Дипломна робота Фінансова діяльність комерційного банку

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Економічний зміст фінансової діяльності комерційного банку6

 

1.1. Комерційні банки: види, природа і особливості…………………… 6

 

1.2. Функції комерційних банків……………………………………………… 18

 

1.3. Характеристика операцій комерційних банків…………………… 26

 

Розділ 2. Оцінка фінансової діяльності комерційного банку…………….. 48

 

2.1. Аналіз прибутковості КРУ КБ “Приватбанк”……………………… 48

 

2.2. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості КРУ КБ «Приватбанк»  65

 

2.3. Кредитна політика КРУ КБ «Приватбанк» та оцінка ризиків74

 

Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення управління фінансовою діяльністю комерційного банку…………………………………………………………………………. 86

 

3.1. Шляхи збільшення ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості КРУ КБ “Приватбанк”………………………………………………………………. 86

 

3.2. Управління кредитними ризиками та оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку…………………………………………. 100

 

3.3. Вдосконалення методичних підходів до оцінки КРУ КБ “Приватбанк” кредитоспроможності позичальника……………………………….. 108

 

Висновки та пропозиції…………………………………………………………………. 118

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 122

 

Додатки…………………………………………………………………………………………. 124

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток. Банківський прибуток є одним з найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. Він формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної дипломної роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Саме тому тема дипломної роботи “Фінансова діяльність комерційного банку” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є розгляд економічного змісту, аналіз та визначення основних напрямків удосконалення управління фінансовою діяльністю комерційному банку.

Завданнями дипломної роботи є розкриття економічного змісту фінансової діяльності комерційного банку; розгляд функцій комерційних банків; проведення характеристики комерційних банків; проведення аналізу прибутковості, ліквідності та фінансової стійкості базового комерційного банку; розгляд кредитної політики та оцінки ризиків базового комерційного банку і розгляд напрямків вдосконалення управління фінансовою діяльністю комерційного банку.

Теоретичну основу дослідження питань фінансового стану  комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Запропоновано таку послідовність розгляду поставленої задачі: розкриття економічного змісту фінансової діяльності комерційного банку; проведення оцінки фінансового стану базового банку та розгляд напрямків вдосконалення управління фінансовою діяльністю базовогоко мерційного банку.

Предметом дослідження є результати діяльності базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – КРУ КБ “Приватбанк”.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, монографічні дослідження, періодична економічна література, фінансова звітність КРУ КБ “Приватбанк”.

КРУ КБ “Приватбанк” — це універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг. На сьогодні КРУ КБ “Приватбанк” має розширену ліцензію на проведення всіх банківських операцій. Банк має всі ліцензії і дозволи для роботи з цінними паперами. Реалізація стратегії розвитку КРУ КБ “Приватбанк” знайшла відображення в росту капіталу банку, статутного фонду.

На основі генеральної ліцензії Національного Банку України на проведення банківських операцій, КРУ КБ “Приватбанк” здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта — головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда фахівців і персональних менеджерів, що несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне і точне задоволення потреб клієнта. Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку й удосконалювання якості обслуговування, КРУ КБ “Приватбанк” вважає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України більш 150 видів послуг, серед яких поточні, вкладні операції, відкриття й обслуговування пластикових карт, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з ведучими вітчизняними торговими компаніями й автовиробниками.

Сприяння розвитку вітчизняної економіки є стратегічною задачею розвитку КРУ КБ “Приватбанк”. На сьогоднішній день банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік кредитних продуктів, що враховують реальні потреби клієнта. При цьому, КРУ КБ “Приватбанк” — банк, що надає клієнту не моноуслуги, а комплексне рішення задач, засноване на індивідуальному підході і підкріплене широким досвідом роботи банку на вітчизняному і міжнародному фінансовому ринку.

 

 

 


Розділ 1. Економічний зміст фінансової діяльності комерційного банку

 

1.1. Комерційні банки: види, природа і особливості

 

Значення комерційних банків в сучасних кредитних системах таке велике, що необхідно особливо зупинитися на природі і особливостях цих інститутів. Термін «комерційний банк» виник на ранніх етапах розвитку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю, товарообмінні операції і платежі. Основною клієнтурою були торговці (звідси і назва «комерційний банк»). Банки кредитували транспортування, зберігання і інші операції, пов»язані з товарним обміном. [17, c.65-66].

