Дипломна робота Фінансова діяльність банку

 

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності АТ “Індекс-Банку”. 3

 

2.1. Аналіз грошових ресурсів АТ “Індекс-Банку”. 3

 

2.2. Аналіз кредитного портфелю АТ “Індекс-Банку”. 6

 

2.3. Аналіз ліквідності АТ “Індекс-Банку”. 16

 

2.4. Аналіз фінансових результатів АТ “Індекс-Банку”. 21

Розділ 3. Удосконалення показників фінансової діяльності АТ “Індекс-Банку”  29

 

3.1. Заходи щодо покращення досягнутих фінансових результатів у банку  29

 

3.2. Прогнозування показників фінансових результатів АТ “Індекс-Банку” на 2003 рік. 41

 

Висновки. 52

 

Додатки. 57

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності АТ “Індекс-Банку”

2.1. Аналіз грошових ресурсів АТ “Індекс-Банку”

 

Розглянемо структура активів АТ “Індекс-Банк” в 2001–2002 роках.

Таблиця 2.1

Активи комерційного АТ “Індекс-Банк”, тис. грн.

Показники 2001 рік 2002 рік Відхилення
абсолютне відносне,%
Валюта, монети та банківські метали 12357,1 14348,59 1991,49 16,12
Дорожні чеки 254,78 310,89 56,11 22,02
Кошти на коррахунках в НБУ 47471,21 60825,85 13354,6 28,13

 

Рис. 2.1. Динаміка грошових ресурсів АТ “Індекс-Банк”

 

 

 

 

2.2. Аналіз кредитного портфелю АТ “Індекс-Банку”

 

Кредитні операції є одним із джерел доходів АТ «Індекс-Банк». Доходи від цих операцій надходять у вигляді процентів.

Базою для кредитної політики банку є грошово-кредитна політика держави та вплив на рівень ринкової ціни процента з боку центрального банку, який вико­ристовує для цього директивні і недирективні методи.

Директивні:

обмеження верхнього рівня ставок;

обмеження різниці між процентами.

Недирективні:

рівень резервних вимог НБУ;

обсяг, умови та ціна кредитів, що надаються комерційним банкам;

нормативи ліквідності банків;

система оподаткування прибутку банків.

З іншого боку АТ «Індекс-Банк» зацікавлений зберігати в ліквідній формі лише мінімально необхідну частину своїх коштів. Це пов’язано з тим, що кошти в ліквідній формі найменш доходні.


2.4. Аналіз фінансових результатів АТ “Індекс-Банку”

 

АТ «Індекс-Банк» працює на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій він одержує прибуток.

Загальна маса доходів банку в 2002 році зросте порівняно з 2001 роком на 6157 тис. грн. (15,5%) та досягне рівня 45772 тис. грн.З ростом доходів в 2002 році будуть також зростати витрати АТ «Індекс-Банк». Головним чином зростуть процентні  витрати за рахунок збільшення залучених коштів, що в подальшому принесуть процентні доходи. Процентні витрати мають зростати в меншій мірі ніж процентні доходи. Також необхідно знижувати інші небанківські операційні витрати.

Необхідно також знижувати комісійні витрати банку, або хоча б не допускати їх зростання і утримувати на рівні 2002 року.

За рахунок цих заходів чистий прибуток АТ «Індекс-Банк»  в 2003 році має зрости на 993,3 тис. грн. Це відбудеться за рахунок зростання  витрат на 149,55 тис. грн. (2,03%) та збільшення доходів на 1142,85тис. грн. (12,99 %).

 


Додатки

Додаток А

Баланс АТ “Індекс-Банк”  за 2002 рік

 

Форма 1-КБ

 

Балансові рахунки

 

1001 А Банкноти та монета в касі

 

7913,89
1011 А Дорожні та інші чеки в касі

 

310,89
1101 А Банківські метали в банку

 

6434,70
1200 А Кореспондентський рахунок в НБУ

 

60825,85
1500

 

А

 

Кореспондентські рахунки в інших банках

 

27787,28
1510

 

А

 

Депозити овернайт в інших банках

 

5392,13
1523

 

А

 

Інші короткострокові кредити іншим банкам

 

18075,00
1524

 

А

 

Довгострокові кредити іншим банкам

 

14460,00
1526

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

 

7230,00
1527

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами, які надані ін­шим банкам

 

1777,13
1528

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами іншим банкам

 

