Курсова робота Кошторис виробництва та собівартості продукції

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування кошторису виробництва та собівартості продукції5

1.1. Економічні основи складання кошторису виробництва. 5

1.2. Собівартість продукції та її складові10

 

Розділ 2. Дослідження кошторису виробництва та собівартості продукції ТОВ „Аркон-Трейд”. 13

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 13

2.2. Аналіз кошторису витрат та собівартості продукції16

2.3. Аналіз ефективності діяльності підприємства. 22

 

Розділ 3. Шляхи оптимізації складових собівартості підприємства ТОВ “Аркон-Трейд”. 27

3.1. Напрямки зменшення витрат підприємства. 27

3.2. Покращення ефективності діяльності підприємства. 30

 

Висновки. 32

 

Список використаних джерел. 34

 

Додатки. 36

Вступ

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свої доходи від реалізації продукції. Проблема проведення аналізу витрат на виробництво та реалізацію окремих виробів продукції при визначені доходів набуває на сучасному етапі першорядне значення.

Підприємство — незалежно від його правової форми — працює для того, щоб отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на ринку, воно ку­пує різні ресурси. Витрати виробництва є вартістю ре­сурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції підприємства. В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом витрат більше оперують економісти-теоретики, другим — бухгалтери.

Ринкова орієнтація економіки України потребує інтенсивної роботи з удосконалення управління собівартістю. Проте з багатьох питань обліку витрат виробництва, і зокрема з класифікації методів обліку й калькулювання, на основі яких облікується собівартість, єдиної думки не досягнуто, не роз­роблено загальновизнаної, науково обґрунтованої класифікації методів. Це призвело до того, що названі методи групуються по-різному.

Важливе значення для управління витратами та підрахунку собівартості продукції має кошторис виробництва.

Саме тому тема курсової роботи “Кошторис виробництва та собівартості продукції” є досить актуальною.

Метою даної роботи є проведення аналізу кошторису виробництва та собівартості продукції підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— вивчити теоретичні основи побудови кошторису виробництва та собівартості продукції;

— розглянути техніко-економічну характеристику підприємства;

— зробити аналіз витрат підприємства;

— проаналізувати економічні показники діяльності підприємства;

— розглянути напрямки зменшення витрат підприємства;

— визначити результати ефективності діяльності підприємства за рахунок зменшення витрат.

Предметом дослідження є кошторис виробництва та собівартості продукції базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ “Аркон-Трейд”.

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування кошторису виробництва та собівартості продукції

 

1.1. Економічні основи складання кошторису виробництва

 

Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг [24, c. 58].

Витрати утворюються в процесі фор­мування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, пов»язані з безпосереднім вико­нанням підприємством своєї основної функції — ви­готовлення продукції (надання послуг).

Поточні витрати виробництва бувають циклічними та безперервними. Перші повторюють­ся з кожним циклом виготовлення продукту (витрати на матеріали, заробітну плату працівників, інстру­мент та ін.), другі існують постійно і незалежно від виробництва (утримання приміщень, споруд, устат­кування, управлінського персоналу тощо).

(тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва обчислюється за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

 

 

1.2. Собівартість продукції та її складові

 

Собівартість робіт чи продукції — це витрати організації на виконання цих робіт чи випуск продукції. Вона відображає ефективність використання всіх ресурсів: машин, устаткування й інших основних фондів, матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів [18, c. 205].

Розрізняють кошторисну, планову і фактичну собівартість.

Кошторисна собівартість робіт чи продукції являє собою виражені в грошовій формі витрати організації на виконання робіт чи на одиницю продукції. Вона складається з витрат на оплату результатів минулої праці (сировини, напівфабрикатів, енергії, амортизації основних фондів і ін. ресурсів) і витрат на оплату знову витраченого (на заробітну плату, включаючи нарахування).

Тобто, в 2006 році прибуток зріс порівняно з 2005 роком на 9,3 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 2,49 тис. грн., за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 1,81 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 17,8 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 22,8 тис. грн..

 

Розділ 3. Шляхи оптимізації складових собівартості підприємства ТОВ “Аркон-Трейд”

 

3.1. Напрямки зменшення витрат підприємства

 

Зменшення рівня доходу від реалізації продукції залежить від постійного підвищення собівартості продукції та зменшення купівельної спроможності замовників, «цінової боротьби» між конкурентами, рекламної політики підприємства, високої конкуренції в галузі, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Саме тому необхідно формувати механізми виведення підприємства на нові етапи реалізації продукції.

Перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи відносно зменшення собівартості продукції та зростання її реалізації в ТОВ “Аркон-Трейд”. Для впровадження даних заходів можливі наступні дії:

— зниження витрат на придбання матеріалів;

— зниження собівартості продукції за рахунок зменшення постійних витрат;

Отже, як видно з табл. 3.2 в 2007 році ТОВ “Аркон-Трейд”планує збільшити дохід від реалізації продукції на 14,4 тис. грн. (10,4%), та збільшити собівартість продукції на 8,1 тис. грн. (6,9%), тобто в меншій мірі. При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 21,5 тис. грн. до 27,8 тис. грн. на 6,3 тис. грн.

 

 

Висновки

 

Витрати утворюються в процесі фор­мування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, пов»язані з безпосереднім вико­нанням підприємством своєї основної функції — ви­готовлення продукції (надання послуг).

Кошторис виробництва — це витрати підприєм­ства, зв»язані з основною його діяльністю за пев­ний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошторис ви­робництва і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються. Кошторис виробництва складають за економічними елементами.

П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати операційної діяльності підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

Cобівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Обсяг виручки від реалізації продукції ТОВ “Аркон-Трейд” у звітному році збільшився на 39,8% в порівнянні з минулим. Так, у 2006 році доход від реалізації продукції склав 138,4тис. грн., що на 39,4 тис. грн. більше ніж у 2005 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства. В 2006 році витрати ТОВ “Аркон-Трейд” зросли порівняно з 2005 роком на 23,5 тис. грн. (33,42%). Чистий дохід підприємства ТОВ “Аркон-Трейд” в 2006 році зріс на 9,3 тис. грн. (76,23%) порівняно з минулим.

Операційні витрати зросли на 19,5 тис. грн. (29,95%). Матеріальні витрати в 2006 році порівняно з 2005 зросли на 6,1 тис. грн. (7,75%), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відповідно зросли на 6,4 тис. грн. (48,48%) та 2,4 тис. грн. (48,48%). Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 4,7 коп. завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 39,8% та 29,95%.

В 2006 році прибуток зріс порівняно з 2005 роком на 9,3 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 2,49 тис. грн., за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 1,81 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 17,8 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 22,8 тис. грн..

Основними джерелами резервів зниження витрат продукції на ТОВ “Аркон-Трейд” є:

1) збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства;

2) скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат, виробничого браку і т.д.

В 2007 році ТОВ “Аркон-Трейд”планує збільшити дохід від реалізації продукції на 14,4 тис. грн. (10,4%), та збільшити собівартість продукції на 8,1 тис. грн. (6,9%), тобто в меншій мірі. При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 21,5 тис. грн. до 27,8 тис. грн. на 6,3 тис. грн.

 

Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2004 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.
 3. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 4. Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие для вузов по экономической специальности. — М.: Финансы и стати­стика, 1999. — С. 174.
 5. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник. К.: Атіка, 2002 — 480с.
 6. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — 2.вид., доп. — К. : А.С.К., 2005. — 400с.
 7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 2001.— 224 с.
 8. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М.: Инфра-М,2001 — 280с.          
 9. Гончаров Є. І. Економіка підприємства: Учбовий посібник / Державний ін-т післядипломної освіти керівників і спеціалістів металургійного комплексу України. — 2.вид., доп. і перероб. — Д. : Пороги, 2003. — 174с.
 10. Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М. Економіка підприємства: Підручник / Київський національний економічний ун- т / С.Ф. Покропивний (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2001. — 526с.
 11. Дацій О. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального управління». — Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2004. — 224с.
 12. Денисенко О. О., Євдокимов Ф. І., Кучер А. Т., Лисяков В. Ф., Ляхов О. В. Економіка промислового підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т / Ф.І. Євдокимов (ред.), Т.Б. Надтока (ред.). — Донецьк : Новый мир, 2003. — 357с.
 13. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 14. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
 15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..
 16. Карпова Г. А. и др. Экономика современного туризма: рыночное регулирование. Основы управления и маркетинга. Бухгалтерский учет и нало­гообложение. — М.; СПб.: Герда. 1998 — С. 412.
 17. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 350 с.
 18. Ковальчук І.В. Реальна економіка. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.
 19. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.
 20. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 1995. — 62 с.
 21. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 22. Мних Є.В. Економічний аналіз . Підручник. — К.: ЦУЛ,  2003. — 412 с.
 23. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.
 24. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 25. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.
 26. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 27. Солодовник Л. М., Пономаренко П. І. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Національний гірничий ун- т. — Д. : НГУ, 2004. — 270с.
 28. Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Ассоциация авторов и издательства «Тандем» / Под ред. А. Д. Чудновского — М.: Экмос, 1998. — С. 351.
 29. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 24-30.

 

 

 

Додатки

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

 

   

КОДИ 

 

Дата (рік, місяць, число) 

   

|     | 01  

 

 

Підприємство  “Аркон-Трейд”

за ЄДРПОУ   

 

 

Територія  

за КОАТУУ 
 

Форма власності  

за КФВ 
 

Орган державного управління  

за СПОДУ 
 

Галузь  

за ЗКГНГ 
 

Вид економічної діяльності  

 

за КВЕД 

 

Середньооблікова чисельність  

 

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн.     

