та показники її оцінки. 5

1.2. Платоспроможність підприємства та показники її оцінки. 12

1.3. Ділова активність підприємства та показники її оцінки. 17

1.4. Рентабельність підприємства та показники її оцінки. 21

 

2. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства. 24

 

3. Дослідження фінансового стану підприємства. 27

 

4. Шляхи покращення фінансового стану підприємства. 46

 

Висновки та пропозиції50

 

Список використаних джерел. 53

 

Додатки. 55

Вступ

 

 

Актуальність теми. Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької ді­яльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінан­сових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитив­ної характеристики фінансового стану, говорять про фінан­сову стійкість підприємства. У системі об»єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Фінансово-господарська діяльність підприємства забез­печується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) — як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розмі­щення в активи характеризується бухгалтерським балан­сом, який являє собою основне джерело аналізу фінансово­го стану. Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування (або, навпаки, зменшення) фінансово­го потенціалу підприємства. Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб»єкта господарювання є постійне зростання валюти його балансу, тобто загальної суми його фінансо­вих ресурсів.

Мета та задачі дослідження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є комплексна оцінка фінансового стану підприємства, а також визначення основних напрямків його поліпшення.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були та вирішені наступні завдання:

— розкрити сутність фінансового стану підприємства та його складових,

— визначити фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства,

— провести дослідження фінансового стану підприємства,

— розглянути шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Предмет дослiдження. Предметом дослідження є фінансово-господарські відносини, що виникають в процесі діяльності підприємства.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослідження є показники діяльності підприємства ВАТ “МЕХМЕД”.

Методи дослiдження. При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такi методи, як метод експертних оцiнок, економiчного аналiзу, факторного аналізу.

Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, фінансова звітність підприємства ВАТ “МЕХМЕД”.

1. Сутність фінансового стану підприємства та його складові

 

Фінансовий стан підприємства це складна, інтег­рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності.

Фінан­совий стан підприємства можна визначити як міру забез­печеності підприємства необхідними фінансовими ресур­сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове­дення грошових розрахунків за своїми зобов»язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

підприємства його активами, строк перетворення яких в гроші відповідає строку погашення платіжних зобов»язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов»язань.

Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже близькі, але друге є більш містким: від ступеня ліквідності залежить платоспроможність.

 

 

1.3. Ділова активність підприємства та показники її оцінки

 

Ділова активність є комплексною і динамічною характеристикою підприємницької діяльності й ефективності використання ресурсів. Рівні ділової активності конкретної організації відбивають етапи її життєдіяльності (зародження, розвиток, підйом, спад, криза) і показують ступінь адаптації до ринкових умов, якість управління.

Ділову активність можна охарактеризувати як мотивований макро- і мікрорівнем управління процес стійкої господарської діяльності організацій, спрямований на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової

….

Як видно з проведених розрахунків в 2003 році порівняно з 2002 тривалість операційного циклу зменшилася з 84,45 днів до 44,24 днів, а тривалість фінансового циклу зменшилася з 31,43 до 27,95 днів, що позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства.

 

4. Шляхи покращення фінансового стану підприємства

 

Для поліпшення платоспроможності ВАТ “МЕХБУД” необхідно уникати таких факторів:

невиконання планових завдань виробництва і реалізації послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

підвищення собівартості послуг;

в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

інфляційні процеси і податкова політика;

значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

низьке обертання оборотного капіталу.

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутко­вості, але однозначний зв»язок між цими показниками простежуєть­ся тільки в перспективному періоді. У перспективі висока прибут­ковість є передумовою належної ліквідності. У короткостроково­му періоді такого прямого зв»язку немає. Підприємство з непога­ною прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслідок вели­ких виплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. Отже, забез­печення задовільної ліквідності потребує певних

Висновки та пропозиції

 

 

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.