1506,30
1590

 

А

 

Резерв під заборгованість інших банків

 

 

Усього активів по класу 1 151713,16
2020

 

А

 

Рахунки СГД за врахованими векселями

 

 

2028

 

А

 

Нараховані доходи за врахованими векселями СГД

 

 

2062

 

А

 

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність СГД 110173,63
2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність СГД 58875,34
2066

 

А

 

Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 105327,36
2067

 

А

 

Прострочена заборгованість за іншими кредитами в по­точну діяльність СГД 25001,34
2068

 

А

 

Нараховані проценти за іншими кредитами в поточну діяльність 4422,45
2075

 

А

 

Фінансовий лізинг

 

7230,00
2078

 

А

 

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність 216,90
2096

 

А

 

Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність 27440,02
2202

 

А

 

Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 63281,30
2205

 

А

 

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 18705,46
2206

 

А

 

Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби 71506,15
2207

 

А

 

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні по­треби 19537,12
2208

 

А

 

Нараховані проценти за кредитами на поточні потреби

 

2112,03
2290

 

А

 

Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби 9391,05
2400

 

А

 

Резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами

 

2809

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнта­ми банку

 

Усього активів по класу 2 523220,13
3105

 

А

 

Інші акції в портфелі банку на продаж

 

6317,57
3190

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП в портфелі банку на продаж

 

 

3210

 

А

 

Боргові ЦП центральних органів держуправління в порт­фелі банку на інвестиції 12541,16
3290

 

А

 

Резерв під знецінення ЦП на інвестиції

 

 

3218

 

А

 

Нараховані проценти за борговими цінними паперами на інвестиції 543,48
3402

 

А

 

Господарські матеріали у підзвітних осіб

 

43380,00
3410

 

А

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

 

3852,87
3500

 

А

 

Витрати майбутніх періодів

 

723,00
3590

 

А

 

Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською за­боргованістю банку

 

3519

 

А

 

Інша дебіторська заборгованість за господарськими опе­раціями банку 895,80
3530

 

А

 

Несплачений статутний фонд

 

36150,00
3550

 

А

 

Аванси працівникам на витрати з відрядження

 

542,25
3800

 

АП

 

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських ме­талів

 

3801

 

АП

 

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та бан­ківських металів

 

Усього активів по класу 3 104946,13
4109

 

А

 

Вкладення в інші асоційовані компанії

 

1727,97
4209

 

А

 

Вкладення в інші дочірні компанії

 

4883,14
4300

 

А

 

Нематеріальні активи

 

9391,77
4309

 

А

 

Зношення нематеріальних активів

 

469,59
4400

 

А

 

Операційні основні засоби

 

115680,00
Усього активів по класу 4 131213,29
Активи — усього

 

911092,72
1317

 

П

 

Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ

 

8676,00
1318

 

П

 

Нараховані проценти за короткостроковими кредитами від НБУ 76159,23
1600

 

П

 

Кореспондентські рахунки інших банків

 

 

 

1608

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання інших банків

 

1612

 

П

 

Короткострокові депозити інших банків

 

 

1615

 

П

 

Довгострокові депозити інших банків

 

24574,05
1618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків

 

Усього зобов»язань по класу 1 109409,28
2600

 

П

 

Поточні рахунки суб»єктів господарської діяльності

 

195521,90
2602 П Кошти в розрахунках СГД
2608 П Нараховані проценти за коштами до запитання СГД
2610

 

П

 

Короткострокові депозити суб»єктів господарської діяль­ності 45079,77
2615

 

П

 

Довгострокові депозити суб»єктів господарської діяльності 30625,56
2618

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами СГД

 

 

2620

 

П

 

Поточні рахунки фізичних осіб

 

128791,24
2628

 

П

 

Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб

 

2630

 

П

 

Короткострокові депозити фізичних осіб

 

30251,77
2635

 

П

 

Довгострокові депозити фізичних осіб

 

15016,28
2638

 

П

 

Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб

 

Усього зобов»язань по класу 2 445286,52
3320

 

П

 

Депозитні сертифікати, емітовані банком

 

7230,00
3328

 

П

 

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власно­го боргу, емітованими банком

 

3600

 

П

 

Доходи майбутніх періодів

 

2014,71
3619

 

П

 

Інша кредиторська заборгованість за господарською дія­льністю банку 4063,98
3620

 

П

 

