Дипломна робота Формування банківських ресурсів

Зміст

Розділ 2. Аналіз практики формування банківських ресурсів на прикладі банку «Фінанси і кредит». 3

2.1. Загальна характеристика комерційного банку «Фінанси і кредит»  3

2.2. Дослідження активів, капіталу та фінансових результатів діяльності банку «Фінанси і кредит». 6

2.3. Аналіз депозитної бази та динаміки залучення банківських ресурсів у банку «Фінанси і кредит». 9

Розділ 3. Шляхи удосконалення формування банківських ресурсів. 20

3.1. Розвиток депозитного ринку в Україні20

3.2. Кошти населення як основа формування ресурсної бази банку «Фінанси і кредит». 24

3.3. Пропозиції по покращенню структури залучених ресурсів банку «Фінанси і кредит». 33

3.4. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо управління залученими ресурсами банку. 44

Додатки. 47

 


Розділ 2. Аналіз практики формування банківських ресурсів на прикладі банку «Фінанси і кредит»

2.1. Загальна характеристика комерційного банку «Фінанси і кредит»

 

Об’єктом дослідження практики залучення ресурсів в комерційному банку є банк «Фінанси і кредит», якій працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Код банку 300131, код ЄДРПОУ 09807856. Юридична адреса банку: 04050 м. Київ, вул. Артема, 60. Кореспондентський рахунок в Головному управлінні НБУ по м. Києву і області №32001170801 код банку 321024.

Банк «Фінанси і кредит» веде свою історію із 19 червня 1990 року, коли він був зареєстрований Державним Банком СРСР як регіональний Комерційний Банк «Український Комерційний Банк ділової співпраці». 20 квітня 1991 року банк отримує ліцензію НБУ № 28 на право здійснення 30 видів банківських операцій. 30 жовтня 1992 року він був перереєстрований Національним Банком України (реєстраційний № 63) як Комерційний Банк «Банк ділової співпраці», а 13 жовтня 1995 року банк перереєстровано як Комерційний Банк «Фінанси і кредит».

депозитів в іноземній ва­люті на 01.01.2005 р. дорівнював 377 млн. грн., або збільшився порівняно з початком року на 16.7%, а порівняно з листопадом – у 2.3 раза.

Обсяг строкових міжбанківських депозит­них зобов»язань у національній валюті за 12 місяців поточного року зменшився на 31.3% і на 01.01.2005 р. становив 332 млн. грн. У грудні обсяг цих міжбанківських зобов»язань збільшився на 23%.


3.2. Кошти населення як основа формування ресурсної бази банку «Фінанси і кредит»

 

Кошти населення відіграють на сучасному етапі найважливішу роль у формуванні ресурсної бази банків. Тому доволі актуальним є проведений автором статті аналіз стану депозитного ринку та поведінки українського відгадника, починаючи від здобуття Україною незалежності.

Особливість українського ринку фінан­сових ресурсів полягає у його враз­ливості до зовнішніх економічних чи політичних змін через брак упевненості вкладників у надійності власних заощад­жень. Сума вкладів фізичних і юридичних осіб у банках недостатня для задоволення потреб кредитного та інвестиційного фінансування економіки, що розвивається. Значна кількість рахунків українських гро­мадян відкрита в іноземних банках, але ці ресурси аж ніяк не працюють на вітчизня­ну економіку. Тому створення та ефек­тивна діяльність такої структури, як Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є однією з базових умов зростання величи­ни вкладів у банківську систему України, а через неї – і в економіку загалом.

Отже, як на кредитному, так і на депо­зитному ринку в Україні рівень міжбанківської конкуренції визначається виключно пропозицією, тобто діє ри­нок продавця. Конкуренція між банками за гривневі ресурси (як кредитні, так і депо­зитні) сьогодні значною мірою ло­калізується на надкороткостроковому та короткостроковому ринках, про що свідчить цінова політика банків сто­совно різних за термінами фінансових ресурсів. Як наслідок, банківська дохідність орієнтована переважно саме на короткостроковий фінансовий ри­нок. Разом із тим цінова динаміка банківських кредитів у іноземній ва­люті свідчить про те, що гострота кон­куренції серед банків на ринку валют­ного кредитування підвищується зі зростанням строку позички, що доводить: валютні кредити усе ще лишаються ак­туальним інструментом страхування банком інфляційних ризиків. Важливою особливістю кредит­но-депозитного ринку України є відсутність пропорційного зв»язку між строками залучення/розміщення коштів та їх ціною: як і у випадку з кредит­ними ресурсами – «найдовші» депо­зитні ресурси не є найдорожчими. Виняток становить лише ринок депозитів фізичних осіб, де ціна вкладів зростає пропорційно строку розміщення вільних коштів вкладниками.

