Дипломна робота Антикризове управління

Розділ 2. Ідентифікація кризових явищ в АТ “КВТВП Київ”. 3

2.1. Загальна характеристика АТ “КВТВП Київ”. 3

2.2. Аналіз розвитку вітчизняного взуттєвого ринку. 5

2.3. Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності АТ “КВТВП Київ”. 9

2.4. Дослідження основних проблем функціонування і розвитку підприємства АТ “КВТВП Київ”. 23

Розділ 3. Впровадження елементів антикризового управління в діяльності АТ “КВТВП Київ”. 33

3.1. Дослідження перспективних напрямків розвитку ринку взуття. 33

3.2. Обґрунтування заходів з подолання кризових явищ на підприємстві37

3.3. Оцінка техніко-економічних показників, впровадження пропозицій  47

Додатки. 53

Розділ 2. Ідентифікація кризових явищ в АТ “КВТВП Київ”

2.1. Загальна характеристика АТ “КВТВП Київ”

 

Колективне виробничо-торгівельне взуттєве підприємство «КИЇВ» єодним із старіших підприємств України, його основа — взуттєва фабрика № 1, створена на базі взуттєвих майстерень в 1867 році.

В 1973 році до базової експериментальної взуттєвої фабрики № 1 була приєднана Семенівська взуттєва фабрика, а в 1975 — Чернігівська. Так було організовано взуттєве об»єднання «КИЇВ».

В листопаді 1991 року конференція трудового колективу прийняла рішення про зміну форми власності, об»єднання «КИЇВ» стало орендним підприємством.

На підприємстві працює 2003 чоловік, які кожного дня виготовляють біля 12 тисяч пар взуття.

Як видно з табл. 2.3 в 2003 році середня заробітна плата по Україні зросла на 86 грн. (22,87%) порівняно з 2002 роком. Це сприяє збільшенню купівельної спроможності населення.

Експорт взуття у 2003 році — 8906 тис. пар на $49278,76 тис.; у 2002 році — 10410 тис. пар на $62726,13 тис. Імпорт взуття у 2003 році
— близько 95 млн. пар на $38792,12 тис.; у 2003 році — близько 53 млн. пар на $31680,65 тис.

2.3. Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності АТ “КВТВП Київ”

 

Основні показники виробничо-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “КВТВП Київ” наведені в табл. 2.4 (додаток Б).

Проаналізувавши за табл. 2.4 основні показники АТ “КВТВП Київ”  бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило зростання величини валового доходу. Так, у 2004 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2003 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованих послуг зросла  з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., що у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

Отже,  в 2004 році було погіршено показники формування персоналу. Відбувся більший рух кадрів ніж в 2003 році було більше звільнено працівників. За рахунок цього в 2004 році погіршилася стабільність персоналу з 0,773 до 0,578. Провівши дослідження можна зробити висновок, що на підприємстві не ведеться робота з таких питань, як прогнозування і планування чисельності персоналу, навчання персоналу, формування і підготовка кадрового резерву. Недоліком структури кадрів АТ КВТВП Київ  є значний рух персоналу, при цьому велика кількість працівників звільняється з підприємства через низький рівень заробітної плати. В подальшому потрібно в більшій мірі зацікавлювати співробітників АТ КВТВП Київ. Важливе значення на підприємстві АТ КВТВП Київ має проведення аналізу оплати праці.


2.4. Дослідження основних проблем функціонування і розвитку підприємства АТ “КВТВП Київ”

 

Основна проблема АТ “КВТВП Київ” полягає в тому, що зменшується виробництво кірзових чобіт, що пов’язано з скороченням збройних сил.

У світовій практиці широкого застосування набув узагальню­ючий показник міри ефективності діяльності підприємства — при­бутковість (дохідність, рентабельність). При розрахунку коефіцієнта прибутковості можуть використо­вуватися дані активу та пасиву балансу. Таким чином, можна знайти коефі­цієнт прибутковості загального, власного, акціонерного капіталів. Вибір бази розрахунку показника прибутковості залежить від поставленої мети аналізу. Коефіцієнт прибутковості, розрахований для основного та оборотного капіталу, дасть змогу володіти інформацією про ефективність інвестицій в ці активи. У разі розрахунку коефіцієнта прибутковості для власного, акціонерного та перманентного ка­піталів характеризується рівень прибутковості власників підпри­ємства, прибутковість власного і довгострокового залученого ка­піталу. Розглянемо основні показники прибутковості АТ “КВТВП Київ” (дод. А,Б) в табл. 2.14.