 

 

 1.  Баланс на __31 грудня______ 2006 р. 
 

Форма N 1-м 

 

Код за ДКУД 

 

1801006 

 

 

 

Актив 

 

Код

рядка 

 

На початок звітного року 

 

На кінець звітного періоду 

 

 

 

 

 

I. Необоротні активи 

     
 

Незавершене будівництво 

 

020 

   
 

Основні засоби: 

     
 

залишкова вартість 

 

030 

 

  11.2

 

15.7  

 

первісна вартість 

 

031 

 

 47.2

 

46.7

 

знос 

 

032 

 

  36.0

 

31.0

 

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

040 

   
 

Інші необоротні активи 

 

070 

   
 

Усього за розділом I 

 

080 

 

11.2

 

15.7

 

II. Оборотні активи 

     
 

Виробничі запаси 

 

100 

 

  35,00

 

  29,80

 

Готова продукція 

 

130 

 

  20.1

 

  19.8

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

     
 

чиста реалізаційна вартість 

 

160 

 

  8.2

 

7.3

 

первісна вартість 

 

161 

 

  8.2

 

7.3

 

резерв сумнівних боргів 

 

162 

   
 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 

170 

   
 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

210 

   
 

Поточні фінансові інвестиції 

 

220 

   
 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

     
 

в національній валюті  

 

230 

 

6.8

 

19.1

 

в іноземній валюті  

 

240 

   
 

Інші оборотні активи 

 

250 

   
 

Усього за розділом II 

 

260 

 

70.1

 

76.0

 

III. Витрати майбутніх періодів 

 

270 

   
 

Баланс 

 

280 

 

  81.3

 

  91.7

 

 

 

 

 

 

 

Пасив 

 

Код рядка 

 

На початок звітного року 

 

На кінець звітного періоду 

 

I. Власний капітал 

     
 

Статутний капітал 

 

300 

 

15.9  

 

 15.9

 

Додатковий капітал 

 

320 

   

  3.5

 

Резервний капітал 

 

340 

   

  0.7

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

350 

 

  12.2

 

21.5  

 

Неоплачений капітал  

 

360 

 

(             ) 

 

(             ) 

 

Усього за розділом I 

 

380 

 

  28.1

 

  41.6

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 

 

430 

   
 

III. Довгострокові зобов»язання 

 

480 

   
 

IV. Поточні зобов»язання 

     
 

Короткострокові кредити банків 

 

500 

 

  30.5

 

  20.5

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями  

 

510 

   
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 

530 

 

  13,50

 

  19,30

 

Поточні зобов»язання за розрахунками: 

     
 

з бюджетом 

 

550 

 

  2,8

 

  3,50

 

зі страхування 

 

570 

 

  1,4

 

3.4

 

з оплати праці 

 

580 

 

  5,0

 

  3.4

 

Інші поточні зобов»язання 

 

610 

   
 

Усього за розділом IV 

 

620 

 

  53.2

 

  50.1

 

V. Доходи майбутніх періодів 

 

630 

   
 

Баланс 

 

640 

 

  81.3

 

  91.7

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2006 р. 

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД 

 

 

 

1801007 

 

 

 

Стаття 

 

Код рядка 

 

За аналогічний період попереднього року 

 

За звітний період 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

010 

 

99.0

 

138.4

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

 

020 

 

(  16.5  ) 

 

(  23.1  ) 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020) 

 

030 

 

 82.5 

 

 115.3

 

Інші операційні доходи 

 

040 

   
 

Інші звичайні доходи 

 

050 

   
 

Надзвичайні доходи 

 

060 

   
 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 

 

070 

 

  82.5

 

115.3

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 

 

080 

   
 

Матеріальні затрати 

 

090 

 

(  39.2  ) 

 

(  45.3   ) 

 

Витрати на оплату праці 

 

100 

 

(   13.2  ) 

 

(  19.6  ) 

 

Відрахування на соціальні заходи 

 

110 

 

(   4.95  ) 

 

(  7.35 ) 

 

Амортизація 

 

120 

 

(  1,8) 

 

( 2,1) 

 

Інші операційні витрати 

 

130 

 

(  5,95  ) 

 

( 10,25  ) 

 

у тому числі 

 

131 

 

(          ) 

 

(          ) 

   

140 

 

(        ) 

 

(        ) 

 

Інші звичайні витрати 

 

150 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Надзвичайні витрати 

 

160 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Податок на прибуток 

 

170 

 

(   5.2  ) 

 

( 9.2 ) 

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 

 

180 

 

( 70.3  ) 

 

(  93.8  ) 

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180) 

 

190 

 

  12.2

 

21.5 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.