Дипломна робота Обґрунтування напрямків підвищення ефективності від підприємницької діяльності фірми

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми………………………………………………………………………………………………… 5

1.1. Загальна характеристика ефективності………………………………………. 5

1.2. Напрями підвищення ефективності за рахунок виробничих чинників   13

1.3. Управління кредитуванням як один з напрямків підвищення ефективності  18

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства………….. 32

2.1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства “Київміськсвітло”. 32

2.2. Аналіз техніки та технології на підприємстві “Київміськсвітло”48

2.3. Аналіз техніко-економічних показників………………………………….. 57

Розділ 3. Підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло”…………………………………………………………………………… 63

3.1. Напрямки підвищення ефективності діяльності “Київміськсвітло”       63

3.2. Підвищення ефективності за рахунок оновлення основних засобів та зросту рентабельності “Київміськсвітло”………………………………………………….. 80

3.3. Підвищення продуктивності праці на “Київміськсвітло”………… 90

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 98

Список використаних джерел……………………………………………………….. 103

Вступ

 

Економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція та ефективність діяльності.

Велике значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства мають вплив багато факторів. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Підвищення ефективності від підприємницької діяльності під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення ефективності діяльності підприємства.

Саме тому тема дипломної роботи “Обґрунтування напрямків підвищення ефективності від підприємницької діяльності фірми” є на початку ХХІ століття досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є розробка напрямків щодо удосконалення ефективності діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити економічну сутність теоретичних основ підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми;

розглянути напрямки підвищення ефективності за рахунок виробничих чинників;

розглянути кредитування, як один з напрямків підвищення ефективності;

провести аналіз стану ефективності діяльності базового підприємства;

розглянути шляхи підвищення ефективності від підприємницької діяльності базового підприємства;

узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення ефективності діяльності засобів базового підприємства.

Предметом дослідження є результати діяльності базового підприємства.

В якості базового було обрано підприємство “Київміськсвітло”. В роботі використані дані його фінансової звітності за 2000-2001 рр.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких якДобровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: бухгалтерам, менеджерам, аналітичним працівникам, податківцям, робітникам фінансового контролю.

 

Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми

 

1.1. Загальна характеристика ефективності

 

Питання ефективності в нашій країні широко висвітлювалися в науковій літературі і детально розглядалися в нормативно-методичних і інструктивних матеріалах. Однак в умовах державної власності і відсутності ринку ресурсів, продукції, капіталу практично всі рішення у відношенні використання ресурсів приймали централізовані органи керування. Складний динамічний процес прийняття економічних рішень приймав форму централізованого економічного планування. Діяльність підприємств в основному обмежувалася виробництвом. Відповідно всі зусилля були зосереджені на аналізі, контролі і плануванні, як правило, що поточній результативності (ефективності) підприємства.

….

Позики участі — банки передають (переуступають) частини по­зики іншим кредиторам. Домовленість про таку позику можна укласти навіть без відома підприємства-позичальника, а умови такої по­зики відрізняються від умов надання початкового кредиту.

У зв»язку із низькою кредитоспроможністю більшості українсь­ких підприємств у вітчизняній практиці позики участі не практику­ються.

 

 

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

2.1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства “Київміськсвітло”

 

 

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення Києва «Київміськсвітло» засновано на комунальній власності   територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

Повне найменування підприємства — комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло». Скорочене – “Київміськсвітло”. Місцезнаходження (юридична адреса) підприємства: 252067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40.

Підприємство створено з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів у вечірній та нічний час.

Предметом діяльності підприємства є :

Експлуатація мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків, скверів та міжквартальних проїздів міста.

Експлуатація електромереж архітектурно-декоративного освітлення пам»ятників історії та культури.

Забезпечення своєчасного ремонту існуючих електромереж зовнішнього освітлення міста.

Тр = yп / yзв *100% .                  

Як бачимо з табл. 2.10 продуктивність праці зросла 130,43% порівняно з планом на 2001 рік. Це відбулося за рахунок зменшення кількості працівників до 378 чоловік та збільшення доходу від реалізації продукції.

 

 

 

2.3. Аналіз техніко-економічних показників

 

 

При проведенні аналізу техніко-економічних показників в “Київміськсвітло” виникають проблеми з значним зростанням собівартості випущеної продукції. При зростанні доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 5579,52 тис. грн. до 8954,3 в 2001 році на 60,49% собівартість реалізованої продукції зросла з 4649,6 тис. грн. до 7461,9 тис. грн., тобто на   62,31%.

Розглянемо виконання плану з витрат на виробництво продукції “Київміськсвітло”.

Таблиця 2.10

Так, наприклад, в “Київміськсвітло” винагорода може виплачуватися за наступні результати:

збільшення обсягів надання послуг;

підвищення продуктивності праці (виробітку);

підвищення якості продукції, робіт і послуг.

 

Розділ 3. Підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло”

 

 

3.1. Напрямки підвищення ефективності діяльності “Київміськсвітло”

 

 

Оцінка діяльності “Київміськсвітло” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці підприємницької діяльності “Київміськсвітло” варто враховувати не тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються кількісному виміру.