Таким чином в 2004 році обсяг ринку взуття складе 0,7*2004 – 1386,15 = 16,65 млн. пар.

В 2005 році обсяг ринку взуття складе 0,7*2005 – 1386,15 = 17,35 млн. пар.

Отже, можна зробити висновок, що ринок взуття в Україні розвивається.  Тому можна прогнозувати збільшення обсягів реалізації АТ “КВТВП Київ” на ринку взуття в наступних роках.

 


3.2. Обґрунтування заходів з подолання кризових явищ на підприємстві

 

Як показав аналіз, проведений в другому розділі, на підприємстві існує криза збуту взуття. Це пов’язано з тим, що кирзові чоботи та кімнатне взуття, що випускаються  АТ “КВТВП Київ”, втрачають популярність в населення. Населення України за останні роки змінило вподобання стосовно взуття, кирзові чоботи та кімнатне взуття не користуються популярністю в населення.  Тому АТ “КВТВП Київ” потрібно починати випуск нових видів взуття, наприклад чоловічого та дитячого шкіряного взуття.

АПЦ =   1185 – 1068,7 =  116,3 тис. грн.

48,3 = 10,1 + 12,2 – 90,3 + 116,3.

Тобто, в 2005 році прибуток від реалізації товарів АТ “КВТВП Київ” зросте порівняно з 2004 роком на 48,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 10,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 12,2 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 90,3 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 116,3 тис. грн..

 

 

 

 


Додатки

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство АТ “КВТВП Київ” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            2004 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 390 403
  первісна вартість 0 11 429 455
  Знос 0 12 39 52
  Незавершене будівництво 0 20 1560 2730
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 650 3042
  первісна вартість 0 31 1300 3861
  Знос 0 32 650 819
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 143 130
  інші фінансові інвестіції 0 45 26 13
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2769 6322
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 520 585
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 13 78
  готова продукція 130 26 101
  товари 140 1690 1820
  Векселі одержані 150 195 221
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 390 416
  первісна вартість 161 442 468
  резерв сумнівних боргів 162 52 52
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 9  
  за виданими авансами 180 46 16
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 26 4
  Поточні фінансові інвестиції 220 65 26
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 91 261
  в іноземній валюті 240 156 7
  Інші оборотні активи 250 13  
  Усього за розділом 2. 260 3240 3535
  3. Витрати майбутніх періодів 270 65 91
  БАЛАНС 280 6074 9948
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 4680 4680
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 260 260
  Інший додатковий капітал 330   3418
  Резервний капітал 340 65 91
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 3 13
  Неоплачений капітал 360 39 13
  Вилучений капітал 370 26 13
  Усього за розділом 1. 380 4943 8436
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 13 8
  Інші забезпечення 410 3  
  Цільове фінансування 420 13  
  Усього за розділом 2. 430 29 8
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 260 325
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460   65
  Інші довгострокові зобов’язання 470 26  
  Усього за розділом 3. 480 286 390
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 156 247
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 26 26
  Векселі видані 520 78 169
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 325 293
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 65 143
  з бюджетом 550 13 26
  з позабюджетних платежів 560 4 5
  зі страхування 570 9 4
  з оплати праці 580 23 13
  з учасниками 590 39 46
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 13  
  Усього за розділом 4. 620 751 971
  5. Доходи майбутніх періодів 630 65 143
  БАЛАНС 640 6074 9948
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  АТ “КВТВП Київ” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 3114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 519,2
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 2595,7
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 2207,72
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400,6 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249,4 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 414,5 412,7
  Витрати на оплату праці 240 75,4 72,7
  Відрахування на соціальні заходи 250 28,3 27,3
  Амортизація 260 130 127
  Інші операційні витрати 270 350,8 192,7
  Разом 280 999 832,4
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Антикризове управління»

  1. вася говорит:

    как купить данную работу и какая стоимость?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.