Курсова робота Управління фінансовими витратами торговельного підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади управління фінансовими витратами торговельного підприємства. 5

1.1. Витрати як економічна категорія та їх класифікація і склад. 5

1.2. Сутність фінансових витрат торговельного підприємства. 12

1.3. Роль кредитування у формуванні фінансових ресурсів підприємства  14

 

Розділ 2. Дослідження ефективності управління фінансовими витратами  25

2.1. Аналіз складу та структури фінансових ресурсів     підприємства. 25

2.2. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 30

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими витратами підприємства. 33

3.1. Обґрунтування вибору банків для отримання кредиту та оптимізація параметрів банківського кредиту. 33

3.2. Основні напрями підвищення кредитоспроможності підприємства. 39

 

Висновки. 48

 

Список використаних джерел. 51

 

Додатки. 53

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності торгових підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до організації продажу товарів у магазині самообслуговування та її ефективності.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

Комерційна діяльність в сфері товарного обігу – це сукупність комерційних операцій та процесів, що направлені на ефективну купівлю-продаж та доведення товарів до споживача з орієнтацією на попит та отримання реального прибутку з мінімальними витратами торговельного підприємства.

Під час залучення кредитів підприємством потрібно вдосконалювати управління фінансовими витратами.

Саме тому тема курсової роботи “Управління фінансовими витратами торговельного підприємства” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка ефективності фінансових витрат у магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування попиту на товари склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

розкрити теоретичні засади управління фінансовими витратами торговельного підприємства ;

провести аналіз діяльності підприємства, щодо понесення фінансових витрат;

розглянути напрямки вдосконалення управління фінансовими витратами торговельного підприємства;

за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є фінансові витрати в роздрібно торгівельному магазині.

Об»єктом дослідження є ТОВ “Меркурій”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

Розділ 1. Теоретичні засади управління фінансовими витратами торговельного підприємства

 

1.1. Витрати як економічна категорія та їх класифікація і склад

 

 

Підприємство — незалежно від його правової форми — працює для того, щоб отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на ринку, воно ку­пує різні ресурси. Витрати виробництва є вартістю ре­сурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції підприємства. В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом витрат більше оперують економісти-теоретики, другим — бухгалтери.

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг.

У практичних обчисленнях загальну динаміку змінних витрат спрощують, уважаючи всю їхню сукупність пропорційною. Це знач­но полегшує аналіз і прогнозування витрат.

 

1.2. Сутність фінансових витрат торговельного підприємства

 

Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трансформуються у витрати. За економічною сутністю поточні витратиторговельного підпри­ємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємс­тва; а за натурально-речовим складом — спожиту частину матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів.

Як видно з табл. 2.8 протягом 2002-2004 років за оцінкою кредитоспроможності підприємство має 16 балів, тобто підприємство відноситься до класу «Б» — фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримати її на цьому рівні протягом тривалого часу.

 

 

 

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими витратами підприємства

 

3.1. Обґрунтування вибору банків для отримання кредиту та оптимізація параметрів банківського кредиту

 

Ефективна фінансова діяльність ТОВ “Меркурій” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Вид кредитної ставки відіграє істотну роль у визначенні вартості банківського кредиту. По застосовуваних видах розрізняють процентну (для нарощення суми боргу) і облікову (для дисконтування суми боргу) кредитні

В 2004 році позичальник ТОВ “Меркурій” відносився до класу «Б». В 2005 році за рахунок підвищення показників ділової активності, ліквідності та прибутковості  ТОВ “Меркурій” можна віднести до класу «А» — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну су­му кредиту та процентів по ній у встановлені строки.

 

Висновки

 

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг.

Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трансформуються у витрати. За економічною сутністю поточні витратиторговельного підпри­ємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємс­тва; а за натурально-речовим складом — спожиту частину матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів.

Фінансові витрати показують витрати на процентні та інші витрати підприємства, пов’язані з залученням позикового капіталу. Відповідно рax. 95 «Фінансові витрати» відображаються витрати, пов»язані з нарахуванням та сплатою про­центів за користування кредитами банків, і витрати, пов»язані із залу­ченням позикового капіталу, напри­клад, нарахування процентів за до­говорами кредитування (крім бан­ківських кредитів), витрати, пов»я­зані з випуском, утриманням та обі­гом власних цінних паперів, фінан­сового лізингу.

Кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу. Надзвичайно важливою роль кредиту є у забезпеченні науково-технічного прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень.

В структурі пасивів ТОВ “Меркурій” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2004 року на 1210 тис. грн. (24,4%), а за два роки з 2002 по 2004 на 1610 тис. грн. за рахунок збільшення кількості акцій акціонерного товариства.

В 2004 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з минулим роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн. Поточні зобов’язання в 2003 підприємства зменшилися порівняно з 2002 роком на 710 тис. грн., але в 2004 вони незначно зросли на 33 тис. грн. порівняно з 2003 роком. Вартість позикових коштів ТОВ “Меркурій” до складу яких входять кредити банку зменшилася, що свідчить про підвищення незалежності підприємства від позикових коштів.

В структурі фінансових рсурсів ТОВ “Меркурій” найбільшу частку займає власний капітал 51,07%, 56,25%, 64,15% відповідно в 2002, 2003 та 2004 роках. Питома вага власного капіталу ТОВ “Меркурій” на протязі 2002-2004 років зросла з 51,07% до 64,15% тобто на 13,08%, в тому числі на протязі 2004 року на 7,9%. Зростання ваги власного капіталу в 2004 році відбулося за рахунок зниження питомих ваг інших складових фінансових ресурсів. Так в 2004 році відбулося зменшення забезпечення наступних витрат і платежів на 0,16%, довгострокових зобов’язань на 5,99%, поточних зобов’язань на 1,71% та доходів майбутніх періодів на 0,04%.

В 2004 році довгострокові зобов’язання знизилися з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн., що призвело до зниження питомої ваги на 8,22%. Питома вага короткострокових кредитів банків зросла в 2004 році на 8,75% з 20% до 28,75% за рахунок збільшення короткострокових кредитів банків на 220 тис. грн.. В 2004 році підприємство повернуло частину довгострокових кредитів, при цьому залучило більше короткострокових.

В 2004 році фінансові витрати зросли на 7 тис. грн. порівняно з 2003 роком за рахунок збільшення відсоткової ставки за кредитами.

Протягом 2002-2004 років за оцінкою кредитоспроможності підприємство має 16 балів, тобто підприємство відноситься до класу «Б» — фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримати її на цьому рівні протягом тривалого часу.

Ефективна фінансова діяльність ТОВ “Меркурій” неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяггосподарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку — підвищити ринкову вартість підприємства.

Для підвищення кредитоспроможності ТОВ “Меркурій” потрібно підвищувати ліквідність, платоспроможність та прибутковість. Оцінка діяльності ТОВ “Меркурій” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку.

За рахунок запропонованих заходів в 2005 році на підприємстві відбудеться підвищення показників ліквідності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зросте до 0,2, коефіцієнт швидкої ліквідності зросте до 1,45, коефіцієнт покриття зросте до 2,5. Покращення платоспроможності та ліквідності приведе до покращення кредитоспроможності підприємства ТОВ “Меркурій”.

В 2005 році ТОВ “Меркурій” за проведення заходів з підвищення прибутковості планує отримати чистого прибутку 1600 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 10,67%. В 2004 році планується збільшити виручку від реалізації продукції на 1800 тис. грн. (13,64%), чистий прибуток зросте на 676 тис. грн. (73,16%). При цьому рентабельність реалізації зросте на 3,67%.

В 2004 році позичальник ТОВ “Меркурій” відносився до класу «Б». В 2005 році за рахунок підвищення показників ділової активності, ліквідності та прибутковості  ТОВ “Меркурій” можна віднести до класу «А» — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну су­му кредиту та процентів по ній у встановлені строки.