Обсяг виручки від реалізації даного підприємства у 2003 році виріс на 1830,3 тис. грн. (116,34%) порівняно з 2002 роком. Але поряд з цим відбулося зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) зросла з 741,6 тис. грн. до 1411,1 тис. грн., що у відсотках становить 90,28 %; адміністративні витрати зменшилися на 201,3 тис. грн., інші операційні витрати, які входять до складу витрат підприємства від операційної діяльності, зросли з 26,4 тис. грн. до 482,3 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства в 2003 році зріс до 655,3 тис. грн., тобто на 459,1 тис. грн. порівняно 2002 роком.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “МЕХБУД” зазнали позитивних змін у звітному 2003 році порівняно з 2002 роком.

В фінансових ресурсах ВАТ “МЕХБУД” переважає власний капітал. В 2003 році власний капітал ВАТ “МЕХБУД” зріс на 655,3 тис. грн., на 32,04%. Загальний капітал підприємства зріс на 31,31% (726,5 тис. грн.).

На підприємстві значно зросли необоротні активи на 684,9 тис. грн. (в 2002 році їх було 1996,2 тис. грн., що становило 86,04%, в 2003 році їх кількість була уже 2681,1 тис. грн., що становить 88%), що привело до збільшення частки необоротних активів за питомою вагою на 1,96%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але фактично вони зросли на 42,7 тис. грн. Якщо в 2002 році оборотні активи становили загалом 322,9 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби — 35,7 тис. грн., грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 6,1 тис. грн., дебіторська заборгованість – 281,1 тис. грн., то в 2003 році оборотні активи складали 365,6 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 135 тис. грн., грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 3 тис. грн., дебіторська заборгованість – 227,6 тис. грн. Зросла частка матеріальних оборотних засобів на 99,3 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 53,5 тис. грн. Структура активів в 2003 році покращилася.

Чистий дохід від реалізації даного підприємства у 2003 році виріс на 1542,5 тис. грн. (118,95%) порівняно з 2002 роком. Але поряд з цим відбулося зростання величини та рівня витрат з 1007 тис. грн. до 1903,2 тис. грн. Все це спричинило збільшення показника фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування з 289,8 тис. грн. до 936,1 тис. грн. Чистий прибуток підприємства в 2003 році зріс до 655,3 тис. грн., тобто на 459,1 тис. грн. порівняно 2002 роком.

Розподіл прибутку ВАТ «МЕХБУД»здійснювався за такими напрямками, як на розвиток виробництва (170,7 тис. грн. в 2002 році, 0 тис. грн. в 2003 році) та нерозподілений прибуток (25,5 тис. грн. в 2002 році, 655,3 тис. грн. в 2003 році). В 2002 та 2003 роках дивіденди акціонерам не виплачувалися та резервний фонд не поповнювався.

Зіставлення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш строковими зобов»язаннями і короткостроко­вими пасивами дає змогу виявити поточну (на найближчий час) ліквідність і платоспроможність.

Як бачимо з таблиці, баланс ВАТ “МЕХБУД” не є абсолютно ліквідним. Керівництву слід обов»язково звернути на це увагу і з»ясувати причини такого негативного становища. На початок 2003 року підприємство мало більший рівень всіх показників ліквідності підприєм­ства, а на кінець 2003 року спостерігається їх зниження у динаміці. В подальшому необхідно створювати умови для покращення показників ліквідності.

Коефіцієнт незалежності в 2003 році збільшився на 0,0049 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості в 2003 році збільшився на 0,0049 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. В 2002 та 2003 роках довгострокові позики на підприємстві були відсутні.

Всі показники рентабельності підприємства ВАТ “МЕХБУД” зросли в 2003 році порівняно з 2002 роком за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства.

Для поліпшення платоспроможності ВАТ “МЕХБУД” необхідно уникати таких факторів: невиконання планових завдань виробництва і реалізації послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості; підвищення собівартості послуг; в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників; неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин; невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства; інфляційні процеси і податкова політика; значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси; низьке обертання оборотного капіталу.

