Дипломна робота Управління активами Газтранзит

2.1. Аналіз складу, динаміки та структури активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»3

2.2. Оцінка ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»6

2.3. Характеристика діючого на підприємстві ЗАТ «Газтранзит» механізму управління використанням активів. 8

3.1. Визначення планового обсягу активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»12

3.2. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»23

3.3. Оцінка напрямів підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»31

3.4. Визначення основних складових системи контролю ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»39

Висновки. 44

Список використаних джерел. 47

Додатки. 50

2. Аналіз практики використання активів на підприємстві ЗАТ «Газтранзит»

2.1. Аналіз складу, динаміки та структури активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

За фінансово-статистичною звітністю торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» проведемо дослідження його активів. Першим кроком дослідження є аналіз структури та динаміки активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». В табл. 2.1 наведено динаміку обсягів активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за 2004 рік поквартально.

За наведеними даними можна бачити, що обсяг оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» протягом 2004 року збільшився – якщо на початок року їх обсяг становив 39,5 тис.грн., то на кінець він становив вже 119,9 тис.грн., тобто збільшився на 80,4 тис.грн. і їх відносне зростання досягло 203,5%.

….

В цілому активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідним реалізація цих активів у майбутніх прибутках до оподаткування. На кожну дату складення бухгалтерського балансу ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» переоцінює невизнані активи з застроченого оподаткування та їх балансову вартість. Підприємство визнає раніше невизнаний актив лише в тій мірі, яка відображає вірогідність його реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають оподаткуванню. Відповідно, ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» зменшує балансову вартість активу з відстроченого оподаткування у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу у майбутніх прибутках.

 

3. Обґрунтування заходів щодо забезпечення ефективності використання активів підприємства ЗАТ «Газтранзит» у плановому періоді

3.1. Визначення планового обсягу активів підприємства ЗАТ «Газтранзит»

 

Для планування загального обсягу активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» визначено планову потребу в оборотних активах за їх окремими складовими.

1. Визначення планової потреби торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» в оборотних активах для формування товарних запасів.

Першим кроком тут є визначення планового обсягу товарообороту торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за собівартістю формування, для чого визначено рівень собівартості товарообороту, який кількісно оцінюється питомою вагою в обсязі товарообороту авансових витрат, що здійснюються підприємством на стадії закупівлі товарів.

….

5. Контроль цілей торговельного підприємства та оцінка можливостей їх досягнення.

Таким чином, складання прогнозу можливих змін внутрішнього потенціалу торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та зміни зовнішнього середовища, що на нього безпосередньо впливає, за результатами проведеної оцінки сильних та слабких сторін підприємства та зовнішніх загроз і можливостей, є підставою для подальшого етапу моніторингу реалізації політики використання оборотних активів підприємства: контроль цілей торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» і оцінка можливостей їх досягнення. Цей етап є досить важливим в усій системі моніторингу і передбачає оцінку з таких сторін, як: прогресивність, оптимальність, несуперечність та можливість виконання.

6. Коректування цільових параметрів та плану заходів щодо досягнення цілей торговельного підприємства.

За результатами проведених досліджень особою, що відповідає за управління оборотними активами на торговельному підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ», робиться коректування цільових параметрів: збільшується або зменшується розмір цільового прибутку та рівень рентабельності оборотних активів.

7. Комплекс дій та заходів.

Розробка нового плану дій та заходів щодо досягнення цільового результату торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» повинна здійснюватися також групою фахівців підприємства (фінансистами, економістами та маркетологами) і узгоджуватися із стратегічними планами підприємства в цілому.

 

Висновки

 

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство торгівлі повинне мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яким розташовує підприємство готельного господарства і яке відбито в його балансі, називається його активами. Активи підприємства торгівлі являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з метою одержання прибутку. З урахуванням класифікації активів підприємства будується процес фінансового управління майном підприємства торгівлі.

Формування активів підприємства торгівлі зв’язано з трьома основними етапами його розвитку на різних стадіях життєвого циклу:

1. Створення нового підприємства .

2. Розширення, реконструкція і модернізація діючого підприємства.

3. Формування нових структурних одиниць діючого підприємства (дочірніх підприємств, філій і т.п.).

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства торгівлі в майбутньому періоді, процес формування його активів повинний носити цілеспрямований характер. Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих їхніх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності.

З урахуванням цієї мети, процес формування активів підприємства будується на основі наступних принципів:

— облік найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікованості;

— забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обсягу і структурі господарської діяльності підприємства торгівлі.