Найдинамічніший розвиток міжбанківських конкурентних відно­син характерний для ринку приватних вкладів, який вирізняється найменши­ми ціновими коливаннями порівняно з іншими сегментами вітчизняного кре­дитно-депозитного ринку.


Додатки

Додаток А

Балансовий звіт банку «Фінанси і кредит» станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)

Найменування 2004 рік 2003 рік
АКТИВИ
Кошти і залишки в НБУ 142652 73754
Рефінансовані НБУ казначейські та інші цінні папери та емітовані НБУ цінні папери 115 0
Кошти в інших банках 351612 375646
Цінні папери в торгівельному портфелі банку «Фінанси і кредит» 0 0
Цінні папери портфелі банку «Фінанси і кредит» на продаж 13099 120934
Кредити і заборгованість клієнтів 1664264 1141950
Цінні папери в портфелі банку «Фінанси і кредит» до погашення 203 14139
Інвестиції в асоційовані компанії та дочірні компанії 0 0
Основні кошти і нематеріальні активи 65021 32053
Нараховані доходи до отримання 18299 41933
Інші активи 28838 48213
ВСЬОГО АКТИВІВ 2284103 1848622
ЗОБОВ»ЯЗАННЯ
Кошти банків 346235 333935
В тому числі кредити, отримані від Національного банку «Фінанси і кредит» України 0 0
Кошти клієнтів 1615887 1208334
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком 0 82845
Боргові ціні папери, емітовані Банком 10964 24027
Нараховані витрати до сплати 28597 15116
Інші зобов»язання 90922 7063
ВСЬОГО ЗОБОВ»ЯЗАНЬ 2092605 1671320
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний фонд 136245 136245
Капіталізовані дивіденди 0 0
Емісійні різниці 0 0
Резерви та інші фонди банку «Фінанси і кредит» 3926 3375
Резерви переоцінки, в тому числі 8984 1342
Резерви переоцінки необоротних активів 8984 1342
Нерозподілений прибуток 35713 30829
Прибуток/збиток за звітний рік 6630 5511
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 191498 177302
ВСЬОГО ПАСИВІВ 2284103 1848622

 


Додаток Б

Звіт про фінансові результати банку станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)

Найменування 2004 рік 2003 рік
Чистий відсотковий дохід 69868 55632
Відсотковий дохід 243908 162614
Відсоткові витрат 174040 106982
Чистий комісійний дохід 45983 34592
Комісійний дохід 57574 38840
Комісійні витрати 11591 4248
Дивідендний дохід 3 22
Чистий торгівельний дохід 24415 8655
Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 0 1826
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 6524 1889
Операційний дохід 146793 102616
Загальноадміністративні витрат 43351 27996
Витрати на персонал 43009 32104
Витрати від участі у капіталі 0 0
Інші витрати 21308 13871
Прибуток від операцій 39125 28645
Чисті витрати на формування резервів 31695 21789
Прибуток до оподаткування 7430 6856
Податок на прибуток 800 1345
Прибуток після оподаткування 6630 5511
Непередбачені доходи / витрати 0 0
Чистий прибуток / збиток 6630 5511
Чистий прибуток на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 0 0


Додаток В

Звіт про рух коштів банку «Фінанси і кредит» станом на 31 грудня 2004 року (тис. грн.)

Найменування статті 2004 рік 2003 рік
Операційна діяльність
Процентні доходи, що отримані 264528 156018
Процентні витрати, що сплачені 156687 94093
Комісійні доходи, що отримані 57574 38840
Комісійні витрати, що сплачені 11591 4248
Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані 3 22
Інші доходи, що отримані 705 1855
Інші витрати, що сплачені 54653 34119
Реалізовані результати від торговельних операцій 24254 9362
Повернення раніше списаних активів 93 4959
Виплати працівникам банку «Фінанси і кредит» 42991 32104
Податок на прибуток, що сплачений 933 967
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 80302 45525
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам 28619 133996
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам 542988 595274
Зменшення (збільшення) інших активів 15725 18882
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України 0 0
Збільшення (зменшення) коштів інших банків 12300 248389
Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних рахунках 405062 448023
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати 86733 0
Збільшення (зменшення) інших зобов»язань 4176 9612
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж 115069 47276
Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов»язань від операційної діяльності 57122 89404
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності 23180 43879
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення 13937 15551
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії 0 0
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії 0 0
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів 34615 10593
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності 20678 4958
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 13063 86421
Збільшення (зменшення) субординованих зобов»язань 85000 0
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 0 100000
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду 100 100
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 71836 186321
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 74338 147400
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 265036 118422
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 339535 265036
Вплив зміни курсів валют 161 786

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.