 

Список використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.
 4. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389.
 5. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. — М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.
 6. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.
 7. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 8. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 9. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 1999. № 1. С. 27-34.
 10. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2002-280с.
 11. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2002-145с.
 12. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.
 13. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.
 14. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 15. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 16. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.
 17. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2002. С 40-42.
 18. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.
 19. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.
 20. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 21. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.
 22. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.
 23. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.- 387 с.
 24. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 25. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.
 26. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.
 27. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2002. – 348с.
 28. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.
 29. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.
 30. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2002. – 668 с.
 31. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2003. – 560 с.
 32. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
 33.  http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.

 

Додатки

 

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Меркурій” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                         на 1 січня           2004 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 110
  первісна вартість 0 11 110 110
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1000 1100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2650 2640
  первісна вартість 0 31 2800 2860
  знос 0 32 150 220
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 500 550
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4260 4400
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 800 990
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1200 1100
  готова продукція 130 1300 1320
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 260 220
  первісна вартість 161 260 220
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 275
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 657 440
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4617 4345
  3. Витрати майбутніх періодів 270 33 55
  БАЛАНС 280 8910 8800
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 3850
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 700 1100
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4550 4950
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 60 55
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 120 110
  Усього за розділом 2. 430 180 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 770 1045
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1210 1485
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1477 770
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1224 1045
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 117 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 114 198
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2932 2156
  5. Доходи майбутніх періодів 630 38 44
  БАЛАНС 640 8910 8800
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                  Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Б

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Меркурій” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                      за      рік      2003 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 12100 9680
  Податок на додану вартість 0 15 2016,3 1613
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 10083,7 8067
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 8800 7040
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1283,7 1027
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 132 105,6
  Адміністративні витрати 0 70 297 267,6
  Витрати на збут 0 80 132 105,6
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 986,7 759,4
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 44 35,2
  Інші фінансові доходи 120 33 26,4
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140 10 15
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1063,7 831
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 319 249,3
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 744,7 581,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 744,7 581,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4433 3546,4
  Витрати на оплату праці 240 3217,5 2574
  Відрахування на соціальні заходи 250 1237,5 990
  Амортизація 260 165 132
  Інші операційні витрати 270 176 140,8
  Разом 280 9229 7383,2
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 38500 38500
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 21,23 15,1
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340 5,61 4,7
         
  М.П.            
                                                      Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер      

 

 

Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Меркурій” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Адреса      
         
  Баланс      
                                        на 1 січня           2004 року  
         
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 110 165
  первісна вартість 0 11 110 165
  знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1100 770
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 2640 3190
  первісна вартість 0 31 2860 3630
  знос 0 32 220 440
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 550 660
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60   44
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 4400 4829
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 990 781
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 1100 1342
  готова продукція 130 1320 407
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 220 935
  первісна вартість 161 220 935
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170    
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210    
  Поточні фінансові інвестиції 220 275 1155
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 440 99
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 4345 4719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 55 55
  БАЛАНС 280 8800 9603
         
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3850 4400
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 1100 1760
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 4950 6160
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 55 33
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420 110 132
  Усього за розділом 2. 430 165 165
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 1045 605
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470 440 440
  Усього за розділом 3. 480 1485 1045
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 770 990
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1045 880
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 143 143
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570    
  з оплати праці 580 198 176
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610    
  Усього за розділом 4. 620 2156 2189
  5. Доходи майбутніх періодів 630 44 44
  БАЛАНС 640 8800 9603
         
  М.П.            
                                                      Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер    

 

 

Додаток Г

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “Меркурій” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                  про фінансові результати  
                                                                       за      рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 13200 12100
  Податок на додану вартість 0 15 2200 2016,3
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 11000 10083,7
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 9350 8800
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1650 1283,7
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 165 132
  Адміністративні витрати 0 70 385 297
  Витрати на збут 0 80 165 132
  Інші операційні витрати 0 90    
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 1265 986,7
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110 33 44
  Інші фінансові доходи 120 22 33
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150 17 10
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 1320 1063,7
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 396 319
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 924 744,7
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 924 744,7
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 4950 4433
  Витрати на оплату праці 240 3272,5 3217,5
  Відрахування на соціальні заходи 250 1259,5 1237,5
  Амортизація 260 220 165
  Інші операційні витрати 270 198 176
  Разом 280 9900 9229
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300 44000 38500
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 23,1 21,23
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340 6,6 5,61
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                          
                                 Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.