У ринковій економіці України банківська система дворівнева. Верхній рівень займає Національний банк України. Комерційні банки, що займають нижній рівень у розглянутій дворівневій банківській системі, — це приватні банки. [1, cт.1].

Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків. Комерційні банки виконують ряд функцій, серед яких: приймання депозитів від юридичних та фізичних осіб; кредитування підприємств і населення; організація та здійснення розрахунків у господарстві; випуск кредитних знарядь обігу. Крім базових функцій, комерційні банки можуть виконувати ряд інших операцій, конкретне коло яких визначається особливостями різних секторів ринку і потребами тих груп клієнтів банку, на які він орієнтує свою діяльність.

Комерційні банки України переважно універсальні, тобто виконують широке коло банківських операцій, охоплюють багато галузей економіки.

Основні види операцій та послуг кожний банк затверджує в статуті банку на основі наданих йому ліцензій НБУ. Кожний вид банківських операцій може бути прибутковим або збитковим, залежно від того, що приносять ці операції — дохід чи витрати. Банк не просто акумулює гроші — він перетворює «неробочі» грошові кошти в працюючі активи, що дають прибуток, сприяють, урешті-решт, розвиткові виробництва. Прибуток банків — це економічний показник його діяльності, визначається як різниця між доходами і витратами банку.

Розділ 2. Оцінка фінансової діяльності комерційного банку

 

2.1. Аналіз прибутковості КРУ КБ “Приватбанк”

 

КРУ КБ “Приватбанк” працює на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій він одержує прибуток.

Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку, його стабільності. У ньому зацікавлені всі учасники економічного процесу. Розмір банківського прибутку хвилює акціонерів, тому що є показником отриманого доходу на інвестований ними капітал. Вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні, оскільки збільшення резервів і власних коштів банку свідчить про його стабільність. Позичальники також зацікавлені в прибутках банку, адже таким чином зростають їх власні накопичення.

Банківський прибуток КРУ КБ “Приватбанк” формується у результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банків. Він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банку, базою підвищення добробуту банківських працівників.

теорії і практики аналізу фінансового стану КРУ КБ “Приватбанк”, повна і всеохоплююча автоматизація і комп’ютеризація аналізу фінансового стану комерційного банку, створення і вдосконалення існуючого програмного забезпечення для оцінки результатів роботи банку.

 

 

3.2. Управління кредитними ризиками та оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку

 

При кредитуванні керівники банків, щоб утримати своїх акціонерів і задо­вольнити вимогу НБУ, вимушені прагнути до балансування співвідношення «ризик — доход», тобто ціна великого прибутку означає великий ризик. При формуванні кредитного портфеля слід враховувати також ризики:

кредитний — це такий ризик, при якому позичальники потенційно не в змозі погасити свій борг;

ліквідності — це такий ризик, при якому в банку не буде достатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов»язань протягом установлених строків;

процентний — ризик зміни процентних ставок, що негативно відбивається на прибутку банку.

Основні напрямки вдосконалення управління фінансовою діяльністю КРУ КБ “Приватбанк” повинні бути направлені на збільшення ліквідності фінансової стійкості та прибутковості банку а також на управління фінансовими ризиками та оптимізацією кредитного портфеля КРУ КБ “Приватбанк” з вдосконаленням методичних підходів до оцінки КРУ КБ “Приватбанк” кредитоспроможності позичальника.

Якісна сторона управління залученими банківськими ресурсами тісно пов»язана з розробкою напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв»язку пасивних операцій з активами.

Висновки та пропозиції

 

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки :

Комерційні банки — базова ланка кредитної системи країни. Вони здійснюють операції з позичковим капіталом, обслуговуючи підприємства та населення. Ці банки сьогодні здатні запропонувати своєму клієнту понад дві сотні різноманітних видів банківських послуг. Комерційні банки постійно еволюціонують: змінюються форми операцій, методи конкуренції, системи контролю і управління. Розширилася сфера діяльності, яка сьогодні охоплює весь світ.

В Україні банківська система є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків, у тому числі Зовнішньоекономічного банку України, Ощадного банку України, республіканських та інших комерційних банків різних видів і форм власності.

Комерційні банки виконують ряд функцій, серед яких: приймання депозитів від юридичних та фізичних осіб; кредитування підприємств і населення; організація та здійснення розрахунків у господарстві; випуск кредитних знарядь обігу. Крім базових функцій, комерційні банки можуть виконувати ряд інших операцій, конкретне коло яких визначається особливостями різних секторів ринку і потребами тих груп клієнтів банку, на які він орієнтує свою діяльність.

