Курсова робота Шляхи удосконалення кредитно-розрахункових операцій підприємства суб’єкта ЗЕД

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретично-методологічні заходи організації кредитно-розрахункових операцій підприємства. 5

 

2. Система регулювання кредитно-розрахункових операцій в Україні12

 

3. Дослідження механізму управління кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанку. 18

 

4. Заходи щодо збільшення ефективності кредитно-розрахункових операцій  34

 

Висновки та пропозиції43

 

Список використаних джерел. 47

 

Додатки. 49

Вступ

 

На сучасному етапі важливе місце в розвитку банківської діяльності України займає удосконалення кредитно-розрахункових операцій, форм кредитування, формування ефективної кредитної системи.

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Саме тому тема курсової роботи “Шляхи удосконалення кредитно-розрахункових операцій підприємства суб’єкта ЗЕД”є досить актуальною.

Теоретичні питання кредитно-розрахункових операцій закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Проте питання кредитно-розрахункових операцій в умовах ринкової економіки вимагають подальших досліджень. На особливу увагу заслуговує впровадження нових кредитних продуктів, що надаються населенню України, з врахуванням зарубіжної практики банківських і небанківських кредитно-фінансових установ, а також розвиток ринкової інфраструктури, пов’язаної з наданням споживчих кредитів населенню.

Метою даної роботи є розробка шляхів вдосконалення кредитно-розрахункових операцій.

Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі задачі:

— розгляду теоретично-методологічних заходів організації кредитно-розрахункових операцій підприємства,

— розгляду системи регулювання кредитно-розрахункових операцій в Україні,

— дослідження механізму управління кредитно-розрахункових операцій Райффайзенбанку,

— пошуку заходів щодо збільшення ефективності кредитно-розрахункових операцій.

Об’єкт дослідження – Райффайзенбанк Україна .

Предметом дослідження є кредитно-розрахункові операції Райффайзенбанку Україна.

 

 


1. Теоретично-методологічні заходи організації кредитно-розрахункових операцій підприємства

 

Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов»язують його із “credos”, тобто “вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки:

боргу,  будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано  в  обмін  на  зобов»язання  боржника  щодо  повернення заборгованої суми,  а також на зобов»язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [2, c. 2].

Надзвичайно важливою роль кредиту є у забезпеченні науково-технічного прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень.

 


2. Система регулювання кредитно-розрахункових операцій в Україні

 

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з кредитно-розрахункових операцій .

Основні оброблені джерела нормативної бази та напрямки їх використання в роботі представлені в табл. 2.1.

— використовувати різні варіанти нарахування і стягнення відсотків з урахуванням ресурсної бази банку, терміну кредиту, фінансового положення клієнта і т.д.;

— розробити шкалу диференційованого відсотка;

— вивчати і прогнозувати процентний ризик;

— опиратися на положення про способи нарахування і стягнення відсотків, закріплені в законодавчому й інструктивному матеріалі.

Кредитна політика  “Райффайзенбанк Україна” повинна мати маркетингову орієнтацію. При маркетинговій орієнтації  “Райффайзенбанк Україна” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби позичальників фізичних осіб.


Висновки та пропозиції

 

Основу кредитної системи України складає банківська система. У ринковій економіці України банківська система дворівнева. Верхній рівень займає Національний банк України. Він здійснює регулювання діяльності комерційних банків і спеціалізованих кредитно-фінансових установ, тобто ощадних установ, страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних компаній. Дане регулювання здійснюється з метою забезпечення нормального грошового обігу як найважливішої умови стійких темпів росту економіки.

Райффайзенбанк Україна є дочірнім банком Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International, що 100% належить Райффайзен Центральбанку (РЦБ), є холдинговою компанією дочірніх банків РЦБ в Центральній та Східній Європі. РЦБ є центральною установою Австрійської Банківської Групи Райффайзен, найпотужнішої банківської групи в країні. РЦБ вважає країни Центральної та Східної Європи своїми внутрішніми ринками та здійснює свою діяльність, через Raiffeisen International, в 16 країнах регіону, де має 15 дочірніх банків з майже 800 філіями. Місія Райффайзенбанку – встановлення довготривалих відносин з клієнтом та надання повного спектру фінансових послуг найвищої якості. Головна мета – 100% задоволення клієнтів банку. «Райффайзенбанк Україна» надає банківські послуги, що включають кредитні та депозитні операції приватним особам, юридичним особам та банкам, а також послуги з розрахунково-касового обслуговування своїх клієнтів.