Для нормальної роботи підприємства торгівлі необхідне забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності. Така оптимізація складу активів підприємства спрямована з однієї сторони на забезпечення майбутнього повного корисного використання окремих їхніх видів, а з іншого боку – на підвищення сукупної потенційної їхньої здатності генерувати операційний прибуток. Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних і необоротних активів використовується показник – коефіцієнт маневреності активів.

Об’єктом дослідження курсової роботи є закрите акціонерне товариство ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» підприємством з іноземними інвестиціями і було створене в жовтні 1997 року як проектна компанія для здійснення проектів з метою збільшення   пропускної спроможності газотранспортної системи України.

Аналіз структури та динаміки активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» необхідно відмітити, що вже на перший погляд управління ними на підприємстві здійснюється не достатньо ефективно. З іншого боку, відсутність такої статі балансу, як «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та переважна частка статі «інша поточна дебіторська заборгованість» може свідчити про помилки віднесення дебіторської заборгованості до відповідних статей Балансу (форма №2) бухгалтером ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ». Наприклад, до складу статті «інша дебіторська заборгованість» віднесено заборгованість вітчизняного покупця з відстрочкою платежу.

Аналіз ефективності активів підприємства було проведено за допомогою комплексу відповідних показників. Однак, оскільки норматив оборотних активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та норматив власних оборотних активів не встановлено, тому оцінку коефіцієнтів достатності активів (власних оборотних активів) провести не можна. До того ж це свідчить про недосконалість політики управління активами на підприємстві ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Для планування загального обсягу активів торговельного підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» визначено планову потребу в оборотних активах за їх окремими складовими, причому слід зазначити, що змін у складі необоротних активів підприємства у плановому періоді не планується.

У практичному розділі курсової роботи також було здійснено обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання необоротних та оборотних активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Завершує роботу розроблена система контролю (моніторингу) ефективності використання активів підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

 

Список використаних джерел

 

 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №4. – Ст.28. (з наступними змінами та доповненнями).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2, затверджений Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 року.
 3. Бакадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. – М.: Издательство «ПРИОР», 2000. – 462 с.
 4. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – М.: Экономика, 1990. – 315 с.
 5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.:, Финансы и статистика, 1997. – 280 с.
 6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.
 7. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
 8. Ковалева А.М. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
 9. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 279 с.
 10. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Учебник. – Мн.: Вышейшая школа, 2000. – 327 с.
 11. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве, торговле – М.: Экономика, 1994. – 427 с.
 12. Лапуста М.Г., Шарукова Л.Г. Ризики в підприємницькій діяльності. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 224 с.
 13. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченко Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002. – 103 с.
 14. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 15. Мелентьева В. Анализ рентабельности торговых предприятий // Аудитор. – 1999. – №9 — 10. – С. 25-29.
 16. Менар К. Экономика организаций. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с.
 17. Моисеева Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. – М.: Высшая школа, 1988. – 191 с.
 18. Примак Т.О.Економіка підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вікар, 2003. С. – 46.
 19. Раицкий К.А. Экономика предприятия. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 512 с.
 20. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.
 21. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г.Беляева, В.И.Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
 22. Управление организацией / ред. Поршнев А. Г. и др. – М.: Инфра-М, 1998. – 669 с.
 23. Уткин Э. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зеркало», 1998. – 256 с.
 24. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
 25. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 587 с.
 26. Экономика предприятия и сферы услуг. Учебное пособие под редакцией профессора Аванесова Ю.А. – М.: Экономика 1996. – 362 с.
 27. Экономика торгового предприятия. Учебник / под ред. профессора Гребнева А.И. – М.: Экономика, 1996. – 417 с.

 

Додатки

Додаток А

Зведений баланс підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» на 2004 р.