Функції комерційних банків України розглядаються  в Статті 25 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Комерційні банки    здійснюють    на   договірних   умовах кредитно-розрахункове,  касове  та  інше банківське обслуговування підприємств,  установ,  організацій  і  громадян  шляхом виконання операцій і надання послуг, передбачених статтею 3 цього Закону. Комерційні банки можуть відкривати на території України та за її  межами  філіали і представництва за погодженням з Національним банком.

Комерційні банки України переважно універсальні, тобто виконують широке коло банківських операцій, охоплюють багато галузей економіки. Основні види операцій та послуг кожний банк затверджує в статуті банку на основі наданих йому ліцензій НБУ.

Основний орієнтир банківської діяльності в ринковому господарстві складається в максимізації прибутку від операцій при зведенні до мінімуму ризику втрат і банкрутства. Прибуток утвориться як різниця між процентами і іншими прибутками, що отримуються по активних операціях, і процентами і іншими витратами, що сплачуються банком по залученим грошовим ресурсам.

Доходи КРУ КБ «Приватбанк» становлять в 2001 році 8801,151 тис. грн., що на 105,9471 тис. грн. (1,22%)  більше ніж в 2000 році. Витрати банку в 2001 році становлять 7350,452грн., що на 272,712 тис. грн. (3,85%) більше ніж в 2000 році. За рахунок того, що витрати зросли в більшій мірі ніж доходи, в  2001 прибуток знизився порівняно з минулим роком на 166,765 тис. грн., та склав 1450,7 тис. грн. В подальшому необхідно вишукувати резерви збільшувати доходи КРУ КБ «Приватбанк» та зменшувати витрати, що повинно  привести до збільшення прибутковості банку.

Доходи банку КРУ КБ «Приватбанк» утворені за рахунок процентних доходів, які формуються з процентних доходів за коштами, розміщеними в банківському секторі, з процентних доходів за кредитами клієнтів і з процентних доходів за ЦП. Банк не отримує доходи за такими статтями як: комісійні доходи (за операціями з банками та клієнтами, інші комісійні доходи), доходи від торгівельних операцій, інших банківських та небанківських операційних доходів.

Також необхідно зменшувати витрати КРУ КБ «Приватбанк».

Отримання додаткових доходів та зменшення витрат дозволить КРУ КБ «Приватбанк» отримувати більший прибуток в наступному році.

Показники ліквідності КРУ КБ «Приватбанк» в 2001 році погіршилися порівняно з 2000 роком. Тому в наступному періоді їх потрібно покращувати.

Для КРУ КБ «Приватбанк» Н5 становить менше норми 19,68% та 19% відповідно в 2000 та 2001 роках, Н6 становить більше норми 157,75% та 156,29% відповідно в 2000 та 2001 роках, Н7 становить більше норми 21,55% та 20,42% відповідно в 2000 та 2001 роках. Фінансова стійкість КРУ КБ «Приватбанк» зазнала незначного покращення. В подальшому КРУ КБ «Приватбанк» необхідно покращувати показники ліквідності та фінансової стійкості.

При проведенні кредитної політики КРУ КБ «Приватбанк» виходить із необхідності поєднання інтересів банку, його акціонерів, вкладників і позичальників із за­гальнодержавними інтересами.

В 2001 році порівняно з 2000 роком структура кредитного портфелю покращилася. Збільшилася частка субстандартних кредитів на 12,45%, та зменшилася частка сумнівних та безнадійних кредитів відповідно на 5,6% та 7,2%. Це призвело до зменшення суми резерву на 7509,62 тис. грн. та знизило кредитний ризик.

Питання забезпечення відповідного рівня ліквідності набуває особливої актуальності в умовах масового вилучення коштів вкладників КРУ КБ «Приватбанк». Якщо КРУ КБ «Приватбанк» не забезпечить рівня зберігання належної частини коштів у ліквідній формі (готівка та кошти, що мають бути повернуті через короткий термін часу), він не зможе забезпечити виконання своїх фінансових зобов’язань.

З іншого боку КРУ КБ «Приватбанк» зацікавлений зберігати в ліквідній формі лише мінімально необхідну частину своїх коштів. Це пов’язано з тим, що кошти в ліквідній формі найменш доходні.

В умовах переходу до ринку проблема формування ресурсів стала винятково актуальною для КРУ КБ “Приватбанк”. Сучасна ситуація характеризується тим, що різко звузився загальнодержавний фонд банківських ресурсів, банки в умовах комерційної самостійності і конкуренції багато сил і часу приділяють формуванню власного капіталу і залученню ресурсів.