Кредиторська заборгованість за податками та платежами 2593,26
3631

 

П

 

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди

 

3652

 

П

 

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3659

 

П

 

Інші нарахування працівникам банку

 

1524,81
3660

 

П

 

Субординований борг банку

 

10845,00
3668

 

П

 

Нараховані проценти за субординованим боргом

 

 

Усього зобов»язань по класу 3 28271,76
Зобов»язання — усього 582967,55
5000

 

П

 

Сплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

289200,00
5001

 

П

 

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

 

36150,00
5020 П Загальні резерви

 

1759,71
5021

 

П

 

Резервні фонди

 

 

5900

 

АП

 

Результат поточного року

 

1015,45
Капітал — усього 328125,16
Пасиви — усього

 

911092,72
6012

 

П

 

Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

 

6013

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

 

6016

 

П

 

Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам 723,00
6017

 

П

 

Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 783,30
6022

 

П

 

Процентні доходи за врахованими векселями СГД

 

 

6026

 

П

 

Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяль­ність СГД 4422,45
6027

 

П

 

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД 216,90
6042

 

П

 

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізич­них осіб 2112,03
6053

 

П

 

Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції 543,48
6118

 

П

 

Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами

 

6203

 

АП

 

Результат від торгівлі ЦП на продаж

 

 

6204

 

АП

 

Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами

 

6300

 

П

 

Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

 

 

Доходи — усього

 

8801,15
7003

 

А

 

Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ 390,42
7012

 

А

 

Процентні  витрати  за короткостроковими депозитами інших банків

 

7013

 

А

 

Процентні витрати за довгостроковими депозитами

Інших банків

491,50
7021

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД 663,57
7041

 

А

 

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 324,92
7052

 

А

 

Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком 361,50
7096

 

А

 

Процентні витрати за субординованим боргом

 

361,50
7400

 

А

 

Основна і додаткова заробітна плата

 

3009,99
7401

 

А

 

Внески на державне соціальне страхування

 

 

7402

 

А

 

Інші обов»язкові нарахування на заробітну плату

 

301,06
7422

 

А

 

Орендні платежі

 

1446,00
7701

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

 

 

7702

 

А

 

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

 

7900

 

А

 

Податок на прибуток

 

435,25
Витрати — усього

 

7785,70
Результати діяльності

 

1015,45
Позабалансові рахунки
9020 А Гарантії, що надані клієнтам
9920   Контррахунок гарантій, що надані клієнтам
За позабалансовими рахунками — усього

 

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки АТ «Індекс-Банк»

Стаття 2001 рік 2002 рік
Доходи 8695,204 8801,151
1. Процентні доходи 8695,204 8801,151
Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ
Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі 1715,48 1506,298

 

Процентні доходи за кредитами клієнтів 6458,47 6751,374
Проценти доходи за ЦП 521,254 543,4791
Інші процентні доходи
2. Комісійні доходи
Комісійні доходи за операціями з банками
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
Інші комісійні доходи
3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій
Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж

 

 

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою
4. Інші банківські операційні доходи
Дивідендний дохід
Штрафи, що отримані за банківськими операціями
5. Інші небанківські операційні доходи
Доходи від продажу основних засобів
Штрафи, що отримані за господарськими операціями
6. Зменшення резервів за заборгованістю
7. Непередбачені доходи
 
Витрати 7077,74 7350,452
1 . Процентні витрати 2283,54 2593,40
Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ 347,8 390,42

 

Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків 547,4 491,50
Процентні витрати за коштами клієнтів банку 874,14 988,49
Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 257,1 361,5
Інші процентні витрати 257,1 361,5
2. Комісійні витрати
Комісійні витрати за операціями з банками
Комісійні витрати зо операціями з клієнтами
Інші комісійні витрати
3. Інші банківські операційні витрати
Штрафи, що сплачені за банківськими операціями
4. Інші небанківські операційні витрати 4794,2 4757,051
Витрати на утримання персоналу 3547,1 3311,051
Сплата податків, крім податку на прибуток    
Витрати на утримання основних засобів
Інші експлуатаційні витрати 1247,1 1446
5. Інші небанківські операційні витрати
6. Відрахування в резерви
7. Непередбачені витрати
8. Прибуток (збиток) до сплати податку 1617,464 1450,7
9. Податок на прибуток 485,239 435,246
10. Чистий прибуток (збиток) 1132,225 1015,526
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.