Дипломна робота Управління грошовими потоками

Розділ 2. Аналіз стану управління грошовими потоками на ТОВ АК „Хотівський”  2

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 2

2.2. Аналіз грошових потоків підприємства. 10

2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства  23

Додатки. 2

Розділ 2. Аналіз стану управління грошовими потоками на ТОВ АК „Хотівський”

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

 

Історія підприємства ТОВ АК „Хотівський” сягає 1929 року, коли на території Хотівського району Київської області організовано колгосп імені 45-ї Волинської дивізії. До 1940 року дане господарство мало 250 коней, 500 голів великої рогатої худоби, 400 свиней, 1 автомашину. Колгосп в своєму розпорядженні мав землі 1470,16 ГА.

В 1963 році колгосп було перетворено в радгосп „Хотівський” Київського овочево-молочного тресту.

На протязі всіх років своєї діяльності дане господарство залишалося

— витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2005 році дорівнює 13,64 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2005 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 21,59 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2004 році ( 425,33 тис. грн.).

Насамперед, проаналізуємо структуру надходжень і витрат за період з 2004 по 2005 роки. З табл. 2.2 видно, що в 2004 році надходження грошових коштів було лише за рахунок операційної діяльності (всього 198,13 тис. грн.), з яких 7,89% становить прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, 23,97% — коригування на амортизацію необоротних активів і 68,14% — збільшення поточних зобов’язань. Витрати 2004 року відбулись за рахунок операційної (650,5 – 53,82%) та інвестиційної (558,1 – 46,18%) діяльностей, а саме за рахунок коригування на зменшення забезпечень, що становлять 2,7%, за рахунок збільшення оборотних активів – 51,13% та за рахунок придбання необоротних активів – 46,17%.

В 2005 році надходження відбувались за рахунок не тільки операційної діяльності (71,4%), а й інвестиційної (28,6%). Але за обсягом надходження грошові кошти у 2005 році були втричі менші, ніж за 2004 рік. Структура надходжень в 2005 році має такий вигляд: коригування на амортизацію необоротних активів — 70,03%, збільшення забезпечень – 1,37%, реалізація фінансових інвестицій – 20,76% і реалізація необоротних активів – 7,84%. Витрати більше, ніж в двічі перевищували надходження. Витрати були операційної діяльності близько 97,59% та інвестиційної діяльності – 3,3 тис.грн., що становить 2,41%.

 

Таблиця 2.2

Динаміка грошових потоків ТОВ АК «Хотівський»

Стаття

 

2004 рік 2005 рік Відхилення
Надход­ження Видаток Надход­ження Видаток абсолютне, +/- відносне, %
1 2 3 4 5 6 7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності      

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 15,64     15,38 30,92 197,7
Коригування на: амортизацію необоротних активів 47,5   43,85

 

 

 

-3,65 -7,68
Збільшення (зменшення) забезпечень   3,26 0,86   4,12 126,38
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць  

 

    0,39 0,39  

 

Як бачимо коефіцієнт кореляції 0,354. Це свідчить про слабку щільність зв’язку між позитивними та негативними грошовими потоками підприємства, тобто грошові потоки ТОВ АК «Хотівський» в 2005 не синхронізовані.

В 2005 році порівняно з 2004 роком синхронізація грошових потоків покращилася, так як коефіцієнт кореляції зріс з -0,131 до 0,354.

В подальшому потрібно на ТОВ АК «Хотівський» покращувати синхронізацію грошових потоків, щоб коефіцієнт кореляції довести до 1.

 

2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства

 

У світовій практиці широкого застосування набув узагальню­ючий показник міри ефективності — при­бутковість (дохідність, рентабельність).

При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використо­вуватися дані активу та пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефі­цієнт прибутковості загального, власного, акціонерного капіталів. Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від поставленої мети аналізу.

Пгк = Середні залишки вільних коштів готівки х Дні періоду / Сума кредитових оборотів по рахунках коштів.

Сума кредитових оборотів по рахунках коштів на даному підприємстві складала відповідно 12214,5, 11088,4 та 15489,2 , тис. грн.

Тривалість перебування капіталу у вільній готівці на рахунках у банку складала відповідно 11,56, 13,05 та 12,17 днів.

На підставі приведених даних можна зробити висновок, що за 2004 рік період перебування капіталу в готівці збільшився на 1,49 дня, а за 2005 рік період перебування капіталу в готівці зменшився на 0,88 дні, що варто оцінити позитивно. При відсутності наявності прострочених платежів це свідчить про організацію більш планомірного надходження і витрат коштів, тобто про кращу збалансованість грошових потоків.