Прискоренню обороту капіталу підприємства ВАТ “МЕХБУД” сприяють розвиток виробництва, банківської кредитної системи, удосконалення роботи транспорту, зв`язку та інших галузей суспільного виробництва та соціальної сфери.

Підвищення швидкості обороту капіталу є вигідним не тільки для самого підприємства, але й для покупців, яких воно обслуговує, і для економіки країни в цілому, оскільки всі сторони при цьому більш повно задовольняють свої потреби.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2002, — № 5-6. — С. 30.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 4. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2002. — 528 с.
 6. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 482 с.
 7. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 8. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 9. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 510 с.
 11. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 12. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 13. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2002- 405с.
 14. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 15. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2002-133с.
 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2002. С 40-42.
 17. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2002-132с.
 18. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 512 с.
 20. Ковбасюк М.Р. Анализ финансового положения предприятия //Бухгалтерский учет. — 1991.- №2.
 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2002. — 378 с.
 22. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 23. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.- 387 с.
 24. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. — №10.
 25. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 26. Мазаракі А.А., Ушкова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.
 27. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 28. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 29. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2002, С. 312.
 30. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2002- 456с.
 31. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 668 с.
 32. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 314с.
 33. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2002. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 34. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 35. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 36. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 294 с.
 37. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2002. — 432с.
 38. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

Додатки

Додаток А

      Додаток      
      до Положення (стандарту)  
      бухгалтерського обліку 2  
          Коди  
    Дата (рік, місяць, число)    
    Підприємство ВАТ “МЕХБУД” за ЄДРПОУ    
    Територія за КОАТТУ    
    Орган державного управління за СПОДУ    
    Галузь за ЗКГНГ    
    Вид економічної діяльності за КВЕД    
    Одиниця виміру: тис. грн.        
    Баланс        
                                            на 1 січня           200 3 року    
A К Т И В Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
  A К Т И В     —   —
  І. Необоротні активи     —   —
  Нематеріальні активи:     —   —
  залишкова вартість   010   0,9   0,4
  первісна вартість   011   1   1
  знос   012   0,1   0,6
  Незавершене будівництво   020   91,5   184,3
  Основні засоби:     —   —
  залишкова вартість   030   1853   1811,5
  первісна вартість   031   3061,2   3125,3
  знос   032   1208,2   1313,8
  Довгострокові фінансові інвестиції:     —   —
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   040   —   —
  інші фінансові інвестиції   045   —   —
  Довгострокова дебіторська заборгованість   050   —   —
  Відстрочені податкові активи   060   —   —
  Інші необоротні активи   070   3,4   —
  Усього за розділом І   080   1948,8   1996,2
  ІІ. Оборотні активи     —   —
  Запаси:     —   —
  виробничі запаси   100   1,3   5,9
  тварини на вирощуванні та відгодівлі   110   —   —
  незавершене виробництво   120   —   0,4
  готова продукція   130   16,6   15,4
  товари   140   25,9   14
  Векселі одержані   150   —   —
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:     —   —
  чиста реалізаційна вартість   160   201,8   267,5
  первісна вартість   161   201,8   267,5
  резерв сумнівніх боргів   162   —   —
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:     —   —
  з бюджетом   170   5,3   2,1
  за виданими авансами   180   —   —
  з нарахованих доходів   190   —   —
  із внутрішніх розрахунків   200   —   —
  Інша поточна дебіторська заборгованість   210   20,5   11,5
  Поточні фінансові інвестиції   220   —   —
  Грошові кошти та їх еквіваленти:     —   —
  в національній валюті   230   5,8   6,1
  в іноземній валюті   240   —   —
  Інші оборотні активи   250   7,7   —
  Усього за розділом ІІ   260   284,9   322,9
  ІІІ. Витрати майбутніх періодів   270   1,4   1,1
  Баланс   280   2235,1   2320,2
П А С И В Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
  І. Власний капітал     —   —
  Статутний капітал   300   10   10
  Пайовий капітал   310   —   —
  Додатковий вкладений капітал   320   —   —
  Інший додатковий капітал   330   2008   2008
  Резервний капітал   340   1,8   1,8
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   350   -173,1   25,5
  Неоплачений капітал   360   —   —
  Вилучений капітал   370   —   —
  Усього за розділом І   380   1846,7   2045,3
  ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів     —   —
  Забезпечення виплат персоналу   400   —   —
  Інші забезпечення   410   —   —
  Цільове фінансування   420   —   —
  Усього за розділом ІІ   430    
  ІІІ. Довгострокові зобов»язання     —   —
  Довгострокові кредити банків   440   —   —
  Інші довгострокові фінансові зобов»язання   450   —   —
  Відстрочені податкові зобов»язання   460   —   —
  Інші довгострокові зобов»язання   470   —   —
  Усього за розділом ІІІ   480    
  ІV. Поточні зобов»язання     —   —
  Короткострокові кредити банків   500   —   —
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями   510   —   —
  Векселі видатні   520   —   —
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   530   222,6   154,2
  Поточні зобов»язання за розрахунками:     —   —
  з одержаних авансів   540   20,7   0,2
  з бюджетом   550   19,2   41,4
  з позабюджетних платежів   560   —   —
  зі страхування   570   2,7   2,7
  з оплати праці   580   7,3   6,9
  з учасниками   590   —   —
  із внутрішніх розрахунків   600   8,9   —
  Інші поточні зобов»язання   610   107   69,5
  Усього за розділом ІV   620   388,4   274,9
  V. Доходи майбутніх періодів   630   —   —
  Баланс   640   2235,1   2320,2