Для збільшення ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості КРУ КБ “Приватбанк” необхідно розвивати пасивні операції із метою залучення якомога найбільшої кількості ресурсів. Для цього використовуються усі можливі заходи, що стимулюють залучення вкладів і забезпечують їх збереження. Основними напрямами даної діяльності є: розвиток   нових   видів   вкладів,   які   б   відповідали   зростаючим потребам клієнтів; стимулювання залучення ресурсів через збільшення та диферен­ціацію процентної ставки; удосконалення порядку та методів виплати відсотків.

Основні напрямки вдосконалення управління фінансовою діяльністю КРУ КБ “Приватбанк” повинні бути направлені на збільшення ліквідності фінансової стійкості та прибутковості банку а також на управління фінансовими ризиками та оптимізацією кредитного портфеля КРУ КБ “Приватбанк” з вдосконаленням методичних підходів до оцінки КРУ КБ “Приватбанк” кредитоспроможності позичальника.

Якісна сторона управління залученими банківськими ресурсами тісно пов»язана з розробкою напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв»язку пасивних операцій з активами.

Методика оцінки кредитоспроможності повинна застосовуватися на КРУ КБ “Приватбанк” для використання при аналізі фінансового стану позичальника з метою формування якісної структури кредитного портфелю.

За допомогою методів оцінки кредитоспроможності позичальника КРУ КБ “Приватбанк” зменшиться рівень кредитного ризику кредити будуть надається тільки позичальникам, кредитоспроможність яких перевірена і є задовільною.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — С. 272.
 2. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
 3. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. — С. 15—36.
 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 6. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 7. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 8.  Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 9. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 10. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 11. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 12. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 13. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 14. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 15. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 16. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 17. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 18. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 19. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 20. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 21. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 22. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 23. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 24. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 25. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 26. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 27. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 28. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 29. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

 

 

 


Додатки

 

Додаток 1

Баланс КРУ КБ «Приватбанк» за 2001 рік

 

Форма 1-КБ

 

Балансові рахунки

 

1001 А Банкноти та монета в касі

 

7913,89
1011 А Дорожні та інші чеки в касі

 

310,89
1101 А Банківські метали в банку

 

6434,70
1200 А Кореспондентський рахунок в НБУ

 

60825,85
1500

 

А

 

Кореспондентські рахунки в інших банках

 

27787,28
1510

 

А

 

Депозити овернайт в інших банках

 

5392,13
1523

 

А

 

Інші короткострокові кредити іншим банкам

 

18075,00
1524

 

А

 

Довгострокові кредити іншим банкам

 

14460,00
1526

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

 

7230,00
1527

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами, які надані ін­шим банкам

 

1777,13
1528

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами іншим банкам

 

1506,30
1590

 

А

 

Резерв під заборгованість інших банків

 

 

Усього активів по класу 1 151713,16
2020

 

А

 

Рахунки СГД за врахованими векселями

 

 

2028

 

А

 

Нараховані доходи за врахованими векселями СГД

 

 

2062

 

А

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність СГД 110173,63
2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність СГД 58875,34
2066

 

А

 

Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 105327,36
2067

 

А

 

Прострочена заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 25001,34
2068

 

А

 

Нараховані проценти за іншими кредитами в поточну діяльність 4422,45
2075

 

А

 

Фінансовий лізинг

 

7230,00
2078

 

А

 

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність 216,90
2096

 

А

 

Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність 27440,02
2202

 

А

 

Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 63281,30
2205

 

А

 

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 18705,46
2206

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби 71506,15
2207

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні по­треби 19537,12
2208

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами на поточні потреби

 

2112,03
2290

 

А

 

Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби 9391,05
2400

 

А

 

Резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

 

2809

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнта­ми банку

 

Усього активів по класу 2 523220,13
3105

 

А

 

Інші акції в портфелі банку на продаж

 

6317,57
3190

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП в портфелі банку на продаж

 

 

3210

 

А

 

Боргові ЦП центральних органів держуправління в порт­фелі банку на інвестиції 12541,16
3290

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП на інвестиції

 

 

3218

 

А

 

Нараховані проценти за борговими цінними паперами на інвестиції 543,48
3402

 

А

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

43380,00
3410

 

А

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

 

3852,87
3500

 

А

 

Витрати майбутніх періодів

 