Актив 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
І. Необоротні активи          
Незавершене будівництво 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3
Основні засоби:          
— Залишкова вартість 1479,6 1467,7 1455,8 1443,9 1447,3
— Первісна вартість 2097,0 2097,0 2097,0 2097,0 2112,7
— Знос 617,4 629,3 641,2 653,1 665,4
Довгострокові фінансові інвестиції:          
Інші необоротні активи 100,1 99,2 98,3 97,3 96,4
Усього за розділом І 1604,0 1591,2 1578,4 1565,5 1568,0
ІІ. Оборотні активи          
Виробничі запаси 1,1 1,3 1,3 1,3 2,4
Готова продукція          
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:          
— чиста реалізаційна вартість 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
— первісна вартість          
— резерв сумнівних боргів          
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом     1,5 2,0 0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість 40,7 37,2 33,3 50,5 116,4
Поточні фінансові інвестиції          
Грошові кошти та їх еквіваленти:          
— в національній валюті 0,2 1,0 0,8 4,8 0,6
— в іноземній валюті          
Інші оборотні активи          
Усього за розділом ІІ 42,0 39,5 36,9 58,6 119,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів         0,6
Баланс 1646,0 1630,7 1615,3 1624,1 1688,5
Пасив 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
І. Власний капітал          
Статутний капітал 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
Додатковий капітал 1213,5 1225,7 1214,1 1213,5 1362,6
Резервний капітал          
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     5,5 -8,4 -118,9
Неоплачений капітал ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Усього за розділом І 1573,5 1585,7 1579,6 1565,1 1603,7
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування          
ІІІ. Довгострокові зобов’язання          
ІV. Поточні зобов’язання          
Короткострокові кредити банків          
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 31,0 28,3 18,7 18,0 6,0
Поточні зобов’язання за розрахунками:          
— з бюджетом 29,7 11,4 12,0 14,8 15,6
— зі страхування 3,5 0,7 1,2 3,2 0,3
— з оплати праці 8,3 4,6 3,8 14,2 0,3
Інші поточні зобов’язання       8,8 62,6
Усього за розділом ІV 72,5 45,0 35,7 59,0 84,8
V. Доходи майбутніх періодів          
Баланс 1646,0 1630,7 1615,3 1624,1 1688,5

Зведений звіт про фінансові результати підприємства ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» у 2004 р.

Стаття І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 119,0 93,8 117,4 318,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 19,8 15,7 19,5  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 99,2 78,1 97,9 318,7
Інші операційні доходи        
Інші звичайні доходи        
Надзвичайні доходи        
Разом чисті доходи 99,2 78,1 97,9 318,7
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва        
Матеріальні затрати 25,4 21,4 57,8 51,0
Витрати на оплату праці 15,2 16,8 21,7 25,4
Відрахування на соціальні заходи 5,6 6,2 8,3 9,6
Амортизація 11,9 11,9 11,9 12,0
Інші операційні витрати 28,0 25,2   128,9
у тому числі        
Собівартість реалізованих товарів        
Інші звичайні витрати 1,4 2,8 12,1  
Надзвичайні витрати        
Податок на прибуток        
Разом витрати 87,5 84,3 111,8 226,9
Чистий прибуток (збиток) 11,7 -6,2 -13,9 91,8

 

 

 

Додаток Б

Таблиця 2.1

Динаміка оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за 2004 рік

Показники Період (на кінець періоду) Абсолютне відхилення Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Виробничі запаси 1,3 1,3 1,3 2,4 1,10 84,62
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1,5 2,0 0,5 1,50 0,50 -1,50 33,33 -75,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 37,2 33,3 50,5 116,4 -3,90 17,20 65,90 -10,48 51,65 130,50
Грошові кошти та їх еквіваленти:                    
— в національній валюті 1,0 0,8 4,8 0,6 -0,20 4,00 -4,20 -20,00 500,00 -87,50
Всього: 39,5 36,9 58,6 119,9 -2,60 21,70 61,30 -6,58 58,81 104,61

 

 

Таблиця 2.2

Динаміка структури оборотних активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» за 2004 рік

Показники Період (на кінець періоду) Абсолютне відхилення Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Виробничі запаси 3,29 3,52 2,22 2,00 0,23 -1,30 -0,22 7,05 -37,03 -9,77
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 4,07 3,41 0,42 4,07 -0,65 -3,00 -16,04 -87,78
Інша поточна дебіторська заборгованість 94,18 90,24 86,18 97,08 -3,93 -4,07 10,90 -4,18 -4,51 12,65
Грошові кошти та їх еквіваленти:                    
— в національній валюті 2,53 2,17 8,19 0,50 -0,36 6,02 -7,69 -14,36 277,82 -93,89
Всього: 100,0 100,0 100,0 100,0            

 

 

Таблиця 2.3

Аналіз динаміки активів та кредиторської заборгованості ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» у 2004 році