З огляду на те, що кредитна діяльність  “Райффайзенбанк Україна” займає значне місце у формуванні прибутку, банк постійно приділяє їй першочергову увагу, визначаючи пріоритети діяльності. Підхід  “Райффайзенбанк Україна” до кредитної політики орієнтований на досягнення найбільшої ефективності з одночасною підтримкою рівня ризику. Це досягається за рахунок ретельного вивчення фінансового стану позичальника, глибокого знання ринку і прогнозування тенденцій його розвитку.

Оцінка кредитоспроможності позичальника є найбільш важливим питанням кредитної політики  “Райффайзенбанк Україна”. Від її правильної організації залежить успіх реалізації кредитної політики.

Основні напрями кредитної політики визнача­ються комерційним  “Райффайзенбанк Україна”, у межах яких встановлюються:

— об»єкти кредитування;

— максимальні розміри кредитів;

— мінімальні процентні ставки за кредитами;

— строки користування кредитом.

В «Райффайзенбанк Україна» здійснюється управління кредитно-розрахунковими операціями, що полягають в кредитуванні фізичних осіб, юридичних осіб та інших банків.

Частка кредитних опера­цій на початок року становила 78,01 %, а на кінець року — 73,96 %, тобто знизилася на 4,04 процентного пункту.

До складу кредитного портфеля Райффайзенбанку Україна входять стандартні кредити, кредити під контролем та субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити  вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%, 8,22% та 6,54%.

Як бачимо в 2004 році кредитний портфель Райффайзенбанку Україна містить велику масу стандартних кредитів, кредитів під контролем та субстандартних кредитів вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку складають сумнівні кредити 8,22% та безнадійні кредити 6,54%.

Але порівняно з 2003 роком структура кредитного портфелю покращилася. Збільшилася частка субстандартних кредитів на 12,45%, та зменшилася частка сумнівних та безнадійних кредитів відповідно на 5,6% та 7,2%.

Процентні доходи Райффайзенбанку Україна становлять в 2004 році 313772 тис. грн., що на 196423  тис. грн. більше ніж в 2003 році. Процентні витрати банку в 2004 році становлять 139011 тис. грн., що на 73255 тис. грн. більше ніж в 2003 році. Прибуток до оподаткування визначається як різниця між доходами та витратами.  За рахунок того, що доходи зросли в більшій мірі ніж витрати, в  2004 чистий прибуток  зріс порівняно з минулим роком на 26932 тис. грн., та склав 68935 тис. грн.

На удосконалення кредитної політики  “Райффайзенбанк Україна” впливають заходи, що повинні проводитися в банку для забезпечення зростання доходів та зниження витрат, що повинно збільшити прибуток банку.

На зростання доходів банку  “Райффайзенбанк Україна” впливає :

— підвищення рівня доходності кредитних операцій на кредитування фізичних осіб (процентні доходи);

— збільшення частки «працюючих» активів, тобто тих, що приносять доходи, у загальній сумі активів. До активів, здатних приносити доход, належать: короткострокові позички; довгострокові кредити; кредити іншим банкам; цін­ні папери, паї, акції; заборгованість по факторингу; кошти, перераховані під­приємствам для участі в їх господарській діяльності;

— зростання непроцентних доходів за рахунок диверсифікації послуг банку.

Процес управління кредитним ризиком  “Райффайзенбанк Україна” має складатися складається з таких стадій:

— оцінка ризику — визначення ймовірності негативної події, три­валості періоду ризику, суми коштів, що знаходяться під ризиком, і обсягу збитків, що можуть виникнути за відповідними активами;

— реалізація заходів для мінімізації ризику.

Оцінка кредитоспроможності позичальника є найважливішою складовою управління кредитним ризиком.