 

Додатки

Додаток А
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ АК «Хотівський» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                         на 1 січня           2005 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 10 11
  первісна вартість 0 11 10 13,5
  Знос 0 12   2,5
  Незавершене будівництво 0 20 100 100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 941,89 812,07
  первісна вартість 0 31 47,09 49,08
  Знос 0 32 988,98 861,15
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестиції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1051,89 923,07
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100    
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 243,39 292,76
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 60,76 65,39
  первісна вартість 161 60,76 65,39
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 77,32 1,96
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 381,47 360,11
  3. Витрати майбутніх періодів 270   3
  БАЛАНС 280 1433,36 1286,18
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 1100 1100
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 104,25 96,64
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 12,11 9,00
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 1216,36 1205,64
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0,86
  Інші забезпечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0,86
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 15 1
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 15 1
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 200,61 77,01
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550    
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 0,39 0,47
  з оплати праці 580 1,0 1,2
  з учасниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 202,0 78,68
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 1433,36 1286,18
                                                       Керівник                     М.П.                      

Додаток Б

        Додаток    
        до Положення (стандарту)
        бухгалтерського обліку 4
             
  Підприємство   ТОВ АК «Хотівський»   за ЄДРПОУ   Коди
  Територія   за КОАТУУ    
  Орган державного управління   за СПОДУ    
  Галузь   за ЗКГНГ    
  Вид економічної діяльності   за КВЕД    
  Одиниця виміру: тис. грн.          
      Контрольна сума    
             
             
      Звіт      
    про рух грошових коштів    
         за   2005 р.  
          Форма № 3
          Код за ДКУД 1801004
             
      За попередній період За звітний період
  Стаття Код Надход- Видаток Надход- Видаток
      ження   ження  
  1 2 3 4 5 6
  1. Рух коштів у результаті          
  операційної діяльності          
  Прибуток (збиток) від звичайної          
  діяльності до оподаткування 0 10 15,64     15,38
  Коригування на:          
  амортизацію необоротних активів 0 20 47,5 x 43,85 х
  збільшення (зменш.) забезпечень 0 30   3,26 0,86  
  збиток (прибуток) від нереалізова-          
  них курсових різниць 0 40        
  збиток (прибуток) від неопераційної          
  діяльності 0 50        
  Витрати на сплату відсотків 0 60   х   х
  Прибуток (збиток) від операційної          
  діяльності до зміни в чистих оборот-          
  них активах 0 70 59,88   27,4  
  Зменшення (збільшення):          
  оборотних активів 0 80   61,79   39,05
  витрат майбутніх періодів 0 90       3,34
  Зменшення (збільшення):          
  поточних зобов’язань 100 134,99     75,37
  доходів майбутніх періодів 110 0 0    
  Грошові кошти від операційної          
  діяльності 120 133,08     90,36
  Сплачені:          
  відсотки 130 Х   х  
  податки на прибуток 140 Х 14,5 х  
  Чистий рух коштів до надзвичайних          
  подій 150 133,08     90,36
  Рух коштів від надзвичайних подій 160        
  Чистий рух коштів від операційної          
  діяльності 170 133,08     90,36
  2. Рух коштів у результаті інвести-          
  ційної діяльності          
  Реалізація:          
  фінансових інвестицій 180     13,0  
  необоротних активів 190   x 4,91 X
  майнових комплексів 200        
  Отримано:          
  відсотки 210   х   х
  дивіденди 220   х   х
  Інші надходження 230   х   х
  Придбання:          
  фінансових інвестицій 240 х   Х  
  необоротних активів 250 x 55,81 X 3,3
  майнових комплексів 260 х   Х  
  Інші платежі 270 х   Х  
  Чистий рух коштів до надзвичайних          
  подій 280   55,81 14,61  
  Рух коштів від надзвичайних подій 290        
  Чистий рух коштів від інвестиційної     55,81 14,61  
  діяльності 300 0      
  3. Рух коштів у результаті фінан-          
  сової діяльності          
  Надходження власного капіталу 310   Х   х
  Отримані позики 320   Х   х
  Інші надходження 330 14,0 Х   х
  Погашення позик 340 х 14,0 х  
  Сплачені дивіденди 350 х   х  
  Інші платежі 360 х   х  
  Чистий рух коштів до надзвичайних          
  подій 370 0      
  Рух коштів від надзвичайних подій 380        
  Чистий рух коштів від фінансової          
  діяльності 390 0      
  Чистий рух коштів за звітний період 400 77,25     75,75
  Залишок коштів на початок року 410 0,06 X 77,32 х
  Вплив зміни валютних курсів на зали-          
  шок коштів 420 0,01 x 0,39  
  Залишок коштів на кінець року 430 77,32 x 1,96 х
             
  М.П.          
    Керівник     підпис
    Головний бухгалтер   підпис

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.