Вимір економічної ефективності підприємства вимагає її якісної і кількісної оцінки, тобто визначення критерію і показників ефективності суспільного виробництва. Правильно обраний критерій повинен найбільше повно виражати сутність економічної ефективності і бути єдиним для всіх ланок виробництва.

розміри премій по кожнім показнику;

коло премійованих;

виробничі недогляди, за які працівники можуть бути з позбавлені премії цілком чи частково.

Найважливішим показником ефективності організації преміювання є співвідношення реальне одержуваного ефекту в результаті дії тієї чи іншої системи преміювання і додаткових витрат підприємства в зв»язку з виплатою премій.

 

 

Висновки та пропозиції

 

 

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки :

Ефективність організацій у загальному вигляді визначають як відношення результатів їх діяльності до витрат, спрямованих на їхнє якісне досягнення. Ефективність є характеристикою процесів і впливів, що відбиває, насамперед, ступінь досягнення переслідуваних цілей, тому ефективність притаманна лише цілеспрямованій взаємодії.

Під ефективністю розуміють:

— визначений конкретний результат (ефективність дії чого-небудь);

— відповідність результату чи процесу максимально можливому, ідеальному чи плановому;

— функціональна розмаїтість систем;

— числову характеристику задовільності функціонування;

— імовірність виконання цільових настанов і функцій;

— відношення реального ефекту до необхідного (нормативному) ефекту.

Будь-яке підприємство прагне до підвищення ефективності своєї діяльності, однак тільки розуміння того, від чого залежить ця ефективність, може привести до позитивних результатів. В економічному змісті під ефективністю розуміється максимально оптимальне використання всіх ресурсів підприємства. Правильно обрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства, нарешті, жорстко визначається загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

Таким чином, всебічний і глибокий аналіз виробничої діяльності підприємства дозволяє виявити визначені резерви підвищення ефективності його діяльності, як за рахунок поліпшення окремих виробничих показників, так і за рахунок оптимізації виробництва. А створення оптимальної виробничої структури підприємства — максимально підвищити ефективність, використовуючи ці резерви, що немаловажно в сучасних умовах господарювання виробничих підприємств.

За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товар­ний) кредит. Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот кош­тів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на ство­рення зайвих запасів сировини й матеріалів.

У процесі кредитування підприємств насамперед ураховуються ін­дивідуальні особливості кругообороту їхніх оборотних коштів. Особ­ливості індивідуального кругообороту коштів підприємств про­являються у розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі та авансуванням коштів у новий оборот. Такі розбіжності відбуваються, передусім, через сезонність виробництва. Сезон­ність виробництва зумовлює в одні періоди випереджаюче зростання виробничих витрат порівняно з надходженням коштів і спричиняє до­даткову потребу в коштах понад ті, що є в розпорядженні підприємст­ва. В інші періоди витрати виробництва зменшуються або зовсім при­пиняються, збільшується вихід готової продукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється тимчасово вільною.

Чистий прибуток “Київміськсвітло”, тобто фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 13,1 тис. грн., що майже на 34,83 % менше, ніж у 2000 році (20,1 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році знизилася на 0,21 % і склала 0,15 %.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства “Київміськсвітло” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.

За звітний період показники діяльності “Київміськсвітло” змінилися наступним чином:

прибуток від основної діяльності знизився на 98,18 тис. грн. (з 315,20 тис. грн. до 217,02 тис. грн.), або на 31,15 %;

балансовий прибуток знизився на 96,48 тис. грн. (з 325,3 тис. грн. до 228,8 тис. грн.), або на 29,66 %;

чистий прибуток також зменшився на 6,98 тис. грн. з 20,10 тис. грн. до 13,12 тис. грн. на 34,74 %.

Рівень рентабельності реалізації знизився на 3,2% з 5,8% до 2,6%.

Рентабельність основної діяльності знизилася з 5.65% до 2.42% на 3.23%.

Рентабельність підприємства знизилася з 0.36% до 0.15% на 0,21%.

Рентабельність необоротних активів знизилася на 0,03% з 0,089% до 0,059%,

Рентабельність оборотних активів зросла на 0,7% (0,917% – 0,214%),

Рентабельність основного капіталу знизилася на 0,01% з 0,063% до 0,053%.

Не зважаючи на те що прибуток підприємства “Київміськсвітло” зріс в 2001 році в порівнянні з фінансовими результатами станом за 2000 р., рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася. Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.

Приріст мережі склав в 2001 році на 210,6 км., що на 30,3 км., тобто 16,8% більше ніж було заплановано.

Приріст світлоточок склав в 2001 році 5910 шт., що на 60 шт. або на 1,3% більше ніж заплановано.

% світлоточок, які не світяться в звітному році порівняно з минулим зменшився на 0,05% з 6% до 5,95%. Та відповідно до плану на 2001 рік 5% становище погіршилося.