Показники В середньому за період, тис.грн. Абсолютне відхилення, тис.грн. Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Середній обсяг оборотних активів 40,75 38,20 47,75 89,25 -2,55 9,55 41,50 -6,26 25,00 86,91
Середній обсяг дебіторської заборгованості 38,95 35,25 41,90 83,45 -3,70 6,65 41,55 -9,50 18,87 99,16
Середній обсяг кредиторської заборгованості 29,65 23,50 18,35 12,00 -6,15 -5,15 -6,35 -20,74 -21,91 -34,60
Середня сума чистих оборотних активів -18,00 -2,15 0,40 17,35 15,85 2,55 16,95 -88,06 -118,60 4237,50
Середній обсяг товарно-матеріальних запасів 1,20 1,30 1,30 1,85 0,10   0,55 8,33   42,31
Середній обсяг оборотних активів, захищених від інфляційного знищення 0,732 0,845 0,819 1,1285 0,11 -0,03 0,31 15,44 -3,08 37,79

 

Таблиця 2.4

Розрахунок показників, що характеризують ефективність використання активів ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ» у 2004 році

Показники В середньому за період Абсолютне відхилення Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Грошові кошти, тис.грн. 0,60 0,90 2,80 2,70 0,30 1,90 -0,10 50,00 211,11 -3,57
Платіжний обо­рот (витрачання грошових коштів), тис.грн. 30,35 30,05 20,95 87,95 -0,30 -9,10 67,00 -0,99 -30,28 319,81
Тривалість періоду, днів 90 91 92 92 1 1   1,11 1,10  
Власні оборотні активи, тис.грн. 38,38 35,20 45,40 84,80 -3,18 10,19 39,40 -8,28 28,96 86,79
Обсяг товарообороту торговельного підприємства, тис.грн. 119,00 93,80 117,40 318,70 -25,20 23,60 201,30 -21,18 25,16 171,47
Обсяг товарообороту по собівар­тості, тис.грн. 99,20 78,10 97,90 318,70 -21,10 19,80 220,80 -21,27 25,35 225,54
Середній обсяг власного капіталу, тис.грн. 1579,6 1582,6 1572,3 1584,4 3,05 -10,30 12,05 0,19 -0,65 0,77
Коефіцієнт оцінки рівня чистих оборотних активів -0,442 -0,056 0,008 0,194 0,385 0,065 0,186 -87,26 -114,88 2220,6

 

Продовження табл. 2.4

Показники В середньому за період Абсолютне відхилення Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Питома вага матеріаль­них оборотних активів у їх загальній сумі, % 2,94 3,40 2,72 2,07 0,46 -0,68 -0,65 15,57 -20,00 -23,86
Коефіцієнт інфляційної захищеності оборотних активів 0,018 0,022 0,017 0,013 0,004 -0,005 -0,005 23,14 -22,46 -26,28
Коефіцієнт маневрено­сті 0,024 0,022 0,029 0,054 -0,002 0,007 0,025 -8,45 29,81 85,37
Коефіцієнт співвідно­шення вла­сних оборотних активів і їх загального розміру 94,18 92,15 95,07 95,01 -2,03 2,92 -0,06 -2,16 3,17 -0,06
Оборотність оборотних активів, разів 2,92 2,46 2,46 3,57 -0,46 0,00 1,11 -15,91 0,13 45,24
Оборотність товарно-матеріаль­них запасів, разів 82,67 60,08 75,31 172,27 -22,59 15,23 96,96 -27,33 25,35 128,76
Оборотність дебіторської заборгова­ності, разів 3,06 2,66 2,80 3,82 -0,39 0,14 1,02 -12,90 5,30 36,30
Оборотність грошових коштів 50,58 33,39 7,48 32,57 -17,19 -25,91 25,09 -33,99 -77,59 335,36

 

Закінчення табл. 2.4

Показники В середньому за період Абсолютне відхилення Темп приросту, %
1 кв. 2. кв. 3 кв. 4 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв. 2 кв. до 1 кв. 3 кв. до 2 кв. 4 кв. до 3 кв.
Період обороту оборотних активів, днів 30,8 37,1 37,4 25,8 6,2 0,4 -11,7 20,25 0,97 -31,15
Довжина операцій­ного циклу, днів 30,5 35,7 34,1 24,6 5,2 -1,7 -9,4 16,91 -4,64 -27,70
Середній період по­гашення кредитор­ської заборгованості, днів 26,9 27,4 17,2 3,5 0,5 -10,1 -13,8 1,79 -37,02 -79,91
Цикл оборо­ту грошових коштів підприємст­ва, днів 3,6 8,3 16,8 21,2 4,7 8,5 4,3 128,46 101,81 25,86

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.