 

Додаток Б
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ВАТ “МЕХБУД” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                         на 1 січня           200 4 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 0,4 1,8
  первісна вартість 0 11 1,0 3,6
  Знос 0 12 0,6 1,8
  Незавершене будівництво 0 20    
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 1811,5 2679,3
  первісна вартість 0 31 3125,3 4119,6
  Знос 0 32 1313,8 1440,3
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1996,2 2681,1
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 5,9 80,4
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 0,4  
  готова продукція 130 15,4 22,2
  товари 140 14,0 32,4
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 267,5 89,4
  первісна вартість 161 267,5 89,4
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 2,1 34,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 11,5 103,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 6,1 3,0
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 322,9 365,6
  3. Витрати майбутніх періодів 270 1,1  
  БАЛАНС 280 2320,2 3046,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 10,0 10,0
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 2008,0 2008,0
  Резервний капітал 340 1,8 1,8
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 25,5 680,8
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 2045,3 2700,6
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430    
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500   184,0
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 154,2 99,2
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 0,2  
  з бюджетом 550 41,4 35,2
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 2,7 1,1
  з оплати праці 580 6,9 17,3
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 69,5 9,3
  Усього за розділом 4. 620 274,9 346,1
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 2320,2 3046,7
                                                       Керівник                     М.П.                      
                                 Головний бухгалтер    

Додаток В

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ВАХ “МЕДБУД” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік     2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 3403,6 1573,3
  Податок на додану вартість 0 15 564,3 262,2
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30   14,3
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2839,3 1296,8
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1411,1 741,6
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1428,2 555,2
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 28,8 17,9
  Адміністративні витрати 0 70 38,6 239,9
  Витрати на збут 0 80    
  Інші операційні витрати 0 90 482,3 26,4
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 936,1 304,3
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160   14,5
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 936,1 289,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 280,8 93,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 655,3 196,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 655,3 196,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 296,6 397,8
  Витрати на оплату праці 240 113,4 94,4
  Відрахування на соціальні заходи 250 38,8 33,7
  Амортизація 260 124,5 104,9
  Інші операційні витрати 270 380,0 380,0
  Разом 280 953,3 1010,8
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 40000 40000
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 40000 40000
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 16,38250 4,90500
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330 16,38250 4,90500
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                      
                                Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.