Балансова вартість основних фондів на 1 січня 2001року становить 21678,5 тис. грн. і в тому числі об’єктів зовнішнього благоустрою — 19176,2 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів в 2001 році зросла на 923 тис. грн., тобто на 2,89 % порівняно з 2000 роком. На протязі 2001 року знос зріс на 1083,5тис. грн. (на 10,73%). Основні засоби “Київміськсвітло” в 2001 році зазнали не значного оновлення. Залишкова вартість основних засобів знизилася на протязі 2001 року на 160,5 тис. грн., тобто на 0,73%. Якісний стан основних засобів “Киівміськсвітло” погіршився, про це свідчить зниження коефіцієнту придатності основних засобів з 68,38% до 65,98 % та відповідно підвищився коефіцієнт зносу (на 2,41 %).  

Продуктивність праці зросла 130,43% порівняно з планом на 2001 рік. Це відбулося за рахунок зменшення кількості працівників до 378 чоловік та збільшення доходу від реалізації продукції.

При зростанні доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 5579,52 тис. грн. до 8954,3 в 2001 році на 60,49% собівартість реалізованої продукції зросла з 4649,6 тис. грн. до 7461,9 тис. грн., тобто на   62,31%.

Фактичні загальні витрати більші за планові на 56,8%, це сталося за рахунок великих матеріальних витрат (169,7% відносно планових).

Для підвищення ефективності діяльності перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи відносно зменшення собівартості продукції та зростання її реалізації. Для впровадження даних заходів можливі наступні дії:

— зниження витрат на придбання комплектуючих;

— зниження собівартості продукції за рахунок зменшення постійних витрат;

— зменшити ціну за рахунок зменшення собівартості продукції.

Для “Київміськсвітло” можна запропонувати заходи по забезпеченню ефективності діяльності на основі маркетингових досліджень ринкового середовища. Маркетинг розглядається як організаційна система розробки, виробництва і збуту продукції, конкурентоспроможність якої ви­значається в процесі її реалізації на ринку.

Для підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло” потребують оновлення основні засоби. Це стосується транспортних засобів, для забезпечення вчасного ремонту, та іншого обладнання. Первісна вартість основних засобів в 2002 році має зрости на 1000 тис. грн., тобто на 3,04 % порівняно з 2001 роком. Це має відбутися за рахунок оновлення основних засобів. На протязі 2002 року знос знизиться на 1032,5 тис. грн. (на 9,24 %). Залишкова вартість основних засобів зросте на протязі 2002 року на 2032,5 тис. грн., тобто на 9,38 %. Якісний стан основних засобів “Киівміськсвітло” покращиться, про це свідчить підвищення коефіцієнту придатності основних засобів з 65,98% до 70,03 % та відповідно знизиться коефіцієнт зносу (на 4,05 %).  

Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є впровадження і вдосконалення комплексної системи управління використанням і відтворюванням основних фондів.

Важливим фактором підвищення ефективності від підприємницької діяльності “Київміськсвітло” є підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. На підприємстві проводяться заходи, що сприяють цьому підвищенню.

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

 

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.
 2. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).
 7. Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2001 р.).
 8. Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).
 9. Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 12. Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.
 13. Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2000. — 180 с.
 14. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний   ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. — 100 с.
 15. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
 16. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.
 17. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.
 18. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 1995. — 62 с.
 19. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 20. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.
 21. Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.
 22. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.
 23. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 24. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.
 25. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.
 26. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА, 1995.
 27. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство “Київмісксвітло” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                         на 1 січня           200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20    
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 21839 21678,5
  первісна вартість 0 31 31935,6 32858,6
  Знос 0 32 10096,6 11180,1
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45 690 690
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 22529 22368,5
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 213,9 207,1
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140    
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 8061,6 460,6
  первісна вартість 161 8061,6 460,6
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 0,2  
  за виданими авансами 180   83,6
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200 2 4,5
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 12,6 30,1
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 197,9 535,7
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250 884,9 108,7
  Усього за розділом 2. 260 9373,1 1430,3
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 31902,1 23798,8
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 2713,5 2713,5
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 20129,8 19925,4
  Резервний капітал 340    
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 104,8 117,9
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 22948,1 22756,8
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 0 0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 8811,5 817,7
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540   0,9
  з бюджетом 550 517 66,7
  з позабюджетних платежів 560 14,7 6,9
  зі страхування 570 20,8 48,4
  з оплати праці 580 52,1 96,4
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 3,2 5
  Усього за розділом 4. 620 8954 1042
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 31902,1 23798,8
                                                       Керівник                     М.П.                      
                                 Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство   «Київміськсвітло» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік     2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                     Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 8954,3 5579,52
  Податок на додану вартість 0 15 1492,4 929,92
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 7461,9 4649,6
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 6131,6 3251,1
  Валовий:      
  прибуток 0 50 1330,3 1398,5
  збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 1,9 1,8
  Адміністративні витрати 0 70 598,7 559,6
  Витрати на збут 0 80 40,7 40,2
  Інші операційні витрати 0 90 475,8 448,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 217,0 315,2
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120 11,8 10,1
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 228,8 325,3
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 215,7 305,2
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 13,1 20,1
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 13,1 20,1
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період      Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період      період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.            
                                                       Керівник                                      
                                 Головний бухгалтер      

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.