723,00
3590

 

А

 

Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською за­боргованістю банку

 

3519

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за господарськими опе­раціями банку 895,80
3530

 

А

 

Несплачений статутний фонд

 

36150,00
3550

 

А

 

Аванси працівникам на витрати з відрядження

 

542,25
3800

 

АП

 

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме­талів

 

3801

 

АП

 

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан­ківських металів

 

Усього активів по класу 3 104946,13
4109

 

А

 

Вкладення в інші асоційовані компанії

 

1727,97
4209

 

А

 

Вкладення в інші дочірні компанії

 

4883,14
4300

 

А

 

Нематеріальні активи

 

9391,77
4309

 

А

 

Зношення нематеріальних активів

 

469,59
4400

 

А

 

Операційні основні засоби

 

115680,00
Усього активів по класу 4 131213,29
Активи — усього

 

911092,72
1317

 

П

 

Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ

 

8676,00
1318

 

П

 

Нараховані проценти за короткостроковими кредитами від НБУ 76159,23
1600

 

П

 

Кореспондентські рахунки інших банків

 

 

 

1608

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання інших банків

 

1612

 

П

 

Короткострокові депозити інших банків

 

 

1615

 

П

 

Довгострокові депозити інших банків

 

24574,05
1618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків

 

Усього зобов»язань по класу 1 109409,28
2600

 

П

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

195521,90
2602 П Кошти в розрахунках СГД
2608 П Нараховані проценти за коштами до запитання СГД
2610

 

П

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяль­ності 45079,77
2615

 

П

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 30625,56
2618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами СГД

 

 

2620

 

П

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

128791,24
2628

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб

 

2630

 

П

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

30251,77
2635

 

П

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

15016,28
2638

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб

 

Усього зобов»язань по класу 2 445286,52
3320

 

П

 

Депозитні сертифікати, емітовані банком

 

7230,00
3328

 

П

 

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власно­го боргу, емітованими банком

 

3600

 

П

 

Доходи майбутніх періодів

 

2014,71
3619

 

П

 

Інша кредиторська заборгованість за господарською дія­льністю банку 4063,98
3620

 

П

 

Кредиторська заборгованість за податками та платежами 2593,26
3631

 

П

 

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди

 

3652

 

П

 

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3659

 

П

 

Інші нарахування працівникам банку

 

1524,81
3660

 

П

 

Субординований борг банку

 

10845,00
3668

 

П

 

Нараховані проценти за субординованим боргом

 

 

Усього зобов»язань по класу 3 28271,76
Зобов»язання — усього 582967,55
5000

 

П

 

Сплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

289200,00
5001

 

П

 

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

36150,00
5020 П Загальні резерви

 

1759,71
5021

 

П

 

Резервні фонди

 

 

5900

 

АП

 

Результат поточного року

 

1015,45
Капітал — усього 328125,16
Пасиви — усього

 

911092,72
6012

 

П

 

Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

 

6013

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

 

6016

 

П

 

Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам 723,00
6017

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 783,30
6022

 

П

 

Процентні доходи за врахованими векселями СГД

 

 

6026

 

П

 

Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяль­ність СГД 4422,45
6027

 

П

 

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД 216,90
6042

 

П

 

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізич­них осіб 2112,03
6053

 

П

 

Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції 543,48
6118

 

П

 

Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами

 

6203

 

АП

 

Результат від торгівлі ЦП на продаж

 

 

6204

 

АП

 

Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами

 

6300

 

П

 

Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

 

 

Доходи — усього

 

8801,15
7003

 

А

 

Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ 390,42
7012

 

А

 

Процентні  витрати  за короткостроковими депозитами інших банків

 

7013

 

А

 

Процентні витрати за довгостроковими депозитами

Інших банків

491,50
7021

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД 663,57
7041

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 324,92
7052

 

А

 

Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком 361,50
7096

 

А

 

Процентні витрати за субординованим боргом

 

361,50
7400

 

А

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

3009,99
7401

 

А

 

Внески на державне соціальне страхування

 

 

7402

 

А

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату

 

301,06
7422

 

А

 

Орендні платежі

 

1446,00
7701

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

 

 

7702

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

 

7900

 

А

 

Податок на прибуток

 

435,25
Витрати — усього

 

7785,70
Результати діяльності

 

1015,45
Позабалансові рахунки
9020 А Гарантії, що надані клієнтам
9920   Контррахунок гарантій, що надані клієнтам
За позабалансовими рахунками — усього
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.