Також потрібно приділити увагу процентному ризику. Зміни процентних ставок в  “Райффайзенбанк Україна”спричиняють кілька різновидів ризику:

— ризик збільшення витрат по сплаті відсотків чи зниження доходу від інвестицій до рівня нижче очікуваного через коливання загального рівня процентних ставок;

— ризик, пов»язаний з  такою зміною процентних ставок після ухвалення рішення про взяття кредиту, що не забезпечує найбільш низьких витрат по сплаті відсотків;

— ризик прийняття такого рішення про надання кредиту чи здійснення вкладень, що у результаті не приведе до одержання найбільшого доходу через зміни процентних ставок, що відбулися після ухвалення рішення;

— ризик того, що сума витрат по сплаті відсотків по кредиту, узятому під фіксований відсоток, виявиться більш високою, чим у випадку кредиту під відсоток, що плаває, чи навпаки.
Кредитна політика  “Райффайзенбанк Україна” повинна мати маркетингову орієнтацію. При маркетинговій орієнтації  “Райффайзенбанк Україна” у керівництва на першому плані повинні бути враховані потреби позичальників фізичних осіб.


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, діє з 1 січня 2004 року.
 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
 3. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.03.01 р. № 69, зі змінами і доповнен­нями.// Вісник НБУ – 2001. – №7. – С21.
 4. Правила організації розрахунково-касового обслуговуван­ня комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного бан­ку України та комерційними банками у національній валюті, затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.// Вісник НБУ – 2001. – №3. – С17.
 5. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 за № 135.//Все про бухгалтерський облік. — 2001. — №54. — С. 10-31.
 6. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 8. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 2003. — 471с.
 9. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2003. — 478 с.
 10. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 464 с.
 11. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 2002. — 576 с.
 12. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 2002. — 344 с.
 13. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, — 2000. — 243 с.
 14. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2000. — № 2. — С. 56.
 15. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. — К.: КНЕУ, 2002. — 76 с.
 16. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 2003. — 402 с.
 17. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 149.
 18. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. — 2002. — .№ 3. — С. 34.
 19. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2002. — 215 с.
 20. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. — 2003. — № 5. — С. 45.
 21. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2003. – 500 с.
 22. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 2002. — № 5. — С. 37.
 23. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – С. 193
 24. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 2003. — 236 с.
 25. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 272 с.
 26. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2002. — 289 с.
 27. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. — 2002. — № 4. — С. 39.
 28. http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ.
 29. http://www.rbua.com Офіційний сайт Райффайзенбанк Україна.


Додатки

 

Додаток А

Баланс Райффайзенбанк Україна                  (тис. грн.)

Активи

 

2004

 

2003

 

Грошові кошти то залишки на рахунках в НБУ 737626 75522
Заборгованість банків 250232 517784
Інвестиційні цінні попери 138209 16637
Кредити клієнтам 3349024 2324276
Поточні податкові активи 970 111
Основні засоби 46075 39695
Нематеріальні активи 2212 1057
Інші активи 3593 4471
Усього активи 4527941 2979553
     
Зобов»язання    
Заборгованість перед банками 1201945 1090849
Заборгованість перед клієнтами 1899833 684528
Податкові зобов»язання 28243 15989
Інші зобов»язання 3600 3403
Передоплачені внески до акціонерного капіталу _ 164441
Запозичення 941301 800700
Усього зобов»язання 4074922 2759910
     
Власний капітал    
Акціонерний капітал 330614 166173
Емісійні різниці 2370 2370
Нерозподілений прибуток 120035 51100
Усього власний капітал 453019 219643
Усього зобов»язання та власний капітал 4527941 2979553

 


Додаток Б

Звіт про фінансові результати Райффайзенбанк Україна                  (тис. грн.)

  2004 2003
Процентний дохід 313772 117349
Витрати на виплату процентів (139011) (65756)
Чистий процентний дохід 174761 51593
     
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття збитків від зменшення корисності процентних активів (58793)

 

3242

 

Чистий процентний дохід після резерву на зменшення корисності процентних активів 115968

 

54835

 

     
Винагороди та комісії отримані 52579 27605
Винагороди та комісії сплачені (12005) (10335)
Винагороди та комісії, чистий дохід 40574 17270
Результат від операцій з іноземними валютами:    
— торговельний дохід, чистий результат 17796 35032
— дохід від курсових різниць, чистий результат 1856 2842
Інші доходи 1564 526
Інші непроцентні доходи 21216 38400
     
Заробітна плата та інші виплати (34143) (22655)
Інші операційні та адміністративні витрати (40398) (23803)
Знос і амортизація (10651) (6997)
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття інших збитків (422)

 

26

 

Інші непроцентні витрати (85614) (53429)
     
Прибуток до оподаткування 92144 57076
     
Оподаткування (23209) (15073)
Чистий прибуток 68935 42003
Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.